Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№ 279                                           06.10.2016г.                 град Стара Загора

 

    В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав,

На шести октомври 2016 г.

В публично заседание в следния състав :

    ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Нина Караджунова

като разгледа докладваното от съдията- докладчик Златев

гражданско дело № 48 по описа за 2016 година,

за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е на основание чл.237, ал.1 и 2 от ГПК във вр. с чл.26, ал.1 и 2 от ЗЗД и във вр. с чл.25, ал.1 и чл.42, б.“б“ от ЗН.

 

Постъпила е Искова молба вх.№ 4911/12.04.2016г./л.3- 4 от делото/ от пълнолетния български гражданин Н.Д.И.-*** против пълнолетната българска гражданка М.Г.И. ***.Загора с която се иска от настоящия първоинстанционен съд да обяви за нищожно саморъчното завещание, съставено от Н.Д.И., бивш жител на гр.Ст.Загора, починал на 29.09.2912г., с което същият е завещал на ответницата М.Г.И.- ЕГН ********** собствения си недвижим имот- апартамент в ********************, заедно с избено помещение/мазе/ № 29 и таванско помещение № 6, при съответните съседи и граници, ведно със съответните идеална части от сградата и от правото на строеж. Счита, че искането му е основателно, законосъобразно и доказано, тъй като това саморъчно завещание не е написано и подписано саморъчно от завещателя Н.Д.И. съгласно изискванията на чл.25, ал.1 от ЗН. Поради което моли настоящия първоинстанционен съд да го обяви за нищожно по смисъла на чл.26, ал.1 и 2 от ЗЗД във вр. с чл.42, б.“б“ от ЗН, ведно със законните последици от това. Претендира  против ответницата и за всичките си разноски по делото пред настоящата първа съдебна инстанция. В този смисъл са пледоариите на ищеца и на процесуалния му представител- адвокат по делото.

 

         Ответницата М.Г.И. *** в писмения си Отговор на исковата молба вх.№ 8436/04.07.2016г./л.61 от делото/ по реда на чл.131- 133 от ГПК е заявила изрично писмено, че признава изцяло иска по делото против нея, което заявява изрично лично и в проведеното по делото първо открито съдебно заседание на 06.10.2016г. Заявява, че признава иска и е съгласна извършеното дарение да бъде обявено за нищожно.

 

         СЪДЪТ, след като се запозна с направените в исковата молба на ищеца оплаквания, като взе предвид направеното признаване на иска от ответницата, като се съобрази с всички събрани по делото писмени доказателства и с приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за изяснено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното:

 

         ОТНОСНО ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА :

         Видно от събраните по делото многобройни писмени доказателства, ответницата се легитимира като собственик на процесния недвижим имот/апартамент в гр.Ст.Загора/ въз основа на писменото завещание на Н.Д.И. от 30.10.2010г., което не се отрича от ответницата- пълнолетна българска гражданка.

 

ОТНОСНО ПРАВНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ :

В първото открито съдебно заседание по делото, проведено на 06.10.2016г. ответницата М.Г.И. *** прави пред настоящия първоинстанционен едноличен съдебен състав изрично писмено и гласно признание на процесния иск против нея по реда на чл.237, ал.1 и 2 от ГПК.

 

Следователно предявеният иск по чл.26, ал.1 и 2 от ЗЗД във вр. с чл.25, ал.1 и чл.42, б.“б“ от ЗН се явява изцяло основателен и доказан, поради което следва да бъде уважен напълно, ведно със законните последици от това, като съдебното Решение по настоящото дело следва да се постанови при условията на признание на иска от ответницата по реда на чл.237, ал.1 и 2 от ГПК, което признание на иска се отнася до признато нейно право, което не противоречи на закона или на добрите нрави по смисъла на чл.237, ал.2, т.1 от ГПК и се отнася до признато право, с което тя може да се разпорежда по смисъла на чл.237, ал.3, т.2 от ГПК. Това признато от ответницата право е неоттегляемо съгласно императивните правила на чл.237, ал.4 от ГПК.

 

         ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО :

         Видно от изричното волеизявление на ищеца, той претендира против ответницата всички направени от него разноски по делото, на което искане ответницата не е възразила по никакъв начин. Поради което и на осн. чл.237, ал.1 и 2 във вр. с чл.78, ал.1 от ГПК, ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца всички направени от него разноски по делото съгласно представения от него Списък по чл.80 от ГПК/л.80 от делото/ в размер на общо 3 644, 54 лв.

 

         ОТНОСНО ОБЖАЛВАЕМОСТТА НА РЕШЕНИЕТО :

         Настоящото първоинстанционно съдебно Решение по уважения  иск по чл.26, ал.1 и 2 от ЗЗД във вр. с чл.25, ал.1 и чл.42, б.“б“ от ЗН, макар и постановено при условията на пълно признаване на иска от ответницата по реда на чл.237, ал.1 и 2 от ГПК, може да бъде обжалвано от всяка от страните по делото/ ищец и ответница/ в законния общ 2- седмичен срок по реда на чл.259, ал.1 от ГПК, който срок започва да тече от датата на връчването му на всяка една от страните, с въззивна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

         ОТНОСНО ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО :

         Съгласно императивната обща разпоредба на чл.296- 299 от ГПК настоящото изцяло позитивно първоинстанционно съдебно Решение след влизането му в законна сила има силата на присъдено нещо между страните по делото.

 

         Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.237, ал.1 и 2 от ГПК във вр. с чл.26, ал.1 и 2 от ЗЗД и във вр. с чл.25, ал.1 и чл.42, б.“б“ от ЗН, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

Р     Е     Ш     И   :

 

         ОБЯВЯВА нищожността на саморъчно завещание, съставено от Н.Д.И.,***, починал на 29.09.2012г., с което същият е завещал на М.Г.И.- ЕГН ********** следния свой собствен недвижим имот : АПАРТАМЕНТ № 29, с площ от 83, 28 кв.м., намиращ се на II етаж, с изложение- изток, състоящ се от две спални, хол, кухненски бокс, баня, клозет, коридори и балкон, при граници: от север - ап. на С.И. *** Е. и Г.К., от запад- Е. и Г.К. и стълбище, заедно с едно избено помещение под № 15 при граници: от север- мазе на С.И.Р., от изток- коридор, от юг- стълбище, от запад- двор, както и едно таванско помещение под № 6 при граници: от север- таван на Е. и Г.К. и коридор, от изток-коридор, от юг- таван на Г.А.С., от запад- двор, ЗАЕДНО с 2, 033 % идеални части от общите части на сградата, която жилищна сграда е построена върху държавно дворно място, находящо се в гр.***********************", № 49, представляващо парцел IV (четвърти), от квартал 83-а (осемдесети и трети- "а") по действащия към 1972г. план на гр.Стара Загора, целия парцел с площ от 1864 кв.м., при граници на същия: от север- парцел II, от изток- ул."************************", от юг- парцел VII, от запад- парцел I, III, V, който апартамент по Схема, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър/СГКК/- гр.Ст.Загора, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.546.1.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18- 65/30.05.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр.*******************************" № 49, вх.А, ет.2, ап.29 и се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.503.546 , с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта : 1, посочена в документа площ : 83,28 кв.м., прилежащи части : избено помещение 15, таванско помещение 17, със съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж : 68850.503.546.1.30, 68850.503.546.1.28; под обекта: 68850.503.546.1.25; над обекта : 68850.503.546.1.33.

 

         ОСЪЖДА М.Г.И.-  ЕГН ********** *** да заплати на Н.Д.И.- ЕГН ********** *** разноските по делото в размер на общо 3 644, 54 лв./три хиляди шест стотин четиридесет и четири лева и петдесет и четири стотинки/.

 

 РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2седмичен срок от датата на връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

       

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :