О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  906/20.10.2016г.                                                   Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 20.10.                                                                                      Година 2016

в публичното заседание, в следния състав:

                                               

                                           Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                    2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  ПЕНКА ВАСИЛЕВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1341 по описа за 2016 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е жалба от Р.Д.Л. против Действията на частен съдебен изпълнител Д.Ц. по изпълнително дело № 658/2012г. на ЧСИ Д.Ц., с която в предвидения от закона срок обжалва пред въззивния съд извършените действия, като моли да му бъде отменено изпълнителното производство по изп. дело № 20128720400658 на основание чл.433, ал.1 , т.8 от ГПК в качеството му на длъжник.

 

Въззивникът Р.Д.Л. моли да бъде прекратено образуваното срещу него изп. дело № 20128720400658  на ЧСИ Д.Ц. с рег. №  872, с р-н на действие Окръжен съд – Стара Загора, ведно със законните последици от това.

 

В законоустановения срок по ГПК не е постъпил писмен отговор от другата страна по делото.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ Д.Ц., като моли жалбата на жалбоподателя да бъде оставена без разглеждане по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

Видно от изпълнително дело № 658/2012г./ в Кантората на ЧСИ Д.Ц. на датата 11.05.2012г. по молба на взискателя БНП Париба Пърсанал Файненс ЕАД гр.София е образувано изпълнително производство по приложения изпълнителен лист от датата 09.06.2011 год.

 

С жалба/молба с вх.№7066/18.08.2016г. длъжникът по изпълнителното дело Р.Д.Л. е поискал да бъде прекратено изпълнителното дело на основание чл.433 т.8 ГПК. Молбата на длъжника е била изпратена направо в Окръжен съд -Стара Загора преди да бъде изпратена в кантората на ЧСИ Д.Ц..

 

След получаването на изпратената от Окръжен съд -Стара Загора молба от длъжника и след като ЧСИ е установила, че са налице предпоставките за прекратяване на изпълнителното дело на основание чл.433, т.8 ГПК,а именно: не са извършвани резултатни действия по принудително изпълнение за период повече от две години,с постановление изх.№ 13724/18.08.2016г. е прекратено изпълнителното дело. Постановлението за прекратяване е получено от длъжника Л. на датата 23.08.2016г..

 

Съдът счита, че жалбата е недопустима.

 

Съгласно императивната разпоредба на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

 

В конкретният случай въззивният съд намира, че в разпоредбата на чл. 435, ал. 2 от ГПК са изрично и изчерпателно изброени актовете и изпълнителните действия, които длъжникът може да обжалва. В случая нито едно от основанията предвидени в същата разпоредба не е посочено от жалбоподателя Р.Д.Л.. Безспорно отказът на ЧСИ да прекрати горепосоченото изпълнително дело също не е посочено сред тях, както и налагането на запор върху пенсията на длъжника. В ал.1 на чл.435 от ГПК е предвидена процесуалната възможност тези действия да бъдат обжалвани само от взискателя.

 

Налага се категоричният извод, че жалбата на жалбоподателя Р.Д.Л. се явява процесуално недопустима. Обжалваните с нея действия на ЧСИ Д.Ц. не попадат в кръга на предвидените за обжалване от закона действия на съдебния изпълнител, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателя се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, ведно с всички законни последици от това.

                  

Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 435, ал.2 от ГПК

 

   О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№7066/18.08.2016г. подадена от длъжника Р.Д.Л. ***, с която е поискал да бъде прекратено изпълнително дело № 658/2012 по описа на ЧСИ Д.Ц. с рег. № 872, с район на действие ОС-Стара Загора, на основание чл.433, ал.1, т.8 от ГПК, като процесуално НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по в.гр.д. № 1341/2016 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните, с частна жалба пред Апелативен съд- Пловдив, чрез Окръжен съд – Стара Загора.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.