Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 356  …………………25.11.2016 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На двадесет и шести октомври…………………………………….…..Година 2016              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                              

                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                      

                        

 

Секретар П.В.……………..………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1241…….по описа за 2016…….……...година.

 

        Производството по делото е образувано, след като с решение № 114 от 20.06.2016 г., постановено по к.гр.дeло №760/2016 г., ВКС е отменил решение № 384 от 08.10.2015 г., постановено по в.гр.дело № 1471/2015 г. на Старозагорския окръжен съд, и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

        Обжалвано е решение № 524 от 30.05.2015 г., постановено по гр.дело № 5032/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което са допуснати до съдебна делба между В.Д.Д., Т.А.Д. и С.Д.М., апартамент № …, заедно с прилежащите му склад № 6 и № 2,  гараж № 1,  масивна-сграда гараж и 1/6 ид.ч. от 307/608 кв.м.ид.ч. от дворно място, находящо се в гр.Стара Загора, ул. “...” № …, представляващо имот с идентификатор № 68850.504.5255 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-73 от 19.11.2007 г. на ИД на АГКК.

 

       Въззивниците В.Д.Д., С.П.В., К.М.Ц. и Й.В.Д. са останали недоволни от решението и считат, че то е неправилно, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано. Считат, че районният съд не е обсъдил релевантни за делото факти и доказателства, както и доводите на страните.

 

        Въззиваемите  Т.А.Д. и С.Д.М. считат, че решението е правилно и обосновано.

 

        Въззивният съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания, възраженията на другата страна и  задължителните указания на ВКС в отменителното решение, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционния съд е предявен иск за делба на съсобствени недвижими имоти, за които се твърди в исковата молба, че са придобити по наследство от страните. Ищците твърдят, че ответникът В.Д. се е разпоредил с част от наследствените им имоти преди да е прекратена съсобствеността върху тях, и считат, че тази сделка е относително недействителна по отношение на тях. Искат съдът да отмени н.а. №…, том …, рег.№ …, дело № …г. на нотариус Д.Н. и молят, съдът да допусне до делба съсобствените имоти при квоти: 4/6 ид.части за Т.А.Д., 1/6 ид.част за С.Д.М. и 1/6 ид.част за В.Д.Д.. Претендират обезщетение за лишаване от ползване.

  

        Ответниците молят да бъдат отхвърлени предявените искове като неоснователни и недоказани. По отношение на иска за недействителност на прехвърлянето ответникът В.Д. твърди, че той е неоснователен- ответникът също бил наследник на Д.Г.Д., като искът би могъл да бъде предявен само до частта на ищците, а не по отношение на целия имот. Твърди, че сградите били построени от него върху съсобственото дворно място, като той ги владял повече от 20 години и се снабдил с нотариалния акт за право на собственост, с който била констатирана собствеността му върху обектите. Оспорва иска за делба на идеална част от дворното място като недопустим, а иска за делба на построените обекти- като неоснователен. Твърди, че е придобил правото на собственост върху процесния имот изцяло.

 

        Ответницата Й.В.Д. оспорва иска като неоснователен, тъй като не била наследник на покойния Д.Г.Д., нито била собственик на процесните имоти.

 

        Ответниците К.М.Ц. и С.П.В. считат, че искът е неоснователен. Твърдят, че са придобили имота от неговия собственик -В.Д.Д..

 

        Не е спорно по делото, че ищците Т.А.Д. и С.Д.М. и ответника В.Д.Д. са наследници на Д.Г.Д., починал на 17.08.2010 г. Първата е негова съпруга, а останалите-негови деца. Приживе, с договор за покупко-продажба, оформен с н.а. № …, т…., дело №г. родителите на ответника са придобили  1/6 ид.част от дворно място от 307 кв.м, заедно с постройките в него. Имотът представлява парцел V-8371 в кв.299 по плана на гр.Стара Загора,ул.”...” № …, при граници описани в нотариалния акт. С договор № 5772 от 07.11.1992 г. за групов строеж по чл.192 ЗТСУ /отм./, собствениците на парцела се споразумяват да изградят с общи усилия за собствена сметка триетажна шестфамилна жилищна сграда с гаражи, със сутерен, приземен и тавански етаж. След построяване на сградата собствениците се споразумяват жилищата и обслужващите помещения да бъдат разпределени между страните по същия договор, като за Д.Г.Д. се дава апартамент № 3 на втори етаж от 110.09 кв.м, гараж № 1 от 15.20 кв.м, склад № 6 от 9.45 кв.м и тавански етаж-склад № 2 от 22.05 кв.м. Сградата е въведена в експлоатация с разрешение за ползване № 223 от 1996 г. С предварителен договор за дарение на недвижим имот, сключен на 13.01.1999 г., Д.Г.Д. и Т.А.Д. обещават да дарят на В.Д.Д. 1/6 от ид.ч. от дворно място, заедно с апартамент № … на втори етаж от 110.09  кв.м, гараж № 1 от 15.20 м, склад № 6 от 9.45 кв.м и склад № 2, находящ се на таванския етаж на жилищната сграда от 22.05 кв.м.

        От представеното по делото удостоверение № 21-11-2-99 от 30.11.2012 г. на Община Стара Загора се установява, че парцел V-8371 и поземлен имот № 8366 в парцел VI-8366, 8377 в кв.299 по стария кадастрален и релационен план на гр.Стара Загора е идентичен с УПИ V-5255 в кв.299  по сега действащия кадастрален и регулационен план на гр.Стара Загора.

        През 2012 г. ответникът В.Д. се е снабдил с констативен нотариален акт за собственост, от който е видно, че той е признат за собственик на процесните имоти по давност- н.а. № …, том …, рег.№ …, дело № …г. на нотариус Д.Н.. С договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № …, т…, рег.№ …, дело № …от …г., В.Д.Д. и Й.В.Д., продават на С.П.В. и К.М.Ц. 1/6 ид.част от 307/608 ид.части от дворно място, представляващо ПИ с идентификатор 68850.504.5255, както и гараж № 1, разположен на партерния етаж на жилищната сграда, с адрес ул.“Верея” № 3, със застроена плащ от 15.20 м кв.м, представляваща имот с идентификатор 68850.504.5255.1.21; склад № 6, разположен на приземния етаж на жилищната сграда, със застроена площ от 9.45 кв.м. В хода на производството по делото, с договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт за покупко-продажба № …, т…., рег.№ …, дело № …от …г., В.Д.Д. продава на Д.М.М. и М.А.М. апартамент № …, находящ се в гр.Стара Загора, ул.”…” № .., на втори етаж от жилищната сграда със застроена площ от 110.69 кв.м - самостоятелен обект в сграда с 68850.504.5255.1.3. С нотариален акт за замяна на недвижим имот № …, т…., рег.№ …, дело № …от …г.  К.С.Б. и М.П.Г. прехвърлят на В.Д.Д. своите 2/3 ид.части от самостоятелен обект в сграда - апартамент №…разположен на III етаж от жилищна сграда, находяща се в гр.Стара Загора, бул.”…” № …, със застроена площ на апартамента от 78.62 кв.м, представляващ имот с идентификатор 68850.515.650.9.9, заедно с прилежащото на апартамента избено помещение и съответните проценти ид.части от правото на строеж, а В.Д.Д.- масивна сграда- гараж с идентификатор 68850.504.5255.2 със застроена площ от 23.00 кв.м, заедно със съответните проценти ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място.

        От приложените към заключението на съдебно-техническа експертиза декларации се установява, че в периода от 1996 г. до 2011 г. обектите: земя - с идентификатор 68850.504.5255, жилище-апартамент 3- с идентификатор 68850.504.5255.1.3, гараж 1- с идентификатор 68850.504.5255.1.21, гараж - с идентификатор 68850.504.5255.2 са били записани на името на Д.Г.Д.. В периода от 2011 г. до 2013 г. същите имоти са били записани на наследниците на Д.Г.Д.. От 2013 г., въз основа на подадена декларация с вх. №ДК 14000274 от 11.01.2013 г., процесните имоти са заведени на партида на името на В.Д.Д. на основание представен нотариален акт за право на собственост.

 

        Разпоредбата на чл.344, ал.1 ГПК задължава съда с  решението, с което допуска делба, да се произнесе по въпросите между кои лица и за кои имоти ще се извърши тя. Това правило безспорно предполага установяване на съсобственост. В случая ищците считат, че за тях тя е възникнала по силата на прекратената съпружеска имуществена общност и по наследствено правоприемство след смъртта на общия наследодател, а извършената продажба не може да им се противопостави на основание чл.76 ЗН. Ответникът В.Д. твърди, че е придобил имотите по давност, чието основателност съдът ще разгледа първо поради значението му за наличието на съсобственост, а оттам и за основателността на иска по чл.76 ЗН.

 

        Ответникът В.Д.Д. твърди, че имотите, построени в дворното място, са негова лична собственост. Били построени от него и повече от 20 години ги владее и ползва непрекъснато. Това владение е било необезпокоявано и неоспорвано от никого, включително и от ищците, а приживе и от баща му.

 

        Във връзка с възражението на ответника по делото са разпитани свидетели. Свидетелката Н.П.П. твърди, че ответникът В.Д. участвал с труд в изграждането на строежа, носел материали, плащал на майсторите, които е наемал. Баща му също ходел на строежа, наблюдавал обекта и се въртял около него, но казвал, че В. строи къщата. Свидетелката твърди, че ответникът и съпругата му се нанесли в края на 1997 г. да живеят в мансардата, докато оправят апартамента. Тя винаги е знаела, че имотът е техен. Винаги знаела, че имота е на В. и Д. и не е виждала родителите да живеят там. Виждала само Б.Д. в гаража, където правел дограмата. В същия смисъл са и показанията на свидетелите Е.Х.Б., Т.И.Т., Б.П.М., М.М.И. и В.П.Т.. Те твърдят, че ответникът Д. строил сградата за себе си, като баща му бил наясно с това. Те били канени от ответника да помагат и се отзовавали- на няколко пъти носили тухли. После само той и жена му Д. живеели в готовия имот, баща му ползвал гаража като дърводелска работилница, която после била превърната от Веско в механа. Съдът не кредитира показанията на свидетелите К.Б.Г. и Й.Т.Г. относно това, че родителите на ответника са живели в апартамента след построяването му. Показанията им в тази част противоречат на показанията на другите свидетели и преди всичко на показанията на свид. Н.П., която като съседка има непосредствени впечатления относно това кой и кога е живял в спорния имот. Всъщност, включително и тези свидетели твърдят, че след 1999 година в апартамента са  живели ответниците В.Д. и Й.. Това обстоятелство, преценено съвкупно с представения по делото предварителен договор за дарение от  1999 г., дават основание на съда да приеме, че ответникът е установил владение върху имота от тази година. Това е станало преди смъртта на общия наследодател /настъпила през 2010 г./, т.е. преди откриване на наследството. В периода на владение- от 1999 г. до 17.08.2010 г., имотът е бил съпружеска имуществена общност на Д.Г.Д. и на Т.Д.. В този случай презумпцията на чл.69 ЗС е напълно приложима. С други думи, за да се приеме, че ответникът е владял делбените имоти през този период е достатъчно той да е осъществявал фактическа власт върху тях, без да е нужно да изразява намерението си да свои този имот пред собствениците - родителите му, както и пред бъдещите собственици, каквато е сестра му. По принцип е вярно, че предварителният договор за дарение е нищожен. Съгласно чл.226, ал.1 ЗЗД обещанието за дарение не произвежда действие. Това се отнася обаче до правните последици от един такъв договор. Няма пречка владението да бъде предадено, респ. да се придобие по давност собствеността върху имота, но при условията на чл.79, ал.1 ЗС- след непрекъснато владение в продължение на 10 години, както във всички случаи на владение, основано на нищожно юридическо основание и основано на предварителен договор. Нормата на посочения текст от закона не предвижда други елементи във фактическия състав освен изтичането на 10-годишен срок и владение по смисъла на чл.68, ал.1 ЗС. Това обаче не означава, че правната последица – придобиване на правото на собственост или на друго вещно право, настъпва автоматично с изтичане на установения в закона срок. Нужно е позоваване на последиците на придобивната давност – чрез предявяване на иск или възражение при наличие на спор за собственост или чрез снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка с цел легитимиране на придобитото вещно право с оглед на участие в гражданския оборот. При наличие на позоваване правните последици – придобиване на вещното право се зачита от момента на изтичане на законно определения срок- ТР № 4/2012 г. ОСГК, т.2. В конкретния случай  ответникът се е позовал на последиците на придобивната давност чрез снабдяване с констативен нотариален акт от 21.12.2012 г. Следователно е придобил собствеността от момента на изтичане на 10-годишния срок по чл.79, ал.1 ЗС, т.е. от 2009 г., т.е. още преди откриване на наследството.

 

        По отношение на масивния гараж, който не е бил предмет на предварителния договор от 13.01.1999 г.: Този гараж е построен в съсобствен имот на страните по договора за групов строеж. От показанията на  разпитаните пред настоящата инстанция свидетели Н.П.П., В.П.Т. и Т.И.Т. се установява, че гаражът е построен 1-2 години по-късно от жилищната сграда от ответника В.Д.. Всички съкооператори знаели, че този гараж е на ответника и спорове за него не е имало. Гаражът бил построен с разрешение на съсобствениците - свид. Т., като срещу това В. поел задължение да довърши общите части на блока и площадката пред блока – свид. Т. и свид. Т.. Ответникът се е снабдил с констативен нотариален акт и по отношение на този гараж през 2012 г. С оглед на така установеното съдът намира, че изложеното по-горе относно придобивната давност се отнася и до него. В продължение на 10 години, считано от построяването му /1-2 години след построяването на сградата, т.е. най-късно от 1999 г., тъй като сградата е въведена в експлоатация през 1996 г./, този гараж е бил държан от ответника като свой явно, необезпокоявано и непрекъснато, със знанието и съгласието на собствениците на мястото, без по делото да са налице доказателства за това, че е бил държан за другиго. Както бе посочено, по-горе, щом ответникът се е снабдил с констативен нотариален акт за собственост, то той се е позовал на придобивната давност, поради което е придобил собствеността върху гаража от момента на изтичане на 10-годишния срок по чл.79, ал.1 ЗС, т.е. от 2009 г., т.е. още преди откриване на наследството.

 

          С оглед на тези съображения съдът намира, че делбените имоти не са съсобствени между страните по делото, тъй като са придобити от ответника В.Д. по давност преди откриване на наследството на Д.Г.Д.. Съдебна делба се допуска само на съсобствени имоти- Пост. № 7/1973 г. на ПлВС, т.3. Затова искът за делба следва да бъде отхвърлен.

 

        По отношение на иска по чл.76 ЗН. Съгласно този текст актовете на разпореждане на сънаследник с отделни наследствени предмети са недействителни, ако тия предмети не се падат в негов дял при делбата. Фактическият състав изисква разпореждане с наследствени вещи. В случая, както бе посочено по-горе, имотите, описани в исковата молба като наследствени, са лична собственост на ответника В.Д.- придобити от него по давност преди смъртта на баща му. Като собственик на тези имоти той има правото да ги отчуждава и това не засяга правата на наследниците на Д.Г.Д. по никакъв начин. Констативният нотариален акт за собственост следва да бъде отменян само при основателно оспорване на признатото с акта право на собственост, когато се докаже, че титулярът не е бил или е престанал да бъде собственик, какъвто не е настоящият случай. Поради изложеното искът по чл.76 ЗН също следва да бъде отхвърлен.

 

        По изложените по- горе съображения въззивният съд намира, че обжалваното решение е неправилно, поради което следва да бъде отменено изцяло. Вместо него следва да бъде постановено друго, с което предявените искове по чл.76 ЗН и за делба следва да бъдат отхвърлени. На въззивника В.Д. следва да бъдат присъдени разноски по делото за всички инстанции общо в размер на 9780 лв.  

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд       

 

                                         Р   Е   Ш   И :

 

        ОТМЕНЯ решение № 524 от 30.05.2015 г., постановено по гр.дело № 5032/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

        ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска за делба между В.Д.Д., ЕГН **********,***, офис на “Инвесткредит груп” , Т.А.Д., ЕГН **********,***, и С.Д.М., ЕГН **********,***, по отношение на следните недвижими имоти: 1/6 идеална част от 307/608 кв.м. ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850.504.5255, находящо се в град Стара Загора, с адрес по нотариален акт ул.”….” № …, а по кадастрална скица с административен адрес ул. “…” № …, цялото с площ от 608 кв.метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване- комплексно застрояване, с номер по предходен план: поземлен имот № 5255, квартал 299, парцел V, с площ на УПИ по скица № 3271/11.12.2012 г., цитирана в нотариален акт за установяване на собственост: 600 кв.м, в т.ч придаваеми от улица 65 кв.м, с граници и съседи по актуална кадастрална скица: имот № 68850.504.6517, имот № 68850.504.5256, имот № 68850.504.6518, имот № 68850.504.6523, имот № 68850.504.5254 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-73 от 19.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-Стара Загора, заедно и реално със следните находящи се в гореописаното дворно място постройки и самостоятелни обекти в сграда: 1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-АПАРТАМЕНТ № 3, разположен на втория етаж от жилищна сграда на три жилищни етажа с партерен етаж, построена върху гореописаното дворно място, находящо се в град Стара Загора, с административен адрес на сградата ул."…"№ …, със застроена площ от 110.69 кв.м, състоящ се от дневна, столова с бокс, две спални, баня, тоалетна, тераса и коридор, с граници, от юг-апартамент № 4 на Д.Г. и коридор, от запад- ул."…."***, който самостоятелен обект в сграда е с идентификатор №68850.504.5255.1.3, с предназначение- жилище, апартамент на едно ниво, със съседни самостоятелни обекти в сградата по приложената кадастрална схема, на същия етаж. обект № 68850 504.5255.1.4, под обекта: обект № 68850.504 5255.1.1 и над обекта: обект № 68850.504 5255.1.5, заедно с прилежащите му СКЛАД № 6, разположен на приземния етаж, с площ от 9.45 кв. м, с граници на склада: от изток - склад на С.А., от запад - гараж на Д.Г. и от юг-коридор и СКЛАД № 2, разположен на таванския етаж с площ от 22.05 кв.м, с граници от юг-склад на Д.Г., от север-склад на С.А.Д. и от изток- коридор, заедно с съответния процент идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850.504.5255 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-73 от 19.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК; 2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА- ГАРАЖ № 1, разположен на нулевия партерен етаж от жилищна сграда на три жилищни етажа с партерен етаж, построена върху гореописаното дворно място, находящо се в град Стара Загора , с административен адрес на сградата ул."…" № …, със застроена площ от 15.20 кв.м, състоящ се от една гаражна клетка, с граници: от юг-гараж на А. *** и от изток-склад на Д.Г., който самостоятелен обект в сграда е с идентификатор № 68850.504.5255.1.21, с предназначение гараж в сграда, на едно ниво, със съседни самостоятелни обекти в сградата /по приложената кадастрална схема/: на същия етаж-обект № 68850.504.5255.1.20, под обекта - няма и над обекта обект № 68850.504.5255.11, заедно със съответния процент идеални части от общото на сграда № 1, както и заедно със съответния процент идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850.504.5255 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-73 от 19.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК; 3.МАСИВНА СГРАДА- ГАРАЖ, построена върху гореописаното дворно място, находящо се в град Стара Загора с административен адрес на сградата ул. “Охрид” без посочен номер, със застроена площ от 23 кв.м, с идентификатор на сградата № 68850.504.5255.2, с предназначение: хангар, депо, гараж, на едно ниво, с граници на сградата /по приложената кадастрална схема/: имот с идентификатор № 68850.504.6523, имот с идентификатор № 68850 504.255, сграда с идентификатор № 68850.504.5255.1, сграда с идентификатор № 68850.504.5254.3, имот с идентификатор № 68850 504.5254, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-73 от 19.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК.

 

        ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения на основание чл.76 ЗН иск за обявяване за относително недействителна спрямо Т.А.Д.,  ЕГН **********,***, и С.Д.М.,  ЕГН **********,***, извършената разпоредителна сделка между В.Д.Д., ЕГН **********,***, офис на “Инвесткредит груп”, и Й.В.Д., ЕГН **********,*** /от една страна/ и С.П.В., ЕГН **********,*** и К.М.Ц., ЕГН **********,*** /от друга страна/ на покупко-продажба на недвижими имоти, обективирана в нотариален акт № …, том …, рег.№ …, дело № …от …г. на нотариус С.Ч., рег.№ 381 на НК, в частта й, с която се прехвърля собствеността на повече от собствената на В.Д.Д., придобита по наследство от покойния му баща Д.Г.Д.,***, починал на 17.08.2010 г., 1/6 /една шеста/ идеална част от процесните недвижими имоти, представляващи 1/6 идеална част от 307/608 кв.м.ид.части от ДВОРНО МЯСТО представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850.504.5255, находящо се в гр.Стара Загора, с адрес по нотариален акт ул."…." № …, а по кадастрална скица с административен адрес: ул."…" № …, цялото с площ от 608 кв.метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване, с номер по предходен план поземлен имот № 5255, квартал 299, парцел V, с площ на УПИ по скица № 3271/11.12.2012 г., цитирана в нотариален акт за установяване на собственост: 600 кв.м,в т.ч придаваеми от улица 65 кв.м, с граници и съседи по актуална кадастрална скица: имот № 68850.504.6517, имот № 68850 504.5256, имот № 68850.504.6518, имот № 68850.504.6523, имот № 68850.504.5254 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-73 от 19.11.2007 г на Изпълнителния директор на АГКК- Стара Загора, заедно и реално със следните имоти в сградата, построена в описаното дворно място: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА- ГАРАЖ № 1, разположен на нулевия партерен етаж от жилищна сграда на три жилищни етажа с партерен етаж, построена върху гореописаното дворно място, находящо се в гр. Стара Загора, с административен адрес на сградата ул."…" № …, със застроена площ от 15.20 кв.м, състоящ се от една гаражна клетка, с граници: от юг-гараж на А. *** и от изток- склад на Д.Г., който самостоятелен обект в сграда е с идентификатор № 68850.504 5255.1.21, с предназначение: гараж в сграда, на едно ниво, със съседни самостоятелни обекти в сградата /по приложената кадастрална схема/: на същия етаж- обект № 68850.504.5255.1.20, под обекта - няма и над обекта: обект № 68850.504.5255.1.1, заедно със съответния процент идеални части от общото на сграда № 1, както и заедно със съответния процент идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850.504.5255 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-73 от 19.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК и СКЛАД № 6, разположен на приземния етаж на сграда № 1, намираща се в поземлен имот с идентификатор 68850.504.5255 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, със застроена площ от 9.45 кв.м, с граници на склада:от изток - склад на С.А., от запад - гараж на Д.Г. и от юг- коридор, от север-калкан, който склад към момента на сключването на сделката принадлежи на самостоятелен обект в сграда- апартамент № 3, разположен на втория етаж от жилищна сграда на три етажа с партерен етаж, построена върху гореописаното дворно място, находящо се в гр.Стара Загора, с административен адрес на сградата ул."…" № …, със застроена площ от 110.69 кв.м, състоящ се от дневна, столова с бокс, две спални, баня, тоалетна, тераса и коридор, с граници: от юг- апартамент № … на Д.Г. и коридор, от запад- ул."…."***, който самостоятелен обект в сграда е с идентификатор № 68850.504.5255.1.3, с предназначение жилище, апартамент на едно ниво, със съседни самостоятелни обекти в сградата по приложената кадастрална схема, на същия етаж: обект № 68850.504.5255.1.4, под обекта обект № 68850.504.5255.1.1 и над обекта, обект № 68850.504.5255.1.5, заедно със съответния процент идеални части от общите части на сграда № 1, както и заедно със съответния процент идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото, в което е построена сградата, който склад № 6, поради несамостоятелния си характер занапред ще принадлежи към гореописания по-горе гараж № 1 с идентификатор № 68850.504.5255.1.21.

 

        ОСЪЖДА Т.А.Д. и  С.Д.М., с посочени адреси, да заплатят на В.Д.Д., с посочен адрес, направените по делото разноски за всички съдебни инстанции общо в размер на 9780 лв. /девет хиляди седемстотин и осемдесет лева/.

         

        Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.

 

                                                                   

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                              ЧЛЕНОВЕ: