Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

 Номер 1237                                   30.09.2016г.                 град  Стара Загора

 

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ Окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав  

На тридесети септември 2016г.

в закрито заседание, в следния състав :

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдия – докладчик ЗЛАТЕВ

частно гражданско дело № 98 по описа за 2016 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

          Производството е по реда на чл. 622, ал.4 във вр. с чл.623, ал.5 и 6 от българския ГПК във вр. с от Регламент (ЕС) № 1215/2012 за признаване и допускане изпълнението на съдебно Решение, издадено от друг съд в Държава- членка на ЕС, относно правото на местоживеене на 2 бр. малолетни деца- български граждани, родени в Г. от родители- български граждани.

 

Делото е образувано въз основа на писмена Молба вх.№ 9703/03.08.2016г., докладвана на съдията- докладчик на 29.08.2016г., с която се иска признаване и допускане изпълнението на съдебно Решение, постановено от германски съд.

 

След проверка на изискванията, посочени в съответния от Регламент (ЕС) № 1215/2012, настоящият първоинстанционен Окръжен съд- гр.Ст.Загора счита, че с оглед постановеното на 22.09.2015г. позитивно съдебно Решение № 465F11256/15 EDSO на компетентния първоинстанционен чуждестранен Районен съд, Брачно отделение в гр.***държава- членка на ЕС и обвързваща страна по Регламент /ЕС/ № 1215/2012/, компетентният съдебен орган/настоящия ОС- Ст.Загора/ в Република България/също държава- членка на ЕС и обвързана страна по този Регламент/ счита, че с оглед представеното му валидно от външна страна чуждестранно съдебно Решение, представено в заверен препис на български език съгласно императивните разпоредби на чл.622, ал.3, изр.2 във вр. с чл.623, ал.2, изр.2 от българския ГПК, следва да уважи изцяло искането, с което е надлежно съзиран, ведно със законните последици от това.  Като с настоящото първоинстанционно съдебно Решение се признае и допусне изпълнението на това чуждестранно/германски/ съдебно Решение относно определеното местоживеене на двете малолетни деца на страните- български граждани, при бащата- също български гражданин, постоянно живеещ във ФРГ.

 

          С оглед уважаване изцяло на искането и на осн. чл.80 във вр. с чл.78, ал.1 от българския ГПК, ответницата/майка на 2 малолетни деца/- също българска гражданка, следва да бъде осъден да заплати на ищеца/баща/ направените от него разноски по това частно съдебно производство в размер на 150 лв./сто и петдесет лева/ за възнаграждение/хонорар/ на 1 бр. адвокат- повереник по делото, за което има съответните искания и убедителни писмени доказателства.

 

                Настоящото първоинстанционно съдебно Разпореждане може да се обжалва от всяка една от заинтересованите страни по делото, в законния 2- седмичен срок чрез първоинстанционния ОС- Ст.Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.София, който за всяка една от страните- молителя/баща/ и за ответницата/майка/ започва да тече от датата на връчването й по съответния надлежен ред на съдебното Разпореждане.

 

Ето защо с оглед гореизложените мотиви и на основание чл. 622, ал.4 във вр. с чл.623, ал.5 и 6 от българския ГПК във вр. с от Регламент (ЕС) № 1215/2012,  първоинстанционния Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

 

ПРИЗНАВА и ДОПУСКА изпълнението на съдебно Решение № 465 F 11256/15 EDSO на компетентния първоинстанционен чуждестранен Районен съд, Брачно отделение в ***, влязло в законна сила на 22.09.2015г., с което е определено местожителството единствено при бащата- българския гражданин В. Н.Б.- ЕГН **********, с постоянен адрес в ***, с настоящ адрес във ***, на двете малолетни деца- български граждани:

 

1.К. В.ОВ Б.- ЕГН **********, роден на ***г., и

 

          2.И. В.ОВ Б.- ЕГН **********, роден на ***г.

 

 

          ОСЪЖДА М.И.М.- ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** да заплати на В. Н.Б.- ЕГН **********, с постоянен адрес в ***, и със съдебен адрес ***, офис № 507- адв.А.Т. Арбалова- Радева от АК- ПСт.Загора разноските по делото в размер на общо 150 лв./сто и петдесет лева/.

 

 

          РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва от всяка една от заинтересованите страни в 2- седмичен срок чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- град София, който за всяка от страните започва да тече от датата на връчването на настоящото съдебно Разпореждане.

 

 

             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :