Р Е Ш Е Н И Е

 

267                                   20.09.2016 г.                            гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,            І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на двадесети септември                                   две хиляди и шестнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                                                               НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА

въззивно  гр.   дело   N 1298  по  описа  за  2016 година.

 

Производството е по реда на чл.435 – 437 ГПК и  е образувано по жалба на  В.Д.А.– длъжник по изпълнително дело 494/2015 г. по описа на ЧСИ М.Д., с район на действие района на ОС - Стара Загора.

 

Жалбоподателят обжалва действието на ЧСИ – насрочване на публична продан на недвижим имот – дворно място, находящо се в с. Даскал Атанасово, представляващо УПИ Х- 156, в кв.25  от 15.07.2016г.  до 15.08.2016г. Счита, че обжалваното действие е неправилно, като постановено при допуснато  нарушение на чл.444,  т.5 от ГПК. Моли  обжалваното изпълнително действие на ЧСИ да бъде отменено и да се постанови спиране на изпълнителните действия и насрочената продан на имота.

 

В срока е постъпило писмено възражение от взискателя по изпълнителното дело „Райфайзенбанк“ ЕАД, гр.София, чрез юриск. Д.О., в което се взема становище за недопустимост и неоснователност на жалбата.

 

В срока е постъпило писмено възражение от взискателя по изп. дело  „Макроадванс“ АД, гр.София, чрез юриск. М.К., в което се взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Другите страни - взискатели по изпълнителното дело Юробанк България АД гр.София, ТД НАП Пловдив – Офис Пазарджик, „Офис 21“ ЕООД гр.Пловдив не вземат становище по жалбата.

В обясненията си ЧСИ М. Д., с район на действие Окръжен съд Стара Загора, взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Старозагорският окръжен съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на жалбоподателя и ЧСИ и като разгледа приложеното изпълнително дело, намира за установено следното:      

 

Подадената жалба е допустима като подадена от надлежен жалбоподател, в седемдневния срок от получаване на съобщението за насрочване на публичната продан на недвижим имот, изх.№ 8923 от 28.06.2016г., получено от жалбоподателя на 29.06.2016г.  

 

         Жалбоподателят В.Д.А. е длъжник по изп. д.№ 494/2015г. по описа на ЧСИ, М.Д., поради което може да обжалва посочените в ал.2 на чл.435 ГПК действия – насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо.

 

Изпълнителното дело е образувано по молба  от 15.11.2013г. на взискателя „Райфайзенбанк“ ЕАД,  гр.София и представен изп. лист по ч.гр.д. 849/2013г. по описа на РС - Велинград. На 20.11.2013г. е изпратена покана за доброволно изпълнение до длъжника, получена на 21.11.2013г. лично. На 14.07.2014г. по искане на ЧСИ Л.М. е вписана възбрана върху процесното дворно място, за което на длъжника е изпратено съобщение от 20.05.2014г., връчено чрез залепяне на уведомление на адреса на длъжника на 01.10.2014г.  На 19.01.2016г. е  извършен опис и оценка на процесния недвижим имот. От 14.02.2016г. до 14.03.2016г. е насрочена публична продан на следните недвижими имоти, собствени на длъжника:  нива, находяща се в землището на с.Даскал Атанасово, с площ 10.736 дка, ІV категория, м.“Сержа мезар“, ПИ 015070 по картата на възстановената собственост на с. Д. Атанасово и дворно място, находящо се в с.Даскал Атанасово, с площ 1595 кв.м., представляващо УПИ Х-156, в кв.25 по плана на с.Даскал Атанасово, общ.Раднево.  С жалба от 21.12.2015г. длъжникът В.А. е обжалвал действията на ЧСИ по насочване на изпълнението върху дворното място, със съображения за несеквестеруемост. По жалбата е образувано в.гр.д.№ 1013/2016г. по описа на Старозагорския окръжен съд, приключило с влязло в сила решение, с което жалбата е оставена без уважение. С протокол от 15.03.2016г. ЧСИ е обявил публичната продан на недвижимия имот – дворно място, в с.Даскал Атанасово, с площ 1595 кв.м. за нестанала. На 28.06.2016г. е изготвено ново обявление по делото за насрочване на публична продан на дворното място от 15.07.2016г. до 15.08.2016г. 

 

На следващо място, жалбоподателят се позовава на разпоредбата на чл.444, т.5 от ГПК за несеквестеруемост на процесното дворно място, като сочи, че бил регистриран като земеделски производител от 24.03.2008г. Представя регистрационна карта на Министерство на земеделието и продоволствието от 24.03.2008г., както и регистрационна карта от 21.12.2015г. на Министерство на земеделието и храните, анкетна карта и анкетен формуляр № 1 от 21.12.2015г.

 

Съгласно разпоредбата на чл.444, т.5 от ГПК, изпълнението не може да бъде насочено върху земите на длъжника  - земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади, с площ до 30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев- за една година.

 

В случая, цитираната норма е неприложима, тъй като дворното място, находящо се в с. Даскал Атанасово, с площ от 1595 кв.м., предмет на публичната продажба, не представлява земеделска земя – градини и лозя, с площ общо до 5 дка, или ниви или ливади с площ до 30 дка, по смисъла на закона. Наистина длъжникът е регистриран като земеделски производител за съответната земеделска година, регистрирал е дворното място, находящо се в с. Даскал Атанасово, с площ 1595 кв.м. в МЗХ, за текущата стопанска година – 2015/2016г. със съответните писмени документи. Видно от протокола за опис от 19.01.2016г. на ЧСИ обаче е, че дворното място не се обработва и е в бурени.    

 

От друга страна, при позоваване на несеквестеруемост, жалбоподателят може да обжалва насочването на изпълнението към това имущество. Принудителното изпълнение се насочва върху определен имуществен обект с налагането на запор или възбрана върху този обект или насрочване на опис и оценка на имотите. При обжалване на действията на СИ по насочване на изпълнение върху несеквестеруем обект, съдът се произнася най - напред секвестеруем ли е имуществения обект за събиране на предявеното вземане и след това доколкото посочените отделни изпълнителни действия са несъвместими с несеквестеруемостта и я нарушават, съдът се произнася по тяхната отмяна. Отделното обжалване на действията по налагане на запор, възбрана, опис, оценка, насрочване на публична продан не е допустимо. В случая, длъжникът при насрочването на първата публична продан, е обжалвал действията на СИ, касаещи несеквестеруемостта на същия недвижим имот – дворно място в с. Даскал Атанасово и СтОС е постановил решение, с което е оставил без уважение жалбата му, при което положение следва да се приеме, че е налице произнасяне, с влязло в сила решение по този въпрос. Във следващ момент, длъжникът би имал интерес да бъдат разрешени въпросите относно несеквестеруемостта отново, само при промяна на обстоятелствата във връзка с имущественото му състояние.  

    

Жалбоподателят се позовава на несеквестируемост на процесния недвижим  имот – дворно място по силата на  чл. 444, т. 5 от ГПК, според която разпоредба изпълнението не може да бъде насочено върху земите на длъжника физическо лице - земеделски стопанин, включващи градини и лозя с площ до 5 дка, ниви и ливади, с площ до 30 дка. Нормата има за цел да гарантира лицата, чието занятие е свързано със земеделското производство като основно средство за препитанието им, бранейки имуществото им, чрез което осъществяват такава дейност. Обективно наличието на тези обстоятелства понастоящем се установява чрез въведения от Закона за подпомагане на земеделските производители и издадената въз основа на чл. 7 от него Наредба № 3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър за земеделските производители регистрационен режим на лицата, стопанисващи земеделска земя и/или осъществяващи производство на земеделска продукция. Физическите лица се регистрират като земеделски производители в областната дирекция "Земеделие" по постоянния си адрес, вписват се в регистъра на земеделските производители и им се издава регистрационна карта. Жалбоподателят представя и се позовава именно на такава регистрационна карта и анкетна карта и формуляр, в който е вписано процесното дворно място. Регистрационната карта обаче, е издадена на 21.12.2005г., от същата дата са и попълнената от жалбоподателката анкетна карта и анкетен формуляр № 1, т. е. в същия ден, когато е подадена жалбата срещу действието на ЧСИ по насрочване на първата публична продан. Насочването на изпълнението върху процесния недвижим имот, обаче е станало още с действията на ЧСИ по налагане на възбрана върху него, т.е още на 14.07.2014г., когато е вписана възбраната в Служба по вписванията гр.Раднево. В този смисъл към момента на налагане  на възбраната, жалбоподателят не е бил регистриран като земеделски производител и не се установява още тогава да е притежавал такова качество и да е осъществявал присъщата за него дейност и то именно посредством процесния имот. Въпросът за несеквестируемостта на имуществото на длъжника, спрямо което е насочено принудителното изпълнение, може да бъде повдигнат във всеки момент от развитието на изпълнителното производство по повод конкретно предприети срещу него действия, но в материалноправен аспект се поставя и преценява към момента на насочване на принудителното изпълнение спрямо конкретното имущество на длъжника, като предприетите от същия впоследствие действия за облагодетелстване от привилегията на несеквестируемостта са непротивопоставими на взискателя. Изложеното дава основание да се приеме жалбата за неоснователна.  

 

В този смисъл, с оглед на неоснователността на жалбата, съдът намира, че не са налице основанията на чл.438 от ГПК за спиране на изпълнението по изп.д.№ 494/2015г. по описа на ЧСИ М.Д..

 

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че обжалваното действие на частния съдебен изпълнител е правилно и законосъобразно, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

         Водим от горните мотиви и на основание чл.437 от ГПК, Окръжният съд

                                       

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.А.,***, ЕГН ********** длъжник по  изпълнително дело № 494/201.  по описа на ЧСИ  М. Д., с район на действие района на ОС - Стара Загора, против действието на ЧСИ- насрочване на публична продан на недвижим имот – дворно място, находящо се в с. Даскал Атанасово, представляващо УПИ Х- 156, в кв.25 от 15.07.2016г.  до 15.08.2016г. като неоснователна.

 

         ОСТАВЯ БЕЗ уважение искането за спиране на изпълнението по изпълнителното дело.

 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ: