О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Номер 813………….28.09. 2016 година................................ Град Стара Загора

Т ОКРЪЖЕН СЪД................................................ …..Първи граждански състав

На двадесет и осми септември........................................................ Година 2016

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА


ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар.............................................................................................................

Прокурор............................................................................................................

като разгледа докладваното от.................................. съдията Р. ТИХОЛОВА

частно гражданско дело номер 1348................. по описа за 2016......... година.

        Обжалвано е определение № 2099 от 04.08.2016 г., постановено по гр.дело № 2126/2016 г. по описа на  районен съд, с което е върната исковата молба на В.К.В., И.К.В., Т.С.В., В.Г.Т., Л.Д.Т., С.Г.К., Д.Г.Б., Т.Т.В., Д.К.В., А.В.Д., Д.В.П. и М.К.М. против М.П.П. *** и е прекратено производството по делото.

        Жалбоподателите В.К.В., И.К.В., Т.С.В., В.Г.Т., Л.Д.Т., С.Г.К., Д.Г.Б., Т.Т.В., Д.К.В., А.В.Д., Д.В.П. и М.К.М., чрез пълномощника си адв.Е.Н., считат, че определението е незаконосъобразно. Считат, че са изпълнили указанията за отстраняване нередовностите на исковата молба и са прецизирали исканията си, като били допуснати технически грешки при изчисляване на идеалните части, които могат да бъдат отстранени и поправени. Молят определението да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

        Съдът, като обсъди направените в частната жалба оплаквания, намери за установено следното:

        Производството пред първоинстанционния съд е образувано по искова молба от В.К.В., И.К.В., Т.С.В., В.Г.Т., Л.Д.Т., С.Г.К., Д.Г.Б., Т.Т.В., Д.К.В., А.В.Д., Д.В.П. и М.К.М. против М.П.П. ***, с която са предявени искове за признаване за установено по отношение на двамата ответници, че 1/80 ид.част от процесните имоти- 3 броя ниви, са собственост на всички ищци по делото и за осъждане на втория ответник “С.” ЕООД да им предаде владението на посочените идеални части от процесните имоти. Представени са писмени доказателства, включително и удостоверения за данъчните оценки на имотите.

 

        С разпореждане от 11.05.2016 г. съдът е оставил исковата молба без движение, тъй като я намерил за нередовна. С разпореждането са дадени указания: исковата молба да се подпише от ищците В.Г.Т., Л.Д.Т., чрез законния му представител, и Д.Г.Б.; да се представи удостоверение за данъчна оценка на нива от 55.499 дка в землището на с.Стрелец, като се посочи цена на иска, съобразена с данъчната оценка; да се уточни предметът на търсената защита и ясно да се посочи на каква идеална част от имотите претендират, че са собственици ищците, като се изложат и фактите, на които почиват тези твърдения; да се формулират ясни искания за защита по отношение на всеки отделен ответник, като се посочи дали срещу ответника М.П.П. се предявява установителен иск за собственост, а срещу ответника „Сателит ПМ" ЕООД - ревандикационен иск; да се представи документ за внесена държавна такса по сметка на  районен съд, съобразена с данъчната оценка на имотите, но не по-малко от 50 лева, за всеки отделен иск; исковата молба да се впише в Службата по вписванията - Стара Загора.

 

        В дадения от съда срок пълномощникът на ищците е представил с молба заверени копия от писмени пълномощни; исканото удостоверение за данъчна оценка /макар че такова е било представено още с исковата молба- на гърба на л.20/; платежни документи за внесена държавна такса по предявените искове; направено е и уточнение за притежаваните от ответника М.П. ид.части от процесните имоти. Посочено е също така, че претенцията е да се признае за установено, че М.П. е собственик на 1/20 ид.части от процесните имоти, както и за осъждането на “С.” ЕООД да предаде на ответниците владението на 1/80 ид.части от същите имоти, които владеел без правно основание. С резолюция от 07.06.2016 г. районният съд е приел, че нередовностите не са отстранени и разпоредил разпореждането от 11.05.2016 г. да бъде изпратено лично на ищците В. Г. Т., Л.Д.Т. и Д.Г.Б.. С молба от 08.06.2016 г. е била представена вписаната искова молба. От петитума на същата е видно, че се иска признаването по отношение на М.П.П. и “С.” ЕООД, че 1/80 ид.част от процесните 3 бр. ниви са собственост на всички ищци по делото, както и да бъде осъден ответника “С.” да предаде на ищците владението на 1/80 ид.част от процесните имоти.

        С обжалваното разпореждане районният съд е приел, че нередовностите в исковата молба не са отстранени. Не били отстранени съществените противоречия между обстоятелствата, на които се основават предявените искове и искането за защита към съда.  Съществували противоречия между посочените в исковата молба и в уточняващата молба твърдения за притежаваните от ответника М.П. идеални части, както и в предявените искания. Недопустимо било ищците да предявяват иск за установяване съществуването на определени права на ответника върху недвижимите имоти. Поради това съдът постановил връщането на исковата молба и прекратил производството по делото.

        Въззивният съд намира, че това определение е неправилно. Действително, съществува противоречие между петитума на исковата молба /вкл. и вписаната искова молба/ и посочените в молбата от 06.06.2016 г. искания. Тези противоречия обаче биха могли да бъдат отстранени чрез указания до страната да посочи какво точно претендира, дадени отново по реда на чл.129, ал.2 ГПК /в ГПК не съществува ограничение относно това колко пъти една искова молба може да бъде оставяна без движение/. Що се отнася до посочените идеални части, притежавани от всеки един от ищците и от ответника от процесните земеделски имоти, в частната жалба се сочи, че в исковата молба била допусната техническа грешка при посочване на притежаваните от ищците идеални части, която молят да бъде поправена. Констатираните от съда противоречия и неясноти в тази насока биха могли да се отстранят както чрез ново оставяне на исковата молба без движение, така и по реда на чл.145, ал.2 ГПК, тъй като в исковата молба и уточнението са посочени фактите и противоречията касаят само размера на идеалните части. Относно държавната такса по делото са представени доказателства за внесена държавна такса в размер на 631.01 лв. и на 95.25 лв. Представени са и данъчните оценки на процесните 3 броя ниви, което дава възможност за преценка от страна на съда дали дължимата по двата предявени иска държавната такса е внесена в пълен обем или следва да се довнесе допълнителна сума. Пред вид гореизложеното, изводът на първоинстанционния съд, че исковата молба е нередовна поради неотстраняване в срок на нередовностите в същата, е неправилен.

       

        С оглед на тези съображения въззивният съд намира, че следва да отмени атакуваното определение и да върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия по предявените от ищците установителен и осъдителен искове.

     

           Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд

                               О П Р Е Д Е Л И :

        ОТМЕНЯ определение № 2099 от 04.08.2016 г., постановено по гр.дело № 2126/2016 г. по описа на  районен съд.

        ВРЪЩА делото на  районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

        Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: