О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 924/25.10.2016г.                                                    Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                              І Граждански състав

На 24 октомври                                                                           Година 2016

в  закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                           Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                                  

                                                   Членове: 1. МАРИАНА МАВРОДИЕВА

           

                                                                   2.  НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1292 по описа за 2016 година

 

Производството е на основание чл.278 от ГПК.

 

Производството е образувано по постъпила частна жалба от длъжника Р.Г.Я., с правно основание чл. 435, ал. 2 във връзка с чл.436, ал.4 от ГПК, срещу действията на ЧСИ Г.И. с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, по изпълнително дело № 20157650401873г., по описа на  ЧСИ, изразяващи се в разпореждане без № от 01.03.2016 год. , с което е върната жалбата й с вх. № 898/22.01.2016 год. по описа на ОС-Стара Загора. Твърди, че на същата дата е представила в канцеларията на ЧСИ вносната бележка за дължимата ДТ в размер на 25 лева по сметка на ОС-Стара Загора, както и екземпляра от подадената жалба с вх. № 27236/16.12.2015 год. Счита, че с това е отстранила всички нередовности по жалбата си, но въпреки това ЧСИ И. отново й върнала жалбата. Също така продължила да я уведомява , че трябва да внася и допълнителна такса съгласно ТТРЗЧСИ за администрирането на жалбата й. Жалбоподателката счита, че не дължи такава такса съобразно посочената от ЧСИ Тарифа.

 

Моли, да бъдат отменени като незаконосъобразни горепосочените действия на ЧСИ Г.И., с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, изразяващи се в  Разпореждане за връщане на жалбата й от 01.03.2016 год.

 

Подробни съображения и доводи са изложени в частната жалба на жалбоподателката Я..

Не прави искане за събиране на други доказателства и за присъждане на разноски.

 

В законоустановения срок не е постъпило писмено възражение или отговор от другата страна. 

 

В приложените по делото мотиви ЧСИ взема становище за неоснователност на частната жалба.

 

Въззивният съд, след като обсъди събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

По допустимостта на жалбата Окръжният съд намира, че жалбата се явява процесуално допустима и като подадена в срока за обжалване на разпореждането.

        По съществото си, подадената жалба е неоснователна, поради следните съображения:

 

Изпълнително дело № 1873/16 по описа на ЧСИ Г. Илчева, рег. № 765 в Камарата на Частните съдебни изпълнители е образувано по молба с вх. № 21043/16.10.2015г. на взискателя "С. Г. Груп" ООД с ЕИК 148062016 и приложен към нея изпълнителен лист от 29.05.20121., издаден по гр. д. № 1512/2012г. по описа на Районен съд — град Стара Загора. Въз основа на същия е било образувано изп. дело № 1873/15 по описа на Кантората на ЧСИ Г.И.. В молбата си за образуване на изпълнителното дело, взискателят е предоставил на съдебния изпълнител и правомощията си по чл. 18 ЗЧСИ.

 

С образуване на изпълнителното дело, ЧСИ е разпоредила да се изпрати съобщение за доброволно изпълнение до длъжника, да се извършат справки в ГРАО, имотен регистър, за местоработата на длъжника, както и с оглед спазване разпоредбата на чл.458 от ГПК вр. чл.191 от ДОПК е изискала от НАП справка за публичните задължения на длъжника.

 

На 25.11.2015г. длъжникът Р.Г.Я. се е явила лично в кантората на ЧСИ Г.И., където е получила уведомлението за доброволно изпълнение.

 

На датата 02.12.2015г. длъжникът Я. е подала възражението си с вх. № 25422, с което е поискала да бъде намалено приетото за събиране юрисконсултско възнаграждение на пълномощника на взискателя. С нарочно съобщение с изх. № 45182/09.12.2015г., получено лично от длъжника на същия ден, ЧСИ е уведомила Р.Я., че отказва намаляване на юрисконсултското възнаграждение, тъй като същото е съобразено с минималния размер, предвиден в Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. На 16.12.2015г. е постъпила жалба от длъжника с вх. № 27236 против отказа на съдебния изпълнител да намали приетото за събиране юрисконсултско възнаграждение на пълномощника на взискателя. ЧСИ е констатирала, че на основание чл. 262, ал. 1 от ГПК жалбата с вх. № 27236/16.12.2015г. по изпълнително дело № 20157650401873, не отговаря на изискванията на чл. 261 от ГПК, поради което с оставила същата без движение. Със съобщение с изх. № 46321/16.12.2015г., получено от длъжника лично на 15.01.2016г., ЧСИ е уведомила Р.Я., че жалбата и е оставена без движение, като и е указала, че в едноседмичен срок от получаване на съобщението следва да отстрани допуснатите нередовности. Лично е уведомила длъжника, че в случай, че не отстрани нередовностите в жалбата в законоустановения едноседмичен срок, същата ще й бъде върната на основание чл. 262, ал.2, т.2 от ГПК.

 

С разпореждане от датата 29.01.2016г. съдебният изпълнител е върнала на жалбоподателката жалбата с вх. № 27236/16.12.2015т\, тъй като същата не е отстранила в срок допуснатите в жалбата нередовност. На 18.02.2016г. длъжникът е отказала да получи разпореждането за връщане на подадената жалба.

 

Междувременно, на 04.02.2016г. е постъпила и втората жалба от длъжника с вх. № 898/22.01.2016г. по описа на Окръжен съд — Стара Загора, изпратена в Кантората на ЧСИ Г. И. за администриране съгл. правилата на чл.436 от ГПК. И тази жалба е против отказа на съдебния изпълнител да намали приетото за събиране юрисконсултско възнаграждение на пълномощника на взискателя. ЧСИ отново е оставила жалбата без движение, тъй като и в тази жалба на длъжника е констатирала нередовности. На 18.02.2016г. Р.Г.Я. е отказала да получи и това съобщение, с което ЧСИ е уведомила, че следва да изправи в законоустановения срок допуснатите нередовноси и във втората й жалба, изпратена от ОС — Стара Загора.

