Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 336                                             11.11.2016г.                           гр.Стара Загора

 

    В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  ГРАЖДАНСКО отделение, ІІ  състав

На единадесети октомври две хиляди и шестнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : РУМЯНА ТИХОЛОВА    

                                                    ЧЛЕНОВЕ :           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                                  СВИЛЕН ЖЕКОВ

Секретар С.С.

като разгледа докладваното от съдията - докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело N 1331 по описа за 2016 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

          Производството е на основание чл.269- 273 от ГПК и във вр. с чл.2, ал.1, т.2 от ЗОДОВ.

 

Делото е образувано по въззивна жалба от ответника Районна прокуратура/РП/- гр.С. против осъдителната част от Решение № 730/13.07.2016г. по гр.д.№ 1267/2016г. по описа на РС- С., с което е осъдена да заплати на ищеца З.Г.Г. от гр.С. парично обезщетение в размер на 1 000 лв., ведно със законните последици от това, за обезщетяване на неимуществени вреди от воденото и прекратено против него ДП № 690/2012г. по описа на ОД на МВР- С., както и разноските пред първата инстанция. Прави конкретни оплаквания във въззивната си жалба, свързани с твърдяната от нея прекомерност на размера на присъденото парично обезщетение, и моли то да бъде намалено, заедно със съответната част от разноските по делото. Няма нови доказателствени искания. Не се е явил процесуален представител и не е пледирал пред настоящата въззивна съдебна инстанция. Няма претенции за разноски по делото.

 

Въззиваемият- ищецът  З.Г. *** не е подала писмен Отговор на въззивната жалба в законния 2- седмичен срок и не се е явил лично в о.с.з. пред настоящия въззивен съд. Процесуалния му представител- адвокат пледира, че атакуваното Решение е мотивирано, законосъобразно и правилно и моли да се потвърди изцяло в обжалваната му осъдителна част, ведно със законните последици от това. Претендира за разноските си по делото пред настоящата въззивна инстанция в размер на 360 лв. за възнаграждение на 1 адвокат- повереник, съгласно представения Списък по чл.80 от ГПК.

 

Представителят на ОП- С. заявява, че в.жалба е изцяло основателни и доказана относно прекомерността на присъденото парично обезщетение, че то е твърде завишено с оглед реално осъществената срещу ищеца наказателна репресия, поради което моли присъденото обезщетение да бъде намалено от 1000 лв. до един минимален размер.

 

Настоящият въззивен съд, след като обсъди доводите на всяка от страните, като провери мотивите и диспозитивите на атакуваното първоинстанционно съдебно Решение, и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото :

Предметът на спора се определя от посочените от ищеца като основание на иска обстоятелства и от търсената от ищеца защита, като въззивният съд е длъжен да разреши материалноправния спор между страните по същество. Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ, Държавата отговаря чрез своите органи/в случая РП- С./ за техните действия и бездействия в кръга на законовите им правомощия.

Предвид установената по безспорен начин пред РС и неоспорена от никоя от страните фактическа обстановка по процесния случай, в исковата претенция се явява изцяло основателно и доказана по фактическо и правно основание съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ, във вр. с чл.82- 86 от ЗЗД.

Относно спорния по делото въпрос за определяне на справедливия размер на дължимото парично обезщетение на пострадалото от органите на Държавата лице/ищеца- въззиваем/, в мотивите на атакуваното първоинстанционно Решение на РС- С. съдът подробно, мотивирано, обосновано и законосъобразно е обсъдил всички събрани пред него писмени и гласни доказателства, и е постановил в осъдителната част на своето Решение един напълно обоснован от фактическа и правна страна размер присъденото парично обезщетение. Предвид на което въззивният съд възприема изцяло мотивите на РС в атакуваното му Решение и препраща изцяло към съществуващите мотиви на първоинстанционния съд предвид нормата на чл.272 от ГПК.

 

В хода на въззивното производство не се доказва по какъвто и да е начин защитната тези на въззивника/ответник/ РП- С. за прекомерен, необоснован и твърде завишен размер на определеното от РС парично обезщетение по спора между страните- а именно уважен за 1000 лв. при първоначално претендирани общо 1500 лв. Още повече, че въззивникът никъде в жалбата си не сочи кой размер под присъдените процесни 1000 лв. би бил нормален по процесния казус.

Поради което обжалваното първоинстанционно Решение следва да се потвърди изцяло, ведно със законните последици от това.

 

В тази връзка и с оглед резултата от въззивното обжалване, на осн. чл.273 във вр. с чл.78, ал.1 от ГПК въззивникът/ответник/ следва да бъде осъден и да заплати на въззиваемия/ищец/ всички негови разноски пред настоящата въззивна съдебна инстанция в размер на 360 лв. за възнаграждение на един адвокат пред ОС- С.- видно от писмения Договор за правна защита и съдействие № 387/21.09.2016г. и Списъка по чл.80 от ГПК от 11.10.2016г. по настоящото в.гр.д.

 

Ето защо мотивиран от горните съображения и на осн. чл.269- 273 във вр. с чл.78, ал.1 и чл.80 от ГПК, във вр. с чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ, въззивният ОС- С.

 

                                                    Р   Е   Ш   И   :

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение № 730/13.07.2016г. по гр.дело № 1267/2016г. по описа на РС- С..

 

          ОСЪЖДА Прокуратурата на Република Б. - гр.С.- ., бул.“В.“ № ., да заплати на З.Г.Г.- ЕГН ********** от гр.С., кв.“Т.“, бл.., ет.., ап..сумата 360 лв./триста и шестдесет лева/ разноски по делото пред въззивната инстанция.

 

 

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горестоящ ВКС- София.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                 ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

 

 

                   2.