Р Е Ш Е Н И Е

 

280                                   10.10.2016 г.                            гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,            І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на десети октомври                                     две хиляди и шестнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                                                               НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА

въззивно  гр.   дело   N 1346  по  описа  за  2016 година.

 

Производството е по реда на чл.435 – 437 ГПК и  е образувано по жалба на  И.Р.Д.– длъжник по изпълнително дело 9/2015 г. по описа на ЧСИ Д.Ц., с район на действие района на ОС - Стара Загора.

 

Жалбоподателят обжалва действието на ЧСИ – отказ от 17.08.2016г. да се отмени насрочен опис върху ½ ид.ч. от недвижим имот – дворно място, с площ от 640 кв.м., находящо се в с. Крън, представляващо УПИ ХХІ- 273, в кв.44, по плана на с. Крън на 30.08.2016г. от 10.00 ч. Счита, че обжалваното действие е неправилно, като постановено при допуснато  нарушение на чл.444,  т.7 от ГПК, тъй като процесния недвижим имот е несеквестеруем. Моли  обжалваното изпълнително действие на ЧСИ да бъде отменено, със законните последици. Претендира за разноски.

 

В срока е постъпило писмено възражение от взискателя по изпълнителното дело К.К.К., в което се взема становище за допустимост, но неоснователност на жалбата.

В обясненията си ЧСИ Д. Ц., с район на действие Окръжен съд Стара Загора, взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Старозагорският окръжен съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на страните и ЧСИ и като разгледа приложеното изпълнително дело, намира за установено следното:         

 

Подадената жалба е допустима като подадена от надлежен жалбоподател, в седемдневния срок от съобщението за постановен отказ за отмяна на насрочен опис на недвижим имот, изх.№ 13693 от 17.08.2016г., получено от адв. С.  на 23.08.2016г.  

 

         Жалбоподателят И.Р.Д. е длъжник по изп. д. № 9/2015г. по описа на ЧСИ, Д. Ц., поради което може да обжалва посочените в ал.2 на чл.435 ГПК действия – насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо.

 

Изпълнителното дело е образувано по молба  от 15.01.2015г. на взискателя К.К.К. и представен изп. лист по ч.гр.д. 2380/2014г. по описа на РС - Казанлък. На 03.02.2015г. е изпратена покана за доброволно изпълнение до длъжника, получена на 03.02.2015г. лично. На 25.01.2016г. по искане на ЧСИ Д. Ц. е вписана възбрана върху собствения на длъжника недвижим имот, находящ се в гр. Крън, общ.Казанлък, представляващ ½ ид. ч. от УПИ ХХІ-273, в кв. 44 по плана на гр.Крън, представляващ дворно място с площ от 640 кв.м., ведно с построените в него жилищна сграда, лятна кухня, стопански постройки и подобрения.

От приложения по изпълнителното дело нотариален акт № …, том …, рег.№ …, дело № … г.. на Нотариус П.П. е видно, че след вписване на възбраната върху процесния недвижим имот, длъжникът И.Р.Д. заедно със съпруга си Д.Л.Д. е дарила на внучката си В.Л.Л. собствения си недвижим имот – ½ ид. част от дворно място, заедно с постройките в него, находящо се в гр.Крън, общ. Казанлък. 

Жалбоподателят Д. се позовава на разпоредбата на чл.444, т.7 от ГПК. Съгласно посочената разпоредба изпълнението не може да бъде насочено върху жилището на длъжника, ако той и някой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него. Логиката на несеквестеруемостта се състои в това, да не бъде третирано едно лице антихумано тогава, когато не е изпълнило доброволно свое имуществено задължение и когато по искане на негов кредитор се пристъпи към принудително изпълнение. Целта е да се гарантира на длъжника, че принудата върху него ще бъде упражнена в такива рамки, които да не застрашават съществуването му и възможността да преживява нормално за в бъдеще. Когато, обаче едно лице се разпорежда с право, по отношение на което процесуалния закон му дава гаранцията на чл.444 ГПК, отчуждителят сам е преценил, че това право не е сред необходимите за оцеляването му.

В случая е безспорно, че длъжникът, заедно със съпруга си са дарили на внучката си собствения си недвижим имот. Ищецът е кредитор на И.Д., с парично вземане, възникнало преди длъжникът да се разпореди с имота си безвъзмездно в полза на внучката си. След извършване на разпореждането, длъжникът не може да се позовава на несеквестеруемост на собствения си недвижим имот, нито да се ползва от нея, тъй като този защита отпада, поради прехвърляне единственото си жилище на друго лице. В този смисъл е съдебната практика, постановена по реда на чл.290 ГПК – Решение № 357 от 11.05.2010г., постановено по гр.д.№ 100/2010г., ІV ГО на ВКС.

 

Неоснователно е наведеното в жалбата твърдение, че цитираната съдебна практика се отнасяла за възмездно прехвърляне на несеквестеруем недвижим имот. Цитираното по – горе решение на ВКС, постановено по реда на чл.290 ГПК, /поради което се явява задължително за съдилищата/, касае договор за дарение на несеквестеруем недвижим имот. Извършването на каквато и да е сделка – възмездна или безвъзмездна е действие на разпореждане с единствения на длъжника недвижим имот, с което си действие същият се отказва от превилегията на несеквестеруемостта, тъй като сам е преценил, че не се нуждае от имота за оцеляването си.  След извършване на действието на разпореждане от страна на длъжника с несеквестеруем недвижим имот, закрилата на чл.444 ГПК отпада, поради което няма пречка ЧСИ да насочи изпълнението върху имота на длъжника за удовлетворяване на вземането на взискателя по изпълнителното дело. 

 

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че обжалваното действие на частния съдебен изпълнител е правилно и законосъобразно, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

         Водим от горните мотиви и на основание чл.437 от ГПК, Окръжният съд

                                       

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Р.Д. *** № …– длъжник по изпълнително дело 9/2015 г. по описа на ЧСИ Д.Ц., с район на действие района на ОС - Стара Загора против действието – отказ от 17.08.2016г. да се отмени насрочен опис върху ½ ид.ч. от недвижим имот – дворно място, с площ от 640 кв.м., находящо се в с. Крън, представляващо УПИ ХХІ- 273, в кв.44, по плана на с. Крън на 30.08.2016г. от 10.00 ч. като неоснователна.

 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ: