Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 349                              18.11.2016 година                     гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД     ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 19 октомври                                         две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                                 НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

СЕКРЕТАР: П.В.

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1361  по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивната жалба на Г.Д.М. и М.И.С., подадена от адв. А.С., против решение № 541 от 25.05.2016 г., постановено по гр.дело № 3042/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд.

Въззивниците считат, че решението на първоинстанционния съд, с което са уважени предявените искове - установителен, ревандикационен, негаторен и иск за обезщетение по чл.59 от ЗЗД е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано. Съдът в решението си не бил обсъдил релевантни за делото факти и доказателства, както и доводи на защитата на ответниците, превратно е тълкувал данните по делото, с което е допуснал съществено процесуално нарушение, отразило се на правилността на решението. Излага подробни съображения, докладвани в с.з. Моли съдът да отмени изцяло първоинстанционното решение и вместо него да постанови ново такова по съществото на спора, с което да отхвърли предявените искове като неоснователни и недоказани, както и да им присъди направените разноски пред двете съдебни инстанции.

Въззиваемата Х.М.Н. чрез пълномощника си адв. Ж.Б. заявява,  че счита жалбата за неоснователна, тъй като решението на първоинстанционния съд се обжалвало без да са изложени конкретни нарушения, отразили се на правилността на решението. Намира, че съдът задълбочено и мотивирано е обсъдил множеството писмени и гласни доказателства, като не е допуснал процесуално нарушение, водещо до неправилност на решението. Излага подробни съображения, докладвани в с.з. Моли решението на първоинстанционния съд, като правилно, нестрадащо от визираните в жалбата пороци, съобразено изцяло със събраните множество доказателства, обективно, всестранно и пълно обсъдени в атакуваното решение да бъде потвърдено. 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.124 от ГПК - установителен иск за признаване за установено по отношение на ответниците, че ищецът е собственик на 1/2 ид.ч. от таванско помещение с граници: югоизток – двор, югозапад – двор, североизток – калкан на съседна сграда, северозапад – стълбище, прилежащо част към апартамент на ул. „…” № …в гр. Стара Загора, с идентификатор 68850.519.99.1.1; иск по чл. 108 от ЗС за:      а/гараж, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „…” № …, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №68850.519.99.1.2; б/мазе, прилежащо към апартамент на ул. „…” № …, в гр. Стара Загора, с идентификатор №68850.519.99.1.1, при граници на мазето: югоизток – гараж към втори етаж, югозапад – улица, североизток – стълбище, северозапад – двор; иск по чл. 109 от ЗС - за осъждане на ответниците да премахнат стена от итонгови блокчета в горепосоченото мазе; иск по чл. 59 от ЗЗД –за обезщетение в размер на 1350 лева за лишаване на ищцата от ползване на описаните мазе и гараж за периода от 07.10.2013г. до 07.07.2014г. - за девет месеца по 150 лева, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до заплащането на сумата.

Ищцата Х.М.Н. твърди в исковата си молба, че с постановление за възлагане на недвижим имот по изпълнително дело № 20118700400293 от 10.07.2013 г. на ЧСИ с район на действие ОС -Стара Загора рег. №870 – И.С. са й възложени недвижими имоти, подробно описани в същото, по отношение на които тя е обявена за купувач с протокол от 05.07.2013г. Тези недвижими имоти са принадлежали на ипотекарния длъжник по изпълнителното дело и ответник в настоящото производство М.С..  Ищцата твърди, че Постановлението за възлагане било влязло в законна сила на 07.10.2013 г. и било вписано в регистъра на Агенцията по вписванията под № 10989, т. ХХХ1 № 13 на 15.10.2013 г. Ответниците, които живели във фактическо съжителство, отказали да освободят доброволно имотите, поради което ЧСИ насрочил принудително изпълнение – въвод във владение на недвижимите имоти за 09.01.2014 г., като производството било спряно, нов въвод бил насрочен за 17.03.2014 г., но не се състоял.На 08.04.2014г. процедурата била изпълнена, за което се съставил Протокол за въвод във владение на недвижим имот.

В молба от 13.12.2014г. ищцата прави уточнение на предявените искове като твърди, че следва да се считат предявени, както следва: претенцията й за установяване на правото на собственост на основание чл.124 ГПК касае ½ ид.ч. от таванско помещение с граници: югоизток –двор, югозапад – двор, североизток – калкан на съседна сграда, северозапад – стълбище; искът по чл.108 от ЗС ревандикация на имоти касае описаните подробно в исковата молба гараж и мазе; негаторния иск по чл.109 от ЗС касае премахване на изградена с итонгови блокчета преградна стена, находяща се в процесното мазе; обезщетението, което претендира на основание чл.59 от ЗЗД е в размер на 1350 лв.

Ответниците Г.Д.М. и М.И.С. оспорват предявените искове, като счита същите за неоснователни. Намират, че постановлението за възлагане на недвижим имот влязло в сила на 07.10.2013г. на ЧСИ И.С. е документа за собственост, от който се определя какво ищцата е придобила като собственост. По отношение на претенциите й в исковата молба ответниците твърдят, че ищцата не е представила документ за собственост, поради което искът за собственост по отношение на ½ ид.ч. от целия таван е недоказан. Ответниците твърдят, че не са доказани и наличието на предпоставките на чл.108 и чл.109 от ЗС, поради което и тези искове също следва да бъдат отхвърлени. По отношение на четвъртия иск по чл.59 ЗЗД също намират за неоснователен предвид неоснователността на предходните искове.

От събраните по делото доказателства се установява, че с Постановление за възлагане на недвижим имот от 10.07.2013г. на ЧСИ И.С. на ищцата са възложени следните недвижими имот:

1.АПАРТАМЕНТ с площ 98 кв.м. /деветдесет и осем квадратни метра/, находящ се в гр.Стара Загора, ул….№ …, който апартамент заема целия втори етаж от жилищната сграда и съставлява самостоятелен обект с идентификатор 68850.519.99.1.1 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет,точка, петстотин и деветнадесет, точка, деветдесет и девет, точка, едно, точка, едно/, разположен в сграда № I /едно/,построена в поземлен имот с идентификатор 68850.519.99 / шестдесет и осем хиляди осемстотин  и петдесет, точка,петстотин и деветнадесет, точка, деветдесет и девет/, при граници: на същия етаж-няма, под обекта-няма, над обекта-няма, състоящ   се   от: две спални, хол, всекидневна с кухненски бокс, баня - тоалетна, антре и   две   тераси, при съседи: югоизток - двор, югозапад - двор, североизток - калкан на съседна сграда, северозапад -стълбище, заедно с

принадлежащо  мазе  с площ от 20 /двадесет/ кв.метра, при  граници на  същото: югозапад - улица, североизток -стълбище, северозапад - двор  и югоизток - гараж  към  втори етаж, заедно с принадлежащия таван с площ от 20/двадесет/ кв.метра, с    граници :    югоизток - двор, югозапад - двор, североизток - калкан на съседна сграда,северозапад -стълбище, заедно със съответните идеални части от общите части в сградата и съответното право на строеж;

2.ГАРАЖ с площ 10 кв.м. /десет квадратни метра/, находящ се в гр.Стара Загора, ул…. № …, който съставлява самостоятелен обект с идентификатор 68850.519.99.1.2 /шестдесет осем хиляди осемстотин   и петдесет, точка, петстотин и деветнадесет, точка, деветдесет и девет, точка, едно, точка- две/, разположен в сграда № 1/едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 68850.519.99 /шестдесет и осем хиляди осемстотин   и петдесет, точка, петстотин и деветнадесет, точка, деветдесет и девет/, при граници   съгласно скица : на същия етаж-няма, под обекта-няма, над обекта-няма  и  граници съгласно  нотариален  акт:   югозапад - улица, североизток - мазе към  първи етаж, северозапад-мазе към  втори етаж, югоизток - гараж към първи етаж, заедно със съответните идеални части от общите части в сградата и съответното право на строеж, за сума в размер от 49 001.99 лева /четиридесет и девет хиляди  и един лева и деветдесет и девет стотинки/

Тези имоти тя е закупила по изп.д. № 20118700400293 по описа на ЧСИ И.С.. С протокол от 05.07.2013г. е обявена за купувач.

Първият иск, предявен от ищцата е установителен иск по чл.124 от ГПК-за признаване за установено по отношение на ответниците,че тя е собственик на 1/2 ид.част от таванско помещение в процесната триетажна жилищна сграда, в която се намират имоти, които е закупила на публична продан.

Видно от приетото като доказателство постановление за възлагане на недвижим имот, влязло в сила на 07.10.2013г. на ЧСИ И.С. ищцата е придобила в собственост принадлежащ към апартамента й таван с площ 20 кв.м. В обстоятелствената част на исковата молба се излагат съображения за внесени неверни-несъответстващи на действителното положение данни от ЧСИ при изготвяне на постановлението за възлагане, което касаело квадратурата на тавана.То се разминавало с обявлението за публична продан,където било посочено 1/2 идеална част от целия таван.

От показанията на разпитания по делото като свидетел ЧСИ И.С. се установява, че помещението е описано от съдия – изпълнителя в постановлението за възлагане, въз основа на нот. акт № 71/21.12.2009г.

Видно от нотариален акт за покупко-продажба № 134/14.12.2006г. по нот. дело № 682/2006г. на нотариус М. И., Й.М.Й. и съпругата му М.Е.Й. са продали на  В.Д.М. ***, заедно със западно избено помещение, заедно с 1/2 ид.ч. от таванското помещение на сградата. В нот. акт за учредяване на договорна ипотека № 7038/2006 г. между „Булбанк” АД и кредитополучателя В.Д.М., процесното таванско помещение е описано също съгласно нот. акт № …по нот. дело № …г. на нотариус М.И. - като 1/2 ид.ч. от таванското помещение на сградата.

По делото са назначени две съдебно-технически експертизи. Съгласно заключението и на двете съдебно-технически експертизи,  таванското помещение никога не е било разделяно или преграждано. При направения оглед на подпокривното пространство на жилищната сграда и двете СТЕ са  установили, че няма преградни зидове и такива никога не е имало - не са установени следи от изграждани някога преградни зидове, обособяващи отделни складови помещения по време на експлоатацията на това пространство. Представлява общ тавански обем, затворен между таванската плоча и покрива на жилищната сграда с квадратура 98 кв.м. Отразената площ на тавана в описа 20 кв.м. всъщност представлява 20/98 кв.м. ид.ч. от общата площ на тавана. Заключенията са компетентни и мотивирани, не са оспорени от страните по делото, поради което съдът ги възприема изцяло.

Съгласно чл.496 ал.2 ГПК купувачът, каквато безспорно е ищцата, става собственик на недвижими имоти, предмет на публичната продан от деня на постановлението за възлагане. По своето правно естество публичната продан не е договор за продажба, а едностранен акт на принудително изпълнение на съдебния изпълнител, издаван при наличност на наддавателно предложение. В чл.435 ал.3 е дадена ограничена възможност за обжалване на възлагателното постановление. С оглед на легитимацията –Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Ако ищцата е считала, че има недостатъци публичната продан, то тя е разполагала с възможност да подаде жалба евентуално против действията на ЧСИ по изготвяне постановлението за възлагане на недвижим имот,по който да поиска корекция на площта на таванското помещение, което безспорно същата е пропуснала да стори и постановлението е влязло в законна сила. В титула й за собственост-постановлението за възлагане е посочена площ 20 кв.м. за тавана, поради което няма как да е придобила собствеността на претендираната 1/2 идеална част от целия таван,чиято обща площ съгласно първата приета съдебно-техническа експертиза с 98 кв.м./стр.9-отговор на десети въпрос/.Ищцата не представя документ за собственост за останалите 29 кв.м.,за които има претенции, поради което и искът й в тази насока е недоказан и следва да бъде  отхвърлен като неоснователен и недоказан. Ищцата безспорно е станала собственик само на това, което е закупила на публичната продан.

Постановлението за възлагане след като влезе в сила укрепва правата на купувача и то е титула за собственост, който определя границите на правото му на собственост върху закупените на публичната продан недвижими имоти. Съгласно разпоредбата на чл.496 ал.3 от ГПК ако възлагането не бъде обжалвано публичната продан може да бъде оспорена само по исков ред , и то при два недостатъка: когато имотът бъде възложен на лице, което няма право да участва в наддаването, и когато имотът е бил възложен, макар че купувачът не е платил цената. Публичната продан е стабилизирана и с оглед оспорването й от купувача. Той не може да я разваля поради недостатъци чл.199 ЗЗД, нито да я унищожава поради пороци на волята, тъй като същата не е договор.

 

По отношение на втория предявен иск с правно основание чл.109 от ЗС, въззивният съд намира следното: За да бъде уважен иск по чл.108 от ЗС е необходимо да се докажат три кумулативно дадени предпоставки, а именно-че ищецът е собственик на вещта,че вещта се владее или държи от ответника и че се владее или държи от него без правно основание.

По делото е установено, че с нот. акт № …от …г., по нот. дело № …г. на нотариус М.И. В.М. е купил: втория жилищен етаж от жилищната сграда, находяща се в гр. Стара Загора, на ул. „…” № …, заедно със западното избено помещение, при граници на избеното помещение: югоизток – гараж към втори етаж, югозапад – улица, североизток – стълбище, северозапад – двор и югоизток – гараж към втория етаж, както и западния гараж при граници на гаража: от югозапад – улица, от североизток – избено помещение към първия етаж, от северозапад – избено помещение към втория етаж и от югоизток – гараж към първия етаж. С нот. акт за учредяване на договорна ипотека от 14.12.2006 г. на нотариус М.И. В.М. е учредил в полза на „Булбанк” АД договорна ипотека върху описаните в предходния нот. акт имоти, индивидуализирани по същия начин.

С нот. акт № …г., нот.дело № …г. на нотариус Т.К. В.М. е продал на М.С. следните имоти: втория жилищен етаж от жилищната сграда, находяща се в гр. Стара Загора, на ул. „…” № …, заедно със прилежащото мазе с площ от 20 кв.м., при граници на мазето: югоизток – гараж към втори етаж, югозапад – улица, североизток – стълбище, северозапад – двор и югоизток – гараж към втория етаж, както и западния гараж в сградата с площ от 10 кв.м., при граници на същия: от югозапад – улица, от североизток – избено помещение към първия етаж, от северозапад – избено помещение към втория етаж и от югоизток – гараж към първия етаж, с идентификатор 68850.519.99.1.2, разположен в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.519.99, с предназначение – гараж в сграда, брой на нивата – 1, при граници: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма.

Така както са описани в нот. акт № …, нот. дело № … г. на нотариус Т.К., по същия начин имотите са описани и в постановлението за възлагане на недвижим имот по изп. дело № 20118700400293 от 10.07.2013г. на ЧСИ С.. Съгласно разпределителния протокол за подялба на жилищна сграда от 26.07.1974г. и строително разрешение № 254 от 30.07.1974г. на Община Стара Загора, в приземния етаж на сградата има два гаража и две избени помещения, като собственика на втория жилищен етаж притежава западния гараж и западното избено помещение.

От заключението на СТЕ се установява, че Мазе - складовото помещение (склад № 2), предвидено да се изгради в   приземния   етаж   на   жилищната   сграда   е   разделено   по   височина   на   две помещения от бетонна плоча. Помещението, разположено под бетонната плоча на кота   -3,60   е   с   размери   и   местоположение   по   одобрения   проект   от   1974   г. Помещението над бетонната плоча е разделено на две части - едно с площ от 9,15кв.м. и друго с площ от 6,76кв. м. Мазето (над бетонната плоча на кота -2,30) е разделено на две помещения с преграден зид, изпълнен с газобетонови блокчета „ИТОНГ".Частта от склад № 2, разположена в югозападния ъгъл на жилищната сграда е 9,15кв.м представлява празно помещение с избита и демонтирана врата, прозорец 164/138 см с дървена каса и рамки и едно стъкло, стените (без преградния зид от„ИТОНГ") и тавана са облицовани с гипсокартон на конструкция и минерална вата. Останалата част с площ 6,76 кв.м. е част от жилище. Вещото лице е описало мазето (под бетонната плоча) като  помещение с размери 3,78/4,26 м, имащо отвор в стената с размери 25/1 5 см. През този отвор вещото лице не успяло да установи обработките на стените, пода и тавана в помещението. Посочил е, че Гараж № 2 е предвиден да се изгради в приземния етаж на жилищната сграда е разделен по височина на две помещения от бетонна плоча.Помещението, разположено под бетонната плоча на кота -3,60 е с размери и местоположение по одобрения проект от 1974 г. Помещението над бетонната плоча на кота -2,30 е с площ 13,77кв.м. Гаража (над бетонната плоча на кота -2,30) се ползва като жилище. Гаража (под бетонната плоча на кота -3,60) – помещение с размери 5,10/2,70 м, светла височина 1,70 м, пръстеният под на помещението е на около 40 см по-ниско от кота прилежащ терен (двора), стени - тухлена зидария, таван - бетонна плоча, видими ивични основи на жилищната сграда (малка част даже е подкопана). През помещението преминава хоризонтална канализационна каменинова тръба, в която са включени една канализационна тръба ф] 10 и 3 бр. ф50, както и водопроводна тръба ф25 мм. Границите и площта на процесните помещения вещото лице е посочило както следва: Склад  № 2  (под бетонната  плоча  на  кота  -3,60)  - разположен  е в югозападния    ъгъл   на    жилищната    сграда    при    граници    -    югозапад   -   двор, северозапад - стълбищно клетка и склад № 1, североизток - гараж № 2, югоизток - двор. Площ на частта от склад № 2, разположена под бетонната плоча, е 16,10 кв.м. Склад    2  (над  бетонната  плоча  на  кота  -2,30)  -  разположен  е  в югозападния   ъгъл   на   жилищната   сграда   при   граници   -   югозапад   -   двор, северозапад - стълбищна клетка и склад № 1 и жилище над склад № 1, североизток -  жилище   над  гараж     2,   югоизток  -  двор.   Площ   на   частта   от  склад    2, разположена над бетонната плоча с осигурен достъп, е 9,15 кв.м., а частта от склад № 2, разположена над бетонната плоча без достъп от ищцата е 676 кв.м. Цялата площ на склад № 2, разположена над бетонната плоча, е 16,10 кв.м. с отчитане дебелината на преградния зид от ,,ИТОНГ" ; След направения оглед на място СТЕ е установила,че Гараж № 2  (под бетонната плоча на  кота -3,60) е  разположен в централната част на югоизточната фасада   на жилищната сграда при граници -югозапад - склад № 1 и склад № 2, северозапад - склад № 1, североизток - гараж № 1, югоизток - двор. Площ на частта от гараж № 2, разположена под бетонната плоча, е 13,77кв.м.; Гараж    2  (над бетонната  плоча  на  кота  -2,30)  -  разположен  е  в централната част на югоизточната фасада   на жилищната сграда при граници - югозапад - склад № 2 и жилище над склад № 1, северозапад - жилище над склад № 1, североизток - жилище над гараж № 1, югоизток - двор. Площ на частта от гараж № 2, разположена над бетонната плоча, е 1 3,77 кв.м. При направения оглед СТЕ установила, че частта от склад № 2 с площ 9,15 кв.м., разположена над бетонната плоча на кота -2,30, е отделена от останалата част от склад № 2, разположена над бетонната плоча, с преградна стена, изпълнена с газобетонни блокчета „ИТОНГ" с дебелина на зидарията 5 см. Вещото лице посочва, че не може  да се установи кога е изградена тя. При направения оглед вещото лице установило, че ищцата има достъп до частта от склад № 2 с площ от 9,15 кв.м, разположена над бетонната плоча на кота -2,30 и до цялата част от склад № 2 с площ от 16,10 кв.м., разположена под бетонната плоча на кота -3,60. Достъпът е възможен единствено от отвор в бетонната плоча на кота -2,30, оставен в югозападния ъгъл на помещението и метална вертикална стълба. В момента върху металния капак имало натрупани строителни отпадъци. Съгласно съществуващото разпределение на кота -2,30 ищцата нямала достъп до останалите части на склад № 2 и над гараж № 2 . Схема № 11138/14.10.2013 г., приложена към делото на стр. 13 била за гаража в сградата с идентификатор 68850.519.99.1.2. В нея нямало упоменати съседни самостоятелни обекти в сградата, което не съответства на Схема № 15-207095 от 23.06.2014 г., приложена към делото на стр. 11. Съдейки по разположението на обектите, отразени върху схемата от стр. 11 - помещението, отразено на схемата, било гараж № 2.

При направения оглед СТЕ установило следното:  Частта от склад № 2, разположена под бетонна плоча на кота -3,60, се ползва за склад (СТЕ установи наличие на наредени буркани); Частта от гараж № 2, разположена под бетонна плоча на кота -3,60, не се ползва от никого и за нищо; Частта от склад № 2 с площ 9,15 кв.м., заснета от СТЕ по време на оглед и разположена над бетонната плоча на кота -2,30, не се ползва от никого и за нищо ; Частта от склад № 2 с площ 6,76 кв.м., заснета от СТЕ по време на огледа  и разположена над бетонната плоча на кота -2,30, се ползва за жилище от М.И.С. ;       Частта от гараж № 2 с площ 1 3,77 кв.м., разположена над бетонната плоча на кота -2,30, се ползва за жилище от М.И.С..

При направения оглед СТЕ установила, че жилищната сграда, в която се намират процесните помещения, е на три етажа : Приземен - по одобрен проект се състои от два гаража, две складови помещения и стълбище за горните етажи ;  Първи жилищен етаж с едно жилище ;Втори жилищен етаж с едно жилище ;Таванско подпокривно пространство - тъй като надзидите са по-малки от 1,50 м не се счита за етаж.

Съгласно одобрения проект кота +0,00 е котата на първия жилищен етаж. Под него, на кота -2,30, се намира етаж със следното разпределение :

Стълбищна клетка - разположена е в югозападния ъгъл на жилищната сграда като късата й страна се явява калканна със съседната жилищна сграда при граници - югозапад - двор, северозапад - съседна жилищна сграда, североизток -жилище, югоизток - склад № 2 ; Жилище на М.И.С. - разположено е в североизточния ъгъл на жилищната сграда като дългата стена се явява калканна със съседната жилищна  сграда   при   граници  -  югозапад  -  стълбищна   клетка   и   склад    2,

северозапад- съседна жилищна сграда, североизток - двор,  югоизток - двор и  гараж № 2 ;Склад № 2 - разположен е в югозападния ъгъл на жилищната сграда при  граници  -  югозапад - двор,   северозапад - стълбищна   клетка  и  жилище, североизток - жилище, югоизток - двор .

Под него, на кота -3,60, се намира етаж със следното разпределение :

Склад № 1 - разположен е в североизточния ъгъл на жилищната сграда като дългата стена се явява калканна със съседната жилищна сграда при граници - югозапад - стълбищна клетка, северозапад- съседна жилищна сграда, североизток - двор, югоизток - гараж № 1, гараж № 2 и склад № 1 ; Склад № 2 - разположен е в югозападния ъгъл на жилищната сграда при граници - югозапад - двор,  северозапад - стълбищна  клетка и склад №  1, североизток - гараж № 2, югоизток - двор ; Гараж № 1 - разположен е в югоизточния ъгъл на жилищната сграда при граници - югозапад - гараж № 2, северозапад - склад № 1, североизток - двор, югоизток-двор ; Гараж № 2 - разположен е в централната част на югоизточната фасада на   жилищната   сграда   при   граници   -   югозапад  -   склад      1   и   склад      2, северозапад - склад № 1, североизток - гараж № 1, югоизток - двор . СТЕ нямала възможност да определи площта на етажите на кота -2,30 и кота -3,60 като цяло и на всяко помещение поотделно, тъй като няма достъп до останалите помещения на етажа, освен до част от склад № 2 на кота -2,30 гараж № 1 и гараж № 2.Съгласно одобрения архитектурен проект от 1974 г. в жилищната сграда е предвиден един приземен етаж. Впоследствие е излята бетонна плоча, деляща този приземен етаж на два различни по начин на ползване етажи. Вещото лице дава заключението, че склад № 2 с различна квадратура съществува над и под бетонната плоча. Помещението, разположено под бетонната плоча, съответства на принадлежащото към апартамент № 2 мазе по начина, по който е описано с граници в постановлението за възлагане на недвижим имот.Описаните в постановлението за възлагане на недвижим имот мазе и гараж съответстват по граници на помещенията, разположени под бетонната плоча на кота -3,60. Колкото до квадратурата на гаража - в постановлението тя е отразена 10 кв.м., а реално измерената квадратура на помещението от СТЕ е 13,77 м2 .

 

При така установената фактическа обстановка въззивният съд намира, че е установено по безспорен и категоричен начин твърдението на ответниците, че ищцата е придобила прилежащо мазе и гараж, различни от тези,които се владеят от тях.Ищцата по никакъв начин не е установила твърдението си в исковата молба/стр.2/,че е закупила от публичната продан западен гараж плюс западно избено помещение на двуетажна двуфамилна къща,преустроени в жилище със застроена площ 49 кв.м. Видно от влязлото в сила постановление за възлагане на недвижим имот това са мазе с площ 20 кв.м. и гараж с площ 10 кв.м.Това как тези обекти са били описани от оценител на банката няма никакво значение за собствеността й, тъй като документът за собственост,определящ обема на собствеността е именно постановлението за възлагане на недвижим имот. Видно от заключенията на вещите лица по приетите две съдебно-технически експертизи между кота 0,00 на сградата и котата на прилежащия терен—3,60 е излята бетонна плоча на кота -2,30,която дели помещенията на приземния етаж по хоризонтала на две нива-горно със светла височина 2,15 м и долното със светла височина 1,70 м./стр.2 от второто заключение/.Категорични са заключенията на вещите лица-стр.10 от първото и стр.6 и 7 от второто, че описаните в постановлението за възлагане на недвижим имот мазе и гараж съответстват по граници на помещенията,разположени под бетонната плоча па кота -3,60.Нещо повече във второто заключения на стр.6,последен абзац е посочено,че помещението разположено под бетонната плоча,съответства на принадлежащото мазе № 2 по начина,по който е описано с граници в постановлението. От друга страна доказателство, че гаражът на ищцата е този под бетонната плоча е описанието, дадено в кадастралната схема където е посочено,че граници под обекта няма,т.е. той е на кота терен.Това е логично и по простата причина,че ако обектът-гараж е на кота 2,30/над бетонната плоча/ той не би могъл да се ползва технологично с предназначение „за гараж". Между впрочем,че процесния гараж е под бетонната плоча на надземния етаж се потвърждава и от описанието му по първото заключение на експертизата-стр.10 отговор на въпрос втори. Представените от ищцовата страна одобрени проекти само доказват, че процесиите гараж и мазе са построени на терена, а не са тези над бетонната плоча. По проект те са предвидени да се построят на прилежащ терен както е заявил в съдебно заседание и вещото лице арх.Влахов.Освен това същия посочва,  че прилежащия терен са намира на 1,30 м.по-ниско от долния ръб на бетоновата плоча,поради което счита, че не е възможно етажа над бетонната плоча,за който ищцата претендира да се нейните мазе и това да бъде предвидения по проект етаж.Той не би могъл да се построи  на 1,30 над прилежащия терен,тъй като по проект на 15 см. от него. С оглед на гореизложеното въззивният съд намира, че така претендираните гараж и мазе от ищцата не са нейна собственост, поради което следва да бъде отхвърлен предявения ревандикационен иск като неоснователен и недоказан.

По отношение на третия предявен негаторен иск с правно основание чл.109 от ЗС, въззивният съд намира следното: Тъй като ищцата не е собственик на мазето,построено над бетонната плоча, а придобитото от нея мазе се явява под това на ответниците,както бе посочено по-горе, то същият се явява неоснователен,поради което също следва да бъде отхвърлен като такъв.

По отношение четвъртия предявен иск за обезщетение по чл.59 от ЗЗД: Същият следва да се отхвърли като неоснователен и недоказан по изложените по-горе съображения.Правото да получи обезщетение за това,че е лишена от ползване на собствен имот, ищцата черпи от собствеността си върху него.След като не е собственик на тези имоти ищцата не може и да търси обезщетение от ответниците,че са я лишили от ползването на процесиите имоти.

Предвид гореизложените съображения въззивният съд намира, че и четирите обективно съединени иска са неоснователни и недоказани и като такива следва да бъдат отхвърлени. С оглед на това обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно изцяло, поради което следва да бъде отменено и вместо него бъде постановено друга, с което бъдат отхвърлени тези искове като неоснователни и недоказани.

С оглед изхода на спора следва на въззивниците следва да бъдат присъдени направените разноски по делото, които са общо в размер на 1867.70 лв., представляващи направените разноски за двете съдебни инстанции.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорския Окръжен съд 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА решение № 541 от 25.05.2016 г., постановено по гр.дело № 3042/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявения от  Х.М.Н., ЕГН **********,*** – адв. Ж.Б., против М.И.С., ЕГН ********** и Г.Д.М., ЕГН ********** – двамата от гр. Стара Загора, ул. „…” № …, иск за признаване за установено по отношение на М.И.С. и Г.Д.М., че Х.М.Н. е собственик на 1/2 ид.ч. от таванско помещение с граници: югоизток – двор, югозапад – двор, североизток – калкан на съседна сграда, северозапад – стълбище, прилежаща част към апартамент на ул. „…” № …в гр. Стара Загора, с идентификатор 68850.519.99.1.1, както и иска с правно основание чл.108 от ЗС по отношение на следните имоти: за признаване за установено по отношение на М.И.С. и Г.Д.М., че Х.М.Н. е собственик на гараж, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „…” № …, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №68850.519.99.1.2, разположен в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор №68850.519.99 и на мазе, прилежащо към апартамент на ул. „…” № …, в гр. Стара Загора, с идентификатор №68850.519.99.1.1, при граници на мазето: югоизток – гараж към втори етаж, югозапад – улица, североизток – стълбище, северозапад – двор, както и за осъждане на М.И.С. и Г.Д.М., да предадат на  Х.М.Н., владението на гараж, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „…” № …, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №68850.519.99.1.2, разположен в сграда № 1, построена в поземлен имот с идентификатор №68850.519.99 и владението на мазе, прилежащо към апартамент на ул. „…” № …, в гр. Стара Загора, с идентификатор №68850.519.99.1.1, при граници на мазето: югоизток – гараж към втори етаж, югозапад – улица, североизток – стълбище, северозапад – двор.

ОТХВЪРЛЯ предявения от Х.М.Н. против М.И.С. и Г.Д.М. иск за осъждането им да й заплатят сумата от 1350 лева, представляваща обезщетение за лишаването й от ползване на собствените й гараж и мазе, а именно:  гараж, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „…” № …, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №68850.519.99.1.2, разположен в сграда № 1, построена в поземлен имот с идентификатор № 68850.519.99 и мазе, прилежащо към апартамент на ул. „…” № …, в гр. Стара Загора, с идентификатор №68850.519.99.1.1, при граници на мазето: югоизток – гараж към втори етаж, югозапад – улица, североизток – стълбище, северозапад – двор, за периода от 07.10.2013г. до 07.07.2014г.,  като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ предявения от Х.М.Н. против М.И.С. и Г.Д.М. иск с правно основание чл.109 от ЗС - за осъждане на  М.И.С. и Г.Д.М. да премахнат стената от итонгови блокчета в мазе,  прилежащо към апартамент на ул. „…” № …, в гр. Стара Загора, с идентификатор № 68850.519.99.1.1, при граници на мазето: югоизток – гараж към втори етаж, югозапад – улица, североизток – стълбище, северозапад – двор.

 

ОСЪЖДА Х.М.Н., ЕГН **********,*** – адв. Ж.Б., да заплати на М.И.С., ЕГН ********** и Г.Д.М., ЕГН ********** – двамата от гр. Стара Загора, ул. „…” № …, сумата в размер на 1867.70 лв.,

/хиляда осемстотин шестдесет и седем лева и седемдесет ст./, представляваща направените по делото разноски пред двете съдебни инстанции.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.

 

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         

 

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: