О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 1018                            21.11.2016 г.                град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, ШЕСТИ граждански състав

на двадесет и първи ноември 2016г.

в закрито заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар ………………………………………………………………………………..,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик УРУКОВ

Гражданско дело №90 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

        Производството е на основание чл.129, ал.3 и във вр. с чл.252- чл.254 и във вр. с чл.2, ал.1 и ал.2 от ЗОДОВ.

 

Постъпила е Искова молба от ищеца М.Й.П., против непосочени към настоящия момент ответници по делото с правното основание чл.336, ал.1 и ал.2 и сл. от ГПК, във връзка с чл.5, ал.1 от ЗЛС.

Постъпила е писмена молба от ищеца М.Й.П. с ЕГН ********** – ищец по делото, понастоящем в Затвора Черна Гора, с която моли да му бъде осигурена и безплатна правна защита по гражданско дело № 90/2016 год. по описа на Старозагорски ОС, като в декларацията си твърди, че изтърпява наказание „лишаване от свобода”, неженен е, не притежава имоти в страната и нямал финансова възможност да си ангажира лично адвокат. Заявява в декларацията си, че за верността на тези, посочени от него данни носи отговорност.

       

          Съгласно чл. 24, ал.3 от  Закона за правната помощ /ЗПП/ правна помощ се  предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид доходите на лицето, имущественото му състояние, семейно положение, здравословно състояние, трудова заетост или други констатирани обстоятелства.

 

        За осъществяване на процесуално представителство и във връзка с постъпилата в ОС-Ст.Загора след 01.03.2008г. Искова молба, на основание чл.29, ал.2, изр.1 и 2 във връзка с чл.131 и сл. от новия ГПК/2008г./, и с оглед на невъзможността на ищеца да си заплати адвокатското възнаграждение, по делото е постъпило уведомително писмо № 1201/2012 от 30.03.2012 год. от Адвокатска колегия-Стара Загора, с което за служебен адвокат е посочен адв.Ц.Н.Д. ***.

       

         Следователно съдът намира, че предявеният иск се явява процесуално допустим, родово и местно подсъден на Окръжен съд гр.Стара Загора, налице е посочен служебен защитник на пълнолетния ищец М.Й.П., а именно посочения от Адвокатска колегия гр.Стара Загора адв. Ц.Н.Д. ***, която e била надлежно назначена от съда като такъв представител.

 

Предявеният иск е процесуално допустим и местно подсъден на настоящия ОС-Ст.Загора, но исковата молба е нередовна, и не отговаря на изискванията по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК/2008г./, поради следните съображения : Съдът намира, че делото е оставено без движение, като съдът е дал указанието си в 1-седмичен срок /В едноседмичен/ срок от съобщението ищецът с писмена молба, със съответния брой преписи да посочи всички надлежни ответници по делото срещу които предявява иска си – с трите им имена и адреси за призоваване по делото, както и да посочи общата цена на иска си в съответствие с разпоредбите на чл.68 и чл.127, ал.1, т.3 от ГПК, като бъде предупреден, че в противен случай исковата молба ще бъде върната и производството по делото прекратено.

 

Също така съдът се е разпоредил да се ИЗПРАТЯТ преписи от настоящото определение, както на ищеца М.Й.П. ***, така и на назначения му служебен  адвокат Ц.Н.Д. ***.

 

Първоначално ищецът не е бил намерен на посочения от него адрес в Затвора Черна гора, тъй като е бил освободен на датата 11.08.2016 год.. Впоследствие съдът с разпореждането си от 24.10.2016 год. е ИЗИСКАЛ справка от оправомощения служител при Окръжен съд - гр. Стара Загора за постоянния и настоящ адрес на лицето М.Й.П. с ЕГН **********. Видно от официално изготвената справка от 25.10.2016 год. ищецът М.Й.П. е с постоянен и настоящ адрес *** от датата 04.03.2013 год.

 

Законният 1- седмичен срок е започнал да тече за ищеца М.Й.П. на датата 07.11.2016г. /понеделник/ и е изтекъл на 14.11.2016г. /понеделник/. Във върнатото съобщение до ищеца е отбелязано, че същият е получил лично съобщението на датата 07.11.2016 год. Било е изпратено и второ съобщение чрез служебния му адвокат адв.Ц.Н., като за тези последици от връщането на исковата молба и прекратяването на делото страната и нейния служебен адвокат са били предупредени от съда и при връчването на двете съобщения.

 

 И към днешна дата 21.11.2016год. не са отстранени нередовностите по Исковата молба, подробно описани по-горе.

       

Следователно е налице законовата хипотеза на чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 от ГПК/2008г./, и Исковата молба следва да се върне обратно на ищеца, ведно с всички законни последици от това.

 

        Тъй като това постановено в закрито заседание съдебно Определение прегражда по-нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1- седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Ст.Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК/2008г./.

 

        Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 от ГПК/2008г./,  във вр. с чл.252- чл.254 и във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК/2008г./ във връзка с чл.2, ал.2 от ЗОДОВ, Окръжен съд- Стара Загора

 

                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

ВРЪЩА обратно на ищеца М.Й.П. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес *** от датата 04.03.2013 год. искова молба /жалба/, първоначално адресирана до Административен съд – Стара Загора с вх. № 2296/13.06.2016 год., поради неотстраняване в срок от ищеца на нередовностите по същата.

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 90/2016г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара Загора.

 

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 

 

 

 

                                                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :