Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 276                                          04.10.2016г.                        град  Стара Загора

 

  В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ състав

На четвърти октомври 2016г.

в закрито заседание в следния състав :

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ :          НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                                     СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар : Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията– докладчик Златев

въззивно гражданско дело № 1260 по описа за 2016 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.463, ал.1 и 2 във вр. с чл.78, ал.1 и 8 от ГПК.

 

            Делото е образувано по жалба вх.№ 8003/16.06.2016г. от ТД- НАП- П., против предявеното Разпределение на събраните суми от 03.06.2016г. по изп.д.№ 20158700400049 по описа на ЧСИ И. *** действие района на Окръжен съд- С., като счита, че Държавата като присъединен взискател е била ощетена поради невключване на дължимото й юрисконсултско възнаграждение. Излага подробните си съображения в тази връзка и моли настоящия въззивен ОС- С. за отмени това разпределение в тази му част, ведно със законните последици от това. Няма претенции за разноски по това съдебно производство.

 

            Жалбата е оспорена от основния взискател “Банка П.“- АД, гр.С., която счита, че ЧСИ е приложил точно разпоредбите на чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД във вр. с чл.78, ал.1 и 8 от ГПК и във вр. с чл.10, т.1 и т.2 от Наредбата № 1/2004г. за минималните адв.възнаграждения, поради което счита жалбата за неоснователна и недоказана, и моли тя да се отхвърли, ведно със законните последици от това. Няма претенции за разноски по това съдебно производство.

 

Жалба не е оспорена по никакъв начин от другия взискатели- Община- С. и от 3 бр. длъжници- 2 бр. физически лица/гражданите/ П.С.К. и М.Д.К./и двамата от гр.С./, и от 1 бр. юридическо лице/търговското дружество “А.“- ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.С..

 

ЧСИ И. *** действие района на Окръжен съд- С. е представил писмени Мотиви за действията си/л.16 от в.гр.д./, в които обосновава правно и фактически своите изпълнителни действия по изготвянето и връчването на атакувания Протокол за разпределението от 03.06.2016г., предявен на жалбоподателя- присъединен взискател на 13.06.2016г., за юрисконсултско възнаграждение в размер на посочените общо 8 880, 68 лв.- от които 200 лв. за подаване на първоначалната Молба за започване на изпълнението, и 8 680, 68 лв. за сочените от ЧСИ за процесуално представителство за водене на изп.дело.

 

            Въззивният Окръжният съд, в настоящия си състав, след като обсъди направените в жалбата оплаквания, като взе предвид съображенията на всяка една от изразилите становища страни, със събраните по изп.д. писмени доказателства, както и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

 

Ч.жалбата е процесуално допустима, своевременно депозирана, като е подадена от лице/жалбоподател/, което има право на жалба, съгласно разпоредбите на чл.527, ал.1, изр.1 във вр. с чл.435- 438 и във вр. с чл.78, ал.1 и 8 от ГПК, подадена е в законния 3- дневен срок от уведомяването на жалбоподателя/присъединен взискател/ съгласно чл.462, ал.1 И 2 от ГПК.

 

Приложено е пълно заверено копие от цялото изп.д.№ 20158700400049 по описа на ЧСИ И. *** действие района на ОС- С..

 

Разгледана по същество ч.жалба е изцяло основателна, поради следните мотиви :

 

Действително в Протокола за разпределение на събраните по изп.дело суми ЧСИ е следвало да включи приоритетно по смисъла на чл.136, ал.1, т.1 и 2 от ЗЗД за разноските за законосъобразните, поискани, обосновани и дължими разноски на основния  взискател- кредитора “Банка П.“- АД, гр.С., единствено и само за минималното юрисконсултско възнаграждение съгласно разпоредбата на чл.78, ал.1 и 8 от ГПК и във вр. с чл.36 от Закона за адвокатурата/ЗА/, което предвид разпоредбите на чл.10, т.1 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАС- С. са в размер точно на процесните 200 лв. Налице е единствено и само в приложеното в цялост като заверени копия изп.дело на писмена Молба вх.№ 1568/01.04.2015г. за образуване на изп.дело/л.1-4 от изп.д./, подписана от съответния юрисконсулт на банката, без каквито и да са други последващи искания, искания за изп. действия, съдействия за събиране на дължимите суми и други такива по смисъла на чл.10, т.2 във вр. с чл.7, ал.2 от Наредба № 1/2004г. в размер на събраните и разпределени за тази цел 8 880, 68 лв. за юрисконсултско възнаграждение на процесуалния представител/юрисконсулт/ на банката- основен взискател по това изп.дело.

 

В този смисъл е трайната съдебна практика- както по- ранната т.6 от ТР № 2/2013г. от 26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС- С., така и последното ТР № 10/29.09.2016г. по к.д.№ 3/2016г. на КС на РБ- С..

 

Поради което настоящия въззивен ОС- С. следва сам да извърши необходимото Разпределение на събраните суми по това изп.дело, като за основния взискател- кредитор “Банка П.“- АД, гр.С. са предвиди само първоначалното минимално юрисконсултско възнаграждение за образуване на това изп. дело от 200 лв. по чл.10, т.2 от Наредба № 1/2004г., ведно със законните последици от това. Като останалата сума над действително доказаната и дължима от 200 лв. до остатъка от 8 680, 68 лв. по Протокола за разпределение на постъпили суми/л.330- 331 от изп.д./ следва/л.331, стр.2 от изп.д./ да се приведе в полза на основния взискател “Банка П.“- АД, гр.С..

 

Поради което жалбата на НАП- П. се явява изцяло основателна и доказана, и следва да се уважи напълно, ведно със законните последици, като се отмени в тази му част над 200 лв. до 2 680, 68 лв. атакуваното Постановление на ЧСИ.

.

Настоящото въззивно съдебно Решение може да се обжалва от всяка от страните в 1- седмичен срок от връчването му съгласно чл.463, ал.2, изр.1 и 2 във вр. с чл.278, ал.1 от ГПК, чрез настоящия въззивен ОС- С. пред касационния му ПАС- П..

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.463, ал.1 и 2 във вр. с чл.78, ал.1 и 8 от ГПК и във вр. с чл.10, т.1 и 2 от Наредба № 1/2004г., въззивният ОС- С.          

           

 

 Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОТМЕНЯ частично Протокола от 03.06.2016г. за разпределение на събраните суми по изп.д.№ 20158700400049 по описа на ЧСИ И. *** действие района на ОС- С., над минималните 200 лв./двеста лева/ до разпределените 8 680, 68 лв./осем хиляди шестстотин и осемдесет лева и шестдесет и осем стотинки/.

 

 

РАЗПРЕДЕЛЯ остатъка от събраните суми от 8 680, 68 лв./осем хиляди шестстотин и осемдесет лева и шестдесет и осем стотинки/ по Протокола от 03.06.2016г. за разпределение на събраните суми по изп.д.№ 20158700400049 по описа на ЧСИ И. *** действие района на ОС- С., като сумата се приведе на да се приведе в полза на основния взискател „Банка П. Б.“- АД, ЕИК- … със седалище и адрес на управление в гр.С., район „М.“, бул.“Ц.“ № ., сграда ., ет...

           

 

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, чрез ОС- С. пред ПАС- П..

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                        

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :       1.                                       

 

                                                                              

 

 

                                                                                                     2.