Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 291/18.10.2016 г.                                          Град Стара Загора

 

                               В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                    ІІ  Граждански състав

На двадесет и седми септември                                           Година 2016

в публичното заседание, в следния състав:

                                                         

                                      Председател: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                              Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                             2. СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар  С.С.

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1222 по описа за 2016 година.

Производството е на основание чл.258 и сл. от ГПК.

По делото е постъпила въззивна жалба Я.Д.Т. на основание чл. 258, ал. 2 ГПК, против решение от 21.04.2016г. по гр. Дело № 3459/2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което   е допусната съдебна делба между Д.Т.Н. с ЕГН **********,***, Т.Т.Н. с ЕГН **********,*** и мен -Я.Д.Т. с ЕГН **********,*** по отношение на следните недвижими имоти:

          - апартамент №3, находящ се на първия етаж в жилищната сграда в град Стара Загора на ул.”Васил Левски” №1, с вход на сградата откъм ул.Илия Куртев, целият с площ от 106.74 кв.м., състоящ се от дневна -столова с кухненски бокс, детска спалня, родителска спалня, баня, тоалетна и мокро помещение при граници: изток - калкан, запад - ап.12 и стълбище, север - улица, юг - улица, заедно с 1/2 идеална част от мазе №6 с площ от 8.43 кв.м., при граници на мазето : изток -двор, запад - коридор, юг - мазе №5, север - улица, заедно с прилежащите към апартамента съответни идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, а съгласно кадастралната схема, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.95Л.5 в град Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г., на Изпълнителният директор на АГКК, адрес на имота: град Стара Загора, община и област Стара Загора, п.к. 6000, ул. "Васил Левски", №1» ет. 1, ап. 3, който обект се намира в сграда №1, разположен в поземлен имот с идентификатор 68850.503.95, предназначение на самостоятелния обект: жилище апартамент, брой нива на обекта — 1, ниво 1, посочена в документа площ -106.74 кв.м., прилежащи части: 1/2идеална част от мазе №6, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 68850.503.95.1.4, под обекта: обект с идентификатор 68850.503.95.1.2 и обект с идентификатор 68850.503.95.1.16, над обекта: обект с идентификатор 68850.503.95.1.8 при квоти: 5/48 идеални части за Д.Т.Н., 5/48 идеални части за Т.Т.Н. и 38/48 идеални части за Я.Д.Т..

           - едноетажна жилищна постройка с идентификатор №68850.514.481.2.1, построена в Дворно място с идентификатор _ №68850.514.481, цялото от 333 кв.м., находящо се в град Стара Загора, ул. „Раковски" № 51, представляваща имот пл.№1678 от кв.26,,6" по плана на град Стара Загора,с обща площ от 106.59 кв.м. и състояща се от дневна, две стаи, кухня столова, кухненски бокс, баня и тоалетна, килер, склад и антре, както и мазе,представляващо 1/2 ид.ч. от сутерена, заедно със съответните части от общите части на сградата, правото на строеж и 78.43% от 2/3 ид.ч. от дворното място при квоти: 5/24 идеални части за Д.Т.Н. с п.а., 5/24 идеални части за Т.Т.Н. с п.а. и 14/24 идеални части за Я.Д.Т. с п.а.

Въззивницата счита, че така постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено при неправилно прилагане на закона и моли, същото да бъде изцяло отменено, тъй като неправилно съдът е приел за установено, че от приетото като доказателство по делото удостоверение за наследници е видно, че починалият ми съпруг Т.Н.Т. е оставил за свои законни наследници мен /съпругата му/ и двете негови дъщери, които са ищци по делото, а допусната съдебна делба се извършила без участието на всички сънаследници на Тодор Нанев Троев. Видно от представеното удостоверение за наследници с изх. № 2319 от 12.05.2014г. на Община Стара Загора, което е представено като доказателство още с исковата молба и прието с определение на съда от 06.10.2015г. като писмено доказателство по делото, сънаследница е и Цветелина Т.Т.. Съдът допуснал съдебната делба без нейно участие, като съсобственик на посочените по - горе недвижими имоти. Ц.Т.Т. е роденото от брака ни с Т.Н.Т.дете. Същата е наследник по закон на покойния Т.Т.. Като наследник по закон тя има качество на съсобственик по отношение на процесиите недвижими имоти. Не било изяснено правилно, относно субектите между, който следва да се допусне съдебната делба. Допусната съдебна делба е нищожна, тъй като тя е извършена без участие на надлежна страна по делото, а именно Ц.Т.Т.. Видно от приложеното удостоверение е налице легитимация и на това лице като участник в съсобствеността. Съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от Закона за наследството, когато делбата е извършена без участието на някой от сънаследниците, тя е изцяло нищожна. Ц.Т.Т., съгласно чл. 216, ал. 2 от ГПК е задължителен, необходим другар на страните по настоящото дело и поради това следва да участва в това съдебно производство, защото извършването на съдебната делба без нейно участие има за последица нищожността й, съгласно посочената по - горе разпоредба на чл. 75, ал. 2 от ЗН. Считат за неправилен извода на съда, тъй като от събраните по делото писмени и гласни доказателства не се установявало влагането на лични средства от мен при придобиването на процесния апартамент подробно описан по- горе. От свидетелските показания безспорно се установява дарение на средства от моята майка и от моята баба. Показанията на свидетелите установяват дарение на такива средства. Тези показания се подкрепят изцяло от представените по делото писмени доказателства - преводни нареждания и разписки.

 

Събрани били безспорни доказателства и се установило, че по време на брака им тя е работила и е получавала парични средства от майка си и от баба си и сумата за закупуване на процесния имот е изцяло от мои лични средства, поради което неправилно съдът приемал, че възражението й по чл. 23, ал. 1 от СК е недоказано.

 

 Допуснатата съдебна делба била нищожна, тъй като е извършена, както по - горе посочила, че без участието на Ц.Т.Т., чиято материалноправна легитимация доказвала и удостоверение за раждане на Община - Стара Загора, което предоставяла с настоящата въззивна жалба и моли, да се приемете като доказателство по делото.

Предвид изложените съображения въззивницата моли, въззивният съд да уважи подадената въззивна жалба, да бъде образувано и гражданско дело за проверка правилността на атакуваното решение като призове страните на съд и след като се съдът се убеди в основателността на жалбата, да бъде постановено решение, с което да се отмени решението на първоинстанционния съд от 21.04.2016г., постановено по гр. д. № 3459/2015 г., по описа на РС - Стара Загора, като неправилно, необосновано, незаконосъобразно и постановено при неправилно прилагане на закона и се върне делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Претендира за присъждане на направените разноски по делото в двете съдебни инстанции инстанции.

 

В законния срок е постъпил писмен отговор на въззивната жалба от Д.Т.Н. и Т.Т.Н., чрез техния пълномощник адв. Л.Н. с правно основание чл. 263, ал. 1 от ГПК. Твърдят, че първоинстанционното решение от 21.04.2016г. е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде изцяло потвърдено. Считат, че подадената въззивна жалба е допустима, но неоснователна и недоказана и поради това молят същата да бъде оставена без уважение. Подробни съображения в тази насока са изложени в писмения отговор на въззиваемите.

 

          Молят въззивният съд предвид изложеното в писмения отговор, да бъде постановено решение, с което да се остави без уважение подадената въззивна жалба от Я.Д.Т., като се потвърди постановеното първоинстанционно решение от 21.04.2016г. по гр. Дело № 3459/2015г., по описа на РС-Стара Загора.  

Претендират за присъждане на направените разноски по делото.

 

          Въззивникът Я.Д.Т., редовно и своевременно призована не се явява, вместо нея се явява адв. Ф.Г., по делото пред въззивния съд и заема становище, че жалбата се явява основателна и като такава следва да бъде изцяло уважена и да бъде отменено постановеното решение на първоинстанционния съд, ведно с всички законни последици от това. В тази връзка молят да се отмени изцяло обжалваното Решение, като делото бъде върнато на РС-Стара Загора.

 

Двете въззиваеми Д.Т.Н. и Т.Т.Н., редовно и своевременно призовани, не се явяват, като за тях се явява упълномощения им представител по делото пред въззивния съд адв.Л.Н., която моли въззивиния съд да остави без уважение въззивната жалба и да потвърди изцяло първоинстанционното съдебно Решение.

 

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:

 

Предявени са искове с правно основание чл. 34 и сл. от ЗС, във вр. с  чл. 341 и сл. от ГПК за делба, като производството е във фазата по допускането на делбата.

           

Разгледана по съществото си въззивната жалба на жалбоподателката се явява неоснователна и недоказана, поради следните съображения:

 

В първоинстанционното производство е установена следната фактическа обстановка: На датата 15.01.2013 г. общият наследодател на страните Т.Н.Т. е починал.Видно от приетото като доказателство по делото удостоверение за наследници № 2319/12.05.2014г. на Община Стара Загора, Т.Н.Т., б.ж. на гр.Ст.Загора е починал на 15.01.2013г., като за свои законни наследници е оставил съпругата си Я.Д.Т., Д.Т.Н. и Т.Т.Н. /негови дъщери/.

На страница 2 /втора/ от същото удостоверение за наследници е записано че същият има и четвърти наследник, а именно третата му дъщеря Ц.Т.Т. с ЕГН ********** – непълнолетна към настоящия момент.

 

Т.Н.Т. е сключил гражданския си брак с въззивницата Я.Д.Т., който е втори по ред за него, видно от представеното удостоверение за граждански брак. Страните не спорят, че от този им брак те имат едно родено дете , а именно третата му дъщеря Ц.Т.Т. с ЕГН ********** – която се явява непълнолетна в  момента и същевременно с това четвъртата му законна наследница, която не е участвала на първоинстанционното производство.

 

Видно от представеното удостоверение за наследници с изх. № 2319 от 12.05.2014г. на Община Стара Загора, което е представено като доказателство още с исковата молба и прието с определение на съда от 06.10.2015г. като писмено доказателство по делото, сънаследница се явява и лицето Ц.Т.Т.. Съдът е допуснал съдебната делба без нейно участие, като съсобственик на посочените по - горе недвижими имоти. Ц.Т.Т. е роденото от брака им с Т.Н.Т. дете. Същата е наследник по закон на покойния Т.Т.. Като наследник по закон тя също има качеството на съсобственик по отношение на процесните недвижими имоти. Не е изяснено правилно от първостепенния съд относно субектите между, който следва да се допусне съдебната делба. Допусната съдебна делба е нищожна, тъй като тя е извършена без участие на надлежна страна по делото, а именно Ц.Т.Т.. Видно от приложеното удостоверение за наследници е налице легитимация и на това лице, като участник в съсобствеността. Съгласно разпоредбата на чл. 75, ал.2 от Закона за наследството /ЗН/, когато делбата е извършена без участието на някой от сънаследниците, тя е изцяло нищожна. Ц.Т.Т., съгласно чл. 216, ал. 2 от ГПК е задължителен, необходим другар на страните по настоящото дело и поради това следва да участва в това съдебно производство, защото извършването на съдебната делба без нейно участие има за последица нищожността й, съгласно посочената по - горе разпоредба на чл. 75, ал. 2 от ЗН.

Специалният ред за издаване на удостоверенията за наследници е предвиден в специалната Наредба под № РД–02-20-6/24.04.2012г. за издаването на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Обн. ДВ, бр. 37/2012 г.). Според чл. 11, ал. 5 от същата, в удостоверението за наследници длъжностното лице вписва всички живи и починали наследници, определени съгласно ЗН,

Допуснатата съдебна делба се явява нищожна, тъй като е извършена, както беше и по-горе посочено, без участието на Ц.Т.Т., чиято материалноправна легитимация доказва и удостоверение за раждане на Община - Стара Загора, което е предоставено и прието като доказателство с настоящата въззивна жалба и съответно е прието като такова от въззивиния съд.

В тази насока съгласно Решение под № 245 от 10.07.2014 г. на ВКС по гр. д. № 2425/2014 г., IV г. о., ГК, с докладчик съдията Б.Ц. в производството за съдебна делба всички съсобственици на общата/ите вещ/и (имот/и), предмет на делбата, са задължителни необходими другари. Както договорът за доброволна делба, така и съдебната делба са нищожни от материалноправна гледна точка, когато са извършени без участието на някой от съсобствениците-съделители (макар в тези случаи самите влезли в сила съдебни актове по допускането и извършването на съдебната делба да са валидни, а не нищожни на това основание - от процесуалноправна гледна точка). Поради това, неучаствалият в делбеното производство съсобственик на общата/ите вещ/и (имот/и) може да предяви както самостоятелен иск за установяване нищожността на делбата, така и - като се позове на тази нищожност, да предяви нов иск за делба - вече с участието на всички съсобственици-съделители. Решенията по допускането и извършването на нищожната съдебна делба не обвързват със сила на присъдено нещо неучаствалия в делбеното производство съсобственик, тъй като недействителната делба не е породила целените с нея материалноправни последици - съсобствеността между действителните съсобственици не е прекратена. Поради това, при съдебната делба, допусната, респ. извършена без участието на някой от съсобствениците, не е налице второто изискване на чл. 304 от ГПК, а именно неучаствалият в делбеното производство съсобственик (молителят), макар да е задължителен необходим другар на останалите съсобственици-съделители в това производство, не е обвързан от силата на присъдено нещо на решенията по допускането и извършването на делбата.

            Освен това в първото съд. заседание по допускането на делбата на неучаствалия в делбата са преклудирани основни права и процесуални възможност, нормативно уредени в специалните разпоредби на чл.342 и чл.343 от ГПК. В тази връзка съдът не възприема възраженията в писмения отговор на въззивната жалба, че наследницата Ц.Т.Т. не била водила иска по чл.30 от ЗН за възстановяване  на запазената й част и затова не следвало да бъде конституирана като страна по делото. Съобразно чл.343 от ГПК същата има правото и процесуалната възможност да направили тези оспорвания и възражения и в първото по делото заседание след завеждането на делбата.

 

          При тези установени по делото обстоятелства, първостепенният съд неправилно и незаконосъобразно е определил и квотите между страните по делото – всички наследници на общия наследодател Т.Н.Т., които са съществували към датата на приключване на устните състезания пред първата инстанция.

В тази насока съгласно т.6. Тълкувателно решение № 1 от 9.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2013 г., ОСГТК, докладвано от съдиите К.В.и Е.В.Ако в първата инстанция не е бил конституиран необходим другар, чието участие в производството е задължително, въззивният съд следва да обезсили като недопустимо първоинстанционното решение и да върне делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане с участие на необходимия другар. Постановките на т. 17 от ТР № 1/2000 г. от 04.01.2001 г. по гр. д. № 1/2000 г. на ОСГК на ВКС в частта относно задължителното другарство не са актуални при действието на ГПК /в сила от 01.03.2008 г./.

С оглед на гореизложеното, Окръжният съд като въззивна инстанция следва да уважи въззивната жалба, като приема, че следва да постанови съдебно решение, с което да обезсили  първоинстанционнното съдебно Решение и следва да върне делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав на съда, съответно с участието на необходимия другар по делото.

На основание чл.78, ал.1 във връзка с чл. 273 от ГПК въззиваемите следва да бъде осъдени да заплатят на въззивницата  направените от последната разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция, общо в размер на 25 лева, представляващи заплатената ДТ пред въззивната инстанция за въззивно обжалване /на л.3 от наст. дело/.

 

Водим от горното, съдът

 

                        Р    Е    Ш    И  :

 

ОБЕЗСИЛВА решение под № 429/21.04.2016г., постановено по гр. дело № 3459/2015г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

ВРЪЩА делото на Районен съд – Стара Загора за ново разглеждане от друг състав на съда, с участието на необходимия задължителен другар по делото.

 

ОСЪЖДА въззиваемите Д.Т.Н. с ЕГН ********** ***, Т.Т.Н. с ЕГН ********** *** № 51, със съдебен адрес:***, чрез адв.Л.Н. да заплатят на въззивницата Я.Д.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 25 лева /двадесет и пет лева/, представляваща направените от последните разноски по делото, пред въззивната инстанция.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 1-месечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд на Република България чрез Окръжен съд - Стара Загора при наличието на основанията по чл.280, ал.1 от ГПК.

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                2.