ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер 789 …………………..  19.09.2016 година     ........ Град С.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД............. Втори граждански състав

На деветнадесети септември……………………………………..Година 2016

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар........................................................................................................

Прокурор.................................................................................... ……………….

като  разгледа докладваното от…………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

частно гражданско дело номер 1315 ..............по описа за 2016………година.

 

        Обжалвано е определение № 1240 от 14.07.2016 г., постановено по гр.дело № 1201/2016 г. по описа на К. районен съд, с което производството по делото е прекратено в частта относно искането граждански съд да търси наказателна отговорност на основание чл.15 ГПК, а в останалата му част прекратено на основание чл.118 ГПК и изпратено на компетентния Административен съд гр.С. за разглеждане и решаване.

 

        Жалбоподателите А.Б.К. и Д.М.К. считат, че определението е неправилно и молят делото да бъде преразгледано.         

                

        Съдът, като обсъди направените в частната жалбата оплаквания и законосъобразността на обжалвания съдебен акт,  намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционния съд е подадена искова молба от А.Б.К. и Д.М.К. против АГКК- С. и СГКК гр.С., с която се иска съдът да постанови решение, с което: да бъдат нанесени в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и в службата по геодезия и кадастър гр. С. данните за имота им, находящ се в гр.К., ул. „Г. К.“ №. ет.., съгласно Договор за продажба на държавен имот и скица от Община К.; да им бъде върнат проект, изготвен от ЕТ „СКГ- И. Т.“;  да им бъде върната сумата от 127.90 лева, която същите са заплатили в Службата по геодезия, картография и кадастър гр.С.; да им се плати обезщетение от 1000 лева за нанесени материални и морални щети и да се потърси наказателна отговорност на лицата, опитващи се да променят частната им собственост.

 

        В исковата молба се твърди, че в кадастрален план на гр.К., одобрен със Заповед № 300-4-41/2003 г. била допусната грешка като били променени данните за собственост. Твърдят, че са собственици на имот на ул. „Г. К.“ №. ет.., който представлявал съгласно Договор за продажба на държавен имот от 19.11.1990 г. ½ ид.част от дворно място, цялото от 208 кв.м и реално втори етаж, заедно с избени и тавански, както и складови помещения и стълбище на първи етаж от масивна жилищна сграда, представляващ парцел IV- 1548, кв.92. След 21.01.2015 г. била направена фалшификация на данните в кадастъра и така на 07.04.2016 г. ищците открили, че в кадастър било записано, че са собственици на ½ ид.част от сградата, находяща се на този административен адрес, което било абсолютна лъжа и така те загубили гр.дело № 191/2015 г., заведено от Л. В. Т.. Също така Договорът за продажба на държавен имот бил записан като договор за делба. В кадастъра следвало да бъде записано, че са собственици съгласно Договор за продажба на държавен имот от 19.11.1990 г. ½ ид.част от дворно място, цялото от 208 кв.м и реално втори етаж, заедно с избени и тавански, както и складови помещения и стълбище на първи етаж от масивна жилищна сграда, представляващо парцел IV- 1548, кв.92 по плана на гр.К.. Освен това, по съвет на СГКК- С. поръчали проект на ЕТ „И. Т.“, който е следвало да заснеме сегашното състояние на имота, за да се започне промяна в кадастъра. Подали го в СГКК- С., но след това поискали да се спре проекта, защото разбрали, че са измамени и се опитвали да „променят“ частната им собственост, поради което претендират да им бъде върната и платената за проекта такса в размер на 127.90 лева. Претърпели имуществени и неимуществени вреди искат сумата от 1000 лева обезщетение от посочените ответници.

 

        Районният съд е приел, че наказателна отговорност не може да бъде търсена от граждански съд и прекратил производството в тази му част. По отношение на останалите претенции е приел, че спорът не му е подсъден, поради което в тази част след като е прекратил производството на основание чл.118 ГПК го е изпратил на компетентния съд- Административен съд С..

 

        Това определение е правилно. По отношение на искането за наказателна отговорност /не се сочат конкретни извършители/, тази претенция не представлява граждански спор, поради което следва производството да бъде прекратено в тази му част, както правилно е приел и районният съд.  

        Съгласно разпоредбата на чл.203 АПК, исковете за обезщетения за вреди, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, се разглеждат по реда на АПК, а за неуредените въпроси за имуществената отговорност се прилагат разпоредбите на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. В случая, от изложените в исковата молба обстоятелства, е видно, че ищците претендират за изменение на кадастралната карта, поради посочената според тях грешка, наречена “измама и фалшификация”; за „връщане“ на проект и на платена държавна такса в производство пред административен орган в размер на 127.90 лв., представляваща направен разход в резултат на незаконосъобразни действия на органи на ответника; за обезщетение в размер на 1000 лв. за причинени им от незаконосъобразни действия на административни органи имуществени и неимуществени вреди. Разглеждането на тези претенции е подсъдно на Административен съд гр.С., както правилно е приел и районният съд. По делото са приложени издадени административни актове от СГКК- С. и АГКК- С., от които е видно, че e налице произнасяне на административните органи по исканията на ищците.

 

        По изложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.

 

        Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд

 

                                        О П Р Е Д Е Л И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА определение № 1240 от 14.07.2016 г., постановено по гр.дело № 1201/2016 г. по описа на К. районен съд.

 

        Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок  от съобщаването му пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК.

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: