О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 850                                06.10.2016 г.                     град  С.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

С.Т ОКРЪЖЕН СЪД       ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шести  октомври                                                                       Година 2016

в закрито заседание, в следния състав :

                                                

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                                     2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  

като разгледа докладваното от съдия Николай Уруков частно гражданско дело номер 1310 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е на основание чл.274 и сл. от ГПК.

 

По делото е постъпила частна жалба от Д.Т.П. чрез пълномощника й адв. Д.Р., против разпореждане от 03.06.2016г. по гр.дело № 6734/2015г. по описа на С. районен съд.

Моли постановеното разпореждане, с което й е върната жалбата, да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, като счита, че е нарушено правото й на защита, за което излага съображения.

 

В законоустановения срок е депозиран писмен отговор от другата страна въззиваемия “К.” ООД – гр. С., представлявано от управителя Ж. С. и чрез адв. Г.М., против подадената частна жалба от Д.Т.П., срещу разпореждане на С. районен съд от 03.06.2016г. по гр. Дело № 6734/2015г.

 

Молят подадената частна жалба да бъде оставена без уважение, а разпореждането на съда  да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно. Считат, че правилно районния съд е приел, че жалбата е просрочена и е върнал същата, като подробно е аргументирал доводите си затова. Ищцата по делото била редовно уведомена за съдебните заседания, в които не присъствала лично, но е изпратила молба  по факс с отговорите на поставените въпроси към нея от ответника. Излагат аргументи за постановеното разпореждане на С. районен съд и молят, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила, а въззивната жалба да се счита правилно върната на жалбоподателката.

 

 Окръжен съд – С., след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното Разпореждане, намира за установено следното :

 

С разпореждане от 03.06.2016г. постановено по гр.дело № 6734/2015г. по описа на РС-С. съдът е върнал подадената от Д.Т.П. въззивна жалба, против решение № 461/27.04.2016г. по същото гр. дело на С. районен съд. Първоинстанционният съд е приел в мотивите си, че без значение е обстоятелството, че ищцата не е присъствала в съдебното заседание, в което е посочен деня на обявяване на решението. Съдът се е позовал и на постановките в тълк.решение № 12/11.03.2013г. по тълк.дело № 12/2012г. на ОСГК на ВКС. Подробни съображения съдът е изложил в обжалваното разпореждане от 03.06.2016г.

 

Настоящият въззивен съд намира относно оплакването и обстоятелството, че ищцата не е присъствала в съдебното заседание - принципното разрешение е, че редовно призованите страни не се уведомяват за извършените в съдебно заседание процесуални действия. Същото разрешение е възприето и в разпоредбите на чл. 56, ал. 2 и чл. 160, ал. 1 изр. 2 от ГПК. В Тълкувателно решение под № 12/11.03.2013 г. по тълк. д.№ 12/2012 г. на ОСГК на ВКС изрично е посочено, че връчването на препис от решението, съгласно чл. 7 ал. 2 от ГПК, не променя началния момент на срока за подаване на жалба, освен ако в самия препис има различни указания относно обжалването или решението е обявено след датата, предварително посочена по реда на чл.315 ал.2 ГПК. В случая нито в изпратените до ищцата съобщение и препис от решението има посочен друг срок за обжалване, нито решението е обявено след посочената от съда дата. Поради това, връчването на преписа не променя срока за обжалване, като той е изтекъл на 11.05.2016 г. както  и подадената на 30.05.2016 г. въззивна жалба като просрочена правилно е била върната. В този смисъл е и ТР № 12/11.03.2013 г. по тълк. д.№ 12/2012 г. на ОСГК на ВКС, както  и Определение под № 519/22.07.2015 по дело № 3754/2015 на ВКС, ГК, IV г.о.

Съгласно разпоредбата на Чл. 315, ал.2 ГПК в същото заседание съдът посочва деня, в който ще обяви решението си, от който ден тече срокът за обжалването му. Съобразно Чл. 316. от ГПК Съдът обявява решението си с мотивите в двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. В конкретния случай първостепенния съд се е съобразил с тези разпоредби на ГПК и е постановил решението си именно в двуседмичния срок, считано от заседанието в което е приключило делото.

            Предвид изложеното по-горе въззивната инстанция намира, че подадената въззивна жалба е действително просрочена като подадена след законоустановения срок за обжалване на първоинстанционното решение. В тази връзка обжалваното разпореждане на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, ведно с всички законни последици от това.

 

В заключение въззивният съд намира, че подадената частна жалба се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното разпореждане следва да бъде изцяло потвърдено.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане на С. районен съд от 03.06.2016г., постановено по гр.дело № 6734/2015 год., като правилно и законосъобразно.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна касационна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ чрез ОС-С..

 

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                      

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                         

 

 

      2.