Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

297                                                   21.10.2016 г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,               І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и първи септември                          две хиляди и шестнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                                      

РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                   МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N  1251 по описа за 2016 година.

           

Производството е образувано по въззивна жалба на Д.А.А. чрез адв. С.Ч. против решение № 20 от 07.04.2016 г., постановено по гр.дело № 245/2015 г. по описа на Чирпанския районен съд, с което се прогласява на основание чл.26, ал.2 от ЗЗД, нищожността на договор за  аренда  на  земеделска  земя  от 06.12.2013 г. с нотариално заверени подписи от нотариус Л.И., рег.№ 090 на Нотариалната камара, с район на действие РС Чирпан, 13, том 11, рег.№ 6188, вписан в Службата по вписвания гр.Чирпан, том 7, № в тома 10, вх.р.№ 5736/1012.2013г., като сключен при липса на съгласие, като се осъжда на основание чл.108 от ЗС ответницата Д.А.А. да предаде на ищците Р.Х.Д., И.Х.Д., Д.Р.Т., М.Т.Д., П.И.Д., и  О.И.Д. владението върху земеделските земи, представляващи: имот 005101 с площ от 2,740 дка, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, находяща се в землището на с. Сърневец с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Чифлика; имот 005339, с площ от 3,220 дка, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, находяща се в землището на с. Сърневец, с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Ладовец; имот 027002, с площ от 27.211 дка, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, находяща се в землището на с. Сърневец, с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Калашлари; имот 034010, с площ от 16.702 дка, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, находяща се в землището на с. Сърневец, с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Чифлика; имот 052001, с площ от 22.901 дка, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, находяща се в землището на с. Сърневец, с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Плугница; имот 058011, с площ от 5.228 дка, с начин на трайно ползване: овощна градина, пета категория, находяща се в землището на с. Сърневец, с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Долен Айкън; имот 059003, с площ от 12.802 дка, с начин на трайно ползване: овощна градина, пета категория, находяща се в землището на с. Сърневец, с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Долен Айкън; имот 095016, с площ от 24.033 дка, с начин на трайно ползване: нива, осма категория, находяща се в землището на с. Сърневец, с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Батака; присъдени са разноски.

 

Въззивницата счита, че решението на първоинстанционния съд е недопустимо, неправилно и незаконосъобразно – постановено в нарушение на закона. Излага подробни съображения.  Моли да се отмени обжалваното решение, като недопустимо и да се прекрати производството по делото. В случай, че съдът приеме, че постановения съдебен акт е недопустим, тъй като първоинстанционният съд е разгледал непредявен иск, моли да се обезсили постановеното решение и да изпрати делото на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск.  В случай, че приеме,  че постановеният   съдебен    акт   е   неправилен   и незаконосъобразен - постановен в нарушение на закона, моли съдът да го отмени изцяло и постанови друго решение по същество, с което да отхвърли исковите претенции, както и да присъди направените по делото съдебни и деловодни разноски пред двете съдебни инстанции.

 

Въззиваемите Р.Х.Д., И.Х.Д., Д.Р.Т., М.Т.Д., П.И.Д., О.И.Д., чрез адв. П.Т., молят да се остави без уважение подадената въззивна жалба и в сила първоинстанционното решение.  Излагат подробни съображения. Намират, че не били налице твърдените в жалбата пороци на решението. Претендират за направените пред въззивната инстанция разноски.

С Допълнително решение от 11.05.2016г., постановено по настоящото производство, съдът е допълнил решение 20 от 07.04.2016 г. постановено по гр.д. № 245/2015 г. по описа на Районен съд Чирпан, като е осъдил ответницата да заплати на ищците сумата посочена в първоначалното решение в размер на 1755,63лв., представляваща обезщетение по чл. 73 ал. 1 от ЗС и е отхвърлил иска в останалата му част.

 

Въззивницата Д.А.А. чрез адв. С.Ч. е обжалвала и допълнителното решение, като счита, че е недопустимо, неправилно и незаконосъобразно - постановено в нарушение на закона. Излага съображения и моли, съдът да отмени и допълнителното решение на Районен съд Чирпан. 

 

Въззиваемите Р.Х.Д., И.Х.Д., Д.Р.Т., М.Т.Д., П.И.Д. и О.И.Д. не са представили писмено становище по жалбата срещу допълнителното решение.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

Предявени са обективно съединени искове, както следва: иск с правно основание чл.26, ал.2 от ЗЗД за признаване на нищожността на договор за аренда на земеделска земя от 06.12.2013г., том 11, номер в тома 13, с нотариална заверка на подписите на страните при нотариус Л.И.,*** действие РС Чирпан, поради липса на съгласие на страната-арендодател; евентуално съединен иск по чл.26, ал.1 от ЗЗД за признаване на нищожност на договора за аренда на земеделска земя, поради накърняване на добрите нрави; иск с правно основание чл. 34 ЗЗД за осъждане на ответницата да предаде на ищците владението на земеделските земи, предмет на договора за аренда от 06.12.2013г.  и иск за присъждане на обезщетение за лишаване от ползване на собствените недвижими имоти с правно основание чл.73, ал.1 от  ЗС, за периода от датата на сключване на договора за аренда до датата на исковата молба.

 

            Ищците твърдят в исковата си молба, че заедно с Д.Р.Д., били наследници на Р.Д.Х.. В това им качество били съсобственици на възстановени земеделски земи, както следва: Имот 005101 с площ от 2,740 дка, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, находяща се в землището на с. Сърневец, общ. Братя Даскалови, местност Чифлика;       Имот 005339, с площ от 3,220 дка, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, находяща се в землището на с. Сърневец, общ. Братя Даскалови, местност Ладовец,; Имот 027002, с площ от 27.211 дка, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, находяща се в землището на с. Сърневец, общ. Братя Даскалови, местност Калашлари,; Имот 034010, с площ от 16.702 дка, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, находяща се в землището на с. Сърневец, общ. Братя Даскалови, местност Чифлика; Имот 052001, с площ от 22.901 дка, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, находяща се в землището на с. Сърневец, общ. Братя Даскалови, местност Плугница; Имот 058011, с площ от 5.228 дка, с начин на трайно ползване: овощна градина, пета категория, находяща се в землището на с. Сърневец, общ. Братя Даскалови, местност Долен Айкън; Имот 059003, с площ от 12.802 дка, с начин на трайно ползване: овощна градина, пета категория, находяща се в землището на с. Сърневец, общ. Братя Даскалови, местност Долен Айкън; Имот 095016, с площ от 24.033 дка, с начин на трайно ползване: нива, осма категория, находяща се в землището на с. Сърневец, общ. Братя Даскалови, местност Батака.

 

            Сънаследниците разбрали, че от името на един от тях – Д.Р.Д. бил сключен договор за аренда с ответницата, по силата на който последната получила правото да обработва горепосочените имоти за срок от 25 години, срещу арендно възнаграждение в размер на 20 кг пшеница и 0.5 литра олио за декар. Снабдили се с копие от този договор от Службата по вписвания гр.Чирпан и установили, че в договора било вписано, че същият бил сключен на основание пълномощно, рег.номер 32 от 01.12.2010 г. заверено от Кметството на с.Опълченец. При справка в кметството се оказало, че такова пълномощно не било заведено и липсва. Навеждат доводи, че освен посоченото нарушение в договора се съдържали редица неравноправни и ощетяващи грубо интересите на арендодателя клаузи които погазвали пазарната логика, равнопоставеността на страните и справедливостта. В комбинация с напредналата възраст на лицето от чисто име бил сключен договора и с факта, че договорът бил сключен само с един от многобройните съсобственици на имотите, според ищците договорът в този му вид нарушавал добрите нрави — обстоятелство, водещо до нищожност на договора за аренда, на основание чл.26, ал.1 от 33Д. Молят да се признае  договорът  за  аренда  на  земеделска  земя  от 06.12.2013 г. с нотариално заверени подписи от нотариус Л.И., рег.№ 090 на Нотариалната камара, с район на действие РС Чирпан, 13, том 11, рег.№ 6188, вписан в Службата по вписвания гр.Чирпан, том 7, № в тома 10, вх.р.№ 5736/1012.2013г. за нищожен поради липса на изразена воля, на основание липса на посоченото в договора пълномощно с нотариално заверен подпис на Д.Р.Д.. Евентуално се иска прогласяване на договора за нищожен поради нарушаване на добрите нрави.  Да се осъди ответникът да им предаде владението на имотите, предмет на нищожния договор, които ползва по силата на същия. Молят съда да осъди ответника да им заплати обезщетение за неправомерно ползване на имотите от 06.12.2013г. до датата на завеждане на ИМ в съда – 29.05.2015г. без правно основание по силата на нищожен договор в размер на 2986,11 лева, намалена с дела на Д.Р.Д. - 995,36 лева и на М.В.М. - 2/15 дяла - 612,53 лева. От която за Р.Х.Д. - 13/120 дяла - 497,68 лева; за И.Х.Д. - 13/120 дяла - 497,68 лева; за Д.Р.Т. - 13/60 дяла - 995.36 лева; за М.Т.Д. - 13/180 дяла - 331.78 лева; за П.И.Д. - 13/180 дяла - 331.78 лева; за О.И.Д. - 13/180 дяла - 331.78 лева. Претендират и за законната лихва върху горните суми от датата на подаване на исковата молба до окончателното й заплащане. Ответникът взема становище за допустимост, но неоснователност на предявените искове. Оспорва твърдението, че договора за аренда на процесните имоти бил сключен без да е налице пълномощно за това. Твърди, че договорът за аренда на процесните имоти бил сключен при наличието на представителна власт, обективирана, чрез издадено, съгласно закона пълномощно от Д.Р.Д.. Сочи, че обстоятелството, че пълномощното не било вписано в регистъра за извършени нотариални заверки на с.Опълченец било ирелевантно за неговата валидност. Оспорва твърденията, че в договора се съдържали клаузи, които били неравноправни и ощетяващи интересите на арендодателя. Оспорва като неоснователно искането да се предаде владението на имотите на ищците, както и искането да бъде осъдена ответницата да заплати обезщетения на ищците за ползване на имота от датата на сключване на процесния аренден договор. Твърди,  че ищците Р.Х.Д., И.Х.Д., Д.Р.Т. се били отказали от наследствените си права и нямали интерес от водене на настоящото производство. Твърди още, че Р.Р.И. - сестра на Д.Р.Д., също се била отказала от наследството на наследодателя им Р.Д.Х.. Ответницата моли съда да отхвърли предявените искове, като неоснователни и недоказани.

 

            С Решение №22.27/10.04.1995г. на ПК с.Братя Даскалови за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи, на осн.чл.27 от ППЗСПЗЗ, съгласно плана за земеразделяне в землището на село Сърневец, Решение № 22 от 19.05.1995г. на ПК с. Братя Даскалови за възстановяване правото на собственост в съществуващи стари реални граници и Решение № 7 от 15.04.2011г. по гр.дело № 438/2010г. по описа на РС Чирпан с правно основание чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ, процесните земеделски имоти са възстановени на наследниците на Р.Д.Х.. От представените по делото писмени доказателства се установява, че ищците, заедно с Д.Р.Д. и М.В.М. са наследници на общия наследодател Р.Д.Х. и като такива са съсобственици на възстановените на общия наследодател земеделски земи.

 

            Ответницата оспорва собствеността върху възстановените земеделски земи на ищците, поради наличието на отказ от наследството на Р.Д.Х. от страна на ищците Р.Х.Д., И.Х.Д., Д.Р.Т., вписан в нарочната книга за това при РС Чирпан, под № 328/16.12.1975г. видно от представеното удостоверение № 587/16.12.1975г. на РС Чирпан, както и поради отказ от наследство на наследодателя Р.Д.Х., по представена молба от 30.01.1992г. с нотариална заверка на подписа, изх.№ 231/30.01.1992г. на секретарката на Кметство с.Сърневец, общ.Братя Даскалови, от Р.Р.И.. Не са представени доказателства, че този отказ от наследство е бил вписан в нарочната книга за това при РС Чирпан.

            Въззивната инстанция намира, че посочените по - горе откази от наследство са направени, съответно на 16.12.1975г. и на 30.01.1992г., т.е. след национализирането на земеделските земи и преди възстановяването им по чл.27 от ППЗСПЗЗ към 10.04.1995г. и по чл.18ж от ППЗСПЗЗ към 19.05.1995г. В настоящия случай, тъй като се касае за новооткрито наследство, съгласно разпоредбата на чл.91 а ЗН, извършените след одържавяването и преди възстановяването на земеделските земи, откази от наследство нямат действие по отношение на процесните реституирани земеделски земи. В този смисъл неоснователно е възражението на ответницата за липса на правен интерес у ищците от водене на настоящото производство. 

 

По делото е  представено пълномощно, изходящо от Д.Р.Д. от с.Сърневец, заверено на 01.12.2010 год. от Д.И.Д., рег.№32,  Кметство с.Опълченец, община Братя Даскалови. Водно от писмо изх.№ 43/09.04.2015г. на Кметство с.Опълченец, общ.Бр.Даскалови е, че в регистъра за извършени нотариални заверки и пълномощни на Кметство с.Опълченец, няма заведено и липсва пълномощно рег.№ 32 от 01.12.2010г.

 

С  договор  за  аренда  на  земеделска земя, от 06.12.2013 г.  сключен между ответницата Д.А.А., като арендатор и Д.П.Д., като  пълномощник на Д.Р.Д., с пълномощно рег.№ 32 от 01.12.2010г. заверено от Кметство с.Опълченец, като арендодател арендодателя е предоставил на арендатора за временно възмездно ползване подробно описани земеделски земи и трайни насаждения, находящи се в землището на с.Сърневец  за срок от 25 години. Договорът за аренда е с предмет процесните земеделски земи и е с нотариално заверени подписи от нотариус Л.И., рег.№ 090 на Нотариалната камара, с район на действие РС Чирпан.

 

            Между страните по делото не се спори, че процесните земеделски земи се арендуват от ответницата по делото Д.А.А., въз основа на процесния договор за аренда.

           

            Нищожността на сделките настъпва по право и всеки може да се позове на нея. Нищожността може да се установи и с иск пред съда при наличието на правен интерес. Ищец в такова производство може да бъде както лице, което е страна по договора, така и трето лице, чиито права и признати от закона интереси се засягат с действието на сделката, за която се твърди, че е нищожна, поради което съдът счита, че за ищците е налице правен интерес да предявят посоченият иск.

            Разпоредбата на чл.36, ал.1 от ЗЗД предвижда, че едно лице може да представлява друго по разпоредба на закона или по волята на представлявания. Съгласно ал.2 от визираната законова разпоредба, последиците от правните действия, които представителят извършва, възникват направо за представлявания.

Съгласно нормата на чл.37 от ЗЗД, упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма, но ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма, упълномощаването може да бъде направено и писмено с нотариално заверен подпис. Разпоредбата на чл.3, ал.1 от ЗАЗ предвижда, че договорът за аренда следва да се сключи в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните, поради което  приложима е разпоредбата на чл.37 от ЗЗД за пълномощното. Съгласно разпоредбата на чл.42, ал.2 ЗЗД, при сделка сключена без представителна власт или извън представителната власт на представителя е налице висяща недействителност, която не поражда действие освен ако бъде потвърдена от лицето, от името на което е сключен договора.  Предвид посочените законови разпоредби, съдът намира, че липсата на представителна власт - упълномощаване от страна на ищците – съсобственици, като наследници на общия наследодател Р.Д.Х. върху процесните земеделски земи в полза на наследника и съсобственик Д.Р.Д. за сключване на договор за аренда води до относителна висяща недействителност на сключения договор за аренда.

                       

            Съгласно разпоредбата на чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от ЗЗД, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.  Съгласно изискванията на чл.573, ал.1 от ГПК, нотариусът не може да извършва нотариални действия извън своя район. При удостоверяване на подпис върху частен документ се прилагат чл.578, ал.4 и 5, чл.579, ал.2 и чл.582 – 585 от ГПК. Нарушението на някое от законовите изисквания и на нормите, към които чл.589, ал.2 от ГПК и чл.576 от ГПК препращат – за лично явяване, за полагане на отпечатък от десния палец при невъзможност лицето да се подпише (поради неграмотност или физическо увреждане), за назначаване на преводач или тълковник, както и специалните изисквания при участие на глухонямо лице, са основания за нищожност на извършеното нотариално удостоверяване. Прилагат се и общите основания за нарушение на материалната и местна компетентност, както и противоречие на изявлението със закона и добрите нрави (чл.574 от ГПК).

           

Мястото на извършване на нотариалното удостоверяване от кмета на с.Опълченец, общ.Братя Даскалови, като орган на местната администрация по смисъла на чл.83 от ЗННД, на пълномощното, рег.№ 32 от 01.12.2010г., подписано от Д.Р.Д., представено при сключване на договорът  за  аренда  на  земеделска  земя  от 06.12.2013 г. с нотариално заверени подписи от нотариус Л.И., рег.№ 090 на Нотариалната камара, с район на действие РС Чирпан, 13, том 11, рег.№ 6188, вписан в Службата по вписвания гр.Чирпан, том 7, № в тома 10, вх.р.№ 5736/1012.2013г. е  извън района на действие на кмета, определен съобразно чл.38 от ЗМСМА, а именно - административния район на село Опълченец, общ.Бр.Даскалови. Това обстоятелство се установява от показанията на свидетеля Д.П.Д./живеещ на съпружески начала с арендатора и ответник по делото  Д.А.А./, пълномощник на Д.Р.Д., съгласно посоченото пълномощно, рег.№ 32 от 01.12.2010г., който сочи, че волеизявлението на Д.Р.Д., обективиращо се с полагане на подпис и изписване на пълното име върху процесното пълномощно, както и заверката на пълномощното от кмета на село Опълченец – Д.И Д. са били извършени в село Сърневец, община Братя Даскалови, по време на раздаване на рентата. Съдът намира, че следва да кредитира показанията на свидетеля Д., като основаващи се на преките му и непосредствени възприятия. С оглед на така установеното, съдът приема, че нотариалното удостоверяване на подписа на Д.Р.Д. и датата на процесното пълномощно, извършени от кмета на с.Опълченец, общ.Братя Даскалови е осъществено на територията на Кметство Сърневец, община Братя Даскалови или извън района на териториалната /местната/ му компетентност.  Поради това и с оглед разпоредбата на чл.576 във вр. чл.573, ал.1 и чл.589, ал.2 от ГПК и чл.83 от ЗННД, нотариалното действие – нотариално удостоверяване на подписа и датата на пълномощно, рег.№ 32 от Д.Р.Д. от с.Сърневец, заверено на 01.12.2010 год. от Д.И.Д. е нищожно, тъй като кметът на с.Опълченец не е имал право да извърши същото извън своя район. Нотариално удостоверяване, извършено вън от района на нотариалния орган е нищожно и не поражда правните последици, към които е насочено. Нищожността на нотариално удостоверяване не може да бъде поправена. За да се постигнат правните последици, целени със съответното нотариално удостоверяване, то трябва да бъде отново извършено.  

            Съгласно чл.26, ал.2 от ЗЗД, нищожни са договорите, които имат невъзможен предмет, договорите, при които липсва съгласие, предписана от закона форма, основание, както и привидните договори. Основанието се предполага до доказване на противното. Основанието за нищожност на договора по чл.26, ал.2 от ЗЗД, поради „липса на съгласие“ е налице, когато страната по сделката формално не е изразила воля за сключването й. Липсата на съгласие е налице и при договорите, сключени от лице без представителна власт, като е без значение за нищожността, дали другата страна по договора е знаела или не за липсата на представителна власт към момента на сключването на сделката.

 

             След като се установи, че процесното пълномощно, рег.№ 32 от 01.12.2010г. е нищожно, тъй като кметът на с.Опълченец не е имал право да го завери извън своя район, то в същото не е налице обективирана волята на Д.Р.Д., изразяваща се в даване на съгласие за сключване от пълномощника на процесния договор за аренда по отношение на описаните земеделски земи, поради което е налице липса на съгласие. След като упълномощителната сделка е нищожна, поради липса на съгласие, то изповяданата сделка въз основа на нищожното пълномощно също е нищожна.

 

            По изложените съображения предявеният иск с правно основание чл.26, ал.2 от ЗЗД е основателен и доказан и следва да бъде изцяло уважен. Следва, на основание чл.26, ал.2 от ЗЗД, съдът да прогласи нищожността на договора за  аренда  на  земеделска  земя  от 06.12.2013 г. с нотариално заверени подписи от нотариус Л.И., рег.№ 090 на Нотариалната камара, с район на действие РС Чирпан, 13, том 11, рег.№ 6188, вписан в Службата по вписвания гр.Чирпан, том 7, № в тома 10, вх.р.№ 5736/1012.2013г., поради „липса на съгласие“.

 

            Уважаването на главния иск не предполага разглеждане на евентуалния иск по чл.26, ал.1 от ЗЗД за признаване на недействителност /нищожност/ на договор за аренда на земеделска земя, рег.№ 6188/06.12.2013г. с нотариална заверка на подписите на страните при нотариус Л.И.,*** действие РС Чирпан, поради накърняване на добрите нрави.

 

            С оглед на прогласяването на нищожност на договора за аренда от 06.12.2013г., налице са предпоставките на чл.34 от ЗЗД, съгласно който всяка от страните следва да върне на другата всичко което е получила от нея по договора. В случая, правното основание на този иск не е чл.108 ЗС, тъй като не са налице предпоставки за квалифициране на иска на това основание. Правното основание е чл.34 ЗЗД, при който ответницата дължи връщане на собствениците на земеделските земи, получени по нищожен договор за аренда.  Ето защо ответницата Д.А.А. следва да бъде осъдена да предаде владението на процесните земеделски земи, представляващи: Имот 005101 с площ от 2,740 дка, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, находяща се в землището на с. Сърневец с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Чифлика, при граници: Имот 005103 – нива, Имот 005102 – нива, Имот 005099 – нива;   Имот 005339, с площ от 3,220 дка, с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, находяща се в землището на с. Сърневец, с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Ладовец, при граници: Имот 101011 – нива, Имот 005338 – нива, Имот 001002 – нива;     Имот 027002, с площ от 27.211 дка, с начин на трайно ползване: нива, десета категория, находяща се в землището на с. Сърневец, с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Калашлари, при граници: Имот 027001 – нива, Имот 000009 – дере, Имот 027009 – нива; Имот 034010, с площ от 16.702 дка, с начин на трайно ползване: нива, шеста категория, находяща се в землището на с. Сърневец, с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Чифлика, при граници: Имот 34009 – нива, Имот 000042 – полски път, Имот 034011 – нива; Имот 052001, с площ от 22.901 дка, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, находяща се в землището на с. Сърневец, с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Плугница, при граници: Имот 000168 – напоит. канал, Имот 000170 – канал, Имот 000154 – полски път;Имот 058011, с площ от 5.228 дка, с начин на трайно ползване: овощна градина, пета категория, находяща се в землището на с. Сърневец, с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Долен Айкън, при граници: Имот 000148 – полски път, Имот 058010 – овощна градина, Имот 000146 – вътрешна река; Имот 059003, с площ от 12.802 дка, с начин на трайно ползване: овощна градина, пета категория, находяща се в землището на с. Сърневец, с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Долен Айкън, при граници: Имот 059004 – овощна градина, Имот 059002 – овощна градина, Имот 05900 – овощна градина;         Имот 095016, с площ от 24.033 дка, с начин на трайно ползване: нива, осма категория, находяща се в землището на с. Сърневец, с ЕКАТТЕ 70562, общ. Братя Даскалови, местност Батака, при граници: Имот 095009 – нива, Имот 000231 – залесена територия, Имот 095019 – нива.

           

Съгласно чл.73, ал.1 от ЗС, недобросъвестният владелец дължи на собственика добивите, които е получил и които е могъл да получи, както и обезщетение за ползите, от които го е лишил, т.е. дължи връщане на плодовете без покана. От заключението на назначената съдебно-счетоводна експертиза, се установява, че пазарната цена на рентното плащане по договор за аренда на земеделска земя от 06.12.2013 г. е както следва: за стопанската 2013/2014 г.: 114.837 дка. х 12.52 лв./дка. = 1437.76 лв.; за стопанската 2014/2015 г.: 114.837 дка. х 11.00 лв./дка. = 1263.21 лв., или общо за двете стопански години пазарната цена на рентното плащане по договор за аренда на земеделска земя от 06.12.2013 г. е 2700.97 лв. Стойността на обезщетението за всяка стопанска година за всеки наследник е както следва: за Р.Х.Д. – за стопанската 2013/2014 г. – 155.76 лв., за стопанската 2014-2015 г- - 136.85 лв., или общо 292.61 лв.; за И.Х.Д. – за стопанската 2013/2014 г. – 155.76 лв., за стопанската 2014-2015 г. – 136.85 лв., или общо 292.61 лв.; за М.В.М.– за стопанската 2013/2014 г. – 191.70 лв., за стопанската 2014-2015 г. – 168.43 лв., или общо 360.13 лв. за Д.Р.Т. – за стопанската 2013/2014 г. – 311.51 лв., за стопанската 2014-2015 г. – 273.70 лв., или общо 585.21 лв.; за Д.Р.Д. – за стопанската 2013-2014 г. – 311.51 лв., за стопанската 2014-2015 г. – 273.70 лв., или общо 585.21 лв.; за М.Т.Д. – за стопанската 2013-2014 г. – 103.84 лв., за стопанската 2014-2015 г. – 91.23 лв., или общо 195.07 лв.; за П.И.Д. – за стопанската 2013-2014 г. – 103.84 лв., за стопанската 2014-2015 г. – 91.23 лв., или общо 195.07 лв.; за О.И.Д. – за стопанската 103.84 лв., за стопанската 2014-2015 г. – 91.23 лв., или общо 195.07 лв.

 

            Ето защо, претенцията на ищците за заплащане на обезщетение за ползване на земеделските земи е доказана до размера 1755.63 лева, след приспадане дела на Д.Р.Д. и на М.В.М.. В останалата част до претендираният размер от 2986,11 лева, искът следва да бъде отхвърлен, като неоснователен и  недоказан. Тази сума следва да бъда разпределена на отделните ищци, съгласно наследствените им права, а именно: за Р.Х.Д. - 13/120 дяла – 292.61 лева; за И.Х.Д. - 13/120 дяла - 292.61 лева; за Д.Р.Т. - 13/60 дяла - 585.21 лева; за М.Т.Д. - 13/180 дяла - 195.07 лева; за П.И.Д. - 13/180 дяла - 195.07 лева; за О.И.Д. - 13/180 дяла - 195.07 лева. Следва да бъде уважена и претенцията на ищците за законната лихва върху горните суми от датата на подаване на исковата молба до окончателното й заплащане.

 

Представената пред въззивната инстанция разписка от 14.09.2016г., подписана от Д.Р.Д., относно получената от него рента за стопанските години 2013/2014г. , 2014/2015г. и 2015/2016г. от ответницата Д.А. по сключения договор за аренда от 06.12.2013г., не променя обстоятелството, че ответницата дължи обезщетение за лишаване на ищците от ползването на собствените им земеделски земи, съобразно идеалните им части в съсобствеността. В случая не е налице договор за аренда на земеделски земи от 06.12.2013г., тъй като този договор е нищожен и не поражда правни последици за страните. Налице са отношения между Д.А. и Д.Р. на основата на института на неоснователното обогатяване, при които ответницата А. може да претендира връщане на даденото по нищожния договор.

 

Оплакването във въззивната жалба за недопустимост на постановения съдебен акт, съдът намира за неоснователно, тъй като съдът не е излязъл извън предмета на делото, очертан с петитума на исковата молба. Предявеният от ищците иск е да се признае за нищожен договорът за аренда на земеделска земя от 06.12.2013г. поради липса на изразена воля на основание липса на посоченото в договора пълномощно с нотариално заверен подпис на Д.Р.Д.. Към исковата молба е представено писмо от кметство с. Опълченец, от което е видно, че в регистъра на кметството няма заведено и липсва пълномощно № 32 от 01.12.2010г. В последствие след представяне на пълномощното от ответника, ищците, чрез пълномощника си са навели доводи за нищожност на същото на основание съществени пороци, които водят до неговата нищожност. От друга страна нищожността е толкова съществен порок на сделката, че пречи на същата да породи правното си действие. Нищожната сделка на поражда правни последици и не обвързва страните от момента на сключването й. Ако в хода на делото, съдът констатира, че даден договор е нищожен, той е длъжен да прогласи нищожността, дори и страните по него да желаят пораждането на правните му последици. В този смисъл, съдът е длъжен да прогласи констатираната нищожност на договора, дори без да е налице искане от страните за това. В случая предмета на делото е прогласяване нищожност на договора за аренда от 06.12.2013г. поради липса на съгласие за сключването му. Наличието на нищожна упълномощителна сделка за сключването на договора за аренда на земеделски земи води до наличие на твърдяното от ищците основание за недействителност на договора – липса на съгласие, на валидно изразена вола на страните за сключване на договора.  Ето защо съдът намира, че първоинстанционният съд не е постановил недопустимо решение, тъй като не излязъл извън предмета на търсената защита.

 

Оплакването в жалбата за неконституиране на всички необходими другари в производството по иска за собственост, съдът намира за неоснователно. На първо място съсобствениците в производство по установителен иск за собственост не са необходими другари, тъй като правоотношението между съсобствениците не е неделимо, не е необходимо и съдебното решение да бъде еднакво по отношение на всички съсобственици. Те са само обикновени другари и не е необходимо конституиране на всички съсобственици в това производство. В случая обаче, предявеният иск не е за установяване на правото на собственост и за предаване на владението на процесните земеделски земи, тъй като не се оспорва правото на собственост на ищците. Предвид сключения договор за аренда на земеделски земи от 06.12.2013г. , ответницата се явява само ползувател на процесните имоти. В този смисъл районният съд неправилно е квалифицирал втория обективно съединен иск като такъв по чл.108 от ЗС. Въззивната инстанция намира, че правната квалификация на този иск е чл.34 от ЗЗД, връщане на страните на даденото по нищожния договор. В случая, неправилната правна квалификация на иска от първата инстанция не води до недопустимост на постановеното първоинстанционно решение. Това е така, защото, когато въззивният съд прецени, че дадената от първата инстанция правна квалификация на предявения иск е неправилна и ако не се налага събиране на нови доказателства или разместване на доказателствената тежест между страните, не следва да извършва повторно действията, извършени от първата инстанция, а да постанови съдебен акт при приложение на съответните относими материално правни норми.        

Неоснователно се явява и оплакването в жалбата, че съдът не съобразил факта, че договорът за аренда бил сключен с ЗП а не с физическо лице.  Това е така, защото регистрацията на едно лице като земеделски производител не променя неговото качество на физическо лице. В този смисъл правилно искът е насочен срещу ответника Д.А.А..

На следващо място, оплакването, че съдът не обсъдил смисъла на закона, във връзка с обстоятелството, че кмета на с. Опълченец, заверил процесното пълномощно от 01.12.2010г. на територията на с. Сърневец, тъй като пълномощникът Д.П.Д. към момента бил кметски наместник в с. Сърневец и не можел да завери пълномощното, съдът намира също за неоснователно. Това е така, защото разпоредбите на чл. 576, във вр. чл.573, ал.1 от ГПК, във вр. чл. 83 от ЗННД са императивни и в същите не е предвидено изключение.

       

С оглед на изложените съображения, въззивната инстация намира, че обжалваното решение от 07.04.2016г. и допълнително решение от 11.05.2016г. са правилни и законосъобразни, постановени в съответствие със събраните по делото доказателства.  Въззивната жалба е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното решение следва да бъде потвърдено.  

 

В полза на въззиваемия О.И.Д. следва да се присъдят направените пред настоящата инстанция разноски за един адвокат в размер на 3000 лв. Възражението на пълномощника на въззивника за прекомерност на адвокатското възнаграждение съдът намира за неоснователно, предвид наличието на няколко обективно кумулативно съединени иска, предявени с исковата молба.

 

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение № 20 от 07.04.2016 г. и допълнително решение от 11.05.2016г., постановени по гр.дело № 245/2015 г. по описа на Чирпанския районен съд.

           

            ОСЪЖДА Д.А.А., ЕГН:**********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на О.И.Д., ЕГН:********** с адрес: *** сумата от 3000 /три хиляди/  лева, представляваща направени разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, с изключение на частта му относно претенцията за заплащане на обезщетение за ползване на земеделските земи в размер на 2986.11 лв.  

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: