Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 341                                        14.11.2016г.                     град Стара Загора

 

       В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, ІІ състав

На четиринадесети ноември 2016 година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :  РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ :            ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                                         СВИЛЕН ЖЕКОВ                     

Секретар Стойка Стоилова  

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ                 

въззивно гражданско дело № 1256 по описа за 2016 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

            Производството е на основание чл.435, ал.3, пр.посл. във вр. с чл.485, ал.2 и чл.494, ал.2 от ГПК.

 

Жалбоподателят- длъжника В.И.Ч.- И. от гр.С. обжалва Постановлението за възлагане на недвижимия й имот- апартамент в гр.С., обект на публична продан по изп.д.№ 187/2015г. по описа на ЧСИ- Г. И. с район на действие района на ОС- С., като твърди, че той е продаден на цена от 53 067 лв., което е многократно под данъчната му оценка, и че при извършване на първата продан ЧСИ не се е снабдил с удостоверение за данъчната му оценка и го е предложил за продан на цена, под данъчната му оценка в нарушение на чл.485, ал.2 от ГПК. Излага в тази връзка своите фактически и правни аргументи в подкрепа на защитната си теза. Моли атакуваното от нея Постановление да се приеме за незаконосъобразно и неправилно и да се отмени изцяло, като се разпореди на ЧСИ за извърши нова публична продан на този неин недвижим имот, със законните последици от това.

 

Постъпил е писмен Отговор на жалбата в законния 3- дневен срок по чл.436, ал.3, изр.1 от ГПК от взискателя “В.“- ООД, гр.С., в който той оспорва всички направени от жалбоподателката- длъжница оплаквания по приложението на разпоредбите на чл.485, ал.2 и чл.494, ал.2 от ГПК, като посочва подробно своите фактически и правни аргументи против направените в жалбата оплаквания. Счита, че същите са неоснователни и недоказани, и моли жалбата да се остави изцяло без уважение, като атакуваното с нея Постановление се потвърди напълно като законосъобразно, мотивирано и правилно, ведно със законните последици

 

На основание чл.436, ал.3 от ГПК са постъпили писмени Мотиви от ЧСИ- Г. И.- рег.№..., с район на действие съдебния окръг на ОС- С., която заявява и излага своите съображения, че жалбата е неоснователна, тъй като при започване на първата публична продан за нея не е имало още законовото задължение по чл.485, ал.2 от ГПК да се снабди с Удостоверение за данъчната оценка на недвижимия имот и началната му цена да е не по- ниска от тази данъчна оценка, и че той е възложен при публичната продан на цена, над самата негова данъчна оценка. Моли да се отхвърли жалбата и да се потвърди изцяло нейното атакувано Постановление, със законните последици от това.

 

Въззивният ОС- С., след като се запозна с оплакванията и становищата на всяка една от страните, с мотивите на ЧСИ, с доказателствата по делото, и с приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за изяснено следното :

 

Жалбата е процесуално допустима, своевременно подадена, тя е родово и местно подсъдна на настоящия въззивен съд, поради което той следва да се произнесе по съществото й с настоящото съдебно Решение.

 

Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна и недоказана, поради следното :

 

При започване на изп.действия по делото ЧСИ се е снабдил с Удостоверение за данъчната оценка на процесния недвижим имот от Община- Ст.Загора, която към онзи момент е била в размер на 43 361, 70 лв., с което е спазена изричната разпоредба на новата и вече влязла в законна сила разпоредба на чл.485, ал.2 от ГПК/Д.в. № 50/03.07.2015г./, съгласно която началната цена на първата публична продан не може да бъде по- ниска от данъчната оценка на имота, когато такава е определена.  Видно от Обявлението от 04.04.2016г./л.150 от изп.д./, началната цена на публичната продан е в размер на закръглената сума от 49 500 лв., която начална цена е малко по- висока от данъчната оценка от 43 361, 70 лв., каквато данъчна оценка е посочена и в представеното от самата жалбоподателка ново Удостоверение за данъчна оценка от 19.10.2016г./л.38 от гр.дело/.

 

Публичната продан е приключила и Постановлението за възлагането на недвижимия имот е при негова цена от 53 027 лв., която се явява по- висока, както от данъчната му оценка/43 361, 80 лв./, така и от началната му продажна цена/49 500 лв./, определена от ЧСИ.

Не се установи и доказа защитната теза на жалбоподателката- длъжница да не са й били надлежно връчвани от ЧСИ съобщенията за насрочването и провеждането на публичните продажби, поради което оплакването й в жалбата за някакви нарушени нейни права в този смисъл се явяват неоснователни и недоказани. Напротив- ЧСИ е връчвал на длъжницата- жалбоподателка всички касаещи я съобщения като такава страна по това изп.дело/видно от материалите на представеното в пълен обем като заверени копия на цялото изп.д.№ 187/2015г. по описа на ЧСИ- Г. И./.

 

Поради всички гореизложени съображения въззивният съд счита, че процесната жалба се явява изцяло неоснователна и недоказана, и следва да бъде оставена без уважение, ведно със законните последици от това, като атакуваното с нея Постановление за възлагане на недвижим имот по изп.д.№ 187/2015г. по описа на ЧСИ- Г. И. с район на действие района на ОС- С., като изцяло мотивирано, законосъобразно и правилно, следва да се потвърди, с всички законни последици от това.

 

Ето защо водим от горните мотиви и на основание чл.437, ал.1, 3 и 4 във вр. с чл.435, ал.3, пр.посл. и във вр. с чл.485, ал.2 и чл.494, ал.2 от ГПК, въззивният ОС- С.    

 

                                     Р  Е  Ш  И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна Жалба вх.№ 14190/26.05.2016г. от длъжницата В.И.Ч.- И.- ЕГН ********** *** против действието на ЧСИ- Г. И.- рег.№... с район на действие района на ОС- С., изразяващо се в издаване на Постановление за възлагане на недвижим имот, закупен на публична продан по изп.д.№ 187/2015г. по описа на ЧСИ- Г. И.- рег.№... с район на действие района на ОС- С..

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                 ЧЛЕНОВЕ :   1.

 

                                  

 

                                      2.