О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 774                                              15.09.2016г.                           гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІ ВЪЗЗИВЕН СЪСТАВ   

на петнадесети септември две хиляди и шестнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ :  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                                             СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА

като  разгледа  докладваното  от  съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

в.гр.дело N 1340 по описа за 2016 година,

за да се произнесе, съобрази следното :

 

            Производството е на основание чл.315, ал.1 във вр. с чл.316, ал.1, б.“б“, пр.2 от ГПК/1952г./- отм.

 

          Постъпили са 2 бр.  ч.жалби вх.№ 11600/25.05.2016г. от ТПК“Е.“- гр.С./л.105 от делото/ и вх.№ 11603/25.03.2016г. от “М.“- ООД, гр.С./л.120 от делото/, против постановено в з.з. Определение № 1169/20.04.2016г./т.2, л.614- 616 от гр.д.№ 1796/1996г. по описа на РС- С., с което е допуснато обезпечение на заведения иск чрез налагане запор на вземанията на ответниците от наеми на процесните делбени недвижими имоти. Считат, че атакуваното от тях Определение е немотивирано поради непосочване на писмените доказателства, на които се основана, и е незаконосъобразно поради необоснованост на нуждата на молителя- ищец. Молят същото да бъде отменено изцяло, ведно със законните последици от това. Претендират за направените си разноски по делото.

 

          Против тези 2 бр. ч.жалби са постъпили в законния 7- дневен срок 2 бр. отделни писмени Отговори от другата страна- молителя, който възразява против направените в тях оплаквания, обосновава своите претенции за налагане на обезпечителните мерки и моли 2 бр. ч. жалби да бъдат отхвърлени изцяло, ведно със законните последици от това.

 

          Въззивният ОС- С., след като обсъди направените във всяка една от 2 бр. отделни ч.жалби искания и оплаквания, като взе предвид направените от 2 бр. ч.жалбоподатели искания и искания, като анализира атакуваното постановено първоинстанционно съдебно Определение на РС- С., намери за установено и доказано следното :

 

Процесните 2 бр. ч.жалби против изцяло негативното за 2 бр. ч.жалбоподатели Определение на РС- С. се явяват изцяло процесуално допустими, и по тях настоящия въззивен ОС- С. следва да се произнесе по съществото на оплакванията в тях.

Разгледани по същество всяка една от общо 2 бр. ч.жалби- установено е било по несъмнен и безспорен начин до момента по висящото делбено дело, че жалбодателят има качеството на  частен  правоприемник  и  въз  основа  на това  е  привлечен, като страна по делбеното дело. Именно по делбеното дело е доказано, че заличената през 2009г. ТПК “К.”- С. се е опитала чрез измама да заграби за себе си цялото делбено имущество и незаконосъобразно се е разпоредила с него, като съделител в неговия дял по влязлото в сила съдебно Решение за допускане на делбата. То е съответните идеални части и при постановяване на Решението по втората фаза на делбата е определен дял на частните правоприемници, включително и на жалбодателя съобразно правата на техния праводател. Установено е било също така, че имотите са придобити съгласно нот. актове без заплащане от частните правоприемници през време на висящия делбен процес. При това положение влязлото в сила Решение по първата фаза разпростира своето действие и спрямо преобретателите- частни правоприемници, съгласно разпоредбата на чл.121, ал.3 от ГПК/1052г./- отм.

Следователно- видно от съдебното Решение № 22/08.01.2016г.  по гр.д. № 796 /1996 г.   по описа на РС- С., че на частните   правоприемници  общо е предоставен дял магазин, находят се в гр.Стара Загора, при условие на доплащане на магазина в полза на кооперацията в размер на 46 018 лв., Твърдението, че ответниците- ч.жалбоподатели били разполагали с други имоти, които са достатъчни да се изпълни евентуалното бъдещо влязло в законна сила осъдително Решението на съда за присъденото обезпечение против тях се неоснователно и необосновано. Не се установи и доказа твърдението в 2 бр. ч.жалби, че по делото не са представени и събрани писмени доказателства в подкрепа на искането за налагане на обезпечение по висящото дело, посочени от самите жалбоподатели, тъй като е налице само привременно присъждане ползването на недвижимите делбени имоти  до край на процеса, и очевидно и безспорно първоинстанционния РС- С. е взел предвид, че има влязъл в сила съдебен акт, с който съда се е разпоредил за ползване на делбените имоти до приключване на делбата между страните по делото.

                  Видно от приетото писмено заключение на назначената и приети съдебно- техническа и съдебно- икономическа експертизи пред РС е било установено и доказано, че посочените делбени имоти се ползват от ч.жалбодатели без основание и така са настъпили вреди за ищеца от виновното им поведение. При извършената служебна проверка се установи, че РС се е съобразил със заключенията и на двете назначени експертизи по делото, като е имал предвид и всички събраните и приети по делото писмени и гласни доказателства, относно размера на обезщетението, което се дължи, включително и от жалбоподателя - частен правоприемник  в размер на 1 078 427 27 лв. Безспорно е по делото и очевидно за всяка една от страните по него, че се касае за следните делбени имоти- шивашко ателие, понастоящем магазин, находящ се в гр.С., ул.“Ц.С.В.” №., който бил обособен в отделни обекти, и шивашко ателие/сега магазин/, находящ се също в ГР.С., бул.“Ц.” №., обособен в отделни подробно описани обекти.

Безспорно е било установено, че имотите са отдадени под наем от ч.жалбоподател на трети лица и именно върху тези вземания на длъжника е допуснат запора на вземанията от наеми за точно тези конкретни посочените недвижими имоти- търговски обекти/магазини/- и 2 находящи се в гр.С..

Поради което въззивният ОС- С. счита, че напълно мотивирано, законосъобразно и правилно РС- С. е приел, че са налице всички законови условия по чл.310, ал.1, б.А от приложимия ГПК/1952г./– отм. Следователно искането е било подкрепено от събраните по делото доказателства и от заключенията на 2 бр. назначени и приети от РС съдебни експертизи.

Предвид на което атакуваното с 2 бр. процесни ч.жалби Определение на РС- С. за допускане на обезпечение по висящото делото следва да бъде потвърдено изцяло, ведно с всички законни последици от това.

Тъй като настоящото постановено в закрито заседание съдебно Определение не препятства по- нататъшното движение на делото, същото не подлежи на самостоятелно обжалване пред по- горен съд. Преписи от настоящото съдебно Определение следва да се изпратят на всяка от страните за сведение.

Ето защо водим от горните мотиви и на основание чл.396, ал.1 във вр. с чл.389 от ГПК/1952г./- отм.,  въззивният Окръжен съд- гр.Стара Загора                  

           

  О П Р Е Д Е Л И :

           

          ПОТВЪРЖДАВА изцяло обжалваното Определение № 1169/20.04.2016г. от гр.д.№ 1796/1996г. по описа на РС- С..

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

          РАЗПОРЕЖДА преписи от настоящото съдебно Определение да се изпратят за сведение на всяка от страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                      

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ :