Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 293 …………………21.10.2016 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На двадесет и първи септември……………………………………….Година 2016              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                              

                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                      

                        

 

Секретар П.В.……………..………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

 въззивно гражданско дело номер 1232……по описа за 2016…….............година.

 

        Обжалвано е решение № 64 от 14.01.2016 г., постановено по гр.дело № 4762/2015 г. на Старозагорския районен съд, с което е отхвърлен като неоснователен предявения от Й.П.Й. против С.Г.М. иск по чл.56, ал.6 СК за промяна на постановеното с решението по гр.дело № 3913/2009 г. на Старозагорския районен съд ползване на семейното им жилище в гр.Стара Загора, ул. “…” № …, като същото й се предостави за ползване.

 

        Въззивницата Й.П.Й., чрез пълномощника си по делото адв.А.А., счита, че решението е неправилно. Неправилно съдът приел, че не е ангажирала доказателства, от които да се установи настъпилата промяна на обстоятелствата, довели до предоставяне на недвижимия имот за ползване от ответника. Моли обжалваното решение да бъде отменено и постановена промяна на правото на ползване на процесния съсобствен недвижим имот- апартамент, като се предостави същото на нея.

 

        В срока по чл.263, ал.1 ГПК не е постъпил писмен отговор от другата страна С.Г.М..

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционния съд е предявен иск с правно основание чл.56, ал.6 СК. Ищцата Й.П.Й. твърди в поправената си искова молба, че с решение по гр.дело № 3913/2009 г. на СтРС бил прекратен по бракът й с ответника по обективни причини, които не можели да се вменят във вина на никой от тях. Закупеното по време на брака им жилище- в гр.Стара Загора, на ул. “…” № …, с бракоразводното решение /тъй като това им семейно жилище не можело да се ползва поотделно от двама им, а ответникът не притежавал собствено жилище/ му било предоставено за ползване. Към настоящия момент обаче били налице съществени промени в обстоятелствата, относно ползването му. Ищцата през един дълъг период от време не пребивавала на територията на страната и при връщанията й в нея се настанявала в дома на родителите й в Раднево. Не притежавала имоти, освен 1/2 идеална част от семейното жилище и 1/2 идеална част от право на строеж на гараж 3, находящ се в Стара Загора, ул.“…” № …. Ответникът не ползвал семейното жилище- към настоящия момент живеел при родителите си в с.Любенова махала, община Нова Загора, а през 2011 г. закупил и притежавал собствено жилище в Раднево с площ от 35.50 кв.м. на ул. “…” № …, където бил и постоянният му адрес. Липсвали данни да страда от някакви заболявания, а реализирал доходи, които му позволявали изцяло да задоволи нуждите си. Това не било така по отношение на нея- тя не притежавала средства за осигуряване на собствено жилище и предвид намерението й да се прибере за постоянно в България, били налице обстоятелства, които да обосноват промяна на предоставеното на ползването на семейното жилище. Предявяването на този иск било по вина на ответника, който многократно бил приканван към уреждане на имуществените им отношения, но изразил явно несъгласие и незаинтересованост за доброволното им уреждане. Претенцията е да бъде изменено поради посочената промяна на обстоятелствата, ползването на семейното жилище, определено с решение по гр.дело № 3913/2009 г. на СтРС и същото да бъде предоставено на нея.

 

          Ответникът С.Г.М. не е подал писмен отговор и не взел становище по предявения иск.

         

          Сключеният между страните на 26.05.1985 г. граждански брак е бил прекратен с развод като дълбоко и непоправимо разстроен, с влязлото в сила на 20.04.2011 г. решение № 329/30.03.2010 г. по приложеното гр.дело № 3913/2009 г. на Старозагорския районен съд. Ползването на семейното жилище, представляващо апартамент в Стара Загора, на ул. “…” № …, със застроена площ 59.32 кв.м, състоящо се от дневна, спалня, кухня, коридор, тоалетна и баня, тъмен килер и една покрита тераса от 9.8 кв.м, с бракоразводното решение било предоставено на ответника. За да постанови този резултат съдът взел предвид, че жилището е закупено от страните по време на брака им и по време на фактическата им раздяла се ползва от ответника, но и че отношенията в семейството винаги са били конфликтни и че в дългата им фактическа раздяла, през която от 2004 г. ищцата работи в Италия и се връща в България само през лятото, същата отсядала в жилището на родителите си в Раднево, защото ответникът не я допускал в семейното жилище.

 

        Ищцата е представила с исковата си молба две Справки по лице по партидата на всяка от страните в Службата по вписванията- Стара Загора за периода от 01.01.1994 г. до 04.09.2015 г. От същите справки е видно, че и двете страни по делото нямат придобито друго жилище след развода им, освен семейното им жилище в Стара Загора, на ул. “…№ …, правото за построяването на което са закупили с представения нот.акт № 185/1996 г. Други доказателства няма представени по делото.

  

        При така установените факти, от правна страна съдът намира следното: Съгласно разпоредбата на чл.56, ал.6 СК, при изменение на обстоятелствата, които са от значение за предоставяне ползването по ал.5, всеки от бившите съпрузи може да поиска промяна на ползването на жилището. Обстоятелствата, посочени в ал.5, са: интересите на ненавършилите пълнолетие деца, вината, здравословното състояние и други обстоятелства. Не е спорно, че бившите съпрузи са съсобственици на семейното жилище. Същите нямат ненавършили пълнолетие деца /роденото от брака им дете е било пълнолетно още при подаване на молбата за развод/, а с бракоразводното решение съдът не се е произнесъл по въпроса за вината като е приел, че дългата фактическа раздяла е обективна причина, която не може да се вмени във вина на съпрузите. Предоставил е ползването на семейното жилище на мъжа като е посочил, че към момента същото се ползвало от него, както и с оглед становищата на страните /пълномощникът на ищцата е изразил такова становище по съществото на спора, видно от протокола на с.з. от 17.10.2010 г. по приложеното дело/.

 

        В тежест на ищцата е да докаже пълно и пряко наличието на промяна в обстоятелствата, при които ползването на семейното жилище е предоставено на ответника.  Като промяна на обстоятелствата ищцата сочи намерението си да се завърне трайно в България; непритежаването на друго жилище от нея в страната; липсата на средства да се снабди с такова за задоволяване на жилищните си нужди. От друга страна твърди, че ответникът не ползвал жилището, а живеел при родителите си в с.Любенова махала; през 2011 г. си закупил жилище в гр.Раднево, където бил постоянният му адрес; здравословното му състояние било добро и финансовите му възможности също му позволявали да задоволява нуждите си, вкл.и жилищни такива. Тези твърдения на ищцата обаче са напълно недоказани, тъй като в подкрепа на същите по делото не са представени каквито и да било доказателства. Жилището продължава да е съсобствено на страните. Липсва възможност за разпределение на ползването му между тях, тъй като то се състои от дневна, спалня, кухня, коридор, тоалетна и баня, тъмен килер и една покрита тераса от 9.8 кв.м., при което е очевидно, че в същото няма сервизни помещения за всяка от страните. По делото няма данни някоя от страните да е с влошено след развода им здравословно състояние. Ищцата не представи доказателства в подкрепа на твърденията си в исковата молба, че се е завърнала в страната или да има намерение да го стори, но да няма средства да си осигури собствено жилище. Недоказани са и твърденията й, че ответникът е преустановил ползването на семейното жилище и живее при родителите си в с.Любенова махала, община Нова Загора, както и че си е закупил през 2011 г. друго жилище в Раднево /представената Справка по лице от СВ- Стара Загора за С.Г.М. не съдържа такива данни/, където да е постоянният му адрес. Не са представени и доказателства относно размера на доходите на ответника. От изложеното следва извода, че не е налице промяна в обстоятелствата, които са от значение за предоставяне ползването на семейното жилище, поради което предявеният иск с правно основание чл.56, ал.6 СК се явява неоснователен и недоказан, и следва да бъде отхвърлен, както правилно е приел и районният съд.

 

         Пред вид гореизложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

   

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                             Р   Е   Ш   И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 64 от 14.01.2016 г., постановено по гр.дело № 4762/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

        Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: