Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 298/21.10.2016г.                                                  Град Стара Загора

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 21.10.                                                                                      Година 2016

в  закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                         Председател:  ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                                  

                                                   Членове: 1. МАРИАНА МАВРОДИЕВА

           

                                                                   2.  НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  ………………………………………….…………………………………............

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1327 по описа за 2016 година

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Производството е образувано по постъпили две жалби от длъжника ЗП Д.Т.П. против Постановление за възлагане на недвижими имоти № 121021, представляващ изоставена нива, находящ се в с. Змейово, имот № 123064, представляващ изоставена нива, находящ се в с. Змейово и Постановление за възлагане на недвижими имоти № 127008, представляващ нива, находящ се в с. Дълбоки и имот № 006243, представляващ нива, находящ се в с. Дълбоки, двете от 14.06.2016 г., постановление по изп.д. № 1605/2015 г. по описа на ЧСИ Г.И. с рег. № 765 с район на действие – района на Окръжен съд Стара Загора.

Жалбоподателката обжалва постановленията от 14.06.2016 г. за възлагане на недвижими имоти постановени по изп. дело № 1605/2015 по описа на ЧСИ Г.И., с рег. № 765, район на действие - ОС Стара Загора, тъй като наддаването при публичната продан не е извършено надлежно и имуществото не е възложено по най- високата предложена цена. Твърди, че не са извършени действията, обуславящи валидността на публичната продан и представляващи предпоставка за започването на наддаването. Излага подробни съображения.

 

С оглед на гореизложеното моли Окръжен съд да постанови решение, с което да отмени Постановление за възлагане на недвижим имот № 121021, представляващ изоставена нива, находящ се в с. Змейово и имот № 123064, представляващ изоставена нива, находящ се в с. Змейово и Постановление за възлагане на недвижими имоти № 127008, представляващ нива, находящ се в с. Дълбоки, имот № 006243, представляващ нива, находящ се в с. Дълбоки от 14.06.2016 г.   постановени по изп. дело № 1605/2015 по описа на ЧСИ Г.И., рег. № 765, район на действие - ОС Стара Загора, като неправилни и незаконосъобразни.

 

Втората жалба е подадена от същата жалбоподателка Д.Т.П., която на практика се явява със същите оплаквания и е  против: Постановления за възлагане на недвижими имоти № 064010, представляващ нива, находяща се в с. Змейово, имот № 098004, представляващ нива, находяща се в с. Змейово и имот № 104017, представляващ нива, находящ се в с. Дълбоки, всички от 12.07.2016 г., постановени по изп. дело № 1605/2015 по описа на ЧСИ Г.И., рег. № 765, район на действие - ОС Стара Загора.

 

С оглед на гореизложеното моли Окръжен съд да постанови решение, с което да отменят Постановленията за възлагане и на тези три недвижими имота, представляващи три броя ниви, находящ се в с. Змейово и подробно описани по-горе.

 

В законоустановения срок са постъпили два броя писмени възражение от  “Зара газ и ойл” ЕООД, с което молят да бъдат оставени без уважение двете жалби на жалбоподателката П. като  неоснователни, необосновани и недоказани подадени срещу действията  по изп. дело № 1605/2015г., по описа на ЧСИ Г.И., както да им бъдат присъдени разноските по настоящото съдебно производство.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

По допустимостта на жалбите Окръжният съд намира, че жалбите се явяват процесуално допустими и подадени в срока съобразно чл.435, ал.3 от ГПК , поради което следва да се разгледат по същество относно тяхната материална основателност.

 

        По съществото си, подадените жалби са неоснователни, поради следните съображения:

 

Изпълнително дело № 1605/2015 г. по описа на ЧСИ Г. И., с рег. № 765 в Камарата на Частните съдебни изпълнители е образувано по молба с вх.№ 17392 от 28.08.2015 год. на взискателя „Зара газ и ойл" ЕООД -гр.Стара Загора, представлявано от управителя си С.Ж.Т. и приложен към същата изпълнителен лист от 27.08.2015г., изд. от РС — Стара Загора по ч.гр. дело № 4170/2015г. Съгласно приложения изпълнителен лист длъжниците Д.Т.Д. с ЕГН ********** в качеството й на Земеделски производител с ЕИК ********** и Б.М.Ц. с ЕГН ********** са осъдени солидарно  да   заплатят   на   взискателя   „Зара   газ   и   ойл"   ЕООД  сумата   от  43 490,02   лева   -  главница, представляваща неизплатено задължение за закупени горива, ведно със законната лихва върху главницата от 26.08.2015г. до изплащане на вземането, както и 869,80 лева — съдебно —деловодни разноски.

На 02.09.2016г. ЧСИ е връчила покани за доброволно изпълнение до длъжниците, с които ги е уведомила за започналото срещу тях принудително изпълнение.

 

Съдебният изпълнител е наложила възбрана върху недвижими имоти, собственост на длъжника Д.Т.П., вписана в Службата по вписванията - гр. Стара Загора на 23.09.2015г. с вх. рег. № 10802, том 3, акт № 157, подробни описани в същият акт за налагането на възбраната.

Видно от изп.д. № 1605/2015 г. на ЧСИ Г.И. на 14.03.2016г. съдебният изпълнител е извършила опис на възбранените недвижими имоти, с изключение на имота, посочен в пункт 3, представляващ УПИ в с. Дълбоки, ведно с изградените в него постройки. С помощта на вещо лице от Списъка на вещите лица при ОС — Стара Загора е определила и пазарните цени на имотите, съответстващи на началните цени, от които ще започне наддаването.

С оглед спазване разпоредбата на чл.485, ал.2 от ГПК ЧСИ е изискала от Община Стара Загора данъчни оценки за описаните недвижими имоти — земеделски земи. С писмо с изх. № 7559/16.03.2016г. Община Стара Загора е предоставила данъчни оценки за всеки един от описаните недвижими   имоти   и   ЧСП   е   насрочила   публична   Продан  на   същите  за  периода   от  25.04.2016г.   до 25.05.201бг., която е разгласила съгласно правилата на ГПК. Уведомила е длъжниците за насрочената публична продажба, като им е връчила съобщения с изх. № 16219/15.04.201бг. и изх. № 16220/15.04.2016г. В срока по чл.487 от ГПК е регистрирала протокол в Районен съд — Стара Загора.

На 26.05.2016г. в сградата на Районен съд — Стара Загора ЧСИ И. е отворила и постъпилите наддавателни предложения, за което е съставила протоколи, както следва:

1/ За имота, посочен в позиция 4 от изготвеното обявление и представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, находяща се в землището на село Змейово, с площ от 1.181 дка, X категория, в местността "Страните", имот № 121021, при граници на имота: имот № 003590, имот № 001360, имот № 001341, имот № 001356, е постъпило едно валидно наддавателно предложение. Обявения за купувач е внесъл в срока по чл.492, ал.З от ГПК предложената от него цена и ЧСИ е изготвила за същия постановление за възлагане на недвижимия имот,

2/ За имота, посочен в позиция 6 от изготвеното обявление и представляващ НИВА, находяща се в землището на село Змейово, с площ от 2.999 дка, X категория, в местността " Гьола", имот с № 064010, при граници: имот № 064010, имот №064009, имот № 002170, имот № 064011, имот М 064019 - нива, имот № 064020, са постъпили четири валидни наддавателни предложения. Обявения за купувач И.Н.И., предложил най — висока цена, не е внесъл същата в срока по чл.492, ал.З от ГПК. Следващите две наддавателни предложения са с еднаква стойност - и двамата участници са предложили цена от 930 (деветстотин и тридесет) лева, поради което съдебният изпълнител е разпоредила да се проведе жребий, за което е уведомила страните, председателя на РС — Стара Загора и  на датата 21.06.2016г. в сградата на съда е съставила протокол по чл.434 от ГПК за определяне на купувач чрез жребий. Обявеният за купувач М.С.Ч. е внесъл в срока по чл.492, ал.З от ГПК предложената от него цена и ЧСИ е изготвила за съшия постановление за възлагане на недвижим имот;

3/ За имота, посочен в позиция 7 от изготвеното обявление и представляващ НИВА, находяша се е землището на село Змейово, с площ от 6.000 дка, 1111 категория, в местността „Араката", имот № 104017, при граници, съседи на имота: имот № 104016, имот № 104015, имот № 086035, имот № 104014, имот № 001004, имот № 104019 и имот № 104018, са постъпили шест валидни наддавателни предложения. Обявения за купувач В.М.М., е предложил цената от 20 000 лева (двадесет хиляди лева), но не е внесъл в срока по чл.492, ал.3 от ГПК предложената от него цена. С протокол от 06.06.2016г. ЧСИ е обявила за купувач участникът, предложил следващата най—висока цена, а именно – Т.Д., на която е изпратила и съобщение, с което я е уведомила, че в едноседмичен срок следва да внесе предложената цена. Т.Д. е получила съобщението с изх. № 25529/14.06.2016г. лично, но не е внесла в срок цената на имота. С протокол от 30.06.2016г. ЧСИ е разпоредила участникът С.В.В., предложил следваща най-висока цена да бъде поканен да я внесе. Този участник е внесъл в срока по чл.492, ал.З от ГПК предложената от него цена и ЧСИ е изготвила за същия постановление за възлагане на недвижим имот,

4/ За имота, посочен в позиция 8 от изготвеното обявление и представляващ НИВА находяща се в землището на село Змейово, с площ от 6.499 дка, VIII категория, в местността "Марашите", имот № 098004, при граници, съседи: имот № 098005, имот № 098002, имот № 098003 и имот № 001019, са постъпили четири валидни наддавателни предложения. При условията на чл. 492, ал.1 от ГПК ЧСИ е провела устно наддаване, като надлежно е отразила в съставения протокол постъпилите устни наддавателни предложения. Участникът, предложил най-висока цена е бил  обявен за купувач. Същият е внесъл в срока по чл.492, ал.З от ГПК предложената от него цена и ЧСИ е изготвила постановление за възлагане на недвижим имот;

5/ За имота, посочен в позиция 10 от изготвеното обявление и представляваш: ИЗОСТАВЕНА НИВА, находяща се в землището на село Змейово, с площ от 1.000 дка, в местността "Бальови кошари", имот № 123064, при граници и съседи на имота: имот № 123063, имот № 001325, имот № 123065 и имот № 003660, е постъпило едно валидно наддавателно предложение. Обявения за купувач е внесъл в срока по чл.492, ал.3 от ГПК предложената от него цена и ЧСИ е изготвила за същия постановлението за възлагане на недвижимия имот;

6/ За имота, посочен в позиция 11 от изготвеното обявление и представляващ НИВА с площ от 6.317 дка, четвърта категория, находяща се в землището на село Дълбоки, ЕКАТТВ 2448, е местността "Годрул", съставляваща имот с номер 127008 по плана за земеразделяне, образуван от бивш имот № 127003, при граници и съседи: имот 127002, кад. номер 000603, имот 127009 - нива, , кад. номер 000604, е постъпило едно валидно наддавателно предложение. Обявеният за купувач е внесъл в срока по чл.492, ал.З от ГПК предложената от него цена и ЧСИ е изготвила за същия постановление за възлагане на недвижим имот;

7/ За имота, посочен в позиция 12 от изготвеното обявление и представляващ НИВА с площ от 3.300 дка, десета категория, находяща се в землището на село Дълбоки, ЕКАТТЕ 24482, в местността "Чакърски кладенец", съставлвяваща имот с номер 006243 по плана за земеразделяне, образуван от бивш имот № 006102, при граници и съседи: кад. номер 000021, имот 006242, имот 000684, имот с номер 006105, е постъпило едно валидно наддавателно предложение. Обявения за купувач е внесъл в срока по чл.492, ал.З от ГПК предложената от него цена и ЧСИ е изготвила за същия постановление за възлагане на недвижим имот.

 

Като обобщение съдът следва да посочи — за 7 от общо дванадесетте недвижими имоти, изнесени на публична продан, проведена за периода от 25.04.2016г. до 25.05.2016г., са постъпили наддавателнп предложения. Участниците, обявени за купувачи съгл. разпоредбата на чл. 492 от ГПК, съответно чл.493 от ГПК, са внесли посочените от тях цени и на същите са издадени постановления за възлагане. Страните по делото са получили съобщения, с които са били уведомени за приключилата публична продан и изготвените постановления за възлагане. Срещу така издадените постановления длъжникът Д.Т.П. е депозирала процесните жалби.

С протокол от датата 21.06.2016г. ЧСИ е обявила публичната продажба на останалите 5 от общо дванадесетте недвижими имоти, проведена за периода от 25.04.2016г. до 25.05.2016г., за нестанала поради неявяване на купувачи, за което е уведомила взискателя с нарочно съобщение.

         Въззивният съд счита, че извършените публични продажби, както и впоследствие внасянето на съответните цени от обявените за купувачи, са извършени съобразно всички изисквания на ГПК. След това със съответните постановления на частният съдебния изпълнител И., същите имоти са били възложени по най-високата предложена цена, освен ако евентуално купувачите не са внесели цената в едноседмичиния срок по чл.492, ал.3 от ГПК, като след това за купувачи са били обявявани следващите наддавачи, които са предложили следващата най-висока цена, изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.493 от ГПК.

Съгласно чл.435, ал.3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника на две основания — когато наддаването при публичната продан не е извършено надлежно и когато имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В първата хипотеза наддаването е надлежно, когато са спазени изискванията на чл.489 и чл.490 от ГПК. По аргумент от противното следва да се приеме, че основанията на длъжника за оспорване на постановлението за наддаване поради ненадлежно извършено наддаване следва да визират случаи, при които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура - напр. наддавателните предложения не съдържат съответните реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък или не е приложил съответната квитанция, предложението му не е било отразено във входящия регистър на съда, проданта не е приключила в съответното законоустановено време, в наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават. В този смисъл е и Тълкувателно решение № 2/26.06.2015г. па ВКС — „част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най — високата предложена цена." Извършената продан не страда от нито един от посочените пороци, наддавателните предложения на обявените за купувачи съдържат необходимите реквизити, предвидени в чл. 489 от ГПК — индивидуализация на имотите, посочване на предлаганата цена с цифри и с думи, приложени са и платежни нареждания за платените задатъци.

В т. 1 от жалбата си жалбоподателката твърди, че за публичната продан на имотите не е изготвено обявление съгл. чл. 487 от ГПК и същата не е разгласена надлежно. Това твърдение е неоснователно. В срока по чл.487, ал.1, нзр.1 от ГПК ЧСИ е изготвила обявлението, в което се съдържат всички изискуеми от закона реквизити, в т.ч. датите на започване и приключване на проданта, информация за длъжника — собственик на имота, за взискателя, подробно описание на имотите, началната цена на същите е записана с цифри и думи, посочени са вписаните тежести върху имотите. Съгласно изискванията на чл.487, ал.2 от ГПК ЧСИ е поставила изготвените обявления, за което е съставила актове, приложени по изпълнителното дело. Регистрирала е протокол в РС   - Стара Загора на 22.04.2016г. Нешо повече, ЧСИ е връчила и съобщения за насрочената продан и на страните по делото — за длъжниците на адресите, посочени в справка от ГРАО, въпреки че не съществува законово изискване при публична продан на недвижим имот (независимо дали е първа или втора) страните по изпълнението да бъдат уведомявани за нея и по-специално — длъжникът. Достатъчно е той да е уведомен и да знае за изпълнителното дело. Знаейки за изпълнителното дело, страните са длъжни сами да следят неговия ход, извън случаите, когато законът предвижда изрично тяхното уведомяване за определени действия.

Жалбоподателката също така твърди, че проданта е незаконосъобразно проведена, тъй като не е имало нарочно искане за това от страна на взискателя и не е била спазена разпоредбата на чл.494, ал.1 от ГПК. По отношение на първата част от това твърдение - с молбата за образуване на изпълнителното дело взискателят е възложил на съдебния изпълнител правомощия по чл.18 ЗЧСИ, т.е. взискателят е възложил на съдебния изпълнител да проучи имущественото състояние на длъжника, да предприема и извършва изпълнителни действия, което означава, че не е било необходимо изрично искане за това. ЧСИ е уведомявала взискателя за възбраната и описа на имота, за датата и часа па насрочения и в случай, че същия е имал възражения срещу извършването на тези действия, е могъл да съобщи това на ЧСИ или да не внесе дължимите авансови и администриращи такси. По втората част на това твърдение, тъй като с протокол от 21.06.2016г. съдебният изпълнител е посочила за кой от описаните имоти продажбата е нестанала поради липсата на наддавателни предложения, уведомила е взискателя и с молба с вх. № 17070/21.06.2016г. взискателят на осн. чл.494, ал.2 от ГПК е поискал насрочване на втора публична продан за процесиите недвижими имоти.

 

    Въззивният съд намира, че направените оплаквания в двете жалби на  жалбоподателката Д.Т.П. се явяват изцяло неоснователни, като несъответни с реалната обективна обстановка по делото, относима към провежданото на процесните публични продажби на процесните недвижими имоти, подробно описани по-горе.

 

    С оглед на гореизложените съображения въззивният съд счита, че двете жалби на жалбоподателката П. се явяват неоснователни и недоказани и като такива следва да бъдат оставени без уважение, ведно с всички законни последици от това.

     На основание чл.78, ал.1 вр. с чл.273 и вр. чл.436, ал.4 от ГПК жалбоподателката следва да бъде осъдена да заплати на въззиваемия “Зара Газ Ойл” ЕООД сумата от 600 лв. представляваща възнаграждение за един адвокат по договор за правна защита и съдействие № 101950/04.08.2016 г. /на л.13 от настоящото дело/.

       

    Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 435, ал. 3 и чл.492, ал.2 и ал.3 от ГПК.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 17284/23.06.2016г., подадена от длъжника Д.Т.П. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** с правно основание чл. 435, ал. 3 от ГПК, срещу действията на ЧСИ Г.И. с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, по изпълнително дело № 1605/2015г., по описа на  ЧСИ Г.И., изразяващи се в изготвяне на Постановление за възлагане на недвижими имоти № 121021, представляващ изоставена нива, находящ се в с. Змейово, имот № 123064, представляващ изоставена нива, находящ се в с. Змейово и Постановление за възлагане на недвижими имоти № 127008, представляващ нива, находящ се в с. Дълбоки и имот № 006243, представляващ нива, находящ се в с. Дълбоки, двете от 14.06.2016 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА  и НЕДОКАЗАНА.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 20022/19.07.2016г., подадена от длъжника Д.Т.П. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** с правно основание чл. 435, ал. 3 от ГПК, срещу действията на ЧСИ Г.И. с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, по изпълнително дело № 1605/2015г., по описа на  ЧСИ Г.И., изразяващи се в изготвяне на Постановление за възлагане на недвижими имоти № 064010, представляващ нива, находяща се в с. Змейово, имот № 098004, представляващ нива, находяща се в с. Змейово и имот № 104017, представляващ нива, находящ се в с. Дълбоки, всички от 12.07.2016 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА  и НЕДОКАЗАНА.

 

    ОСЪЖДА Д.Т.П. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** да заплати на “Зара Газ Ойл” ЕООД с ЕИК 201912334 със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ул.”Воевода Стойно Черногорски” № 17, представлявано от управителя С.Ж.Т. с ЕГН: ********** сумата от 600 лв. /шестстотин лева/, представляваща направените от въззиваемия разноски по настоящото съдебно производство.

 

 

    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

         

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                  2.