Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 321                            04.11.2016 година                      гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 05 октомври                                                                          2016 година

В открито заседание в следния състав

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                           ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА         

                                                              НИКОЛАЙ УРУКОВ     

                                                            

                                                                   

СЕКРЕТАР: П.В. …………………………………………..

ПРОКУРОР:……………………………………………………………………

Като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА в.гр.д. № 1275 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази:

      

Производството е образувано по въззивна жалба на „ЕВРОПА МАРКЕТ“ ООД гр.София против решение № 14 от 26.02.2016 г., постановено по гр.дело № 527/2015 г. по описа на Радневския районен съд.                

Въззивникът обжалва решението в частта, в която са осъдени да заплатят на Й.К.Д. сумата от 867,24 лв., представляваща обезщетение по чл.222 ал.1 от КТ и молят  да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, както и да бъде постановено друго, с което да се отхвърли предявения иск в съответната част. Излагат съображения.

Въззиваемата Й.К.Д. чрез пълномощника й адв. К.А. заявява, че счита жалбата за допустима, но неоснователна. Намира, че обжалваното решение е постановено изцяло в съответствие с практиката на съда и съобразно представените от тях доказателства. Моли да бъде потвърдено.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

Пред първоинстанционния съд са били предявени няколко обективно съединени иска  с правно основание чл.128 т.2 , 224 ал.1 и чл.222 ал.1 КТ.

Ищцата Й.К.Д. твърди в исковата си молба, че между страните съществувало трудово правоотношение, по което ищцата е  полагала труд при ответника на длъжност „Зам. управител на супермаркет” с място на работа - магазин  ТВ „Европа-Раднево”, находящ се в гр. Раднево. Със заповед № 303/25.06.2014г. трудовото й правоотношение било прекратено на основание чл.328, ал.1 т.3 от КТ. Към момента на прекратяване на трудовото правоотношение, ответникът не бил изплатил на ищцата трудовите възнаграждения за м.февруари 2014г. в размер на 800 лв., за юни 2014г. в размер на 800 лева;  сумата от 350 лева, представляваща обезщетение  за неползван платен годишен отпуск от ищца по  чл.224, ал.1 от КТ за 12 – дванадесет работни дни; сумата от 976,11 лева, представляваща обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ, както и законната лихва върху всяка просрочена сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното издължаване, затова моли да й бъдат присъдени, както и извършените по делото разноски. В с.з. е направила изменение на сумите като ги е претендирала съобразно размерите, установени от съдебно-счетоводната експертиза.

Ответникът е оспорил исковете по размер.

С решението си Радневският районен съд е уважил исковете.

Въззивната жалба е против решението на Радневският районен съд в частта, в която се осъжда „ЕВРОПА МАРКЕТ” ООД гр. София   да заплати  на Й.К.Д. сумата от 867,24 лв., представляваща обезщетение по чл.222,ал.1 от КТ, ведно със законната лихва върху същата, считано от 02.07.2015 год. до окончателното му изплащане. В другата част няма постъпила въззивна жалба, поради което решението е влязло в законна сила.

Безспорно е установено по делото, че между страните е съществувало трудово правоотношение, което на 25.06.2014 год. е било прекратено на основание чл. 328, ал.1, т.3 КТ-поради намаляване на обема на работа, за което управителят издал заповед № 303, връчена на ищеца на същата дата. В заповедта е посочено, че се прекратява трудовото правоотношение с ищцата, заемаща длъжността „Зам. управител супермаркет”.

За изясняване на обстоятелствата по делото е била назначена съдебно – счетоводна експертиза, която е депозирала писмено заключение. Същото е компетентно и мотивирано изготвено, не е оспорено от страните, поради което съдът го възприема изцяло.  От същото се установява, че дължимото  обезщетение по чл.222,ал.1 КТ на ищцата възлиза на сумата от 867,24 лв. При проверката, която е извършило вещото лице, същото е установило, че няма данни и доказателства това обезщетение да й е изплатено.

Съгласно разпоредбата на чл. 222 ал.1 КТ при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец.        

По делото е безспорно установено, че трудовото правоотношение между страните е прекратено на осн. чл.328,ал.1,т.3 КТ- поради намаляване на обема на работата, при което и на осн. чл.222,ал.1 КТ работодателят дължи на работника или служителя обезщетение за времето, през което е останал без работа за срок един месец, което обезщетение, съгласно цитираното по-горе експертно заключение е равно на 892.65лв., установено е по делото по безспорен и категоричен начин, че то не е начислено и не е изплатено, поради което така предявеният иск е основателен и правилно е бил уважен от първоинстанционния съд. Върху това обезщетение също се дължи законната лихва, считано от датата на предявяване на иска-02.07.2015г. до окончателното му изплащане.            

Настоящата инстанция споделя напълно тези доводи и съображения. Неоснователни са доводите, изложени от пълномощника на въззивника, че за установяване на факта на оставане без работа лицето било длъжно да представи трудовата книжка при работодателя по прекратен договор от отбелязванията, в която да е видно това обстоятелство, както и че обезщетението се изплаща при поискване от служителя и работодателя не бил длъжен да го потърси, за да му изисква съответен документ. От цитираната по –горе разпоредба - чл.222 ал.1 от КТ, което е основанието за дължимост на претенцията на въззиваемия не следват такива съждения, каквито са развити във въззивната жалба, поради което същата следва да бъде оставена без уважение. В конкретния случай са налице предпоставките на чл.222 ал.1 от КТ, поради което и искът правилно е уважен. 

Предвид гореизложените съображения, въззивният съд намира решението за правилно и законосъобразно в обжалваната част, поради което следва да бъде потвърдено. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони.

С оглед изхода на делото, а именно неоснователност на въззивната жалба и предвид изрично направеното своевременно искане от въззиваемият за присъждане на разноски и за настоящата инстанция, следва въззивникът да бъде осъден да заплати на въззиваемия  направените разноски по делото и за настоящата инстанция, които са в размер на 300 лв. – адвокатско възнаграждение.

             

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 14 от 26.02.2016 г., постановено по гр.дело № 527/2015 г. по описа на Радневския районен съд в обжалваната част.                

 

ОСЪЖДА  „ЕВРОПА МАРКЕТ” ООД, с ЕИК 202192505, със седалище и адрес на управление: гр.София ж.к. Люлин 9. ул. "Ген. Асен Николов" № 19 с управител И.С.С.,  ДА ЗАПЛАТИ  на Й.К.Д. с ЕГН: **********, с адрес *** сумата 300 лв. /триста лева/, представляваща направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение пред въззивната инстанция.

 

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                       

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: