Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

323                                                     04.11.2016г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,   ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ  на пети октомври                                                    две хиляди и шестнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА – ЯНЧЕВА                                                                   

                                                                            МАРИАНА МАВРОДИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                  НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно въззивно гражданско дело №  1278 по описа за 2016 година.

           

Производството е образувано по въззивна жалба на Община Казанлък чрез юрисконсулт З.Б. против решение № 247 от 13.05.2016 г., постановено по гр.дело № 454/2016 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което се признава уволнението на Д.Н.П. от длъжността Старши експерт „Туризъм“, наложено със заповед № 9/13.01.2016г. на Кмета на Община Казанлък за незаконосъобразно и се отменя, като се възстановява Д.Н.П. на заеманата преди уволнението длъжност поради незаконосъобразността на извършеното уволнение. Присъдени са държавна такса и разноски.

 

          Въззивникът счита, че решението на първоинстанционния съд е неправилно, поради съществено нарушение на процесуалните правила и неправилно прилагане на материалния закон. Излага подробни съображения в жалбата си, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли съдът да отмени първоинстанционното решение като неправилно и да постанови ново, с което да отхвърли предявените искове, като неоснователни и недоказани.

 

Въззиваемата Д.Н.П., чрез пълномощника си адв. Е.Д., оспорва въззивната жалба като неоснователна и необоснована. Излага подробни съображения, които са докладвани в съдебно заседание. Моли съдът да потвърди решението на първоинстанционния съд, с което исковете на ищцата са уважени, както и да й присъди направените разноски пред въззивната инстанция.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

Предявени са искове за отмяна на незаконно уволнение и за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност, с правно основание чл. 344, ал.1, т.1 и т.2 от КТ.

 

Ищцата твърди, че работила при ответника по безсрочен трудов договор и допълнително споразумение от 25.07.2012г. на длъжност Старши експерт „Туризъм“ при отдел „Култура и туризъм“ за пълен работен ден с основно месечно трудово възнаграждение в размер на 640лв. Сочи, че на 13.01.2016г. ѝ била връчена заповед № 9 от същата дата на Кмета на Община Казанлък, с която и на основание чл. 328 ал.1 т.2 от КТ, поради съкращаване в щата и Решение № 12 от 16.12.2015г. на Общински съвет- Казанлък, се прекратявало трудовото правоотношение, считано от 14.01.2016г. Счита уволнението си за незаконосъобразно, тъй като липсвали законовите предпоставки, актове и процедури по чл. 328 ал.1 т.2  от КТ. Твърди, че при уволнението й работодателят нарушил процедурните изисквания по чл. 333 ал.3 и ал.4 от КТ, както и чл. 9 т.3 от действащия колективен трудов договор, като не взел предварително съгласие за прекратяване на трудовото правоотношение от синдикалните органи на СРС-гр. Казанлък и на САС при КТ „ Подкрепа“. Не спазил изискванията на колективния трудов договор да предприеме действия по прекратяване на трудовото правоотношение след изчерпване възможностите за назначаване на ищцата на друга длъжност. Не спазил императивните изисквания на чл. 329 от КТ да извърши подбор между служителите в Отдел „ Култура и туризъм“ преди и след промените в структурата на общинската администрация. Заявява, че след прекратяване на трудовото правоотношение, упражняваните от ищцата трудови функции, дейности и задачи били запазени и продължавали да се осъществяват от служители в Отдел „ Култура и туризъм“ при Община Казанлък. Моли съда да отмени уволнението, наложено със Заповед № 9/13.01.2016г. на Кмета на Община Казанлък, като незаконосъобразна и неправилна, като я възстанови на заеманата преди уволнението длъжност „ Старши експерт „ Туризъм“ при отдел „ Култура и туризъм“ при Община Казанлък. Ответникът Община Казанлък оспорва предявените искове като неоснователни. Счита, че било налице реално съкращаване на щата и премахване на трудовите функции, които П. изпълнявала до прекратяване на трудовото правоотношение, като по силата на Решение № 12/16.12.2015г. на ОбС- Казанлък, считано от 07.01.2016г. длъжността й с това наименование и трудови функции не съществувала в структурата на Общинска администрация. Твърди, че част от функциите на длъжността, която ищцата изпълнявала, били премахнати, а други били разпределени между други длъжности в отдел „Култура и туризъм“, а участието в разработването на проекти по Оперативни програми на Европейския съюз изцяло се изпълнявало от служители от новосъздаден отдел „ Стратегическо планиране и проекти“. Счита, че били спазени всички изисквания на КТ, а при прекратяване на трудовото правоотношение не било налице задължение за работодателя да извърши подбор, тъй като длъжността на П. била единствена и премахната, като били премахнати и трудовите й функции. Твърди, че ищцата не се ползвала от закрилата по чл. 333 ал.3 вр. чл. 328 ал.1 т.2 от КТ. Излага съображения, че работодателят нямал задължение да иска писмено съгласие на синдикалните органи на СРС, гр. Казанлък и на САС при КТ „Подкрепа“, каквото било записано в чл. 9 т.3 от Колективния трудов договор от 02.02.2015г. Прави възражение за недействителност на тази клауза в КТД, поради противоречие с чл. 50 ал.1 вр. чл. 61 от КТ. По съображения за неоснователност на главния иск счита за такъв и акцесорния иск по чл. 344 ал.1 т.2 от КТ. Моли съда да отхвърли обективно съединените искове, като неоснователни и недоказани.

 

Не е спорно обстоятелството, че ищцата е работила при ответника по силата на трудов договор № 48/03.09.2007г. С допълнителни трудови споразумения ищцата е преназначавана на различни длъжности в Община Казанлък, като с последното допълнително споразумение № 164/25.07.2012г. е назначена на длъжност Старши експерт „ Туризъм“ с шифър по НКПД: 24226046, длъжностно ниво по КДА:10, Наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 6, с основно месечно трудово възнаграждение в размер на 640лв.

От представената Заповед № 9/13.01.2016г. на Кмета на Община Казанлък, се установява, че на осн. чл. 328 ал.1 т.2 предл.второ от КТ, считано от 14.01.2016г. се прекратява трудовото правоотношение с ищцата, поради съкращаване на щата и Решение № 12/16.12.2015г. на ОбС- Казанлък. Заповедта е връчена на ищцата на 13.01.2016г., и е подписана със забележка, че не е спазена процедурата по съгласуване със синдикалното ръководство.

 

От представеното писмо, изх. № 02/14.01.2016г. на Синдикален регионален съюз на КТ „ Подкрепа“, адресирано до кмета на Община Казанлък, съставено във връзка с писмо изх. № 63-00-2/13.01.2016г., се установява, че Кмета на Община Казанлък е уведомен, че Д.Н.П. е избрана за секретар на Синдикалната секция на КТ „ Подкрепа“ в Общинска администрация на Общо събрание, проведено на 17.10.2011г. и същата няма прекъсвания на правомощията. Установя се също, че синдикалния орган, определен от Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“, който съгласно чл.333, ал.3 от КТ следва да даде предварително съгласие е СРС на КТ „Подкрепа“ в качеството си на териториално поделение и САС /синдикат на административните служители/ на КТ“Подкрепа“ в качеството си на професионално поделение. 

 

От представените по делото писмени документи се установява, че ищцата е завършила средното образование, със специалност „Организация на туристическото обслужване“, има висше образование, степен „Бакалавър“ по специалността „Туризъм“ и висше образование степен „Магистър“ по специалността „Регионално развитие и политика“, както и сертификати за степен на владеене на английски и немски езици, съгласно Европейската езикова рамка.

 

От представения по делото Протокол № 23/17.10.2011г.  на ОС на СС на КТ „Подкрепа“ в Общинската администрация гр.Казанлък, се установява, че за председател на СС на КТ „ Подкрепа“ при Община Казанлък е избрана М.Д., за секретар - Д.П., а за членове- И.И. и Г.К.. От представения по делото Колективен трудов договор от 02.02.2015г., подписан от Кмета на Община Казанлък, в качеството си на работодател и Синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“, е видно, че в разпоредбата на чл. 9 е предвидено, при прекратяване на трудовите правоотношения в рамките на договорената численост, работодателят да спазва следните условия: да не прекратява едновременно трудовите договори на служители, които са семейство; да не прекратява едностранно трудовите правоотношения със служители, на които в близките три или по- малко години им предстои пенсиониране, или ако се налага да го направи, да търси начини за пренасочването им на друга длъжност до навършване на пенсионна възраст, да не прекратява трудовите правоотношения с членове на синдикатите, без предварително писмено съгласие, съобразно чл. 333 ал.3 и ал.4 от КТ и след като се изчерпят възможностите за назначаването им на друга длъжност.

От представените по делото длъжностно разписание на Общинска администрация при Община Казанлък, в сила от 01.06.2012г., Решение № 6, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 14.12.2011г., Протокол № 3, за утвърждаване структура на Общинска администрация е видно, че в отдел „ Култура и туризъм“ има шест щатни бройки за следните длъжности: Началник отдел „ Култура и туризъм“, Главен експерт „Културни програми и проекти и културни институти“, Старши експерт „Читалища, празници и културен календар“, Старши експерт „Култура“, Старши експерт „Туризъм“ и Главен специалист „Туризъм“, като изискванията за заемане на гореизброените длъжности е за завършена образователно-квалификационна степен- бакалавър. От длъжностно разписание на Общинска администрация при Община Казанлък в сила от 07.01.2016г. , Решение №12, взето на заседание на Общински съвет- Казанлък, проведено на 16.12.2015г., Протокол № 3, ведно с длъжностните разписания на звената в администрацията извън щата на общинската администрация, които се явяват Приложение № 2 към това Решение на ОбС- Казанлък се установява, че в структурата на отдел „Култура и туризъм“ са предвидени отново шест щатни бройки, с наименования на длъжностите: Началник отдел „Култура и туризъм“, Главен експерт „Програми и проекти в сферата на културата и туризма, международно сътрудничество“, Старши експерт „ Реклама и дизайн в културата, обслужване на информационен център и читалища“, Старши експерт „Организация и управление на изложбена зала, културни институти“, Старши експерт „ Маркетинг и мениджмънт в туризма“ и Младши експерт „ Културни събития и културен календар“, като изискванията за заемане на всяка от гореизброените е длъжности е завършена образователно-квалификационна степен- бакалавър.

 

По делото е представена и приета като писмено доказателство справка за незаетите работни позиции в Общинска администрация към 13.01.2016г., изготвена от Главен експерт „ Човешки ресурси“, от която се установява, че към посочената дата са свободни 17 длъжности.

От приложената по делото служебна бележка с изх. № 272/29.02.2016г. на Дирекция „ Бюро по труда“, гр. Казанлък е видно, че считано от 15.01.2016г. ищцата е регистрирана като безработно лице.

 

От показанията на разпитаната като свидетел С.К.К.– служител в общината, в момента на длъжност Началник на Кабинета на Кмета на Община Казанлък, а преди това на длъжност Началник отдел „Култура и туризъм“, се установява, че като старши експерт ищцата имала задължения, пряко свързани с дейността на туризма, приоритетите в сферата на туризма, разработване на проекти по Оперативни програми на Европейския съюз в сферата на туризма, участие в туристически борси, това били нейните задължения по длъжностна характеристика. П. подготвяла и организирала работата на Съвета по туризъм, като изпълнявала и други дейности, възложени й пряко от началника на отдел „ Култура и туризъм“.  Твърди, че в момента в тяхната цялост тези трудови задължения не съществували, като някои от тях отпаднали, а други били разпределени на други служители. В новата структура на общинска администрация Старши експерт „Туризъм“ вече нямало, тъй като длъжността касаела маркетинг и мениджмънт в областта на туризма и по- скоро този експерт трябвало да има икономическа специалност в сферата на туризма, както и да изпълнява редица дейности по СФУК. Свидетелката Касева посочва, че разлика в броя на щатовете нямало, защото обема на работа, макар и по- голям, можел да се преструктурира.

 

Видно от показанията на свид. М.Д.Д., работеща в общината като Главен специалист- домакин е, че на проведено на 17.10.2011г. в Община Казанлък общо събрание на синдикалните членове на синдикална секция към КТ „ Подкрепа“ свидетелката е избрана за председател, а ищцата П.- за секретар. Свидетелят твърди, че изборът бил действителен, тъй като на събранието присъствали повече от 70 % от членовете. За така проведеното общо събрание бил съставен Протокол № 23/17.10.2011г. Установява, че екземплярът от протокола, приложен по делото текстово бил същия, като оригиналният, но поради избързване на протоколиста на събранието останал без подпис на председател и същият този екземпляр бил предоставен в Регионалната секция на КТ „ Подкрепа“ за госпожа П.. Свидетелства, че преди 17.10.2011г. синдикалната секция имала друго ръководство- председател била госпожа К., която се пенсионирала, секретарят бил друг служител, а свид. Д. била касиер. Твърди, че с избора на новия управителен съвет правомощията на стария били прекратени. Посочва, че синдикалната секция нямала друг секретар освен Д.П.. Според свидетелката, в точка втора от протокол № 23/17.10.2011г., където има повторение на думата „секретар“ на СС на КТ „ Подкрепа“, абревиатурата „ СС“ означавала „Синдикална секция“, а повторението - най- вероятно е техническа грешка.

От показанията на свид. Ц.Ц.П. се установява, че същата като Председател на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“ и за Община Казанлък, присъствала на проведеното на 17.10.2011г. общо събрание на синдикалната секция на синдиката в Община Казанлък, на което се взели решения и било избрано ръководство на синдикалната секция, като за председател била избрана М.Д., за секретар- Д.П. и за членове- И.И. и Г.К.. Свидетелката счита, че приложения екземпляр от протокола без подпис на председател явно било техническо недоглеждане, тъй като били напечатани повече екземпляри и й бил занесен такъв без подпис. Твърди, че синдикалната секция на КТ „ Подкрепа“ била една- единствена и тя била в Община Казанлък и този протокол бил на същата тази организация. Посочва, че до провеждане на събранието А.Т. била секретар на синдикалната секция, а след избора на ново ръководство секретар била Д.П.. Твърди, че щом било проведено събрание и избрано ново ръководство, правомощията на стария управителен съвет се прекратявали автоматично. Свидетелката уточнява, че управителния съвет се състоял от председател и от секретар, като можело да има и повече от един секретар- толкова, колкото изберат. По точка втора от протокол № 23/17.10.2011г. свидетелката обяснява, че членовете също били секретари, но този секретар, който бил избран –Д.П., е първи секретар и има ранга на заместник- председател.

 

Прекратяването на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т.2, пр.2 от КТ представлява безвиновно основание за уволнение на работниците и служителите. Съкращение в щата означава премахване на отделни бройки от утвърдения общ брой на работниците и служителите в предприятието, поради преустановяване на съответстващите им трудови функции, считано от един определен момент за бъдеще. За да бъде законосъобразно уволнението на това основание, е необходима кумулативната даденост на следните предпоставки: да е реално, а не фиктивно, т.е. съответната трудова функция действително да се премахва, а не само да се променя наименованието на съответстващата й длъжност при запазване характера на извършената работа; уволнението и фактическото премахване на съответната трудова функция да съвпадат по време или уволнението да следва съкращаването на щата; да бъде извършено по съответния ред и от органа, който има право да извършва такава промяна.

Съгласно разпоредбата на чл. 333, ал.3 КТ, в случаите по чл.328, ал.1, т.2 , работодателят може да уволни работник или служител, който е член на ръководството в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето докато заема съответната длъжност, само с предварително съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация. Съгласието на синдикалния орган по чл. 333, ал. 3 от КТ има защитна функция като предварителна закрила, чиято същност е да забрани изобщо извършване на уволнението или да го разреши, като го постави в зависимост от получаването на предварително разрешение от синдикалния орган, за да предотврати прибързаните, пристрастни и несправедливи уволнения.

В настоящия случай, работодателят – ответник е нарушил разпоредбата на чл. 333, ал. 3 КТ, тъй като не е поискал и получил предварително съгласие за уволнението на ищцата от съответното поделение на КТ „Подкрепа“. Ищцата П. е била член на синдикалното ръководство, съгласно разпоредбата на § 1, т.6 от КТ, като секретар на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в общинската администрация.

 

Неоснователно е оплакването в жалбата, че ищцата не следвала да се ползва от закрилата по чл.333, ал.3 от КТ. Не съществувала пречка, синдикалната организация да избере неограничен брой секретари, обаче разпоредбата на §1, т.6 от ДР на КТ уреждала синдикална защита само на двама члена на ръководството – председателя и един секретар, останалите секретари не се ползвали със закрила при уволнение.

В представения Протокол от общо събрание на СС на КТ „Подкрепа“ в общинската администрация Казанлък  № 23 от 17.10.2011г. е видно, че ищцата Д.П. е избрана на секретар, М.Д.– за председател на СС. Другите двама избрани – И.И. и Г.К. са членове на управителния съвет. Това обстоятелство не се променя от показанията на св. П., която твърди, че двамата членове на УС също били секретари, но първия секретар, с ранг на заместник – председател била Д.П.. В този смисъл са и показанията на св. Д., която установява, че в момента в СС няма друг секретар, освен Д.П.. Въпреки възраженията си, ответникът не ангажира доказателства които да установяват обратното.

 

Съгласно чл. 9 т.3 от представения по делото Колективен трудов договор от 02.02.2015г., при прекратяване на трудовите правоотношения в рамките на договорената численост, работодателят следва да не прекратява трудовите правоотношения с членове на синдикатите, без предварително писмено съгласие, съобразно чл. 333 ал.3 и ал.4 от КТ и след като се изчерпят възможностите за назначаването им на друга длъжност. Разпоредбата на чл. 333, ал. 4 КТ установява предварителна закрила при уволнение, ако такава е предвидена в КТД. Съгласно чл. 333, ал. 4 КТ, закрилата се прилага само при уволнение на две основания: съкращаване в щата и намаляване обема на работата и се осъществява, чрез изискване предварително съгласие на съответния синдикален орган.

 

Въззивната инстанция намира, че уволнението на ищцата е незаконно и поради нарушаване на чл. 333, ал. 4 КТ във вр. с чл. 9, т.3 от КТД от 02.02.2015 г. Когато това е предвидено в колективния трудов договор, при уволнение поради съкращаване на щата или намаляване обема на работа на членове на синдиката, /ищцата е член на синдикалната организация при ответника/, работодателят е задължен да вземе предварително съгласие на съответния синдикален орган в предприятието. Доказателства за такова съгласие работодателят не е представил по делото.

            Неоснователно е възражението на ответника за недействителност на разпоредбата на чл.9, т.3 от КТД, поради противоречие с повелителни норми в КТ – чл.50, ал.1 и чл.61 КТ. Съгласно разпоредбата на чл.50, ал 1 от КТ, с КТД се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. А разпоредбата на ал.2 на същия член предвижда, че КТД не може да съдържа клаузи, които са по – неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона или в КТД, с който работодателят е обвързан. Предвиденото в чл.9, т.3 от КТД, допълнително условие за изискване на предварително писмено съгласие от работодателя, съобразно чл.333, ал.4 от КТ при прекратяване на ТПО с членове на синдикатите от съответния синдикален орган в предприятието, не е в противоречие с повелителни норми на КТ. Тази разпоредба е в унисон с разпоредбата на чл.333, ал.4 от КТ, която очертава рамките в които следва да се прилага сочената разпоредба на КТД – при уволнение на работници и служители, поради съкращаване в щата или при намаляване обема на работата. Не е в противоречие с повелителните норми на КТ и условието, в рамките на договорената численост по предходния член/чл.8 от КТД/, работодателят да прекрати трудовите правоотношения с членове на синдикатите, след като се изчерпят възможностите за назначаване на друга длъжност. Не е налице противоречие и с разпоредбата на чл.61 от КТ, отнасяща се да  сключването на трудов договор.

 

            Необсъждането на всички доказателства по делото и не разглеждането  на уволнението по същество не е съществено процесуално нарушение, което да води до отмяна на обжалваното първоинстационно решение. Това е така, защото съгласно разпоредбата на чл.344, ал.3 от КТ, в случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварително съгласие на инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.  

 

            В случая дори да е налице реално съкращаване на щата за длъжността, заемана от ищцата, наличието на нарушение на процедурата за извършване на уволнението води до неговата незаконосъобразност и е самостоятелно основание за неговата отмяна. 

                       

По изложените съображения, настоящият съдебен състав намира, че с оглед установеното нарушаване на разпоредбата на чл. 333, ал.3 и ал.4 КТ във вр. чл.9, т.3 от КТД, уволнението на ищцата е незаконно, поради липса на предварително съгласие от синдикалния орган от една страна, тъй като ищцата е член на синдикалното ръководство на СС на КТ „Подкрепа“ при работодателя и на следващо място, поради неизискване на съгласие за прекратяване на ТПО на ищцата, като член на синдикална организация при работодателя и без да са разгледани възможностите за назначаване на ищцата на друга длъжност. Тези нарушения на процедурата по прекратяване на трудовото правоотношение, поради съкращаване на щата, са съществени и водят до незаконосъобразност на уволнението и са основание за неговата отмяна, само на това основание, без да се разглежда спора по същество - съобразно разпоредбата на чл. 344, ал. 3 КТ.

Ето защо, въззивната инстация намира, че обжалваната Заповед № 9 от 13.01.2016г. на Кмета на Община Казанлък е незаконосъобразна и следва да бъде отменена. Предявеният иск с правно основание чл.344, ал.1, т.1 КТ е основателен и следва да се уважи.

 

Предявеният обективно съединен иск за възстановяване на ищцата на заеманата длъжност преди уволнението, предвид признаването на уволнението за незаконно и неговата отмяна, също следва да бъде уважен. Ищцата следва да бъде възстановена на заеманата преди уволнението длъжност Старши експерт „Туризъм“ при Община Казанлък.

 

            Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Казанлъшкия районен съд е правилно и законосъобразно, макар и по различни от изложените в него съображения, поради което следва да бъде потвърдено изцяло.

           

            В полза на въззиваемата страна следва да се присъдят разноски в размер на 500 лв., съгласно представени доказателства и списък.  

           

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение № 247 от 13.05.2016 г., постановено по гр.дело № 454/2016 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

           

ОСЪЖДА Община Казанлък, Булстат: 000817778, гр. Казанлък, бул. Розова долина № 6, представлявана от Кмета Г.Г.С. да заплати на Д.Н.П., ЕГН ********** *** сумата от 500 /петстотин/ лева, представляващи направените по делото разноски за възнаграждение за един адвокат за настоящата инстанция.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: