Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 334.                                        11.11.2016г.                            град  Стара Загора

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ окръжен съд, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ състав

На първи ноември 2016 г.

в открито съдебно заседание в следния състав :

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ :            НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                                                         СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар С.С.,

като разгледа докладваното от съдията– докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело № 1252 по описа за 2016 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Производството е по реда на чл.435, ал.3 във вр. с чл.195- 202 от ГПК.

 

            Жалбоподателят- длъжник “Т.“- ООД, гр.С. обжалва Постановлението за възлагане на недвижим имот от 27.04.2016г. по изп.д.№ 2012...0401332 по описа на ЧСИ- Г.И. с рег.№ ... и район на действие района на ОС- С., представляващ поземлен имот с идентификатор № 77476.507.32 и сградата в него с идентификатор № 77476.507.32.1 по кадастралния план и кадастралната карта на с.Х., общ.С., обл.С., за който твърди, че при посочване на първоначалната цена ЧСИ е нарушил разпоредбата на чл.484, т.4 от ГПК, че на него като длъжник не му е било връчено лично обжалваното Постановление на ЧСИ, а само му било съобщено по телефона, като твърди, че имотът е продаден и възложен на твърде занижена цена. Имал е искане за назначаване на съдебно- оценъчна експертиза за определяне пазарната цена на този процесен недвижим имот. Моли да се отмени атакуваното от него Постановление на ЧСИ като незаконосъобразно и неправилно, и претендира за разноските си по това съдебно производство. В този смисъл е пледоарията на процесуалния му представител- адвокат в проведеното о.с.з., както и писмената му Защита по делото.

 

            Взискателят “С.“- ЕАД, гр.С. моли да се остави изцяло в сила атакуваното Постановление на ЧСИ, тъй като недвижимият имот достатъчно дълго е престоял на пазара, той е продаден на цена малко над пазарната му и че нямало нарушение по уведомяването на длъжника от ЧСИ. Моли да се отхвърли изцяло жалбата, като неоснователна и недоказана. Не се е явил процесуален представител в о.с.з. и не е пледирал пред настоящия въззивен съд.

 

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК са постъпили писмени Мотиви от ЧСИ Г.И.- гр.С., в което взема становище за цялостна неоснователност на жалбата както по отношение на уведомяването на длъжника, така и по отношение началната цена на наддавателните предложения.

           

Приложено е цялото изп.д.№ 2012...0401332 по описа на ЧСИ- Г.И.- рег.№ ... с район на действие района на ОС- С., в заверено фотокопие.

 

            Въззивният Окръжният съд, след като обсъди направените в жалбата оплаквания, като взе предвид становището на взискателя, Мотивите на ЧСИ и провери законосъобразността на обжалваното действие, намери за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

Изпълнително дело № 2012...0401332 по описа на ЧСИ- Г.И. с рег.№ ... и район на действие района на ОС- С., е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден в полза на взискателя “С.“- ЕАД, гр.С., който е поискал от ЧСИ да се удовлетвори от продажбата на актив на длъжника “Т.“- ООД, гр.С., представляващ недвижим имот поземлен имот с идентификатор № 77476.507.32 и сградата в него с идентификатор № 77476.507.32.1 по кадастралния план и кадастралната карта на с.Х., общ.С., обл.С., като за купувач е обявен наддавателят “Е.”- ООД, гр.С..

 

Съобразно разпоредбата на чл.435, ал.3, пр.2, хип.1 и 2 от ГПК длъжникът- жалбоподател може да обжалва постановлението за възлагане поради това, че наддаването при публична продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено на най- високата предложена цена. Това означава, че длъжникът има право на жалба против това действие на съдебния изпълнител, но само при наличие на строго ограничени нарушения при проданта, посочени в нормата на ГПК.

 

На първо място, относно възражението на жалбоподателя, че същия не е бил редовно уведомяван за извършените от съдебния изпълнител действия, съдът намира същото за неоснователно, тъй като видно от приложената по изп. дело материали, той е бил посетен в офиса си от длъжностно лице- призовкар от кантората на ЧСИ, който го е уведомил за съдържание на документа, който следва да му се връчи, но длъжникът е отказал получаването на същия. малко след това длъжникът-  жалбоподател се е явил в кантората на ЧСИ на 04.05.2016г. и е поискал копие от въпросното Постановление за възлагане, като още на същата дата/04.05.2016г./ е подал процесната си Жалба вх.№ 11891/04.05.2016г. Поради което съдът счита, че не е налице твърдяното в жалбата невръчване на процесното Постановление за възлагане от ЧСИ на длъжника, което да е било в нарушение разпоредбата на чл.435, ал.3, пр.2, хип.1 и 2 от ГПК.

Поради което в тази си жалбата се явява неоснователна и недоказана, и следва да се отхвърли ведно със законните  последици, като се потвърди в тази му част атакуваното Постановление на ЧСИ.

 

На следващо място видно от изложените в жалбата оплаквания, длъжникът- жалбоподател счита, че публичната продан е започнала при необосновано ниска начална цена. Видно от материалите по това изп.дело, имотът по- рано е бил обявяван за продан на цени съответно 400 000 лв., 368 000 лв., 363 000 лв., 290 400 лв., 286 700 лв., 229 416 лв., 222 525 лв., 178 020 лв. и 220 300 лв., но всички те са били обявени за нестанали по надлежния ред. По сегашната наддавателна процедура имотът е бил обявен с начална цена 176 240 лв., върху която е внесъл и съответния паричен задатък и е внесъл цялата предложена цена, поради което и ЧСИ е постановил своето процесно Постановление за възлагане на недвижимия имот с изх.№ 17371/25.04.2016г. и го е съобщил по надлежния ред на всички длъжници, взискателя и на присъединените кредитори по това изп.дело. В глава 43 от ГПК е уредено изпълнението върху недвижими имоти, като в чл.484 от ГПК, озаглавен "Съдържание на описа" т.4 е вменено задължение на съдебния изпълнител да посочи началната цена, от която да започне наддаването, за разлика от текста касаещ движимите вещи, където се определя цената в магазин. Очевидно е, че в случая аналогия между движимите вещи, продавани в магазин и публичната продан на недвижим имот е невъзможна. Отново за съдебния изпълнител няма задължение да назначава вещо лице, което да определи цената на имота, макар в чл.468, ал.2 от ГПК да му е дадена възможност да назначи такова, но единствено и само за "състоянието на вещта". Законодателят е имал предвид, че състоянието на вещта пряко влияе на нейната цена и анализа на тази норма според съда дава възможност на съдебния изпълнител да назначава вещо лице, както за определяне на това състояние, така и за определяне на цената й. Следва да се отбележи обаче, че за разлика от движимите вещи, принудителното изпълнение върху недвижими имоти става единствено и само по един начин- и това е чрез публична продан. Поради това, тълкувайки нормата на чл.485 от ГПК, препращаща съответно към разпоредбата на чл.468 от ГПК, съдът счита, че по-скоро в случая се касае до възможността съдебният изпълнител да назначи вещо лице, което да определи състоянието на имота и съответно неговата пазарна цена. Разбира се определянето на началната цена, от която да започне наддаването е прерогатив единствено и само на съдебния изпълнител, който според съда следва да се съобрази в тази си дейност от конкретния случай- състояние на имота, местонахождение, пазарна конюнктура към момента на извършване на проданта. Очевидно началната цена не би могла да бъде пазарната към този момент, защото това би компрометирало успешното провеждане на публична продан, поради липса на наддавачи, които да участват и да наддават над пазарната цена. Затова съдебният изпълнител, след съвкупна преценка на всички определящи фактори, следва да определи такава начална цена, която да е малко по- ниска от пазарната, но тя да е такава, при която би се стигнало до максимално висока сума, която ще се получи като резултат от наддаването. Защото това е смисъла на публичната продан- при осребряване на имуществото на длъжника да се получи тази максимално висока стойност, от която да се удовлетвори кредитора и по този начин да се погаси и дълга. И това очевидно и безспорно е в интерес както на длъжника, така и на взискателя. Следва да се отбележи за пълнота, че дори съдебният изпълнител да определи начална цена, която се окаже твърде висока и това доведе до липса на наддавачи, то е налице възможност това се коригира, като се проведе втора и следващи продани при начална цена, равна на 80% от началната цена по първата продан съгласно разпоредбата на чл.494, ал.2 от ГПК, което действително и многократно е направено по това изп.дело.

А относно оплакването на жалбоподателя- длъжник, че ЧСИ при първата публична продан на процесния недвижим имот не е имал Удостоверение за неговата данъчна оценка и бил нарушил императивната разпоредба на чл.485, ал.2 от ГПК, следва жалбоподателят да съобрази обективно, че първата публична продан е проведена в периода 24.03.2014г.- 23.04.2014г., когато горепосочената разпоредба на чл.485, ал.2 от ГПК още не е съществувала в правния мир, тъй като тя е по- нова и е била създадена едва със ЗИД на ГПК- Д.в. № 50/03.07.2015г. Поради което и в тази й част жалбата се явява неоснователна и недоказана, и следва да се остави без уважение, ведно със законните последици от това.

Съобразно този фактически и правен извод е и категоричното писмено Заключение на вещото лице по назначената от съда съдебно- оценителна експертиза/СОЕ/, което дава за процесния недвижим имот обща цена в размер на 314 736 лв. без ДДС към датата на обявяване на първата публична продан/24.03.2014г./ и съответно обща цена в размер на 303 252 лв. без ДДС към датата на процесното Постановление на ЧСИ за възлагане/27.04.2016г./., която втора цена е валидна и актуална и към датата на изготвяне на заключението/19.10.2016г./.

Поради което и в тази й част жалбата се явява неоснователна и недоказана, и следва да се отхвърли ведно със законните  последици, като се потвърди и в тази му част атакуваното Постановление на ЧСИ.

 

С оглед на всички гореизложени мотиви, въззивният съд намира, че процесната жалба от длъжника се явява изцяло неоснователна и недоказана, и следва да се отхвърли изцяло, ведно със законните последици от това, че атакуваното с нея Постановлението за възлагане на недвижим имот от 27.04.2016г. по изп.д.№ 2012...0401332 по описа на ЧСИ- Г.И. с рег.№ ... и район на действие района на ОС- С., се явява напълно законосъобразно и правилно, поради което следва да се потвърди, ведно със законните последици от това.

 

Предвид естеството и изхода на съдебния спор, всяка от страните следва да понесе сама разноските, които е направила в това открито съдебно производство по делото.

 

Предвид императивната разпоредба на чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК, настоящото съдебно Решение е окончателно и не подлежи на обжалване  пред по- горен съд.

 

Ето защо предвид гореизложените мотиви и на осн. чл.435, ал.3 във вр. с чл.195- 202 от ГПК, въззивният ОС- С.

 

                                                                                            Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло  Постановлението за възлагане на недвижим имот от 27.04.2016г. по изп.д.№ 2012...0401332 по описа на ЧСИ- Г.И.-рег.№ ... с район на действие района на Окръжен съд- гр.С..

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       

 

 

     

ЧЛЕНОВЕ :       1.                                       

 

 

 

      2.