Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 358…………………25.11.2016 година………………..Град С.

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Втори граждански състав

На двадесет и пети октомври…………………………………...……..Година 2016              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                              

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                                            СВИЛЕН ЖЕКОВ

                        

 

Секретар С.С.…………………...………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1301…по описа за 2016………..……...година.

 

        Обжалвано е решение № 568 от 01.06.2016 г., г. постановено по гр.дело № 2528/2014 г. на С., с което е отхвърлен           предявеният иск от  Ч.М.Ч., К.К.Ч., Ц.И.П., И.П.М., Г.И.М. и Ц.М.М. за признаване за установено по отношение на Община С., че е била допусната грешка в кадастралната основа на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр.С. със заповед № РД-18-01/07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, пренесени като грешка, извършена с техническа анкета, завършила с издаването на заповед № 2341/21.11.2006 г. на Кмета на Община С., изразяващо се в неотразяването на съществуващата сграда в поземлен имот с идентификатор 68850.527.359 в гр.С., община С., обл.С. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1/07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. С., п.к. 6000, ул. Железник- разширение, с площ: 1026 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 407, квартал 624, при съседи: 68850.527.361; 68850.527.358 и 68850.527.360, както и неправилното заснемане и нанасяне на имота им в действащата към момента кадастралната карта, като неоснователен и недоказан.

 

        Въззивниците Ч.М.Ч., К.К.Ч., Ц.И.П., И.П.М., Г.И.М. и Ц.М.М., чрез пълномощника си адв.С.Р., считат, че решението е неправилно като необосновано и постановено в противоречие с материалния закон. Излагат подробни съображения и молят обжалваното решение да бъде отменено изцяло, вкл. и в частта му за разноските, и предявеният иск да бъде уважен. Претендират за присъждане на разноски за двете съдебни инстанции.  

 

        Въззиваемият Община С. в отговора си по чл.263, ал.1 ГПК, чрез пълномощника си юрисконсулт Д.В., взема становище, че въззивната жалба е неоснователна, а атакуваното решение- валидно, допустимо и правилно. Моли решението на първоинстанционния съд да бъде потвърдено изцяло и му се присъдят разноските за въззивната инстанция.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционния съд е предявен иск с правно основание чл.53, ал.2 ЗКИР /първоначална редакция/ нов чл. 54, ал.2 ЗКИР. Ищците Ч.М.Ч., К.К.Ч., Ц.И.П., И.П.М., Г.И.М. и Ц.М.М. твърдят в исковата молба, че са собственици на по ½ ид.част от поземлен имот с площ от 1200 кв.м по нотариален акт, находящ се в гр. С., в м. “Г”., представляващ неурегулиран поземлен имот пл. № 407 с площ от 1050 кв.м съгласно скица, в квартал 624 по плана на града, утвърден със заповед № 810/07.07.1978 г., при граници на поземления имот: улица и неурегулиран поземлен имот пл. № 406, и неурегулиран поземлен имот пл.№ 403 в УПИ-парцел I-първи- Спортен комплекс, заедно с цялата вилна сграда построена в същия поземлен имот /само първите двама ищци/, като са претендирали съдът да признае за установено по отношение на ответника Община С., че е била допусната грешка в кадастралната основа на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. С. със заповед № РД-18-01/07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, пренесени като грешка, извършена с техническа анкета, завършила с издаването на заповед № 2341/21.11.2006 г. на Кмета на Община С., изразяващо се в неотразяването на съществуващата в имота сграда, както и неправилното заснемане и нанасяне на имота им в действащата към момента кадастралната карта, а именно: на поземлен имот с идентификатор 68850.527.359 в гр.С., общ.С., обл.С. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1 от 07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. С., п.к. 6000, ул.”Железник”- разширение, с площ: 1026 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 407, квартал 624, при съседи: 68850.527.361; 68850.527.358 и 68850.527.360, независимо, че същият към момента на одобряването на плана е бил с друга конфигурация.

 

        Предявеният иск по чл.53, ал.2 ЗКИР /първоначална редакция/ нов чл.54, ал.2 ЗКИР е оценяем, като съгласно чл.69, ал.1, т.2 ГПК цената му се формира на основата на данъчната оценка или пазарната цена на частта от имота, правото на собственост върху която се защитава с предявяването на иска /т.1 от ТР № 8/2016 г. на ОСГК на ВКС/. В конкретния случай с предявяването на иска се защитава правото на собственост върху целия имот и съществуваща в същия вилна сграда. От представените удостоверения за данъчни оценки  на Община С., отдел МДТ, №№ ДО 00523164/28.04.2014 г. и ДО 00560663 от същата дата, се установява, че данъчната оценка на целия имот възлиза на 81394.20 лв. /54411.20 лв. плюс 26983 лв./.

 

        Съгласно разпоредбата на чл.104, т.3 ГПК на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50000 лв. Родовата подсъдност е абсолютна положителна процесуална предпоставка, за наличието на която съдът следи служебно. В настоящия случай предявеният иск, както бе посочено по- горе, е за защита правото на собственост върху недвижим имот с данъчна оценка над 50000 лв., която формира цената на иска, поради което компетентен да го разгледа е Окръжен съд - С..

 

        Следователно районният съд като е разгледал по същество иск, родово подсъден на окръжен съд, е постановил недопустимо решение, което въззивната инстанция следва да обезсили изцяло. Съгласно чл.270, ал.3, изр.2 ГПК, при обезсилване на решение поради неподсъдност на спора, въззивната инстанция е длъжна да изпрати делото на компетентния съд, който в настоящия случай е Окръжен съд - С..

 

        Предвид гореизложеното въззивният съд намира, че обжалваното решение е недопустимо и следва да бъде обезсилено и делото изпратено на компетентния съд- Окръжен съд С., който да разгледа предявения иск като първа инстанция. Претенциите за присъждане на разноски по производството следва да бъдат разгледани при решаване на спора по същество.

 

        Водим от горните мотиви,  Окръжният съд

                                                                                                                               

                                                                       Р  Е  Ш  И :

 

        ОБЕЗСИЛВА решение № 568 от 01.06.2016 г., постановено по гр. дело № 2528/2014 г. по описа на С..

 

        ИЗПРАЩА делото на компетентния съд- Окръжен съд С..

 

        Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ГПК.

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: