О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 803                                  21.09.2016г.                  град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Втори състав

На двадесет и първи септември 2016 г.

в закрито заседание в следния състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН  ЗЛАТЕВ

                  ЧЛЕНОВЕ:     НИКОЛАЙ УРУКОВ

                               СВИЛЕН  ЖЕКОВ            

Секретар: Стойка Стоилова,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Ч.гражданско дело № 1305 по описа за 2016 год.,

за да се произнесе, съобрази следното:

 

    Производството е на основание чл.78, ал.2 във вр. с чл.81 от ГПК и чл.7, ал.2, т.1 и ал.5, пр.посл. от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адв.възнаграждения.

 

    Въззивният съд е сезиран с ч.жалба вх.№ 15941/13.07.2016г. от ответника по ч.гр.д.№ 2233/2016г. по описа на РС- С. Ю.Г.К. от гр.С., който претендира, че осъждането му за разноски в размер на 300 лв. за адв.хонорар със Заповед за изпълнение на парично задължение № 1348/17.05.2016г. е прекомерно, тъй като такъв се дължи само в размер на 150 лв., като излага подробни фактически и правни мотиви за това.  Моли да се измени атакуваното Определение в частта му за разноските над дължимите 150 лв. до дължимите 300 лв., ведно със законните последици от това.

 

    В законния 1- седмичен срок по чл.276, ал.1 от ГПК е подаден писмен Отговор от насрещната страна, което счита, че предвид цената на исканата сума до 1000 лв. и наличието на писмен договор за адв.хонорар 300 лв. ч.жалба се явява неоснователна и недоказана, и моли същата да се отхвърли, със законните последици от това.

 

    Въззивният ОС- С., след като се запозна с изложеното в ч.жалба и в Отговора на ч.жалба, с постановеното в атакуваното Определение, както и като взе предвид приложимите по случая материалноправни и процесуални норми, счита за изяснено следното:

 

    С официална писмена Заповед за изпълнение на парично задължение № 1348/17.05.2016г. по ч.гр.д.№ 2233/2016г. по описа на РС- С., ч.жалбоподател- длъжник Ю.Г.К. от гр.С. е осъден да заплати на заявителя- кредитор Г.Д. *** исканата парична сума от 525, 29 лв., ведно с всички разноски по делото, включително и процесния адв.хонорар от 300 лв.

 

    Сумата от 525, 29 лв. е в размер под 1000 лв. по смисъла на общата разпоредба на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата № 1/2004г. и адв.хонорар в общия случай би следвало да е в размер на минималните 300 лв., какъвто е бил заплатен и присъден. Но вземайки предвид, че това не е станало в състезателен исков процес, а в производство по чл.410 от ГПК, следва да се вземе предвид и да се приложи специалната разпоредба на чл.7, ал.5, пр.последно от Наредбата № 1/2004г., при намалена наполовина база/500 лв. вместо 1000 лв./, то и адв. хонорар е дължим и следва да се присъди и плати наполовина- а именно вместо платените, поискани и присъдени 300 лв., в размер на действително дължимите наполовина 150 лв., ведно с всички законни последици от това.

 

    Поради което ч.жалба се явява обоснована, основателна и доказана, и следва да се уважи, ведно със законните последици от това.

 

Настоящото въззивно съдебно Определение може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез въззивния ОС- С. пред ПАС- П. предвид актуалната разпоредба на чл.274, ал.2, изр.1, пр.2 от ГПК.

 

    Ето защо, предвид гореизложените мотиви и на основание чл.78, ал.2 във вр. с чл.81 и чл.274, ал.2, изр.1, пр.2 от ГПК и чл.7, ал.2, т.1 и ал.5, пр.посл. от Наредба № 1/2004г., въззивният Окръжен съд- Стара Загора

 

              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ частично Заповед за изпълнение на парично задължение № 1348/17.05.2016г. по ч.гр.д.№ 2233/2016г. по описа на РС- С., в частта й, с която Ю.Г.К.- ЕГН ********** от гр.С., кв.“Ж.“, ул.“З.“ № ., ет.., ап.. е осъден да заплати на Г.Д.Д.- ЕГН ********** ***- къща разноски по делото адв.хонорар на 1 адвокат над 150 лв./сто и петдесет лева/ до присъдените 300 лв./триста лева/.

 

 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1-седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез ОС- С. пред ПАС- П..

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

              

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

          

 

              2.