Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  Р Е Ш Е Н И  Е

 

№332                                          10.11.2016 г.                              град С.З.

 

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,           VІ ГРАЖДАНСКИ състав

На десети ноември                                                                                  2016 година

В закритото заседание, в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛАЙ УРУКОВ

                    

 

Секретар: ………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдията-докладчик НИКОЛАЙ УРУКОВ

гр.дело № 41 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл. 250, ал. 1 и ал. 3 , във вр. с ал. 2 от ГПК /2008г./, във връзка с чл.2 от ЗОДОВ.

 

По делото е постъпила писмена молба от адв. П.К. от АК-С.З., в качеството му на пълномощник на С.Й.С. по гр. дело № 41/2015г. по описа на ОС-С.З. за допълване на решение по чл. 250, ал. 1 ГПК, в случай, че съдът приеме, че молбата на молителителя се явява допустима.

 

Считат, че постановеното първоинстанционно решение следва да бъде допълнено в частта му, относно диспозитива на Решението по отношение на обезщетението за претърпените от воденото срещу ищеца С.Й.С. с посочени данни наказателно производство имуществени вреди — пропуснати ползи за неполучено брутно възнаграждение за времето от датата на временно отстраняване от длъжност - 25.05.2010 г. до датата на уволнението -03.09.2010 г. - за срок от три месеца и девет дни в размер общо на 3 729,69 лв. /три хиляди седемстотин двадесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки/.".

 

В законоустановения срок не е подаден писмен отговор от ответника Прокуратурата на РБ, както и от Окръжна прокуратура С.З., с който да вземат становище по молбата на ищеца за допълване на решението по делото.

 

По направеното искане за допълване на настоящото първоинстанционно Решение съд възприе следното:

 

С Решение № 252/10.08.2016 г. по гр.д. № 41/2015 г. Окръжен съд С.З., Гражданско отделение настоящият съдебен състав е ОСЪДИЛ частично Прокуратурата на Република България- гр.С., бул."Витоша" № 2 да заплати на ищеца С.Й.С., ЕГН **********,***, общо сумата от 54349,06 лева /петдесет и четири хиляди триста четиридесет и девет лева и шест стотинки/, представляващи обезщетение за претърпените от ищеца имуществени и неимуществени вреди както следва:

-Обезщетение за претърпените от воденото срещу него наказателно производство имуществени вреди - реални вреди за платени по воденото наказателно производство на досъдебното производство и пред съда адвокатски възнаграждения в размер общо на 1400 (хиляда и четиристотин) лева.

-Законна лихва върху обезщетението за имуществени вреди - реални вреди за платени по воденото наказателно производство на досъдебното производство и пред съда адвокатски възнаграждения в размер общо на 1400 /хиляда и четиристотин/ лв., считано от деня на влизане в сила на присъда № 85/21.04.2012 г. по н.о.х.д. № 1624/2011 г. по описа на Я.ски районен съд, Наказателно отделение, ІХ-ти състав, с която е потвърдена невинността му - 08.05.2012 г„ до пълното изплащане на присъдените суми.

-Обезщетение за претърпените от воденото срещу ищеца С.Й.С. с посочени по-горе данни наказателно производство имуществени вреди — пропуснати ползи за неполучено брутно възнаграждение за времето от датата на временно отстраняване от длъжност - 25.05.2010 г. до датата на уволнението -03.09.2010 г. - за срок от три месеца и девет дни в размер общо на/.

-Законна лихва върху обезщетението за имуществени вреди - пропуснати ползи за неполучено брутно възнаграждение в размер общо на 3 729,69 лв. /три хиляди седемстотин двадесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки, за времето от датата на временно отстраняване от длъжност - 25.05.2010 г. до датата на уволнението -03.09.2010 г. - за срок от три месеца и девет дни, считано от деня на влизане в сила на Присъда № 85/21.04.2012 г. по н.о.х.д. № 1624/2011 г. по описа на Я.ски районен съд, Наказателно отделение, ІХ-ти състав, до пълното изплащане на присъдените суми.

-Обезщетение за претърпените от воденото срещу ищеца наказателно производство имуществени вреди - пропуснати ползи от неполучени брутни възнаграждения за времето от датата на уволнението - 03.09.2010 г. до 12.01.2011 г., когато е сключен трудов договор с „Аргументум консултантска група" ЕООД, в общ размер на 4 540,44 /четири хиляди петстотин и четиридесет лева и четиридесет и четири стотинки/..

-Законна лихва върху обезщетението за имуществени вреди - пропуснати ползи от неполучени брутни възнаграждения в размер общо на 4540,44 /четири хиляди петстотин и четиридесет лева и четиридесет и четири стотинки/, за времето от датата на уволнението - 03.09.2010 г. до 12.01.2011 г., когато е сключен трудов договор с „Аргументум консултантска група" ЕООД, считано от деня на влизане в сила на Присъда № 85/21.04.2012 г. по н.о.х.д. № 1624/2011 г. по описа на Я.ски районен съд, Наказателно отделение, 1Х-ти състав, до пълното изплащане на присъдените суми.

-Обезщетение за претърпените от воденото срещу С.Й.С. с посочени данни наказателно производство имуществени вреди - пропуснати ползи от неполучени брутни възнаграждения за времето когато е бил в неплатен отпуск по сключен с „Аргументум консултантска група" ЕООД, ЕИК 200392592 трудов договор за периода от 12.01.2011 г. до 31.12.2011 г. в общ размер на 12 648,58 /дванадесет хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и петдесет и осем стотинки/.

-Законна лихва върху обезщетението за имуществени вреди - пропуснати ползи от неполучени брутни възнаграждения в размер общо на 12 648,58 /дванадесет хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и петдесет и осем стотинки/, за времето когато съм бил в неплатен отпуск по сключен с „Аргументум консултантска група" ЕООД, ЕИК 200392592 трудов договор за периода от 12.01.2011 г. до 31.12.2011 г., считано от деня на влизане в сила на Присъда № 85/21.04.2012 г. по н.о.х.д. № 1624/2011 г. по описа на Я.ски районен съд, Наказателно отделение, 1Х-ти състав, до пълното изплащане на присъдените суми.

-Обезщетение за претърпените от воденото срещу С.Й.С. с посочени данни наказателно производство имуществени вреди - пропуснати ползи за разликата в получаваното от него преди уволнението му от МВР брутно възнаграждение и трудовото му възнаграждение в „Аргументум консултантска група" ЕООД - за периода от 01.01.2012 г. до 01.04.2013 г., в размер общо на 11 932,65 /единадесет хиляди деветстотин тридесет и два лева и шестдесет и пет стотинки/.

-Законна лихва върху обезщетението за имуществени вреди - пропуснати ползи за разликата в получаваното от ищеца преди уволнението му от МВР брутно възнаграждение и трудовото му възнаграждение в „Аргументум консултантска група" ЕООД в размер общо на 11 932,65 /единадесет хиляди деветстотин тридесет и два лева и шестдесет и пет стотинки/, за периода от 01.01.2012 г. до 01.04.2013 г., считано от деня на влизане в сила на Присъда № 85/21.04.2012 г. по н.о.х.д. № 1624/2011 г. по описа на Я.скиски районен съд, Наказателно отделение, ІХ-ти състав, до пълното изплащане на присъдените суми.

-Обезщетение за претърпените от воденото срещу С.Й.С. с посочени данни наказателно производство имуществени вреди - пропуснати ползи      от     неполучени      брутни възнаграждения за времето от 01.04.2013 г. До 05.12.2013          г., когато отново е бил без работа в общ размер на 8 864,84 /осем хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и седемдесет и осемдесет и четири стотинки/.

-Законна лихва върху обезщетението за имуществените вреди - пропуснати ползи от неполучени брутни възнаграждения в размер общо на 8864,84 /осем хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и седемдесет и осемдесет и четири стотинки/, за времето от 01.04.2013 г. до 05.12.2013 г., считано от деня на влизане в сила на Присъда № 85/21.04.2012 г. по н.о.х.д. № 1624/2011 г. по описа на Я.ски районен съд, Наказателно отделение, 1Х-ти състав, до пълното изплащане на присъдените суми.

-Обезщетение за претърпените от воденото срещу С.Й.С. с посочени данни наказателно производство имуществени вреди - пропуснати ползи за разликата в получаваното от него преди уволнението му от МВР брутно възнаграждение и трудовото му възнаграждение по сключен с Фондация „Посланици на по-добро бъдеще", ЕИК 176400756 трудов договор за периода от 06.12.2013 г. до

03.04.2014   г. - за три месеца и осемнадесет дни - по 310,08 /триста и десет лева и осем стотинки/ лв. месечно по-малко и 289,40 лв. по-малко за двадесет и осем дни - в размер общо на 1219,73 /хиляда двеста и деветнадесет лева и седемдесет и три стотинки/.

 

-Законна лихва върху обезщетението за имуществени вреди - пропуснати ползи за разликата в получаваното от ищеца преди уволнението му от МВР брутно възнаграждение и трудовото му възнаграждение по сключен с Фондация „Посланици на по-добро бъдеще", ЕИК 176400756 трудов договор в размер общо на 1219,73 /хиляда двеста и деветнадесет лева и седемдесет и три стотинки/, за периода от 06.12.2013 г. до 03.04.2014 г, считано от деня на влизане в сила на Присъда № 85/21.04.2012 г. по н.о.х.д. № 1624/2011 г. по описа на Я.ски районен съд, Наказателно отделение, IX-ти състав, до пълното изплащане на присъдените суми.

-Обезщетение за претърпените неимуществени вреди - резултат от воденото срещу С.Й.С. с посочени данни наказателно производство, от неоснователно повдигнатото му обвинение /с постановления за привличане в качеството на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение и с обвинителни актове/ -в размер общо на 10 000 (десет хиляди) лева.

Законна лихва върху обезщетението за неимуществени вреди в размер общо на 10 000 (десет хиляди) лева, от деня навлизане в сила на Присъда № 85/21.04.2012 г. по н.о.х.д. № 1624/2011 г. по описа на Я.ски районен съд, Наказателно отделение, 1Х-ти състав на 08.05.2012 год., до пълното изплащане на присъдените суми, както и сумата от 2698 /две хиляди шестотин деветдесет и осем/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото съразмерно с уважената част на иска.

Съдът е отхвърлил частично иска в останалата му част на ищеца С.Й.С., ЕГН **********,***, срещу Прокуратурата на Република България-гр.С., бул."Витоша" № 2 над уважения размер от 54349, 06 лева до претендиралите общо 74 350.92 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН в тази му част.

В абзац З от диспозитива на Решението е записано следното:

„-Обезщетение за претърпените от воденото срещу ищеца С.Й.С. с посочени по-горе данни наказателно производство имуществени вреди — пропуснати ползи за неполучено брутно възнаграждение за времето от датата на временно отстраняване от длъжност - 25.05.2010 г. до датата на уволнението -03.09.2010 г. - за срок от три месеца и девет дни в размер общо на/."

Съдът намира, че е пропуснат е размерът на присъденото обезщетение, който видно от мотивите и от следващия абзац на диспозитива е „3 729,69 лв. /три хиляди седемстотин двадесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки/".

В тази връзка съдът на основание чл.250, ал.1 от ГПК следва да постанови Решение, с което да допълните Решение под № 252/10.08.2016 г. по гр.д. № 41/2015 г. Окръжен съд С.З. — Гражданско отделение — VI състав, като в диспозитива абз.З да се чете по следният начин:

 

„-Обезщетение за претърпените от воденото срещу ищеца С.Й.С. с посочени по-горе данни наказателно производство имуществени вреди — пропуснати ползи за неполучено брутно възнаграждение за времето от датата на временно отстраняване от длъжност - 25.05.2010 г. до датата на уволнението -03.09.2010 г. - за срок от три месеца и девет дни в размер общо на 3 729,69 лв. /три хиляди седемстотин двадесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки/."

 

Съгласно разпоредбата на чл. 250, ал. 3 от ГПК  съдът се произнася с допълнително решение, което подлежи на обжалване по общия ред.

 

Видно от всички доказателства по делото, се установява, че в случая молбата на ищеца С.Й. и пълномощника му адв. К. се явява основателна и като такава следва да се уважи.

Налага се категоричният извод, че първоинстанционния съд следва да извърши допълване на горецитираното въззивно решение на ОС-С.З., съобразно мотивите на настоящото решение, подробно изложени по-горе.

Предвид изложените мотиви по-горе и на основание чл. 250, ал.1 и ал. 3, във вр. с ал.2 от ГПК /2008г./ във връзка с чл.2 от ЗОДОВ, Окръжен съд –С.З.

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ПОСТАНОВЯВА да се извърши допълване на Решение № 252/10.08.2016г. по гр.дело № 41/2015г. по описа на ОС-С.З., както следва:

 

ОПРЕДЕЛЯ „Обезщетение за претърпените от воденото срещу ищеца С.Й.С. с ЕГН **********,***, с посочени по-горе данни, наказателно производство имуществени вреди — пропуснати ползи за неполучено брутно възнаграждение за времето от датата на временно отстраняване от длъжност - 25.05.2010 г. до датата на уволнението -03.09.2010 г. - за срок от три месеца и девет дни в размер общо на 3 729,69 лв. /три хиляди седемстотин двадесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки/.".

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ, чрез ОС-С.З. при наличието на предпоставките по чл.280, ал. 1 от ГПК.

 

 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :