О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 872                                           11.10.2016г.                            град  С.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН съд, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ състав

На единадесети октомври 2016 г.

в закрито заседание, в следния състав :

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ :        ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                                                         СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар Стойка Стоилова,

като разгледа докладваното от съдия- докладчик Златев

частно гражданско дело № 1377 по описа за 2016 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е на основание чл.411, ал.1 във вр. с чл.410 и във вр. с чл.114 от ГПК.

 

Производството е образувано по частна жалба от Я.И.Я. ***, против Определение № 179/29.08.2016 г. по ч.гр.д.№ 347/2016г. по описа на Районен съд– гр.Г., обл.С., с което е прекратено производството пред този РС по чл.410 и сл. от ГПК, тъй като длъжникът е търговски дружество със седалище и адрес на управление в гр.С., поради което делото следва да се изпрати на съответния РС- С.. Счита, че атакуваното Определение е неправилно, тъй като съгласно разпоредбата на чл.114 от ГПК работникът/какъвто е молителя/ може да предяви иск срещу работодателя си/длъжника/ и по мястото, където той обичайно полага своя труд- тоест в района на РС- гр.Г., обл.С.. В този смисъл са и фактическите и правните му аргументи. Счита атакуваното Определение за незаконосъобразно и моли то да се отмени, като делото се върне обратно на РС- Г. за произнасяне по съществото на искането по чл.410 и сл. от ГПК, ведно със законните последици от това.

 

Частната жалба не е връчване на другата страна поради наличието на изрична законова разпоредба по чл.413, ал.2, пр. последно от ГПК.

 

Настоящият въззивен ОС- С. констатира, че частната жалба е подадена в законоустановения 1- седмичен срок, същата е процесуално допустима и по нея настоящия въззивен съд следва да се произнесе по съществото й.

 

Окръжен съд – С., след като обсъди направените в ч.жалба оплаквания, като провери законосъобразността на обжалваното Определение и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, както и задължителната съдебна практика на ВКС в аналогични случаи, намери за установено по несъмнен и безспорен начин следното :

            Съгласно чл.411, ал.1 от ГПК първоинстанционния РС- гр.Г., обл.С. е длъжен служебно да следи за местната подсъдност при процесните производства по чл.410 и сл. от ГПК, което той е и направил напълно подробно, добросъвестно и законосъобразно. Действително в разпоредбата на чл.114 от ГПК е предвидено по изключение, че работникът/какъвто е молителя/ може да предяви иск срещу работодателя си/длъжника/, който е безспорно е със седалище и адрес на управление в гр.С. и по мястото, където той обичайно полага своя труд- тоест в района на РС- гр.Г., обл.С.. Това обаче се отнася единствени и само до исковите производства/включително и установителните искове по чл.415, ал.1, пр.1 от ГПК, но не и до охранителните производства по чл.410 и сл. от ГПК, каквото е процесното.

В този смисъл е и задължителната съдебно практика по аналогични казуси в т.3а от ТР № 4/18.06.2014г. по т.д.№ 4/2013г. на ГТК на ВКС- С..

Предвид гореизложеното въззивният съд намира, че обжалваното Определение е изцяло правилно, мотивирано и законосъобразно, поради което то следва да бъде потвърдено напълно, ведно със законните основания, а частната жалба като изцяло неоснователна и недоказана, следва да се остави без уважение, със законните последици от това.

Никоя от страните няма претенции към другата страна за някакви разноски по това ч.гр.дело пред въззивния ос- С..

Тъй като настоящото въззивно съдебно Определение не прегражда по- нататъшния ход на делото, то не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

Ето защо водим от горните мотиви и на основание чл.411, ал.1 във вр. с чл.410 и във вр. с чл.114 от ГПК, въззивният ОС- С.

 

 

                                             О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Определение № 179/29.08.2016г. по ч.гр.д.№ 347/2016г. по описа на РС– гр.Г., обл.С..

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :