Р Е Ш Е Н И Е

 

287                                    14.10.2016 г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,     І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На четиринадесети септември              две хиляди и шестнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА

                                                       

РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                             ЧЛЕНОВЕ:

                                                                 МАРИАНА  МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело № 1213 по описа за 2016 година.

 

Производството е образувано по въззивна жалба на „СТАТИС” АД – гр. Стара Загора чрез адв. Д.М. против решение № 365 от 04.04.2016 г., постановено по гр.дело № 4131/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се осъжда “СТАТИС” АД - гр.Стара Загора да заплати на И.С.Д. сумата 3000 лв., представляваща парично обезщетение за нанесени неимуществени вреди с излъченото на 17.03.2015г. на 3 пъти предаване по „ТВ Стара Загора“ - „Новини“ с репортаж под надслов „Частен кучкарник смущава спокойствието на съседите", с автор М.Д. и оператор М.Б., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 17.03.2015г. до окончателното й изплащане, както и 620 лв. разноски по делото.

 

Въззивникът обжалва изцяло решението на първоинстанционния съд, като счита, че е незаконосъобразно и неправилно, постановено при превратно тълкуване на материалния закон. Излага подробни съображения, които са докладвани в съдебно заседание. Оспорва присъденото обезщетение като необосновано високо като размер и несправедливо определено. Моли съдът да постанови решение, с което да отмени атакуваното решение, алтернативно да намали присъденото с него обезщетение. 

 

Въззиваемият И.С.Д., чрез пълномощника си адв. С.К. оспорва жалбата като неоснователна. Счита, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно. Излага подробни съображения, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли съдът да остави жалбата без уважение и да потвърди изцяло решението на първоинстанционния съд, както и да му присъди направените разноски пред настоящата инстанция.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

Предявеният иск е с правно основание чл. 49, във вр. чл.45 и чл.52 от ЗЗД – за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 3000 лв., - обезщетение за неимуществени вреди.

 

Ищецът твърди, че ответното дружество като доставчик на медийни услуги чрез регионален ТВ канал - „ТВ Стара Загора“, на 17.03.2015 г. в 19.00 часа, в предаване по „ТВ Стара Загора“ - „Новини“ излъчил репортаж под надслов „Частен кучкарник смущава спокойствието на съседите", с автор М.Д. и оператор М.Б.. В това предаване било допуснато грубо нарушение на принципа на защита на личната неприкосновеност на гражданина - ищеца, който бил заснет и излъчен на видеозапис, въпреки неговото изрично несъгласие, изразено по недвусмислен начин вербално при самото заснемане. Заснет бил също частният имот на ищеца – отвън и отвътре. Ответното дружество разпространило и непроверени и неверни факти и обстоятелства, които представлявали посегателство върху честта, достойнството и доброто име на ищеца. Като цяло се създавало впечатление, че ищецът е системен закононарушител, тормозещ неправомерно съселяните си и който по непонятни причини се измъквал от полагаемата му се административна отговорност. В предаването било показано и факсимиле от жалба до Окръжна прокуратура - Стара Загора, за която се твърдяло, че до момента няма резултат. В действителност, преписката по тази жалба в ОП била прекратена още на 30 януари 2015 г.- два месеца преди да бъде излъчено предаването, но това не било отразено в предаването. Всички тези внушения несъмнено целели и успели да уронят честта, достойнството и доброто име на ищеца сред неговите познати, приятели и съселяни. Предаването се излъчвало неколкократно същия ден, качено било в интернет в страницата на „ТВ Стара Загора“, в платформата са споделяне на видеоклипове „youtube.com“ и на други места в интернет, откъдето било достъпно за широк кръг зрители. С описаните действия, ответното дружество носило отговорност за вреди, причинени на ищеца от лица, на които то било възложило извършването на работа, довела до излъчване на процесното предаване. Безспорно било наличието на виновно противоправно поведение на лицата, на които ответното дружество било възложило извършването на определена работа - създаването на процесното предаване. Нарушени били разпоредби на ЗРТ. Всички тези действия на ответното дружество довели до неимуществени вреди на ищеца - освен нарушението на неприкосновеността на личността му, уронено било и неговото добро име и авторитета му, както сред познати и приятели, така и сред съселяните му; след излъчването на този репортаж, ищецът бил доста време във влошено емоционално и физическо състояние. За тези вреди, съгласно разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД, следвало да бъде определено обезщетение по справедливост. Моли да се осъди ответника да му заплати сумата от 3000 лв., представляваща обезщетение за преживените душевни болки и страдания в резултат на изложените факти за личния му живот, които уронили доброто му име и авторитет и нарушили неприкосновеността на личността му, ведно със законната лихва от деня на увреждането - 17.03.2015 г. до пълното изплащане на сумата.

Ответникът оспорва иска по основание и по размер и се моли да бъде отхвърлен. Твърди се, че процесният репортаж, озаглавен „Частен кучкарник в с. Хрищени смущава спокойствието на съседите“, бил заснет по повод на сигнал, отправен от зрител – С.П.. Репортажът бил с продължителност от 5.32 мин. и бил излъчен в новинарската емисия на „ТВ Стара Загора“ на 17.03.2015 г., озаглавена „Новините“ в 19.00, повторно в 21.00 часа и в 23.00 часа. Качването на репортажа в платформата за споделяне на видеоклипове „youtube.com“, не било извършено от служители на ответника. При изготвянето и излъчването на репортажа, били спазени разпоредбите на Конституцията на Република България, на ЗРТ и етичните правила. В конкретния случай, ответното дружество - като доставчик на медийни услуги, законосъобразно и спазвайки етичните правила, упражнило основната си функция - пълноценно и обективно да информира обществото за регионалните проблеми на жители на Община Стара Загора. Дружеството не било разпространило непроверени и неверни факти. Оспорва се, че при заснемането на репортажа било допуснато грубо нарушение на личната неприкосновеност на ищеца.

 

         От представените по делото доказателства безспорно се установи, че ответното търговско дружество като публичен доставчик на медийни услуги чрез регионален ТВ- канал „ТВ Стара Загора“, на 17.03.2015г. в 19.00 ч. в предаване по „ТВ Стара Загора" - „Новини“ е излъчил репортаж под надслов „Частен кучкарник смущава спокойствието на съседите", с автор М.Д. и оператор М.Б.. В това предаване ищецът е заснет лично за кратко, до момента, до който той по категоричен начин заявява, че не желае да бъде сниман. Въпреки така изразеното от него несъгласие за снимането му, ответникът е излъчил част от видеозаписа си, заедно със заснетите от него части от частният имот на ищеца/отвън и отвътре/ от терасата съседа му. По този начин, чрез заснемането и излъчването на заснетия материал, ответното дружество е създало и разпространило това предаване, съдържащо информация, свързана с личния живот на ищеца, въпреки изричното негово несъгласие, изразено и записано в самото предаване. Наред с това ответното дружество е разпространило непроверени и неверни факти и обстоятелства, които представляват посегателство върху честта, достойнството и доброто име на ищеца, тъй като чрез женски глас зад кадър под формата на коментар ищецът е наречен дразнител, който не оставя съседите си на мира от месеци, като отглежда цяла глутница едри овчарски кучета. В същото  предаване ответникът е излъчил думите на негов съселянин, че ищецът вероятно е  част от престъпна „кучешка мафия“. По този начин като цяло се създава впечатление, че ищецът е системен закононарушител, тормозещ неправомерно съселяните си, който по непонятни причини се измъква от полагаемата му се административна отговорност. Показано е в предаването на ответника факсимиле от жалба до Окръжна прокуратура - Стара Загора, за която се твърди в ефира, че до момента няма резултат.  Прокурорската преписка по жалба е прекратена на 30.01.2015г., т.е. 2 месеца преди да излъчването на предаването,  без това да е отразено в предаването. Всички тези изложени в предаването факти и обстоятелства са постигнали внушения към зрителите, в резултат от което са довели до уронване честта, достойнството и доброто име на ищеца сред неговите познати, приятели и съселяни. Предаването е излъчено 3- кратно по „ТВ Стара Загора“  в същия ден -17.03.2015г., което обстоятелство не се оспорва от ответника.

 

Не се установи репортажа да е качен служители на ответника в интернет страницата на „ТВ Стара Загора“, в платформата са споделяне на видеоклипове „youtube.com“ и на други места в интернет, откъдето би бил достъпен да изключително широк кръг зрители.

 

От така установената фактическа обстановка въззивната инстанция намира за доказано виновното противоправно поведение на длъжностните лицата, на които ответното дружество е възложило извършването на определена работа - създаването и излъчването на процесното предаване. Съгласно законовата разпоредба на чл.16, ал.1 от ЗРТ, доставчиците на медийни услуги, какъвто е ответното дружество, не могат да създават и предоставят за разпространение предавания, съдържащи информация за личния живот на гражданите без тяхно съгласие. В случая ищецът е изразил по категоричен начин несъгласието си пред водещия и автор на предаването – служител на ответника. Неколкократното излъчване в ефир на факти и обстоятелства, касаещи личния живот на ищеца представлява от своя страна нарушение на посочената разпоредба.  Нарушена е от ответника и разпоредбата на чл.17, ал.2 от ЗРТ, съгласно която доставчиците на медийни услуги, какъвто е ответника, са длъжни да не допускат създаване или предоставяне за разпространение на предавания в нарушение на общите принципи на чл.10 от ЗРТ, и по- точно по чл.10, ал.1, т.4 от ЗРТ(защита на личната неприкосновеност на гражданите) и по чл.10, ал.1, т.5 от ЗРТ(недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите). Съгласно заснетия и излъчен телевизионен видеорепортаж от ответника, личната неприкосновеност на ищеца като гражданин е била нарушена с излъчване на предаването, както и с направените в него “зад кадър” внушения чрез неверни и непроверени факти и обстоятелства. С твърденията, че ищеца е „дразнител за съседите си“, „собственик на глутница“, част от „кучешката мафия“ явно се внушава и нетърпимост между него и хората от селото. Всички тези действия на служители на ответното дружество са причинили неимуществени вреди на ищеца, изразяващи се в нарушение на неприкосновеността на личността, уронено добро име и авторитет, както сред познати и приятели, така и сред съселяните и съседите.

 

Размерът на обезщетението за претърпените от ищеца неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Понятието „справедливост“ не е абстрактно понятие, а е свързано с преценката на редица конкретни обективно съществуващи обстоятелства, които следва да се вземат предвид от съда при определяне на размера на обезщетението. При определяне на размера, съдът следва да съобрази всички обстоятелства, които имат отношение към твърдяните от ищеца неимуществени вреди – продължителността на душевните болки и страдания, интензитета им, различните форми на проявления и др.  в резултат на излъчения репортаж, пред приятели и съселяни.

 

Моралните вреди са индивидуално определими и паричното обезщетение за тях следва да съответства на необходимото за преодоляването им. Не е пряка проява на справедливост, а е в дисхармония със справедливостта определяне на парично обезщетение, по – голямо от необходимото за обезщетяване на претърпените вреди, като се обсъдят всички наведени доводи и обстоятелства, обосноваващи по – нисък размер на обезщетение. При определяне на дължимото обезщетение така, също следва да се държи сметка и за обществените представи за справедливост в аспект на съществуващите обществено – икономически условия на живот. В този смисъл е съдебната практика на ВКС, постановена по реда на чл.290 ГПК – Решение № 391 от 28.10.2015г., по гр.д.№ 2899/2015г. ІV ГО и Решение № 123 от 23.06.2013г., по гр.д.№254/14г. ІІІ ГО.    

 

От събраните по делото свидетелски показания на св. Д. и Е., се установява по категоричен начин че след излъчването на репортажа от служители на ответника, ищецът е бил във влошено емоционално, физиологическо и физическо състояние, засегнато е било доброто му име и авторитет. Свидетелката Д.– съпруга на ищеца установява, че семейството вечерта след излъчването преживяло шок, ищецът вдигнал кръвно, наложило се да приема медикаменти, възникнали проблеми в работата, която упражнява, търпял подигравки от приятели и познати, неудобство, чувствал се засегнат, наложило се да се оправдава пред хората и др. Св. Е.установява, че след излъчването на репортажа, ищецът бил ядосан, зачервен, вдигнал кръвно, чувал иронични подмятания, появили се здравословни проблеми. Тези показания са непротиворечиви по между си и тъй като не са налице други доказателства, в обратния смисъл, съдът намира, че следва да им даде вяра. С оглед на установеното по делото, в случая за преживените от ищеца душевни болки и страдания, в резултат на изложените факти за личния му живот, които са уронили доброто му име и авторитет и са нарушили  неприкосновеността на личността му, справедливото обезщетение е в размер на по 1500 лв. за неколкократното излъчване на процесния репортаж. Предназначението на определеното обезщетение за неимуществени вреди е да поправи конкретно установените по делото лични болки и страдания, които са в пряка причинна връзка с неправомерно излъчения репортаж от служители при ответника, без същевременно да води до неоснователно обогатяване. Паричният еквивалент на неимущественото увреждане се определя към датата на деликта, изхождайки от обществено - икономическите условия в страната към 17.03.2015г.,  като присъдената от този момент лихва има компенсаторен характер.   

 

Предвид гореизложените съображения, въззивната инстанция намира, че въззивната жалба е частично основателна. Решението на районния съд следва да бъде отменено в частта, в която на ищеца е присъдено обезщетение за неимуществени вреди  за размера над 1500 лв., както и относно присъдените разноски, като иска в отменената част следва да бъде отхвърлен.

На ищецът следва да се присъдят разноски за първоинстанционното производство в размер на 310 лв., съразмерно на уважената част от иска и в размер на 250 лв. за въззивното производство, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.

         Водим от горните мотиви, съдът

Р Е Ш И :

         ОТМЕНЯ решение № 365 от 04.04.2016 г., постановено по гр.дело № 4131/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която се осъжда “СТАТИС” АД, гр.Стара Загора да заплати на И.С.Д. обезщетение за нанесени неимуществени вреди с излъченото на 17.03.2015г. предаване по „ТВ Стара Загора“ - „Новини“ с репортаж под надслов „Частен кучкарник смущава спокойствието на съседите“ за размера над 1500 лв., както и относно присъдените разноски, вместо което ПОСТАНОВИ:

 

  ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.С.Д., ЕГН **********,*** Загора против “СТАТИС” АД, ЕИК 833172830, със седалище и адрес на управление в гр.Стара Загора, бул. Славянски № 45, ет.3, иск за присъждане на обезщетение за преживените от ищеца душевни болки и страдания в резултат на изложените факти за личния му живот, които са уронили доброто му име и авторитет и са нарушили неприкосновеността на личността му с излъченото на 17.03.2015г.  предаване по „ТВ Стара Загора“ - „Новини“ с репортаж под надслов „Частен кучкарник смущава спокойствието на съседите“ за размера над 1500/ хиляда и петстотин / лв.  до претендираните 3000 лв. като неоснователен.

 

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част.

 

ОСЪЖДА “СТАТИС” АД, ЕИК 833172830, със седалище и адрес на управление в гр.Стара Загора, бул. Славянски № 45, ет.3  да заплати на И.С.Д., ЕГН **********,*** Загора сумата 560 / петстотин и шестдесет / лв., представляващи направените пред първата и втората инстанция разноски за адвокатска защита, съразмерно на уважената част от иска и отхвърлената част от жалбата.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

 

ЧЛЕНОВЕ: