Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       за поправка на Очевидна фактическа грешка

 

№331                                             10.11.2016 г.                        град С.З.

 

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,            ІІІ ГРАЖДАНСКИ състав

На десети ноември 2016 година

В закритото заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛАЙ УРУКОВ                                                     

 

Секретар: ……………………………………………………………...

Прокурор: ……………………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдията-докладчик НИКОЛАЙ УРУКОВ

гр.дело № 41 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл.247, ал.1 и 4 от ГПК /2008 г/.

 

Съдът констатира, че в постановеното от него Решение № 252 от 10.08.2016 г. по гр. д. № 41/2015 год. по описа на ОС - С.З. е допусната очевидна фактическа грешка, като в диспозитива на решението на страница 17, абзац трети неправилно е записана сумата от 54349.06 лева с думи /петдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и шест стотинки/.

 

Съгласно разпоредбата на чл.235, ал.4 от ГПК Решението заедно с мотивите към него се изготвя в писмена форма.

 

В тази връзка Съдът счита, че е допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решението по делото, която следва да бъде коригирана по реда на чл.247 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки.

               

Следователно следва да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 252/10.08.2015 г. по гр. д. № 41/2015 год. по описа на ОС - С.З., като вместо написаното в диспозитива на Решението на страница 17, абзац трети, неправилно е записано с думи: “петдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и шест стотинки/” следва да се впише и да се чете правилното: “петдесет и четири хиляди триста четиридесет и девет лева и шест стотинки/”.

Освен това съдът намира, че в диспозитива на Решението на три места неправилно е вписано “доверителят ми” вместо правилното “ищеца С.Й.С.”, съответно на лист 17, ред 7, отдолу нагоре, лист 18 , ред 20 отдолу нагоре и лист 19, ред 11 от горе надолу. Видно от представения договор за правна помощ и съдействие от 14.07.2015 год. довереник на ищеца се явява пълномощника му адв. П.К. ***, а съответно доверител на последния е ищеца С.Й.С..

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл. 247, ал.1  и ал.4 от ГПК /2008г./,  съдът

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в своето Решение № 252/10.08.2015 г. по гр. д. № 41/2015 год. по описа на ОС - С.З., както следва: вместо написаното в диспозитива на Решението на страница на страница 17, абзац трети: “петдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и шест стотинки/”, да се впише и да се чете правилното: петдесет и четири хиляди триста четиридесет и девет лева и шест стотинки/”, както и съответно в диспозитива на Решението на лист 17, ред 7, отдолу нагоре, лист 18, ред 20 отдолу нагоре и лист 19, ред 11 от горе надолу, вместо неправилно вписаното “доверителят ми” да се впише и да се чете правилното “ищеца С.Й.С.”.

 

РЕШЕНИЕТО за поправка на Очевидна фактическа грешка подлежи на обжалване в 2-седмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд П..

 

 

  

 

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :