Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 322                            04.11.2016 година                      гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 12 октомври                                                                          2016 година

В открито заседание в следния състав

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                           ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА        

 

                                                              НИКОЛАЙ УРУКОВ     

                                                            

                                                                   

СЕКРЕТАР: П.В. …………………………………………..

ПРОКУРОР:……………………………………………………………………

Като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА в.гр.д. № 1344 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази:

      

Производството е образувано по въззивната жалба на М.П.П., подадена от адв. И.П., против решение № 133 от 13.07.2016 г., постановено по гр.дело № 4690/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд.

Въззивницата счита, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно, необосновано, неправилно и постановено при непълни доказателства и в противоречие с материалния закон – чл.102, вр. чл.178 от ЗЗД. Съдът не бил взел предвид факта, че предмет на сделката е ипотекиран имот, при което ипотеката следва собствеността. Освен това съдът е разкъсал правната връзка между сделката, извършена между съсобственици и плащането на продажната цена, което е станало с плащането на ипотечния дълг учреден в тежест на продавача. При решаване на съдебния спор не било взето под внимание, че имотът е съсобствен и че се създават редица права за съсобствениците, съгласно чл.33 от ЗС. Намира, че изводите на съда, че не била изплатена продажната цена от купувача и единствено поради това е уважил иска и е развалил договора, са явно необосновани и незаконосъобразни. Моли да бъде отменено обжалваното решение и вместо него бъде постановено друго, с което се отхвърли предявения от Р.З.  против М.П.П. иск за разваляне на договор за покупко-продажба на ¾ ид.ч. от недвижим имот, подробно описан в нотариален акт№31, том 6 рег. № 11046, дело № 868 от 2010г. на Нотариус Денчо Недялков.

Въззиваемият Р.Н.З.  чрез адв. М.С., взема становище, че въззивната жалба е неоснователна, а решението на първоинстанционния съд е законосъобразно и правилно. Подробно и  мотивирано съдът приел, че ответницата не е платила продажната цена на процесния имот. Съдът подробно е мотивирал извода си, че заплащането в размер на 10 000 лв. на ипотеката, след сключване на сделката, не е плащане на цената на имота. Моли съдът да постанови решение, с което да остави без уважение въззивната жалба, и в сила обжалваното решение, като законосъобразно и правилно, както и да му присъди направените разноски.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД.

Ищецът  Р.Н.З. твърди в исковата си молба, че с нотариален акт№ 31, том VI, рег. № 11046, нот.д. № 868/2010 год. от 06.10.2010 год. на нотариус Д.Н. продал на ответницата за сумата от 18500 лева собствените си 3/4 идеални части от еднофамилна жилищна сграда с идентификатор № 68850.503.297.4 в град Стара Загора на ул.„…“№ …, със застроена площ от 55 кв.м. с избено помещение, построена на общинско дворно място.  Ищецът твърди, че сумата, посочена в нотариалния акт от 18500 лв., равна на данъчната оценка на имота, не му била изплатена от ответницата. Затова моли съдът да постанови решение, с което развали договора за покупко-продажба поради неплащане на цената.

Ответницата М.П.П.,  чрез пълномощника си адв. К.К. от АК- Стара Загора изразява становище, че предявеният иск  за разваляне на договора за покупко – продажба е неоснователен. Заявява, че действителната фактическа обстановка била друга. Твърди, че е заплатила процесната цена, посочена в нотариалния акт, поради което тя е изправна страна по извършената сделка от 06.10.2010г. и искането за разваляне на договора е неоснователно.

По делото е установена следната фактическа обстановка, а именно: процесната сграда, представляваща къща с административен адрес гр. Стара Загора, ул."…" № …е била построена през 1971г. с отстъпено /учредено/ право на строеж в дворно място - тогава държавна собственост. Собственик на къщата е била М.С.Д.- майка на ищеца Р.Н.З., като за собствеността на къщата е съставен нотариален акт № 34, том II, дело № 492/1971г. на нотариуса при Старозагорския народен съд. След промените през 1991г., с приемането на новата конституция и последвалите я закони за държавната и за общинската собственост, дворното място по закон е преминало от Държавата към Община Стара Загора, която понастоящем е собственик на същото.На 17.02.2005г. М.С.Д. продала 1/4 идеална част от къщата на П.Ф.К. - баща на ответницата М.П.П. с нотариален акт № 29, том I, рег. № 970, дело № 15 от 2005г. на нотариус И.К..

На 13.01.2006г. П.Ф.К. и съпругата му Т.Х.К. дарили придобитата от тях 1/4 идеална част от къщата на дъщеря си -ответницата по делото М.П.П. с нотариален акт № 15, том I, рег. № 205,дело № 4 от 2006г. на нотариус И.К..

Междувременно, М. С.Д. - майка на ищеца Р.Н.З. починала и той придобил по наследство нейните ¾ идеални части от къщата.

Установено е по делото също така, че на 04.12.2008г. ищецът Р.Н.З. взел в заем пари от А.Г.Г. и обезпечил своя дълг с договорна ипотека върху посочените ¾ идеални части от къщата. Това обстоятелство било вписано в Агенцията по вписвания, Служба по вписвания - Стара Загора, което е отразено в справката на името на Р.Н.З., приложена по делото. Във връзка с това и поради факта, че Р.Н.З. не можал да върне дълга си към А.Г.Г., същият възнамерявал да предприеме необходимите законови действия за удовлетворяването си чрез реализиране на ипотеката и публична продажба на 3/4 идеални части от къщата. За да осуети публичната продажба и да ликвидира съсобствеността, ответницата М.П.П., като съсобственик на къщата с 1/4 идеална част, се споразумяла с кредитора А.Г.Г. и длъжника Р.Н.З. да заплати дълговете на последния, а вместо това той да й прехвърли останалите 3/4 идеални части от къщата.

По делото е установено, че на 05.10.2010г. М.П.П. платила на А.Г.Г. сумата 10 000 лв. за част от дълга на Р.Н.З., за което получилият сумата Г. издал разписка. На следващия ден - 06.10.2010г. ищецът Р.Н.З. й продал неговите ¾ идеални части от къщата, за което бил съставен нотариален акт № 31, том VI, рег. № 11046, дело № 868 от 2010г. на нотариус Д.Н., от който е видно, че ищецът Р.Н.З. е продал на ответницата собствените си 3/4 ид.ч. от недвижим имот: еднофамилна едноетажна жилищна сграда с  идентификатор № 68850.503.297.4, находяща се в гр. Стара Загора на ул.„…” № …, със застроена площ от 55 кв.м., заедно с прилежащото й избено помещение, находящо се под салона,  построена в общинско дворно място, находящо се в гр. Стара Загора, ул.“…“ № …, цялото с площ от 245 кв.м., представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850.503.297, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед №  РД – 18 – 65/30.05.2008г. на АГКК. Посочена е продажна цена на имота - 18 500 лв., за която ищецът по делото е удостоверил, че я е получил изцяло от купувача преди подписване на нотариалния акт. Същото обстоятелство е удостоверено и от ответницата по делото, която е заявила, че покупната цена от 18 500 лв. е заплатила на продавача изцяло преди подписване на нотариалния акт.  

Установено е по делото, че след тази сделка, на 12.10.2010г. М.П.П. платила на А.Г.Г. още 10 000 лв. за останалата част от дълга на Р.Н.З., за което Г. отново й дал разписка. След погасяването на дълга на Р.Н.З. от М.П.П., ипотекарният кредитор А.Г.Г. подал молба с нотариална заверка на подписа на 21.10.2010г. до Служба по вписвания - Стара Загора за заличаване на ипотеката върху 3/4 идеални части от къщата. Молбата бил вписана на 22.10.2010г. и заличаването на ипотеката било отразено в Агенцията по вписвания, Служба по вписвания - Стара Загора, видно от справката на името на длъжника Р.Н.З..

Горните обстоятелства се установяват от представените по делото писмени доказателства, както следва от нот. акт за учредяване  на договорна ипотека № 37, том VІ, рег. № 6228, дело № 742/2008г. . на нотариус Х.С. с рег. № 121 на НК и с район на действие СтРС е видно, че лицето А.Г.е дал в заем на Р.З. /ищецът/ сумата от 10 000 лв., която сума заемателят е получил изцяло преди подписване на нотариалния акт. Заемателят се е задължил да върне заетата сума в срок до 04.12.2009г. При неплащане на сумата или на част от нея в срока, е посочено, че заемателят ще дължи лихва в размер на 1% за всеки просрочен ден до окончателното издължаване, като вземането става изцяло изискуемо . За обезпечаване на дадената в заем сума, ведно с евентуалната лихва и разноските, ищецът Р.З. е учредил в полза на заемодателя – кредитор А.Г. договорна ипотека върху 3/4 ид.ч. от недвижими имоти – сграда с идентификатор 68850.503.297.1 по кадастралната карта на гр. Стара Загора,  находяща се в гр. Стара Загора, ул. „…“ № …, която сграда е разположена в имот с идентификатор 68850.503.297 и е със застроена площ от 29 кв.м., с предназначение – еднофамилна жилищна сграда.; сграда с идентификатор 68850.503.297.2 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, находяща се   в гр. Стара Загора, ул. … № …, която сграда е разположена в имот с идентификатор 68850.503.297 и е със застроена площ от 27 кв.м., с предназначение – еднофамилна жилищна сграда. От представените от ответницата два броя разписки с дати 05.10.2010г. и 12.10.2010г., се установява, че лицето А.Г. е удостоверил, че е получил от ответницата по делото М.П. по 10 000 лв. / общо 20 000 лв./. В първата разписка е посочено, че сумата е получена като дълг на Р.З. към А.Г. , а във втората разписка е посочено, че сумата е получена като изплащане на дълг към лицето А.Г. за освобождаване от ипотека на къщата на ул.“…“ …на Р.З.. На 21.10.2010г. А.Г. е депозирал в Службата по вписвания при СтРС молба /с нот. заверка на подписа под номер 3148/21.10.2010г. на нотариус Х.С./  за заличаване на договорна ипотека, учредена върху посочените по – горе две сгради. В молбата е посочено, че двете сгради към момента на депозиране на молбата, представляват една сграда с идентификатор 68850.503.297.4, съгласно скица № 9854/11.10.2010г.  на СГКК – Стара Загора. Като основание за заличаване на договорната ипотека върху имота е посочено издължаване от страна на заемателя – длъжник на заетата сума. 

При така установената фактическа обстановка, въззивният съд намира, че предявеният иск с правно основание чл.  87, ал. 3 ЗЗД -иск за разваляне на договор за покупко – продажба е допустим, тъй като  страните по процесния договор са страни в производството и са  легитимирани да участват в процеса, но същия е неоснователен и недоказан.

За да са налице предпоставките за уважаване на претенцията е необходимо да бъде установено неизпълнението на задължението на купувача да заплати продажната цена. В тежест на ответницата е да докаже заплащането на продажната цена от 18500лв. Безспорно по делото е че ответницата се позовава на инкорпорираното в нотариалния акт изявление на продавача. Според посоченото в него ищеца е заявил пред нотариуса, че е получил цената изцяло от купувача преди подписване на настоящия нотариален акт. В частта съдържаща изявление за плащане на сумата от 18500лв. нотариалният акт има характер на разписка и съставлява доказателство за плащане, доколкото обективира изявление на издателя- продавач, с което той признава неизгодни за себе си факти. В тежест на ищеца е да докаже оспорването, че в действителност сумата не е платена.  От събраните по делото доказателства въззивният съд намира, че ищеца не е установил по безспорен и категоричен начин твърдението си , че не е получил продажната цена.

От друга страна ответницата установява, че договорената цена по договора за покупко – продажба е платена, чрез погасяване дълговете на ищеца – продавач по сделката, към трето лице – А.Г., като това е станало със съгласието и без противопоставянето на ищеца. С оглед на това, въззивният съд намира, че ищецът Р.Н.З. няма вземане на парична сума от ответницата  М.П.П., защото същата е платила неговите дългове към третото лице А.Г.Г. и това е станало със съгласието на длъжника-ищец. Доказателство за това е фактът, че ищецът още на следващия ден й е прехвърлил останалите 3/4 идеални части от къщата, като е декларирал пред нотариуса, че е получил плащане преди подписване на нотариалния акт /стр.1 от нот. акт № 31 от 06.10.2005г. на нот. Д.Н.- долу/.Ето защо, искът му за заплащане на сумата 18 500 лв. е неоснователен.

С оглед на гореизложеното, въззивният съд намира, че са неправилни изводите на първоинстанционния съд, че е установено по делото, че цената на недвижимия имот, предмет на договора за продажба по нот.акт № 31, том VІ, рег.№ 11046, дело № 868/2010г на нотариус Д.Н., вписан под № 181 в регистъра на НК, не е заплатена на продавача, че ответницата не е доказала извършено плащане  на въведеното от нея твърдение, поради което следвало, че същата не е изпълнила задължението си по сключения договор за продажба и не е платила на продавача уговорената цена на имота в размер на 18 500 лв. Неправилно е приел също така, че ищецът, в качеството си на продавач, е изпълнил своето задължение и е прехвърлил собствеността върху имота, предмет на договора за продажба, като с оглед на това е приел, че е налице  пълно неизпълнение на задължението по договора за продажба за плащане на уговорената цена на имота от страна на ответницата, поради което предявеният иск за разваляне на договора за продажба се явявал доказан по основание поради което го е уважил.

Предвид гореизложените съображения, въззивният съд намира, че  решението е неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявеният от Р.Н.З. против М.П.П.  иск с правно основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД, за разваляне на сключения с нотариален акт № № 31, том VІ, рег.№ 11046, дело № 868/2010г на нотариус Д.Н.,  вписан под № 181 в регистъра на НК, договор за покупко – продажба на 3/4 ид.ч. от следния недвижим имот - еднофамилна едноетажна жилищна сграда с  идентификатор № 68850.503.297.4, находяща се в гр. Стара Загора на ул.„…“№ …, със застроена площ от 55 кв.м., заедно с прилежащото й избено помещение, находящо се под салона,  построена в общинско дворно място, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „…“ № …, цялото с площ от 245 кв.м., представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850.503.297, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед №  РД – 18 – 65/30.05.2008г. на АГКК, поради неизпълнение на задължението на купувача М.П. да заплати цената на имота в размер на 18 500 лв. да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

С оглед на гореизложеното въззивният съд намира за неоснователни възраженията, които се правят от въззиваемия в писмения отговор по жалбата. В самия нотариален акт както бе посочено по-горе ищецът е заявил че е получил цялата продажна цена. Това се установява и от представените по делото два броя разписки, от които е видно, че фактически ответницата като купувач на имота е погасила просрочен дълг към ипотекарния кредитор с длъжник – ищеца по делото, което обстоятелство е установено от представения по делото нотариален акт за договорна ипотека на процесния имот. Налице е суброгация – чл.102 от ЗЗД плащането на ответницата по задължения представлява заместване в дълг по смисъла на чл.102 от ЗЗД, като кредитора Г. изрично е дал съгласие за това като е приел плащанията и е издал разписки за тях. От друга страна, тъй като ищецът не е имал пари, които да върне на ответницата тя се е съгласила да получи собственост вместо пари – даване вместо изпълнение по смисъла на чл.65 ал.2 от ЗЗД.

Ето защо въззивницата М.П.П. се явява изправна страна по извършената сделка на 06.10.2010г., с оглед на което искът за разваляне на договора поради неизпълнение е неоснователен. В допълнение следва да се посочи, че в с.з. на 16.05.2016г. ищецът е признал, че ипотеката е платена. 

С оглед изхода на делото, а именно основателност на въззивната жалба и предвид изрично направеното своевременно искане от въззивницата за присъждане на разноски по делото следва да й бъдат присъдени направените разноски по делото в двете съдебни инстанции, съобразно представения списък с разноските, които са общо в размер на   2371лв.

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯВА решение № 133 от 13.07.2016 г., постановено по гр.дело № 4690/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Р.Н.З., ЕГН ********** ***, против М.П.П., ЕГН ********** ***, иск с правно основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД-за разваляне на  сключения с нотариален акт № № 31, том VІ, рег.№ 11046, дело № 868/2010г на нотариус Д.Н.,  вписан под № 181 в регистъра на НК, договор за покупко – продажба на 3/4 ид.ч. от следния недвижим имот - еднофамилна едноетажна жилищна сграда с  идентификатор № 68850.503.297.4, находяща се в гр. Стара Загора на ул.„…“№ …, със застроена площ от 55 кв.м., заедно с прилежащото й избено помещение, находящо се под салона,  построена в общинско дворно място, находящо се в гр. Стара Загора, ул….№ …, цялото с площ от 245 кв.м. , представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850.503.297, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед №  РД – 18 – 65/30.05.2008г. на АГКК,  ПОРАДИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на задължението на купувача М.П. да заплати цената на имота в размер на 18 500 лв., като неоснователен и недоказан.

 

ОСЪЖДА Р.Н.З.  с п.а. ДА ЗАПЛАТИ  на М.П.П. с п.а. сумата 2371лв. / две хиляди триста седемдесет и един лева/, представляваща направените по делото разноски за двете съдебни инстанции.

 

         Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.

                                     

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: