Р Е Ш Е Н И Е

 

346                                 17.11.2016 г.                            гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,            І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на седемнадесети ноември                                две хиляди и шестнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                                                               НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА

въззивно  гр.   дело   N 1396  по  описа  за  2016 година.

 

Производството е по реда на чл.435 – 437 ГПК и  е образувано по жалба на  Л.Д.Т. - длъжник по изпълнително дело 1583/2014 г. по описа на ЧСИ Гергана Илчева, с район на действие района на ОС - Стара Загора.

 

Жалбоподателят обжалва действието на ЧСИ – насочване на изпълнение върху имущество, което смята за несеквестеруемо с насрочване на опис на недвижимия имот, с поканата за доброволно изпълнение. Счита, че върху възбранения недвижим имот изпълнение не можело да бъде насочено, тъй като този имот бил единствено жилище за нея и членовете на семейството й - чл.444,  т.7 от ГПК, и имотът не надхвърлял жилищните им нужди. Моли  обжалваното изпълнително действие на ЧСИ да бъде отменено.

 

В срока е постъпило писмено възражение от взискателя по изпълнителното дело „Евролийз ауто“ ЕАД гр.София, чрез пълномощника адв. Иво Спасов, в което се взема становище за недопустимост, евентуално неоснователност на жалбата.

В обясненията си ЧСИ Г. Илчева, с район на действие Окръжен съд Стара Загора, взема становище за недопустимост и евентуално неоснователност на жалбата.

 

Старозагорският окръжен съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на страните и ЧСИ и като разгледа приложеното изпълнително дело, намира за установено следното:         

 

Подадената жалба е допустима като подадена от надлежен жалбоподател, в седемдневния срок от получаване на ПДИ, с която се уведомява длъжника за наложена възбрана върху ½ ид.ч. върху недвижим имот и е насрочен опис на недвижимия имот, получена на 01.08.2016г. от съпруга на длъжника.

 

         Жалбоподателят Л.Д.Т. е длъжник по изп. д. № 1583/2014г. по описа на ЧСИ Г.И., поради което може да обжалва посочените в ал.2 на чл.435 ГПК действия – насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо.

 

Изпълнителното дело е образувано по молба от 09.08.2011г. на взискателя „Евролийз ауто“ ЕАД, гр.София и представен изп. лист по ч.гр.д. 1474/2011г. по описа на РС – Казанлък. Първоначално делото е образувано при ЧСИ М.Б., с район на действие – района на Софийски градски съд. Впоследствие по молба на взискателя е прехвърлено за продължаване на ЧСИ Г.И., с район на действие – района на Старозагорския окръжен съд. По молба на взискателя е вписана възбрана върху собствения на длъжника недвижим имот на 28.12.2015г., за което длъжникът е уведомен със съобщение, получено лично на 12.01.2016г. На 21.07.2016г. е изпратена покана за доброволно изпълнение до длъжника, получена на 01.08.2016г. С ПДИ се уведомява длъжника за наложените запор върху банкови сметки и трудово възнаграждение и за наложена възбрана върху недвижим имот: ½ ид.ч. от УПИ І -269 от 815 кв.м., в кв.15, по плана на с. Александрово, община Павел баня, ведно с построената в имота масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 225 кв.м. и всички подобрения в имота. Насрочен е опис на 30.08.2016г. от 11 ч. на недвижимия имот.  

 

Жалбоподателят Т. се позовава на разпоредбата на чл.444, т.7 от ГПК. Съгласно посочената разпоредба изпълнението не може да бъде насочено върху жилището на длъжника, ако той и някой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него. Логиката на несеквестеруемостта се състои в това, да не бъде третирано едно лице антихумано тогава, когато не е изпълнило доброволно свое имуществено задължение и когато по искане на негов кредитор се пристъпи към принудително изпълнение. Целта е да се гарантира на длъжника, че принудата върху него ще бъде упражнена в такива рамки, които да не застрашават съществуването му и възможността да преживява нормално за в бъдеще.

В случая, длъжникът не представя никакви писмени доказателства в подкрепа на твърденията си. За да се ползва от закрилата на разпоредбата на чл.444, т.7 от ГПК, длъжникът следва да установи най – напред, че той и семейството му живеят в това жилище, и на следващо място, че никой от членове на семейството му не притежава друго жилище. Длъжникът не представя доказателства от колко члена се състои семейството му, както и че никой от тях не притежава друго жилище.

 

На следващо място, разпоредбата на чл.444, т.7 ГПК предвижда, че ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени в Наредба на МС, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл.39, ал.2 ЗС. В случая площта на недвижимия имот, срещу който е насочено изпълнение е 225 кв.м. Длъжникът не е посочил и установил колко членно е семейството му, за да може да се прецени дали площта, надхвърля жилищните им нужди. От друга страна, без извършване на опис на процесния недвижим имот от ЧСИ, не може да се прецени приложението на разпоредбата на чл.444, т.7, предл.2 от ГПК във вр. с Наредбата за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство/ НЖНДЧНС/

 

Ето защо, съдът намира, че жалбата на длъжникът по изпълнителното дело срещу действието на ЧСИ – насочване на изпълнение върху имущество, което смята за несеквестеруемо – насрочен опис за 30.08.2016г. е неоснователна. Това е така, защото от една страна, жалбоподателят не доказва твърденията си, че процесния недвижим имот е единствено жилище за него и членовете на семейството му, а от друга страна едва след извършването на опис на недвижимия имот, ще се установят параметрите на процесния собствен на длъжника недвижим имот, с оглед приложението на чл.444, т.7, предл.2 от ГПК, във връзка с НЖНДЧНС. 

  

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че обжалваното действие на частния съдебен изпълнител е правилно и законосъобразно, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

         Водим от горните мотиви и на основание чл.437 от ГПК, Окръжният съд

                                       

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Д.Т. ***  - длъжник по изпълнително дело 1583/2014 г. по описа на ЧСИ Г.И., с район на действие района на ОС - Стара Загора против действието – насочване на изпълнение върху имущество, което смята за несеквестеруемо, с насрочване на опис на недвижимия имот на 30.08.2016г. от 11 ч. , с поканата за доброволно изпълнение като неоснователна.

 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: