Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 292                                             19.10.2016г.                            град  Стара Загора

 

  В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ състав

На деветнадесети октомври 2016г.

в закрито заседание в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                                                                               ЧЛЕНОВЕ :            ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                                                                                                         СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар : Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията – докладчик Златев

въззивно гражданско дело № 1381 по описа за 2016 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.462, ал.2 във вр. с чл.435- 438 от ГПК и във вр. с чл.136, ар.1, т.6 от ЗЗД.

 

         Делото е образувано по ч.жалба от основния длъжник- юридическото лице “Б.“- ООД, гр.Б. против действията на частен съдебен изпълнител/ЧСИ/ М. Д. с рег.№ . с район на действие района на ОС- С., свързани с нейния Протокол за разпределение на постъпила сума от 05.07.2016г. по изп.д.№ 20168650400131 в частта му, в която е  извършено разпределение на суми за Държавата в лицето на ТД на НАП- Б., тъй като според нея разпоредбата на чл.460 от ГПК при недостатъчност на събраните суми/какъвто бил процесния случай/, разпределението следвало да става съобразно лихвите по главниците към датата на разпределението/05.07.2016г./, а не към датата на издаване на Удостоверението за дължими суми към Държавата/01.04.2016г./, понеже за този период от време сумите значително се различавали в негов ущърб. Моли съда да постанови Решение, с което да отмени изцяло това действие на ЧСИ, като изцяло незаконосъобразно и неправилно, и сочи конкретни оплаквания за това.

 

Ч.жалба не е оспорена по никакъв начин от останалите взискатели по изп.дело- основния “К.“- ООД, гр.Н., обл.С. и присъединения Държавата чрез ТД на НАП- Б..

 

         Въззивният Окръжен съд- С., след като обсъди направените в ч.жалбата оплаквания от длъжника, като взе предвид липсата на отговор от взискателите- въззиваеми, както и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

 

Ч.жалбата е процесуално допустима, своевременно депозирана, като е подадена от лице/жалбоподател/- длъжник по изп.дело, което има право на ч.жалба, съгласно разпоредбите на чл.527, ал.1, изр.1 във вр. с чл.435- 438 от ГПК.

 

По нашето в.гр.д.№ 1381/2016г. на ОС- С. е приложено пълно заверено копие от изп.дело № 20168650400131 по описа на ЧСИ- М.Д., рег.№ . с район на действие района на ОС- С..

 

Разгледана по същество ч.жалба е изцяло неоснователна и недоказана, поради следните мотиви :

 

Изп.дело № 20168650400131 по описа на ЧСИ- М.Д., рег.№ . с район на действие района на ОС- С. е било образувано въз основа на подадена писмена Молба вх.№ 4437/29.03.2016г. от взискателя “К.“- ООД, гр.Н., обл.С., с приложени издадени 4 бр. изпълнителни листове по 4 бр. ч.гр.д. от 2014г.- всички те по описа на РС- гр.Б., съгласно който длъжникът- ч.жалбоподател дължи на първоначалния си взискател съответните суми пари, подробно описани в тях.

 

В изпълнение разпоредбите на чл.191, ал.3, изр.1 от ГПК, че Държавата се смята винаги за присъединен взискател за дължимите й от длъжника/ч.жалбоподател/ публични вземания, размерът на които е бил съобщен на този ЧСИ до извършване на разпределението. В тази връзка съгласно чл.191, ал.3, изр.2 от ГПК този ЧСИ е изпратил съобщение до НАП за всяко започнало от него изпълнение и за всяко разпределение, както е и процесното. В тази връзка и в рамките на законния 14- дневен срок по чл.191, ал.4 от ГПК присъединеният по закон взискател НАП- Б. е издал и изпратил на ЧСИ 2 бр. официални Удостоверения изх.№ 020371601548774/01.04.2016г., с вх.№ 4571/01.04.2016г. на ЧСИ/л.17 и л.18 от изп.д./ и изх.№ 020331600079349/01.04.2016г., с вх.№ 4572/01.04.2016г. на ЧСИ/л.19 и л.20 от изп.д./, в които е посочил дължимите от длъжника/ч.жалбоподател/ суми към НАП.

 

Поради което е ЧСИ напълно мотивирано, законосъобразно и правилно е извършил разпределението на до момента събраните суми за главници и лихви по изп.д. от длъжника, изчислени към датата на 2 бр. официални Удостоверения на НАП-Б./и двете от 01.04.2016г./, макар и разпределението с атакувания Протокол да е извършено на една по късна дата/05.07.2016г./.

 

В тази връзка въззивният съд счита, че при бъдещи евентуални нови постъпления на суми по това изп.дело, сумите за главници и лихви ще бъдат изчислявани допълнително към едни бъдещи нови дати и стойности, до окончателното приключване на изпълнението/както за първоначалния взискател “К.“- ООД, гр.Н., обл.С., така и за присъединения взискател Държавата чрез НАП- Б./.

 

Действително в атакувания Протокол за разпределение не е посочен изрично цифрово коефициента за съразмерност, но при сравняване на отделните суми за всеки един от взискателите и по отделните пера, той може да бъде лесно определен с елементарни аритметични действия съобразно посочените по взискатели и пера отделни суми. Този технически пропуск на ЧСИ обаче не води до цялостен и съществен порок на Протокола и на извършеното с него изп.действие/разпределение на суми/, което да налага неговата цялостна или частична отмяна, искана от ч.жалбоподател- длъжник.

 

Поради което ч.жалба се явява изцяло неоснователна и недоказана, и следва да се отхвърли напълно, ведно със законните последици, като се потвърди изцяло атакувания Протокол от 05.07.2016г. на ЧСИ.

 

         Това Решение може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на страните, чрез настоящия ОС- С. пред ПАС- Пловдив.

 

Ето защо водим от горните мотиви и на основание  чл.462, ал.2 във вр. с чл.435- 438 от ГПК и във вр. с чл.136, ар.1, т.6 от ЗЗД, въззивният ОС- С. 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ без уважение ч.жалба вх.№ 11668/02.08.2016г. от “Б.“- ООД, ЕИК-... от гр.Б., ул.“К.“ № ., ет.., против действията на ЧСИ М.Д.- рег.№ . с район на действие района на ОС- С., по Протокол за разпределение на постъпила сума от 05.07.2016г. по изп.д.№ 20168650400131 в частта му относно  извършено разпределение на суми за Държавата в лицето на ТД на НАП- Б..

 

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на страните, чрез ОС- С. пред ПАС- Пловдив.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: