О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  863                                                 10.10.2016 г.                       Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На десети октомври                                      две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

  ЧЛЕНОВЕ: М. МАВРОДИЕВА

                                                                   

                                                                                 СВИЛЕН ЖЕКОВ                    

                     

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от  съдията М.  МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело номер 1345 по описа за 2016 година.

 

                    Производството е по реда на чл. 435 от ГПК.

 

                    Жалбоподателят „Мобил Трейд груп“ ООД, представлявано от П.Д.А., чрез адв. М.А. обжалва действията по изп. д. № 5225/2013г. по описа на ДСИ при РС Стара Загора – въвод във владение на недвижими имоти от 22.07.2016г. Пълномощно в полза на адв. М.А. е приложено по изп. дело /л.396,том.ІІ/.

 

                   Ответникът по жалбата ТПК“Колектив – 945“ гр.Стара Загора, чрез пълномощника си адв. В. Ц.  взема становище за недопустимост на жалбата.

Моли производството по делото да бъде прекратено, тъй като е налице влязло в сила решение на ОС по гр.д.№ 1178/2016г. , с което бил решен вече поставения за заглеждане спор по приложение на чл.523 ГПК. Алтернативно моли да се остави жалбата без уважение, като неоснователна, тъй като не било налице нито едно от предвидените в разпоредбата на чл.435, ал.2 ГПК обстоятелства, при които длъжникът има право на жалба. 

                   

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК е постъпило писмено становище от ДСИ Б. Д., в което се навеждат доводи за неоснователност на жалбата. 

         

                   

                    Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери обжалваното действие на ДСИ по изп. д. № 5225/2013г. по описа на СИС при Старозагорския районен съд,  намери за установено следното:

 

                    ЖАЛБАТА Е НЕДОПУСТИМА.

         

                   Изпълнително дело № 5225/2013г. по описа на СИС при Старозагорския районен съд е образувано по молба на взискателя Г.ТПК „Колектив -945“ гр.Стара Загора от 30.05.2016г. по приложен изпълнителен лист от 30.07.2007г., по гр.д. №661/2002г. по описа на Старозагорския окръжен съд и по ч.гр.д. № 1207/2007г. на ВКС. С приложения изпълнителен лист се постановява до окончателното извършване на делбата, процесните недвижими имоти, находящи с в гр.Стара Загора да се ползват както следва: От ТПК „Колектив-945“ гр.Стара Загора – масивната административно –стопанска сграда на ул. Цар Симеон Велики № 130, шивашко ателие на ул. Цар Симеон Велики № 74 и шивашко ателие на ул. Цар Симеон Велики № 76; От ТПК „Колектив“ гр.Стара Загора: шивашко ателие на ул. Патриарх Евтимий № 130 и От ТПК „Колектив – 2“ гр.Стара Загора: шивашко ателие на ул. Георги Кирков/сега Цар Иван Асен ІІ/ № 95. С Постановлението за образуване на изпълнителното производство от 03.06.2013г. ДСИ е разпоредил да се изпратят ПДИ до длъжника ТПК „Колектив-2“ и до третите лица, ползващи имотите – ТПК „Европа –Е-2008“ ЕООД и до „Мобил Трейд груп“ ООД за ателиетата на бул. Цар Симеон Велики № № 74 и 76. Поканите за доброволно изпълнение са получени на 06.06.2013г. от ТПК „Европа-Е-2008“ гр.Стара Загора, на 06.06.2013г. и на 10.06.2016г. от представители на ТПК“Колектив-2“ гр.Стара Загора и на 11.06.2013г. по реда на чл.50, ал.2 ГПК от „Мобил Трейд Груп“ ООД, гр.Стара Загора. С ПДИ се уведомяват длъжниците за насрочен въвод във владение на 26.06.2013г.  На 23.10.2013г. е представена от ТПК “Европа- Е- 2008” – гр. Стара Загора като трето лице обезпечителна заповед по търговско дело № 187/2013г. на ОС-Стара Загора за спиране на изпълнението. На 07.03.2016г. с писмена молба взискателя е представил пред ДСИ определение по същото търг.дело № 187/2013г. за отмяна на спирането. Насрочен е въвод във владение за 24.03.2016г. от 10:00ч. На датата на въвода ДСИ е отложил същия за индивидуализиране на процесните недвижими имоти с Протокол от 24.03.2016г.

 

          Съдът намира, че “мобил трейд груп“ оод гр. Стара Загора няма качеството на трето лице по изп. дело. Привлечен е като частен правоприемник на мястото на своя праводател – ТПК „Колектив“ гр. Ст. Загора, който е заличен през 2009 г., след като се е разпоредил с имущество, предмет на образуваното гр.д. № 1796 / 1996 г на Районен съд гр. Ст. Загора за делба.

 

          Съгласно чл.227 от ГПК, когато страната умре или юридическото лице престане да съществува производството по делото продължава с участието на техните правоприемници. Закона не прави разлика между универсални или частни правоприемници и същите се конституират по висящите дела на мястото на праводателя си.  В този смисъл жалбоподателят „Мобил Трейд Груп“ ООД е привлечен като страна в делбения процес в качеството си на частен правоприемник и с Решение № 22 от 08.01.2016 г. по делбено дело № 1796/1996 г. на Районен съд гр. Ст.Загора, съобразно правата на праводателя си, участва в делбата и получава дял от делбеното имущество. На основание чл.227 ГПК, длъжникът „Мобил Трейд Груп“ ООД, гр.Стара Загора е привлечени в изп. дело като частен правоприемник на прекратилия съществуването си праводател ТПК „Колектив“ гр.Стара Загора. Участието на жалбоподателя като длъжник на основание чл.227 ГПК на мястото на своя праводател, е несъвместимо с качеството на трето лице, каквото жалбоподателя твърди, че притежава. 

         

                   Хипотезата на чл.523 от ГПК се отнася само за трети лица. В случая, жалбоподателят не притежава качестото трето лице в изпълнителното производство, тъй като е привлечен и участва в него като длъжник, като частен правоприемник на престаналото да съществува юридическо лице ТПК „Колектив“ гр.Стара Загора.   

 

                    В разпоредбата на чл. 435 от ГПК изрично е посочено кои действия на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани,  както и лицата, които могат да сторят това. В настоящия случай жалбоподателят „Мобил Трейд груп“ ООД, гр.Стара Загора е длъжник по изпълнителното дело. С оглед на това може да обжалва посочените в ал.2 на чл.435 ГПК действия: постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо.  Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.1 от ГПК, жалбата се подава в едноседмичен срок от извършването на действието или от съобщаването му.

 

          Жалбоподателят обжалва действието на ЧСИ – въвод във владение от 22.07.2016г., за което е съставен протокол от същата дата. Обжалване на това действие не е предвидено в разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК.  Въводът във владение,  не е сред изброените в разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК действия, подлежащи на обжалване от страна на длъжника в изпълнителното производство.

          Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че жалбоподателят няма възможност да обжалва действието – въвод във владение от 22.07.2016г., тъй като това действие не е от кръга на действията на съдебния изпълнител, които подлежат на съдебен контрол в конкретния случай.

 

          Ето защо, окръжният съд намира, че жалбата на „Мобил Трейд груп“ ООД, гр.Стара Загора  против действията на ДСИ по изп. д. № 5225/2013г. по описа на СИС при РС – Стара Загора – въвод във владение на недвижими имоти, отразено в Протокол за принудително отнемане на недвижим имот – въвод във владение от 22.07.2016г.  следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима. Производството по делото следва да бъде прекратено.

         

          С оглед изхода на делото в полза на въззиваемата страна следва да се присъдят разноски за  един адвокат в размер на 500 лв.

 

          Водим от горните мотиви, окръжният съд       

         

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата „Мобил Трейд груп“ ООД, гр.Стара Загора, представлявано от П.А., чрез адв. М.А.   против действията на ДСИ по изп. д. № 5225/2013г. по описа на СИС при РС – Стара Загора – въвод във владение на недвижими имоти, отразено в Протокол за принудително отнемане на недвижим имот – въвод във владение от 22.07.2016г. като недопустима.  

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1345/2016г. по описа на ОС-Стара Загора.

 

          ОСЪЖДА Мобил Трейд груп“ ООД, гр.Стара Загора, представлявано от Петър Арбалов, ЕИК 123642488, ул.Братя Жекови № 105 да заплати на ТПК „Колектив-945“ гр.Стара Загора, представлявана от председателя М.С.К., ЕИК 123109060, кв.“Три чучура“ бл. 52, вх.А, ет.9, ап.72 сумата от 500 /петстотин/ лв., представляващи направените разноски за настоящото производство.

 

                    Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

                   

                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: