О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 908                                          21.10.2016 г.                гр. Стара Загора

 

                                     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

С.ЯТ ОКРЪЖЕН съд, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ състав   

На двадесет и първи октомври 2016 година

в закрито заседание, в следния състав :

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :  РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ :  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                              СВИЛЕН РУСЕВ

Секретар  Стойка Стоилова

като  разгледа  докладваното  от  съдията- докладчик Златев

частно гражданско дело № 1392 по описа за 2016 г.,

взе предвид следното :

 

            Производството е по реда на чл.122, изр.3 от ГПК.

 

Първоначално по спора между страните е било образувано гр.д.№ 202/2016г. по описа на РС- гр.Н.З., обл.С., по което ответницата К.Н.П.- Д. е направила възражение за местна неподсъдност поради постоянното си местожителство в гр.С., поради което и на основание чл.118, ал.2, във вр. с чл.119, ал.3 и във вр. с чл.211, ал.1 от ГПК с Определение № 212/17.06.2016г. е прекратил пред себе си производството по делото и го е изпратил по правилата на местната подсъдност на РС- гр.С./л.43 от делото на РС- Н.З./.

 

Въз основа на това е било образувано гр.д.№ 4297/2016г. по описа на ОС- С., който в кръга на процесуалните си правомощия и задължения по чл.118, ал.2, изр.1 във вр. с чл.122, изр.3 от ГПК е констатирал, че възражението на ответницата е било преклудирано още пред първоначалния първоинстанционен РС- Н.З., че делото неправилно му е било изпратено за разглеждане по правилата на местната подсъдност и е повдигнал спора за местна подсъдност на спора с правно основание частичен иск по чл.124, ал.1 във вр. с чл.211, ал.1 от ГПК в размер на 2 245 лв. от общия иск в размер на 13 870 лв.

 

Въззивният С. Окръжен съд в настоящия си състав намира, че повдигнатия спор за местна подсъдност на спора му е родово и местно подсъден по правилата на чл.122, изр.3 от ГПК, тъй като двете първоинстанционни съда/първоначалния РС- гр.Н.З., обл.С. и втория РС- гр.С., обл.С./ се намират в различни съдебни райони/съответно С. и С.я съдебни окръзи/, но съдът, който последен е отказал да разглежда делото/РС- гр.С./ се намира в съдебния район на настоящия въззивен ОС- С.. Поради което той следва да се произнесе по повдигнатия спор за местна подсъдност между двата РС.

 

Видно от материалите по първоначално образуваното гр.д.№ 202/2016г. по описа на РС- гр.Н.З., обл.С., пред първоначалния РС- Н.З. е постъпила Искова молба (предявена първоначално като насрещен иск, но отделена в друго производство по реда на чл. 211, ал. 2 от ГПК) от Д.Г.М. от гр.Н.З. срещу К.Н.П. - Д. от гр.С. частично за сумата от 2 245 лв., за които се твърди, че представляват парични средства, дадени за извършени подобрения в съсобствен между двете страни недвижим имот, находящ се в гр.Н.З., обл.С.. Така предявения насрещен иск със съдебно Разпореждане от 26.01.2016г. на РС- Н.З. е изпратен за отговор на К.Н.П. – Д. от гр.С.. В законоустановения срок е подаден писмен Отговор на тази насрещна ИМ/л. 17-18 от гр.д. № 202/2016г. по описа на РС- Н.З.). По- късно Определение № 70/01.03.2016г. РС- Н.З. е насрочил открито съдебно заседание по първоначалния иск, не е приел за съвместно разглеждане насрещния иск и го е отделил в друго производство по гр.д.№ 202/2016г. по описа на РС- Н.З.. Делото е било насрочено и в срока преди даване ход на съдебното дирене по делото/т.е. преди първото по делото открито съдебно заседание/ ищцата е поискала с писмена молба встъпване на трето лице на страната на ищцата/л. 30 от гр.д. № 202/2016 г. на РС- Н.З.). С протоколно Определение РС Н.З. е конституирал Николай Георгиев Колев „в качеството му на ищец" по същото това ново гр.д. № 202/2016г. и е дал нов 1- месечен срок за отговор на ответницата „с оглед промяна в ищцовата страна" по делото. По този втори 1- месечен срок за отговор е постъпило и писмено възражение за местна подсъдност на този спор между страните. В резултат на това с Определение № 212/17.06.2016г. РС- Н.З. е прекратил производството по делото пред себе си и го е изпратил по местна подсъдност на РС- Стара Загора. Това Определение е обжалвано с частна жалба, която е оставена без движение като нередовна и е била върната обратно на подателката й с влязло в законна сила на 14.09.2016г. Разпореждане на РС- Н.З..

 

ОС- С. констатира, че новообразуваното гр.д.№ 4297/2016г. по описа на РС- С. не му е станало местно подсъдно, тъй като възражението за местна подсъдност е било направено извън предвидените за това преклузивни процесуални срокове. Настоящият правен спор по това дело е по съществото си облигационен- за частично заплащане на извършени подобрения в съсобствени на страните недвижим имот, находящ се в гр.Н.З., обл.С., и възражението за евентуално наличие на местна неподсъдност на спора е следвало да се направи от съответната ответна страна в рамките на законовия срок по чл.119, ал. 3 от ГПК, което не е било своевременно направено. При по- подробно за познаване със съдебните актове на РС- Н.З. и тълкуване на това протоколно Определение на РС- Н.З., въззивият ОС- С. намира, че съдията- докладчик от РС- Н.З. е извършил процесуални действия по реда на чл.228 от ГПК- заменяне на страна в процеса (на ищеца), като при това заменяне не е предявена по същество нова Искова молба, нито е направен отказ или оттегляне на предишната начална искова молба от 26.01.2016г. по това първоинстанционно дело, поради което и не е следвало да се дава нов, втори 1- месечен срок за нов писмен Отговор на старата ИМ.  

 

В случая заменяне на една страна с друга в процеса може да се извърши само почин на съответната страна по самото дело, а видно от новата Молба от 26.04.2016г. и от ч.жалба от 01.07.2016г., ищцата чрез своя процесуален представител не желае замяна на страна, а изрично желае привличане на трето лице- помагач на нейна страна в процеса.

 

Поради което, дори и хипотетично да се прецени, че всъщност първоначалната първа съдебна инстанция/РС- Н.З./ е „добавила" още един, втори ищец по делото след даване на втория срок за отговор и без да има уточнения и пояснения в обстоятелствената част и в петитума на Исковата молба, то такова добавяне се явява изцяло процесуално недопустимо.

 

Във всички изброени по-горе хипотези на отклонение в процеса (вкл. и ако предходния съд се беше произнесъл по искане за привличане на трето лице помагач), а и при конкретните факти и обстоятелства по делото, второто даване на 1- месечен срок за отговор за втори път е процесуално недопустимо, поради което следва единствени възможен процесуален извод, че възражението на ответницата за местна неподсъдност е било вече отдавна преклудирано. При това положение неправилно РС- Н.З. е прекратил производството по делото пред себе си и го е изпратил по правилата на местната подсъдност на РС- С., който се явява ненадлежен местно компетентен РС да го разгледа и реши.

 

Предвид гореизложеното настоящия въззивен ОС- С. следва да уважи повдигнатия от РС- гр.С. спор за местна подсъдност с РС- гр.Н.З., обл.С., да определи за местно компетентен да разгледа и реши спора РС- Н.З. и да постанови изпращането на делата за разглеждане на спора на първоначалния  първоинстанционен РС- гр.Н.З., обл.С., за продължаване на съдопроизводствените действия по делото.

  

          Настоящото въззивно съдебно Определение не прегражда по- нататъшния път на делото и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

Ето защо поради гореизложените мотиви и на осн. чл.122, изр.3 от ГПК, въззивният ОС- гр.С.

         

 

   О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

          ОБЯВЯВА за местно компетентен да разглежда спора РС- гр.Н.З., обл.С..

 

          ИЗПРАЩА гр.д.№ 202/2016г. по описа на РС- гр.Н.З., обл.С., на този първоначален РС- гр.Н.З., обл.С. за продължаване на съдопроизводствените действия по спора, с който е бил сезиран.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

                                                      

                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

         

                  

 

 

ЧЛЕНОВЕ :