О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 919                                          24.10.2016 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                  ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври                                                    2016 Година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар……………………….,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 100 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

           

Производството е на основание чл. 130 от ГПК.

 

В ИМ ищецът СНЦ “Взаимоспомагателна каса на работниците и служителите в ЕООД “ВиК Стара Загора” твърди, че е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ на 14.08.2015г.. Преди регистрацията на сдружението във „Водоснабдяване и канализация" ЕООД сед. Стара Загора функционира Взаимоспомагателна каса (ВСК) на работниците и служителите, която нямала характера на самостоятелно юридическо лице, а на гражданско дружество по чл.357 и сл. от ЗЗД. Вследствие вредоносна дейност на ответницата С.Г.Б. по отношение на ВСК в предприятието се е стигнало дори до ощетяване на самото предприятие със сумата от 31 837,50 лв.. На основание чл.73 от ЗЗД ищецът заплатил на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД сед. Стара Загора вместо ВСК сумата от 31837,50 лв. Тази сума е била изтеглена в повече от сметката на „В и К" ЕООД и на практика с нея имуществото на „В и К" ЕООД е било ощетено вследствие вредоносната дейност на ответницата. С това плащане СНЦ „ВСК при ЕООД „Водоснабдяване и канализация" - Стара Загора" се суброгирало в правата на ощетените от действията на ответницата членове на ВСК Същевременно ищецът се явява правоприемник по силата на договор за цесия от 18.07.2016г. на вземането на всеки член на ВСК при „В и К" ЕООД, произтичащо от увредената му дялова вноска във ВСК от действията и бездействията на ответницата, описани по-долу. За извършената цесия ответницата е уведомена с нотариално уведомление, връчено й от нотариус рег.№181 Денчо Недялков на 08.08.2016г. Освен като суброгирал се в правата кредитор за платената сума от 31837,50 лв., ищецът действа и като цесионер за транслираните му от увредените членове на ВСК права да търсят възстановяване от ответницата на липсващата част от дяловата им вноска, пропорционална на отклонените или разпилени от нея средства на ВСК. Ето защо моли съда да постанови решение с което да осъди ответницата да заплати на ищеца сумата в размер на 31 837,50 лв., представляваща заплатена от ищеца за сметка на всички членове на ВСК, на трето лице “ВиК” ЕООД Стара Загора, за която сума ищецът се е суброгирал в правата на вложителите на ВСК и сумата в размер на 42 659,85 лв., представляваща цидирана част от невъзстановената щета за ВСК.  Моли да бъде присъдена и законната лихва върху дължимите главници, считано от датата на завеждането на иска до окончателното им заплащане, както и направените по делото разноски.

    

В срока за отговор е постъпел такъв от ответника С.Г.Б., чрез адв.Емилия Драганова Милкова, в който взема становище, че иска е недопустим. Няма данни по първият иск ищеца да е заплатил на ВиК Стара Загора сумата от 31 837,50лв. Видно от представената операционна бележка и платежно нареждане от 09.12.2015г. сумата е платена на Хидроенергия ООД. По вторият иск: не е налице прехвърляне на вземане. Няма данни за размера на прехвърленото вземане, а членовете на ВКС - стара като дружество по чл.357 и сл. от ЗЗД могат да искат дела си от общата собственост само при излизане от дружеството или прекратяването му, данни за което няма никакви. Поради това и ищеца не е активно легитимиран да търси предявените пред настоящият съд права. По същество взема становище, че исковете са неоснователни и недоказани. Оспорва изцяло предявените искова, по основание и размер. Оспорва фактическите твърдения в исковата молба за липси, щети, вредоносни действия и бездействия на ответницата.

 

            При това положение съдът следва да разгледа и обсъди направеното от ответника, чрез неговия проц. представител възражение за недопустимост на предявения иск.

 

            На първо място липсват каквито и да е доказателства за правоприемство между ищеца членовете на ВСК при „В и К" ЕООД.

           

На следващо място ищецът твърди, че е правоприемник по силата на договор за цесия от 18.07.2016 г. на вземането на всеки член на ВСК при „В и К" ЕООД, имаща  характера на гражданско дружество по чл.357 и сл. от ЗЗД, произтичащо от увредената му дялова вноска във ВСК.

 

Съдът намира, че членовете на ВСК при ВиК Стара Загора не могат да прехвърлят на ищеца правото на вземане срещу ответницата, което представлява увредената дялова вноска на всеки един от съдружниците. Всеки съдружник става съсобственик на внесените заместими и потребими вещи и пари. Съдружниците стават съсобственици и на всичко онова, което е придобито с общи усилия на съдружниците. Тази съсобственост е особена - тя е дялова съсобственост, но е неделима (докато трае дружеството или докато съответният съдружник напусне дружеството). Съдружникът не може свободно да се разпорежда с дела си, независимо че го има. Поради тази причина договора за цесия се явява противоречащ на разпоредбата на чл. 99, ал. 1 от ЗЗД.

 

Освен това в договора за цесия от 18.07.2016 г. липса съгласие относно съществен елемент на договора, а именно неговата цена. Цеденти по договора са множество физически лица, без обаче в същия да е посочено какво е вземането на всеки един от тях, а е посочено единствено процентно съотношение на липсващите от касата средства. Всяко едно вземане има правно-индивидуализиращи белези като правно основание на възникването му, страни по вземането като титуляр и длъжник, размер на вземането, изискуемост и т.н. Предмет на договора за цесия като каузална сделка могат да бъдат само съществуващи вземания, т.е. такива, възникнали от конкретно правно основание. В този смисъл предмет на договора за цесия не могат да бъдат бъдещи, а само съществуващи вземания.

 

В чл. 4 от договора за цесия от 18.07.2016 г. е записано, че вземанията се прехвърлят възмездно срещу задължението на ищеца, по отношение на всеки един от цедентите да му заплати при прекратяване на членството му с ВСК размера на натрупаните вноски, без отново да има надлежна правна индивидуализация.

 

След като договорът за цесия е нищожен и не е породил желаните от страните правни последици, то в случая ищецът не е активно легитимиран да предяви иска срещу ответницата за сумата в размер на 42 659,85 лв., представляваща цидирана част от невъзстановената щета за ВСК. /Въззивно частно търговско дело номер 1491 по описа за 2012 година на ПАС/.

 

По отношение на сумата в размер на 31 837,50 лв., представляваща заплатена от ищеца за сметка на всички членове на ВСК, на трето лице “ВиК” ЕООД Стара Загора, за която сума ищецът твърди, че се е суброгирал в правата на вложителите на ВСК, видно от представената операционна бележка и платежно нареждане от 09.12.2015 г. сумата е платена на трето лице по делото - “Хидроенергия” ООД, а не на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД сед. Стара Загора.

 

За допустимостта на предявените искове съдът следи служебно. В процесният случай съдът, при извършената проверка за допустимост на предявените искове, намира възражението на ответника за процесуална недопустимост на исковете, за основателно. 

 

За наличието на положителните процесуални предпоставки за съществуване и за упражняване на правото на иск и за липса на отрицателните /процесуални пречки/ съдът следи служебно. Процесуалната легитимация /принадлежността на правото на иск/ е положителна процесуална предпоставка за съществуване на правото на иск, липсата на която обуславя недопустимост на предявения иск. Предвид горното съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено,  поради недопустимост на предявените искове.

 

            За пълнота следва да се отбележи, че ищци по настоящия спор следва да бъдат всеки един от съдружниците - членове на ВСК при ВиК Стара Загора за липсващите суми във дружеството, съгласно дяловото му участие.

 

            Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

           

            ПРЕКРАТЯВА  производството по гр. дело № 100/2016 г. на СтОС, поради липса на активна процесуална легитимация на ищеца.                 

 

            ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.

 

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението, с частна жалба чрез ОС Стара Загора, пред ПАС.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :…………………….