О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 941                                               28.10.2016г.                                 град  Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ състав

На двадесет и осми октомври 2016г.

в закрито заседание в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ :            ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                               СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар : Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията – докладчик Златев

въззивно гражданско дело № 1388 по описа за 2016 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.417- 418 от ГПК във вр. с пар.2, т.3 от ДР на ЗАЗ.

         Делото е образувано по ч.жалба от молителя ОУ“Св.св.К.“- с.Д., общ.М., обл.С., против Разпореждане № 3833/01.07.2016г. по ч.гр.д.№ 1261/2016г. по описа на РС- гр.К., обл.С., с което е отхвърлено Заявлението му за издаване на заповед за незабавно изпълнение вх.№ 6953/01.07.2016г. Счита, че РС- К. неправилно е изтълкувал разпоредбите на § 2, т.3 от ДР на ЗАЗ във вр. с т.4.1 от Договора за наем на земеделска земя от 15.04.2015г. между страните. Моли въззивния съд да отмени отказа на РС, като неправилен и незаконосъобразен, и да задължи РС да издаде исканата заповед и изп. лист.

         Въззивният Окръжен съд- С., след като обсъди направените в ч.жалбата оплаквания от молителя, като взе събраните по делото писмени доказателства, както и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

Ч.жалбата е процесуално допустима, своевременно депозирана, като е подадена от лице/жалбоподател/- молител в производството по чл.417- 418 от ГПК, което има право на ч.жалба, съгласно разпоредбите на чл.418, ал.4 от ГПК.

Разгледана по същество жалбата е изцяло неоснователна и недоказана, поради следните мотиви :

Видно от материалите по приложеното приключено ч.гр.д.№ 1261/2016г. по описа на РС- гр.К., обл.С., в разпоредбата на раздел I, т.4 от Договора за наем на земеделски земи между страните от 15.04.2015г., наемателя дължи на наемодателя годишен наем в размер на 9 600 лв. за съответната стопанска година, която съгласно §2, т.3 от ДР на ЗАЗ е от 01.10 на предходната календарна година до 01.10 на текущата календарна година. Предвид на което и в раздел I, т.4.1 от Договора между страните изрично е посочено, че срокът за внасяне на наемната цена е 1.11 на съответната година.

Поради което е наемателят е заплатил на наемодателя- молител/ч.жалбоподател/ при сключване на договора на 15.04.2015г. първата си годишна наемна цена от 9 600 лв. за текущата през този период от време за първата по договора стопанска 2014- 2015г., и такъв ще дължи след 01.10.2016г. за изтеклата вече стопанска 2015- 2016г., но след датата на договорения падеж/01.11.2016г./ предвид изричната договорна клауза по раздел I, т.4.1 от Договора между страните. Но тази дата към настоящия момент/28.10.2016г./ още не е настъпила и наемната сума към днешна дата още не се дължи от наемателя на наемодателя.

Предвид на което РС- К. напълно мотивирано, законосъобразно и правилно е отхвърлил изцяло Заявлението на молителя/ч.жалбоподател/, ведно със законните последици от това. Следователно ч.жалба се явява изцяло неоснователна и недоказана, и следва да се остави напълно без уважение, ведно със законните последици от това.

 

Ето защо водим от горните мотиви и на основание  чл.417- 418 от ГПК във вр. с §.2, т.3 от ДР на ЗАЗ, въззивният ОС- С.     

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

ОСТАВЯ без уважение ч.жалба вх.№ 6953/01.07.2016г. от молителя ОУ“Св.св.К.“- с.Д., общ.М., обл.С., против Разпореждане № 3833/01.07.2016г. по ч.гр.д.№ 1261/2016г. по описа на РС- гр.К., обл.С., с което е отхвърлено Заявлението му за издаване на Заповед за незабавно изпълнение вх.№ 6953/01.07.2016г. в РС- К., обл.С..

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: