Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 307                                            28.10.2016 г.                          град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,

На единадесети октомври                                                                     2016 година

в открито заседание, в следния състав:         

                                                                      

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                          

Секретар: Н.К.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 83 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

        

Производството е по реда на чл. 226, от КЗ, във вр. с чл. 52 и чл. 84 от ЗЗД.

 

Ищците Б.А.А. и С.М.А. твърдят, че на 22.06.2012 г. от гр. Велинград към гр. Елхово, обл. Бургас пътували с лек автомобил, който първоначално бил управляван от ищеца С.М.А., но след като се включили в автомагистрала „Тракия" управлението на автомобила било поето от ищцата Б.А.. На автомагистралата в района на около 188 км.+ 700 метра около 17,50 часа се движел и лек автомобил марка „Пежо" модел 306, управляван от водача К.П., който бил закупен от него на предният ден. Водача К.П. се движил в дясната лента за движение /от запад на изток/ със скорост около 100 км. в час, а ищцата Б.А. управлявайки автомобила “БМВ” се движела в същата лента на автомагистралата /от запад на изток/. Ищцата застигнала лекия автомобил, управляван от П. и предприела маневра по изпреварването му, като увеличила скоростта си до около 128 км. в час. В момента, в който ищцата А. вече изпреварвала автомобила, управляван от К.П., гръмнала неговата задна дясна гума, в този момент същия се движил с около 104.8 км/ч. В следствие на гръмването на гумата се получило напречно залюляване на автомобила и същия се отклонил на дясно в посока юг към аварийната лента. За да възстанови посоката си на движение водача П. завъртял волана на автомобила наляво, като това му действие довело до интензивно завиване на автомобила наляво. Водача П. не успял да овладее автомобила, напуснал лентата, в която се движил и навлязъл в най - лявата лента за изпреварване на изпреварващия го автомобил. Ударил с предната си лява част задно дясно колело на лекия автомобил “БМВ”. Вследствие на удара леките автомобили се завъртели. Автомобилът на П.  останал на асфалтовото покритие, а лекият автомобил “БМВ” напуснал пределите на автомагистралата и се преобърнал неколкократно по дължината си в намиращата се отстрани нива, като накрая останал по таван. След произшествието на автомагистралата спрели няколко автомобила, хората от които започнали да звънят на тел. 112, отишли до автомобила на пострадалите ищци и започнали да им помагат. През това време водача П. останал безучастен отстрани и гледал, без да им помага. Ищеца А. се опитвал да излезе през прозореца на преобърнатия автомобил. На помощ му се притекъл  Илиян Милков Текьов. След това Текьов и други, непознати за ищците хора извадили ищцата Б.А. от автомобила и я положили на земята. С деянието си водача на лекия автомобил марка „Пежо" К.П.П. нарушил правилата за движение: чл. 20 ал. 1 от ЗДвП и по непредпазливост е причинил средна телена повреда на повече от едно лице: на С.М.А. - средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на гръдна кост, причинило трайно затруднение движението на снагата и на ищцата Б.А.А., средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на II - IX ребра вляво, причинило трайно затруднение на движението на снагата, като водача П. е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание - глоба в размер на 1 000 лева, съгласно Решение по АНД № 68/2014 г. по описа на ЧРС, потвърдено с влязло в законна сила решение по ВАНД № 1136/2014 г. по опис на СтОС. Лекия автомобил марка „Пежо" модел 306, с рег. № С5291МВ, управляван от водача   К.П., имал валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност" с ответното застрахователно дружество „ЗК ЛЕВ ИНС" АД гр. София. Ето защо с настоящата искова молба молят да бъде постановено решение, с което да се осъди „ЗК ЛЕВ ИНС" АД, гр. София, да заплати на: ищцата Б.А.А., сумата в размер на 90 000 лв., обезщетение за неимуществени вреди  болки и страдания, настъпили в резултат на претърпяното от нея ПТП на 22.06.2012 г., както и сумата в размер на 1753.03 лв., представляваща имуществени вреди за направените разходи във връзка с назначеното й лечение, в резултат на претърпяното от нея ПТП на 22.06.2012 г., ведно със законната лихва върху сумите, считано от 22.06.2012 г. - датата на увреждането до окончателното изплащате на сумите, както и направените по делото разноски; ищеца С.М.А. обезщетение за неимуществени вреди за претърпените болки и страданията, настъпили в резултат на претърпяното от него ПТП на 22.06.2012 г. в размер на 25 000 лв., ведно със законната лихва върху сумите, считано от 22.06.2012 г. - датата на увреждането до окончателното изплащате на сумите, както и направените по делото разноски.

 

Ответникът „ЗК ЛЕВ ИНС" АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1407, район Красно село, бул."Черни връх" № 51 Д считат, че предявените искове са допустими с оглед твърденията, изложени в исковата молба, но изцяло неоснователни и следва да бъдат отхвърлени. Твърдят, че е налице значително съпричиняване на вредоносния резултат от ищците и доколкото никой не можел да черпи права от собственото си противоправно деяние, в случай че съдът приеме, че на ищците са причинени твърдяните неимуществени и имуществени вреди в резултат на процесното ПТП, моля съда да намали обезщетението с оглед изключителното съпричиняване на вредоносния резултат.

 

Третото лице помагач К.П.П. оспорва твърденията на представителя на ответното дружество, че били налице основания за ангажиране на регресната му отговорност, тъй като в случая не били осъществени елементите на нито един от фактическите състави, пораждащи правото на регрес на застрахователя към него.

 

            Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

 

От приложеното към настоящето дело АНД № 68/2014г. по описа на Районен съд Чирпан, се установява, че с влязло в сила Решение № 9/15.04.2014г. е признат К.П.П. за виновен в това, че на 22. 06. 2012г. на 188 - ми км + 700 метра на АМ " Тракия " при управление на лек автомобил марка " Пежо " модел " 306 " с рег. № С 52- 91 МВ е нарушил правилата за движение: чл. 20 ал. 1 от ЗДвП " Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват " и по непредпазливост е причинил средна телена повреда на повече от едно лице: на ищеца С.М.А. - средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на гръдна кост, причинило трайно затруднение движението на снагата за срок от 2- 3 месеца при правилно протичане на оздравителния процес и на ищцата Б.А.А. - средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на II - IX ребра вляво, причинило трайно затруднение на движението на снагата за срок от около 2 месеца при правилно протичане на оздравителния процес, като след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване на помощ на пострадалите, поради което и на основание чл. 343а ал. 1 б. " В " предложение първо във вр. с чл. 343 ал. 3 предложение второ хипотеза първа б. " А " предложение първо хипотеза втора, във вр. с чл. 342 ал. 1 от НК и чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК във връзка с чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание - глоба в размер на 1 000 лева. На осн. чл. чл. 78а ал. 4 от НК във вр. с чл. 343Г от НК е наложено на К.П.П. административно наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 3 месеца, считано от влизане на решението в сила. С Решение № 104/01.07.2014г. на Ст. Окръжен съд по ВАНД № 1136/2014г. е потвърдено Решение № 9/15.04.2014г. по АНД № 68/2014г. по описа на Районен съд Чирпан.

 

Съдът е приел за безспорни фактите, че за процесния лек автомобил марка „Пежо" модел 306, с рег. № С5291МВ, управляван от водача К.П., има валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност" с ответното застрахователно дружество „ЗК ЛЕВ ИНС" АД гр. София, по застрахователна полица № 22112001575516, валидна до 20.06.2013 г.

 

По делото бяха представени и приети писмени документи: Фиш за медицинска помощ № 042954/22.06.2012г., Епикриза из 11061 изд. от НХО към МБАЛ „Проф.д-р Ст. Киркович" гр.Стара Загора, Епикриза из 5936/17.11.2012г. МБАЛ гр.Велинград, Епикриза из 1973/2013г.издадена от МБАЛ Велинград, Етапна епикриза изх.№399/15.11.2013г.,Амбулаторни листи №1101/09.09.2013г. издаден от д-р Елена Шопова, №1603/31.10.2013г.,Психологично изследване от 19,12.2013г. издаден от Ем. Калоферова от ЦПК Пазарджик; Етапна епикриза от личен лекар изх.№130/06.04.2015г. издадена от д-р Мехмед Джамбазов с. Драгиново, общ.Велинград, ЯМР изх. 839/08.04.2015г. от МДЛЯМРД „Русев" ЕООД гр. Пловдив, изследване и елетроенцефалограма от 07.04.2015г. извършено от д-р Г.Панов, представени относно състоянието на ищцата Б.А. и Епикриза из.№11059/2012г.издадена от МБАЛ Проф.Д-р Ст.Киркович Стара Загора, Фиш за медицинска помощ № 046227/22.06.2012г. относно здравословното състояние на пострадалия С.А..

 

От събраните по делото гласни доказателства се установява следното: Свидетелката М.А.А. сочи, че живели заедно със свекъра и свекървата си. Видели близките си в болницата и картината била много травматизираща. Свекървата й била бинтована, имала видими рани порезни на главата, ударена била по челото, едвам говорела. Била настанена в неврохирургия. Свекъра й от болките не можел да говори. Двамата престояли в болницата няколко седмици, след това в къщи продължило лечението им. Двамата имали нужда от грижи, от придружители, имали силни болки, нараняванията и на двамата били по гръдния кош, главата, краката, ръцете. Имали нужда от постоянни грижи. Възстановяването на свекъра й било два - три месеца в къщи след като го изписали от болницата. Той имал бизнес и постоянно пътувал преди ПТП и в чужбина, във връзка с работата си. След като пострадал при ПТП няколко месеца не можел да се движи и да пътува. Свекървата й по-дълго време се лекувала. От изживяното много често била на лекар, имала много и постоянни болки по тялото и главата. Към месец юли, считано от завеждането на делото 2014 г. и към днешна дата психическото й състояние било такова, че не се решавала да пътува, освен ако се налагало да иде на лекар и сядала отзад в колата и да имало до нея човек. Изпитвала страх от телефонни обаждания. До ден днешен имала болки, световъртеж, болки при дишане, защото при удара от ПТП бил пробит белия й дроб от счупена кост на гръдния кош. Тези оплаквания продължавали още. Уморявала се често и въобще вече не била този човек, който била по-рано. От преживяното имала високо кръвно, развила и диабет.

 

Свидетелката Г.М.М. сочи, че видяла Б. и  С. същата вечер след станалото ПТП. Б. била без бельо на леглото, завита само с чаршаф и се намирала на третия етаж в болницата, а съпруга й бил в отделение на шестия етаж. Стояла при Б. до деня на изписването й. Останала при нея като придружител. След изписването й, макар и не излекувана я изписали и тя отново продължила в тях да й помага. Първите 3-4 месеца била неотлъчно до нея. Оплаквала се, че имала много болки по тялото, вече не била тази жена, която познавала. Около година някъде се грижела за Б.. Изправяла я и я слагала да легне. Била получила много травми от ПТП и много я болели костите, гърдите, главата, врата. Повече пострадала при ПТП, освен това получила и психотравма. Не можела сама да се грижи за домакинството и за себе си, защото й било трудно да се движи. Изморявала се, тежко дишала, имала много оплаквания и болки. С. се оплаквал повече от умора и тежко дишане. След изписването й от болницата в гр. Стара Загора, Б. ходела на лечение и в друга болница, посещавала психоаналитик, ходела и на рехабилитации. В кола рядко се качвала, защото изпитвала страх.

 

Видно от заключението на съдебномедицинската експертиза се установява, че във връзка с ПТП на 22.6.2012 г. пострадалата Б.А.А. на 47 г. е получила: Черепно-мозъчна травма: сътресение на мозъка със степенно разстройство на съзнанието, голяма разкъсно-контузна рана тип „скалп" на главата, кръвни колекции двустранно теменно извън черепа; Травмена церебрастения, като усложнение на черепно-мозъчната травма. Шийна травма: травматична дискова херния на ниво V-VI шийни прешлени с притискане на гръбначния мозък на това ниво, с коренчева симптоматика повече вдясно; Гръдна травма: счупване на III VIII ребра в ляво и на V и VII ребро в дясно, контузионни огнища в белите дробове двустранно,  малък кръвоизлив в гръдната кухина, подкожен емфизем (въздух в подкожието) в ляво; Коремна травма: подкапсулен чернодробен хематом, контузия на слезката. Уврежданията са в резултат от действието на твърди тъпи предмети и големи ускорения, условие за каквито има в купето на лек автомобил при ПТП по описания в делото механизъм. Преобръщането около напречната ос с удари в терена с предната и задната част на автомобила са движения в пространството, които подлагат на натоварване шията, като най-незащитена част. Стандартните триточкови колани при удари с голяма кинетична енергия, каквито се наблюдават при скорости над 65 км/ч, въпреки че са изработени от текстил придобиват качествата на твърди тъпи предмети, което обяснява гръдните травми. Такива гръдни травми имат и двамата пътуващи в процесния автомобил. Сътресението на мозъка със степенно разстройство на съзнанието, разкъсно-контузната рана сама по себе си и хематомите в меките черепни обвивки са причинили разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 НК. Голямата разкъсно-контузна рана тип „скалп" на главата е възстановена оперативно, а след зарастването й е останал голям груб белег, решително и завинаги променящ първоначалния вид на тази анатомична област. Той осъществява медико-биологичния признак - обезобразяване на други части на тялото, в случая - на главата. Травмената церебрастения, траеща няколко години без изгледи за подобрение е с голяма продължителност и се преценява по медико-биологичния признак - постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота. При някои пациенти състоянието се задълбочава към развитие на травмена енцефалопатия, но към настоящия момент при А. няма регистрирани данни за такава тенденция. Травматичната дискова херния на ниво V-VI шийни прешлени с притискане на гръбначния мозък на това ниво, с коренчева симптоматика осъществява медико-биологичния признак - трайно затруднение на движението на врата. Точна прогноза за развитието на увреждането не може да се направи. Някои пациенти са с такива симптоми до края на живота. При други се получават парези и парализи. Счупването на посочените ребра е причинило трайно затруднение на движението на снагата за повече от 30 дни. Възстановяването е приключило за около 2-3 месеца. Подкожният емфизем е причинил разстройство на здравето, временно опасно за живота. Кръвоизливът в гръдната кухина е преценен като малък, без необходимост от оперативно отстраняване и заедно с контузията на белите дробове са причинили разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 НК. След преживяната гръдна травма неминуемо са останали сраствания между двата листа на плеврата и развитие на съединителна тъкан в белите дробове, което е нарушило дихателния капацитет. Това от своя страна благоприятства развитието на белодробните инфекции. Ето защо А. често ще боледува от пневмонии. Тази предразположеност осъществява медико-биологичния признак - разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 НК. Коремната травма се е възстановила без установени усложнения, което се преценя като разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 НК. Във връзка с ПТП на 22.6.12 г. С.М.А. е получил: Гръдна травма - счупване на VIII ребро вдясно и на VII ребро вляво, счупване на гръдната кост. Уврежданията са в резултат от действието на твърди тъпи предмети и от да са получени при ПТП в купето на лек автомобил. Причинено е трайно затруднение на движенето на снагата за повече от 30 дни. Оздравителният процес трае около 2-3 месеца.

 

От заключението на съдебно автотехническата експертиза се установява, че на 22.06.2012г. около 17,50 ч на автомагистрала „Тракия" в района на км 188 + 700 м в посока към гр. Стара Загора от запад на изток в дясната /активна/ лента за движение се е движил лек автомобил „Пежо" 306 с рег.№ С 5291 МВ с водач К.П.П., който е бил застигнат от лек автомобил „БМВ"740 П с рег.№ С 7653 ХН с водач Б.А.А. . Водачката А. предприела маневра изпреварване като се престроила в лявата / интензивна/ лента за движение. Към момента на изравняване двата автомобила движейки се успоредно в двете съседни ленти за движение на автомагистралата на лек автомобил „Пежо" 306 се е спукала/гръмнала/задна дясна гума. Поради тази причина и поради недостатъчната квалификация и опит на водача П. същия загубва устойчивостта на движение на автомобила си, навлиза в съседната лява лента и удря с предната си лява част лек автомобил “БМВ" в областта на задна дясна гума. Вследствие на създадения момент породен от ударния импулс лек автомобил БМВ също загубва устойчивост на движение като ротира около вертикалната си ос по посока на часовата стрелка и продължавайки движението си напред навлиза и пресича последователно дясната лента /активна/ за движение, аварийната /пасивна/ лента за движение, удря се в южната отводнителна канавка след което се преобръща няколко пъти през таван и остава в покой,  положение по таван, фиксирано в огледния протокол на местопроизшествието. Лек автомобил Пежо след приплъзващия кос удар в лек автомобил БМВ се удря с предната си лява част в еластичната метална ограда на разделителната ивица между двете платна за движение по автомагистралата при което ротира около вертикалната си ос в посока обратна на часовата стрелка като се насочва в посока югоизток , пресича дясната /активна/ лента за движение и се установява в покой в аварийната /пасивна/ лента на автомагистралата върху гумите си в положение, фиксирано 15 огледния протокол на местопроизшествието. В резултат на ПТП са пострадали водачката на лек автомобил БМВ Б.А.А. и пътника С. Маиушов А.. Двата леки автомобила са получили материални щети , като щетата на лек автомобил БМВ е тотална. Скоростта на движение на двата автомобила и момента на настъпване на ПТП е следната: На лек автомобил Пежо 306 е около 104,25 км/ч На лек автомобил БМВ 740 0 е 132,77 км/ч. С оглед на установената скорост на двата леки автомобила участвуващи в процесното ПТП от техническа гледна точка ищцата А. няма техническа възможност да предотврати настъпването на процесното ПТП тъй като времето от гръмването на гумата на Пежото до навлизането в лявата лента за движение и удряне странично лек автомобил БМБ е по-малко от времето за реакция на водачката А.. Това е така в предвид на късото време през което са настъпили тези промени. С поведението си на пътя тя не е допринесла за настъпването на ПТП. Процесния лек автомобил БМВ 740 е оборудван серийно с два триточкови колана за водача и пътника до него и три двуточкови за трите места за пътниците отзад. Оборудван е с две предни въздушни възглавници плюс четири странични въздушни възглавници по една па всяка от вратите му, като само въздушните възглавници на десните врати не са се активирали. От техническа гледна точка предпазните триточкови колани поставени на предните седалки където са стояли водачката А. и пътника А. действието им се изразява в следното: Фиксиране на тялото на водача и пътника към седалката и облегалката па предните седалки. Тази фиксация е най-ефективна при настъпване на челен удар. При настъпване па страничен такъв тялото на пътника и водача има известна свобода на движение в посока наляво и дясно спрямо посоката на движение на автомобила. По отношение на движението на телата нагоре към тавана при процесното преобръщане през таван тези колани ме позволяват или ограничават силно движението на телата към тавана на автомобила. Възпиращото действие на въздушните възглавници се изразява в блокиране на телата на пътниците към седалките - предните въздушни възглавници. Страничните въздушни възглавници имат роля да предпазят пътниците от твърдите ,режещите предмети и детайли от купето на автомобила като се акцентира върху опазването на главите на пътниците и водача от контузии и наранявания. Без поставени предпазни колани от водачката и пътника до нея в предвид механизма на възникване и протичане на процесното ПТП при установените скорости на движение траекторията на движение на телата на ищците е била следната: При удара с лек автомобил Пежо вследствие на ударния импулс който е получил лек автомобил БМВ телата на пътника и водачката първоначално най-вероятно са се устремили на дясно, а след това при удара в крайпътната канавка съответно напред и нагоре, като в последствие при преобръщането на автомобила през таван телата им вследствие на инерционните сили породени от преобръщането на автомобила ще се устремят напред, в страни и нагоре след като предпазните възглавници се задействат и след известно време когато се изпусне газа в тях ще контактуват с вътрешните повърхности на автомобила. С поставени предпазни колани от водачката и пътника до нея в предвид механизма на възникване и протичане на процесното ПТП при установените скорости на движение траекторията на движение на телата на ищците е била следната: При удара с лек автомобил Пежо вследствие на ударния импулс който е получил лек автомобил БМВ телата на пътника и водачката първоначално най-вероятно ще се наклонят на дясно, а след това при удара в крайпътната канавка съответно напред и нагоре , като в последствие при преобръщането на автомобила през таван телата им вследствие на инерционните сили породени от преобръщането на автомобила ще се устремят напред, в страни и нагоре след като предпазните възглавници се задействат и след известно време когато се изпусне газа в тях ще контактуват с вътрешните повърхност на автомобила ограничени от страничните въздушни възглавници.

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

За да възникне субективното право по чл. 226, ал. 1 от КЗ е необходимо наличието на валидно застрахователно правоотношение по застраховка "Гражданска отговорност" между деликвента и застрахователя и на деликт с всичките кумулативно дадени елементи от неговия фактически състав: деяние,  вреда, противоправност на деянието, причинна връзка между деянието и вредата и вина на причинителя. При процесното ПТП, осъществено по вина на застрахования при ответника водач на МПС, са налице всички посочени по - горе елементи от фактическия състав на непозволеното увреждане, като извършването на деянието, неговата противоправност и виновността на деликвента са установени по задължителен начин с влязло в сила решение по АНД, съгласно чл. 300 от ГПК. Налице е и валидно застрахователно правоотношение по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" между деликвента и ответника към момента на непозволеното увреждане, поради което застрахователят - ответник дължи на основание чл. 226, ал. 1 от КЗ вр. с чл. 45 от ЗЗД репариране на действително причинените вреди, които са пряка и непосредствена последица от ПТП.

 

Претърпените неимуществени вреди от процесния деликт се изразяват в изпитаните болки и страдания от получените травматични увреждания от ПТП от двамата пострадали. При определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди съдът се ръководи от принципите на справедливостта и от своето вътрешно убеждение.

 

По отношение на претенцията на Б.А.А. за неимуществени вреди за претърпени болки и страдания в размер на 90 000 лв., съдът намира следното: Безспорно ищцата е преживяла болки и страдания от настъпилото ПТП, които съдът намира, че в конкретния случай са били в много висок интензитет при ищцата Б.А. и по-нисък при ищеца С.А.. От заключението на комплексната съдебномедицинската експертиза се установява, че при процесното ПТП пострадалата Б.А. е получила множество и много тежки контузии на главата и тялото с временна опасност за живота. Сътресението на мозъка със степенно разстройство на съзнанието, разкъсно- контузната рана и хематомите в меките черепни обвивки са причинили много тежко разстройство на здравето. Голямата разкъсно-контузна рана тип „скалп" на главата е възстановена оперативно. Травмената церебрастения, траеща няколко години без изгледи за подобрение е с голяма продължителност и  няма данни за излекуване. Лечението може да бъде само оперативно. Счупването на посочените ребра е възстановено за около 2-3 месеца. След преживяната гръдна травма са останали сраствания между двата листа на плеврата и развитие на съединителна тъкан в мястото на контузия на белите дробове, което е нарушило дихателния капацитет, което от своя страна благоприятства развитието на белодробните инфекции. Процесното ПТП е довело до страхови изживявания, много висока степен на личностна тревожност, налице са данни за посттравматично стресово разстройство. Промяната в личен план е в значителна степен. Свидетелите, чийто показания съдът кредитира като непосредствено получени и подкрепящи се от съдебно медицинските експертизи заявяват, че дълго време след ПТП ищцата Б.А. изпитвала болки и пиела болкоуспокоителни. Не можела да се обслужва сама, страдала и се налагало няколко пъти да влиза за лечение по болници. Често страдала от пневмонии. Изпитвала панически страх да пътува в автомобил. Дълго време страняла от близките и приятелите си. Има незаличим белег на главата, който ще я загрозява до края на живота. Получила е тежки увреждания, които ще търпи до края на живота си от които е възможно да настъпят усложнения и не може да се очаква подобрение на здравословното състояние. Съобразявайки тези обстоятелства, както и практиката на съдилищата и съгласно чл. 52 от ЗЗД, съдът намира за справедливо обезщетение в размер на 90 000 лева за ищцата Б.А., които ответникът следва да бъде осъдени да заплати.

 

Претенцията на ищцата Б.А. за имуществени вреди за медицинските разходи в размер 1753,03 лв. съдът намира за основателна и доказана, поради което следва да бъде уважена. Видно от представените като писмени доказателства медицински документи, тези разходи са направени от ищцата във връзка с лечението в резултат на настъпилото ПТП, като тези обстоятелства се подкрепят от заключението на съдебно – медицинската експертиза.

 

По отношение на претенцията на ищеца С.М.А. за неимуществени вреди за претърпени болки и страдания в размер на 25 000 лв., съдът намира следното: Безспорно ищецът е преживял болки и страдания от настъпилото ПТП. Ищецът е получил гръдна травма - счупване на ребра вдясно и вляво, счупване на гръдната кост. Възстановил се е напълно от гръдна травма за около 2-3 месеца.. Свидетелите сочат, че възстановяването на ищеца било два - три месеца в къщи след като го изписали от болницата и имал нужда от постоянни грижи. След като пострадал при ПТП няколко месеца не можел да се движи и да пътува. Съобразявайки тези обстоятелства, както и практиката на съдилищата и съгласно чл. 52 от ЗЗД, съдът намира за справедливо обезщетение в размер на 25 000 лева за ищеца С.А., които ответникът следва да бъде осъдени да заплати.

 

По направеното възражение от процесуалния представител на ответника, че ищците са допринесли за вредоносния резултат, тъй като са пътували без поставен предпазен колан в автомобила, съдът намира следното: за да бъде намалено обезщетението за вреди съгласно чл. 51, ал. 2 ЗЗД, увреденият трябва да е допринесъл за тяхното настъпване, като от значение е наличието на причинна връзка между поведението на пострадалия и настъпилия вредоносен резултат, без да е необходимо пострадалият да има вина. Необходимо е приносът на увреденото лице да е конкретен, т. е. да се изразява в извършването на определени действия или въздържането от такива действия от страна на увреденото лице. Принос по смисъла на посочения законов текст е налице винаги, когато пострадалият с поведението си е създал предпоставки за осъществяване на деликта и за възникване на вредите или е улеснил механизма на увреждането, предизвиквайки по този начин и самите вреди. Следователно съпричиняване на вредоносния резултат ще е налице, ако поведението на увредения е станало причина или е повлияло по някакъв начин върху действията на причинителя на вредата. В конкретния случай такъв принос ответникът не доказа по никакъв начин. Съгласно неоспореното от страните заключение на комплексната САТЕ и СМЕ се установи, че стандартните триточкови колани при удари с голяма кинетична енергия, каквито са при скорости над 65 км/ч, въпреки че са изработени от текстил придобиват качествата на твърди тъпи предмети, ако не се скъсат, което обяснява получаването на травматични увреждания в областта на контакт с тялото. Най-често това са счупване на ребра и на гръдната кост. Такива гръдни травми имат и двамата ищци пътуващи в процесния автомобил. Всички травматични увреждания у двамата пострадали отговарят да са в резултат от претърпяното ПТП. Следователно следва да се приеме, че пострадалите по никакъв начин не са допринесли за увреждането, предизвиквайки по този начин и самите вреди.

 

Предвид разпоредбата на чл. 84 ал. 3 от ЗЗД, при задължение от непозволено увреждане длъжникът се смята в забава и без покана. В този смисъл длъжникът изпада в забава с факта на увреждането. Ето защо и доколкото отговорността на ответника замества деликтното обезщетение, лихвата за забава следва да се дължи от деня на увреждането - 22.06.2012 г., до окончателното им изплащане.

 

С оглед изхода на делото, на ищците следва да бъдат присъдени  направените разноски по делото, които съгласно представения списък по чл. 80 от ГПК, възлизат на 5 630 лв.. На основание чл.78, ал.6 във вр. с ал.1 от ГПК ответникът /застрахователя/ следва да бъде осъден да заплати върху уважената част от исковете дължимата 4 % ДТ по сметка на съда, в размер на 4 670 лв.. Съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 10 от ГПК на третото лице помагач не се присъждат разноски.

 

Водим от горните мотиви Старозагорският окръжен съд,

 

                                                     Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА ответника „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД - ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Красно село", бул. „Черни връх № 51 Д, представлявано от М.С.М.Г. и Л.Г.Г. на основание чл.226, ал.1, да заплати на  Б.А.А., ЕГН **********,***, сумата от: 90 000 лева /деветдесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, в резултат на ПТП, станало на 22.06.2012 г.; сумата от 1753,03 лв. /хиляда седемстотин петдесет и три лева и 03 ст./, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди – медицински разходи в резултат на ПТП, станало на 22.06.2012 г., ведно със законната лихва върху сумите, считано от датата на увреждането - 22.06.2012 г., до окончателното им заплащане.

 

ОСЪЖДА ответника „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД - ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Красно село", бул. „Черни връх № 51 Д, представлявано от М.С.М.Г. и Л.Г.Г. на основание чл.226, ал.1, да заплати на  С.М.А., ЕГН **********,***, сумата от 25 000 лева /двадесет и пет хиляди лева/, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, в резултат на ПТП, станало на 22.06.2012 г. ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на увреждането - 22.06.2012 г. до окончателното й заплащане.

 

ОСЪЖДА ответника „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД - ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Красно село", бул. „Черни връх № 51 Д, представлявано от М.С.М.Г. и Л.Г.Г. да заплати на  Б.А.А., ЕГН ********** и С.М.А., ЕГН **********,***, разноските по делото в размер на 5 630 лв. /пет хиляди шестстотин и тридесет лева/. 

 

ОСЪЖДА ответника „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД - ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Красно село", бул. „Черни връх № 51 Д, представлявано от М.С.М.Г. и Л.Г.Г., да заплати дължимата държавна такса в размер на 4 670 лв. по сметка на ОС Ст. Загора в обслужващата го банка.

 

РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на трето лице помагач на ответника - К.П.П., ЕГН ********** ***.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението, чрез ОС Стара Загора пред Пловдивския апелативен съд.

 

                                                                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………