На 01.03.2016г. съдебният изпълнител И. е разпоредила да бъде върната на жалбоподателката и жалбата с вх. №898/22.01.2016г. по описа на Окръжен съд — Стара Загора поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовност. На 14.04.2016г. Р.Я. е получила лично разпореждането за връщане на тази жалба.

 

На 28.04.2016г. отново е постъпила жалба от длъжника с вх. №5299/20.04.2016г. по описа на Окръжен съд — Стара Загора, изпратена в Кантората на ЧСИ Г. И. за администриране съгл. правилата па чл.436 от ГПК. Тази жалба е против разпореждането на съдебния изпълнител, с което ЧСИ е върнала подадената от длъжника жалба с вх. № 898/22.01.2016г. по описа на Окръжен съд — Стара Загора.

Тази жалба на длъжника също е била оставена без движение, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 261 от ГПК. На 01.06.2016г. длъжникът е отказала да получи съобщението, с което ЧСИ я е уведомила за допуснатите нередовности. И към момента длъжникът не е отстранила нередовностите в жалба с вх. №5 29 9/20.04.2016г., посочени от съдебния изпълнител в съобщение с изх. №18710/05.05.2016г., получено редовно.

При постъпването на всяка една от жалбите в кантората на съдебния изпълнител, длъжникът Я. е била редовно уведомявана за допуснатите нередовности. Във връзка с първата жалба с вх. .№ 27236/16.12.2015г. длъжникът е заплатила 25 лева държавна такса по сметка на Окръжен съд - Стара Загора, но е отказала да заплати дължимите авансови такси за администриране на подадената жалба и за копие от изпълнителното дело. С цел избягване плащането на авансовите такси по т.5 и т.8 ТТРЗЧСИ, длъжникът е изпратила до Окръжен съд - Стара Загора жалба с вх. №898/22.01.2016г. с идентично съдържание като първата, а именно жалбата е насочена срещу отказа на съдебния изпълнител да намали приетия за събиране адвокатски хонорар на пълномощника на взискателя.

При подаване на третата жалба от страна на длъжника — против разпореждане на ЧСИ за връщане на жалба с вх. №898/22.01.2016 г., длъжникът отново не е внесла дължимата такса по сметка на Окръжен съд — Стара Загора и за администриране на подадената жалба по сметка на ЧСИ съгласно т.5 и т.8 ТТРЗЧСИ.

 

Възражението на жалбоподателката, че ЧСИ е следвало да администрира жалбите без да събира дължимата такса по ТТРЗЧСИ се явява неоснователно. В тази насока съобразно специална разпоредба на Чл. 80. /Изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г./ от ЗЧСИ за всяко действие на частния съдебен изпълнител дължимата такса, определена с тарифата по чл. 78, ал. 2, се внася авансово. В същия смисъл е и константната практика на съдилища и тълкувателно решение под № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК, с докладчик съдията Б.Б.. т.11 от същото, според която ако взискателят не е внесъл авансово дължима такса, частният съдебен изпълнител я събира от длъжника съгласно чл. 79, ал. 2 ГПК, когато длъжникът отговаря за тази такса. Когато длъжникът не отговаря за тази такса, частният съдебен изпълнител може да претендира плащането й от взискателя по реда на чл. 410, ал. 1 ГПК, независимо от размера на таксата. В аналогичен смисъл е и Решение № 225/18.06.2010 год. на ІІІ г.о. на ВКС на РБ, в което изрично е посочено че дължимите такси за извършване на изпълнителните действия се внасят авансово.

 

В конкретния случай след като жалбоподателката в качеството си на длъжник иска извършването на действие от ЧСИ – в случая администрирането на писмената й жалба и съответно изпращането й на Окръжен съд – Стара Загора за разглеждане, жалбоподателката следва да внесе авансово както ДТ за обжалване, така и дължимата такса по т.5 и точка 8 от ТТРЗЧСИ.

 

             Въззивният съд намира, че направените оплаквания в частната жалба на  жалбоподателката Я. се явяват в противоречие, както с действащата нормативна уредба, така и със съдебната практика на ВКС по делото.

 

    С оглед на гореизложените съображения въззивният съд счита, че  частната жалба на жалбоподателката се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение.

     Следва да се внесе от частната жалбоподателка ДТ в размер на 15 лв. по сметка на Окръжен съд - Стара Загора.

       

    Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 435, ал. 2 и 3 и чл.79, ал.2 от ГПК и чл.80 от ЗЧСИ във връзка с т.5 и т.8 от ТТРЗЧСИ

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 5299/20.04.2016г., подадена от Р.Г.Я. ЕГН ********** с адрес *** против действията на ЧСИ Гергана Илчева с рег. № 765, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, по изпълнително дело № 1873/2015г., по описа на ЧСИ, изразяващи се в  разпореждане без № от 01.03.2016 год. , с което е върната жалбата й с вх. № 898/22.01.2016 год. подадена до ОС-Стара Загора чрез ЧСИ Г.И. с рег. № 765, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, , като НЕОСНОВАТЕЛНА  и НЕДОКАЗАНА.

 

              ОСЪЖДА Р.Г.Я. ЕГН ********** с адрес *** да заплати ДТ в размер на 15 лв. по сметка на Окръжен съд – Стара Загора.

 

    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския Апелативен съд в едноседмичен срок.

 

         

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                  2.