Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 305………………….27.10.2016 година……………..Град С.

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Втори граждански състав

На двадесет и седми октомври…………………...……………………Година 2016              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. ТИХОЛОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                                              СВИЛЕН ЖЕКОВ

                        

 

Секретар………………………………………………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1367….по описа за 2016……….……...година.

 

        Производството е по реда на чл.435 и следв. от ГПК и е образувано по жалба на Г.П.Т.- взискател, срещу действията на ЧСИ Р. М., рег.№ ., по изп. дело № 20168680400163- постановление за прекратяване на изпълнителното производство от 27.07.2016 г.

 

        Жалбоподателят счита, че постановлението е незаконосъобразно, тъй като липсвала валидно изразена воля на взискателя за прекратяване на изпълнителното производство. Бил принуден да подпише предварително напечатан документ с твърдението, че ставало въпрос за спиране на производството. Моли обжалваното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно- постановено при липса на воля.  

 

        В срока по чл.436, ал.3 ГПК е постъпило писмено възражение от длъжника П. Д. Т., в което се взема становище, че жалбата е недопустима, алтернативно неоснователна. Липсвал правен интерес от жалбата, поради което производството следвало да бъде прекратено като недопустимо. Изложените доводи в жалбата били неотносими към производството. Алтернативно, моли жалбата като неоснователна да бъде отхвърлена.         

        Приложени са мотиви по обжалваното действие от Частния  съдебен изпълнител съгласно чл.436, ал.3 ГПК.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и законосъобразността на обжалваните действия на съдебния изпълнител,   намери за установено следното:

 

        Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, срещу подлежащо на обжалване от взискателя действие на съдебния изпълнител в хипотезата на чл. 435, ал.1, предл.последно от ГПК.

 

        Изпълнителното производство е образувано по молба на Г.П.Т. въз основа на изпълнителен лист от 16.10.2007 г. по ч.гр.дело № 2259/2007 г. на Старозагорския районен съд и договор за прехвърляне на вземане от 07.03.2016 г., с който С. Р. Ж. е прехвърлил на взискателя Г.П.Т. вземането си по горепосочения изпълнителен лист. По делото е връчена ПДИ при отказ, за което е съставен протокол от 11.04.2016 г. С обезпечителна заповед от 28.04.2016 г. РС С. е допуснал обезпечение чрез „спиране на изпълнението", като с постановление от същата дата изпълнителното дело е спряно. По делото е наложен запор на пенсия в НОИ- РУСО, като постъпващата сума остава по специалната сметка на ЧСИ. С молба вх.№ 4625/27.07.2016 г. взискателят е поискал да се прекрати изпълнителното дело и да се вдигне наложения запор. За личното му явяване е съставен констативен протокол от същата дата. С постановление на ЧСИ от 27.07.2016 г. производството по изпълнителното дело е прекратено. Постановлението е връчено на взискателя на 16.08.2016 г. На 28.07.2016 г. е постъпила молба от взискателя, с която заявява, че оттегля молбата си от 27.07.2016 г., тъй като бил “манипулиран” за подписването й от длъжника и лицето Дянко Нанков и че не желае делото да бъде прекратявано, и моли постановлението да бъде отменено. Представен е и амбулаторен лист за Г.П.Т. от 29.07.2014 г., в който е посочена основна диагноза: “Р……………..”.

 

        При така установеното, от правна страна съдът намира следното: Съгласно чл.433, ал.1, т.2 ГПК изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато взискателят е поискал това писмено. Тази разпоредба съдържа императивно изискване съдебният изпълнител да прекрати изпълнителното производство при писмено поискване на взискателя като това може да бъде направено дори и преди неговото удовлетворяване. Последното е така, доколкото именно взискателят е господар на образуваното по негова молба изпълнително производство. Това задължение, освен императивно е и безусловно. Същото не е свързано с изпълнение на други изисквания или условия. За съдебния изпълнител не съществува задължение да изследва мотивите на взискателя да поиска прекратяване на изпълнителното производство.  Наистина, в настоящия случай в постановлението не е посочено правното основание, но е посочено, че производството се прекратява въз основа на постъпилата молба за прекратяване на изпълнителното дело. А тази молба е подадена от взискателя, подписана и датирана лично от него пред ЧСИ, за което е съставен и констативен протокол от същата дата- 27.07.2016 г. Прекратяването на изпълнителното дело на основание чл.433, ал.1, т.2 ГПК /по искане на взискателя/ слага край на образуваното изпълнително дело, но взискателят може, докато давността не е изтекла, да започне нов изпълнителен процес за същото вземане, защото прекратяването на изпълнителният процес нито  погасява, нито обезсилва изпълнителното основание или изпълнителния лист, ако те не са обезсилени на друго основание.

 

        При обжалване на действията на съдебния изпълнител, какъвто е и настоящия случай, на контрол подлежи само процесуалната законосъобразност на принудителното изпълнение. В случая са налице предпоставките на чл.433, ал.1, т.2 ГПК и ЧСИ законосъобразно е прекратил производството по изпълнителното делото при наличието на молба от взискателя за това. Както бе посочено, тази разпоредба съдържа императивно изискване за ЧСИ да прекрати изпълнителното производство и същото не е свързано с изпълнение на други изисквания и условия.

 

    Пред вид гореизложените съображения съдът намира, че подадената жалба против постановление от 27.07.2016 г. на ЧСИ Р.М. за прекратяване на производството по изпълнителното дело е неоснователна и поради това следва да бъде оставена без уважение.  

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                                                                      Р  Е  Ш  И :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  като неоснователна жалбата на Г.П.Т.,***, против действията на ЧСИ Р. М., рег.№ …- постановление от 27.07.2016 г. за прекратяване на производството по изпълнително дело № 20168680400163 по молба на взискателя.

       

        Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                              ЧЛЕНОВЕ: