Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 303 …………………27.10.2016 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На двадесет и осми септември………………………………..……….Година 2016              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                              

                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           Р. ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                      

                        

 

Секретар П.В.……………..………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1259……по описа за 2016…….............година.

 

        Обжалвано е решение № 444 от 23.04.2016 г., постановено по гр.дело № 156/2016 г. на Старозагорския районен съд, с което са отхвърлени като неоснователни исковете на Ю.В.С. за признаване за незаконно по отношение на УМБАЛ ”Проф. д-р Стоян Киркович” АД- Стара Загора и отмяна на уволнението на Ю.В.С., извършено със заповед № 370, както и за възстановяване на ищцата на предишната работа на длъжността ”Началник склад” в отдел „Снабдяване и складове”- Административно стопански и за заплащане на сумата от 2400 лева обезщетение по чл.225 КТ.

 

        Въззивницата Ю.В.С. счита, че решението е неправилно и незаконосъобразно, постановено при непълнота на доказателствата и в нарушение на материалния закон. Моли същото да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове по чл.344, ал.1, т.1-3 КТ да бъдат уважени.

 

        Въззиваемият УМБАЛ  ”Проф. д-р Стоян Киркович” АД- Стара Загора, чрез пълномощника си адв.Р.С., в отговора си по чл.263, ал.1 ГПК взема становище, че жалбата е неоснователна, а решението на първоинстанционния съд- правилно, законосъобразно, обосновано и постановено при спазване на процесуалните норми. Моли обжалваното решение да бъде потвърдено и му се присъдят направените по делото разноски.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възражения на въззиваемия, намери за установено следното:    

 

        Производството пред първоинстанционния съд е образувано по жалба от Ю.В.С. против заповед № 370/10.11.2015 г. на Изпълнителния директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр.Стара Загора, с която моли тази заповед да бъде отменена и да бъде признато уволнението й за незаконно; да бъде възстановена на заеманата до уволнението длъжност, както и ответникът да бъде осъден да й заплати обезщетение за времето, през което е останала без работа поради незаконното уволнение- обезщетение по чл.344, ал.1, т.3, във вр. с чл. 225 КТ, в размер на 2400 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяването на иска до окончателното изплащане.

 

        В отговора си УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД- Стара Загора взема становище, че исковата молба /наречена жалба/ не е редовна. Ищецът не е уточнил пасивната легитимация на иска. Посочено било, че искът е насочен против заповед № 370/10.11.2015г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр.Стара Загора, т.е. не била посочена надлежна страна, не бил посочен адрес и представител на надлежната страна. Това давало основание да се счита, че се касае за оспорване на административен акт по смисъла на АПК, а не до предявен иск против болницата като ответник. Поради това жалбата /искова молба/ не отговаряла на изискванията на чл.127 ГПК.

 

        С молба, депозирана в районния съд на 17.03.2016 г., Ю.С. моли да се счита, че така подадената жалба има характер на искова молба. 

 

        Районният съд не е взел становище по възражението на УМБАЛ относно липсата на надлежна ответна страна по делото и е отхвърлил искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1-3 КТ, предявени от Ю.В.С., против УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД- Стара Загора, без болницата да е била посочена и конституирана като страна в производството.

 

        Това решение е недопустимо. Същото е постановено по нередовна искова молба /жалба/, в която не е посочена ответната страна. Претенцията е била насочена срещу ненадлежна страна- заповед, поради което е следвало първоинстанционният съд да вземe процесуални мерки за конституирането на надлежните страни чрез указания по реда на чл.129, ал.2 ГПК. Като не е сторил това същият се е произнесъл по нередовна искова молба и при липса на посочена и конституирана надлежна ответна страна. Тъй като в случая, не само, че е направен изричен довод, но и съгласно константната съдебна практика първоинстанционният съд е следвало служебно да следи за надлежното извършване на процесуалните действия, в това число и правилното конституиране на страните по делото, то настоящият съдебен състав следва да обезсили решението и да върне делото за ново разглеждане от първоинстанционния съд. Въззивният съд, макар и такъв по същество, не може да поеме функциите на първоинстанционния съд в хипотезата, когато не е конституирана надлежна страна по делото, тъй като процесуалната легитимация е една от абсолютните положителни процесуални предпоставки за съществуването на правото на иск, и при нейната липса производството и постановеното по него решение са недопустими /ТР № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, т.5/. Следва решението на първоинстанционния съд да бъде обезсилено и делото върнато за ново разглеждане на районния съд- чл.270, ал.3 ГПК.

        При новото разглеждане на делото следва да се остави без движение исковата молба и да се дадат указания на ищцата да насочи иска си към надлежна ответна страна.

        Пред вид гореизложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното решение следва да бъде обезсилено като недопустимо. Делото следва да бъде върнато на районния съд за конституиране на надлежния ответник и разглеждане на делото с негово участие. Тъй като въззивната инстанция с настоящото решение не се произнася по съществото на спора, не следва да се произнася и по искането за присъждане на разноски.     

  

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                   Р   Е   Ш   И :

 

        ОБЕЗСИЛВА решение № 444 от 23.04.2016 г., постановено по гр.дело № 156/2016 г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

        ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Старозагорския районен съд.

 

        Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: