Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 308                                             28.10.2016г.                            град  Стара Загора

 

  В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ състав

На двадесет и осми октомври 2016г.

в закрито заседание в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ :            ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                               СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар : Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията – докладчик Златев

въззивно гражданско дело № 1397 по описа за 2016 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.527, ал.1 във вр. с чл.528, ал.1 и 3 от ГПК.

 

         Делото е образувано по жалба от длъжника- физическото лице/пълнолетния български гражданин/ Д.В.Я. ***, против наложената му глоба 50 лв. заради неотговаряне на писменото му запитване от ДСИ, че е изпълнил своите задължения като родител във връзка с режима на лични контакти на детето му с майката, и моли съда да отмени наложената му глоба, със законните последици. Има 2 доказателствени искания- за допускане до разпит на 2 бр. свидетелки, без до сочи за какви факти и обстоятелства иска те да бъдат разпитвани.

 

Жалба не е оспорена по никакъв начин от взискателката Е.Й.Я. ***- дневен срок по чл.436, ал.2 и 3 от ГПК.

 

Към жалбата са представени писмени Мотиви от 19.10.2016г. на ДСИ по реда на чл.436, ал.3, изр.2 от ГПК.

 

         Въззивният Окръжен съд- С., след като обсъди направените в жалбата оплаквания от длъжника, като взе предвид липсата на отговор от взискателката, събраните по делото писмени доказателства, както и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

 

Жалбата е процесуално допустима, своевременно депозирана, като е подадена от лице/жалбоподател/- длъжник по изп.дело, което има право на ч.жалба, съгласно разпоредбите на чл.527, ал.1, изр.1 във вр. с чл.435- 438 от ГПК.

 

По нашето в.гр.д.№ 1397/2016г. на ОС- С.е приложено пълно заверено копие от изп.дело № 163/2016г. по описа на ДСИ при РС- С..

 

Жалбоподателят е поискал от съда да бъдат допуснати до разпит, призовани и разпитани като свидетели 2 бр. лица, от които едната е самата  взискателка по същото изп.дело. Но никъде в жалбата си жалбоподателят- длъжник не е посочил за какви факти и обстоятелства иска събирането на тези 2 бр. гласни доказателства по смисъла на чл.163- 165 от ГПК. Поради което тези доказателствени искания на жалбоподателя следва да бъдат оставени без уважение, със законните последици от това, включително и чрез разглеждане на жалбата в закрито съдебно заседание по аргумента на противното по чл.437, ал.1, пр.2 от ГПК.

 

Разгледана по същество жалбата е изцяло неоснователна и недоказана, поради следните мотиви :

 

Видно от материалите по приложеното висящо изп.дело, длъжникът-  жалбоподател е бил лично, писмено и изрично поканен по реда на чл.528, ал.1 от ГПК доброволно да предаде детето на майка му с Покана изх.№ 10594/15.07.2016г./л.6 от изп.дело/, която му е била връчена лично на 22.07.2016г. В законния 3- дневен срок по чл.528, ал.1 от ГПК той е следвало писмено да съобщи на ДСИ, готов ли е да предаде детето в определеното място и време, има ли пречки за своевременното изпълнение на това задължение и в кое място и време е готов да предаде детето. Като е бил изрично предупреден, че в противен случай ще му бъде наложена глоба по чл.527, ал.3 от ГПК в размер до 400 лв. Очевидно е от материалите по приложеното изп.дело, че жалбоподателят- длъжник не е изпълнил това свое задължение, както в законния 3- дневен срок/до 30.07.2016г./, така и до настоящия момент/28.10.2016г./.

 

Поради което е ДСИ напълно мотивирано, законосъобразно и правилно му е наложил паричната санкция „глоба“ в един минимален размер от 50 лв. при максимум до 400 лв. съгласно разпоредбата на чл.527, ал.3 от ГПК.

 

Останалите изложени в жалбата съображения на жалбоподателя- длъжник нямат отношение към обжалваната от него глоба- 50 лв., а касаят изпълнение на другите негови родителски задължения във връзка с осигуряване режима на лични контакти на майката и детето в рамките и извън рамките на постановеното от съда в тази насока.

 

Поради което жалба се явява изцяло неоснователна и недоказана, и следва да се остави напълно без уважение, ведно със законните последици от това.

 

Ето защо водим от горните мотиви и на основание  чл.527, ал.1 във вр. с чл.528, ал.1 и 3 и във вр. с чл.437, ал.1 и 4  от ГПК, въззивният ОС- С.        

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОСТАВЯ без уважение жалба вх.№ 5917/08.09.2016г. от Д.В.Я.- ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване в с.Оряховица, общ.С., обл.С., против Постановлението от 09.08.2016г.  на ДСИ по изп.д.№ 163/2016г. по описа на СИС при РС- С., за наложена му „глоба“ в размер на 50 лв./петдесет лева/.

 

 

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: