О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  

 

Номер   952  ……………01.11.2016 година………………Град С.    

 

 

 

С.ЯТ ОКРЪЖЕН СЪД…….…..Втори граждански състав

 

На първи ноември ………..…………………..……………..……...Година 2016

 

В закрито заседание в следния състав: 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА  

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ:           ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                                                 СВИЛЕН ЖЕКОВ   

 

Секретар……………………………………………………………………………….                        

 

Прокурор………………………………………………………………………………                

 

като разгледа докладваното от………………………………съдията Св. ЖЕКОВ                                                    

 

въззивно гражданско дело номер 1399……….....по описа за 2016…….година.

 

 

Производството е образувано по въззивна жалба подадена от Ж.С.Ж. чрез адв. П.Д. и въззивна жалба подадена от Т.Ж.С. чрез адв. З.Й. против решение № 756/20.07.2016 г. по гр. д. № 5722/2015 г. на РС-С., в частта с която е отхвърлен иска за делба на описания във въззивната жалба недвижим имот както и в частта в която първоинстанционният съд не се е произнесъл по направеното искане за определяне на обезщетение за ползването на имотите предмет на делбата по чл. 344, ал. 2 ГПК.

В законоустановения срок по чл. 263, ал. 1 ГПК е постъпил отговор на въззивната жалба от ответницата в първоинстанционното производство С.Ж.К. чрез адв. А.С.. В него е оспорена подадената въззивна жалба с изложени конкретни възражения.

Съдът счита, че въззивните жалби в частта им относно определяне на обезщетение за лишаване от ползване по същество представляват молби за допълване на решение по смисъла на  чл. 250 ГПК /както правилно се сочи и в отговора на въззивните жалби/. В обстоятелствената част на обжалваното първоинстанционно решение съдът е докладвал направеното своевременно, още с отговорите на исковата молба искане по чл. 344, ал. 2 ГПК, но не се е произнесъл с нарочен диспозитив, като в мотивите на решението кратко е отбелязал, че няма направено такова искане. Направените искания от ответниците в първоинстанционното производство обаче са намерили отражение в доклада на първоинстанционния съд по делото, в тази връзка е изслушана и съдебно-икономическа експертиза, обсъдена в съдебното решение. Отделно от това в самите въззивни жалби се сочи, че районният съд не се е произнесъл по така направените искания и поради това се иска определяне на обезщетението за пръв път от въззивния съд.

Предвид направените искания в отговорите на исковата молба и заявеното искане във въззивните жалби, съдът е бил длъжен да се произнесе по цялото искане, затова настоящото производство следва да се прекрати, делото да се върне на първоинстанционния съд за допълване на решението. И тъй като компетентен да се произнесе по тези молби е именно районен съд, а не въззивната инстанция, делото следва да се върне на районен съд за произнасяне по молбите по чл. 250 ГПК. Обратното би било недопустимо, тъй като окръжен съд не може да контролира съдебен акт на районен съд без формулирана ясна воля на съда в диспозитива на съдебния акт.

При това положение настоящото въззивно производство следва да бъде прекратено и делото да се върне на С. районен съд, който следва да се произнесе по молбите по чл. 250 ГПК. След приключване на производството по чл. 250 ГПК пред първоинстанционния съд делото следва да се изпрати отново на С. окръжен съд за съвместно разглеждане на въззивните жалби с евентуално постъпилите след приключване на производството по  чл. 250 ГПК други жалби по делото /или за самостоятелно разглеждане, при липса на подадени други въззивни жалби, но след цялостно приключване на първоинстанционното производство/.

Настоящото определение няма характер на преграждащо и е необжалваемо, тъй като след изпълнение указанията на въззивния съд и съответното произнасяне по реда на  чл. 250 ГПК въззивното производство ще бъде възобновено и подадените жалби срещу решението ще бъдат разгледани.

 

        Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд         

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1399/2016 г. по описа на С. окръжен съд.

ВРЪЩА делото на С. районен съд за произнасяне по молбите на Ж.С.Ж. и Т.Ж.С. с правно основание  чл. 250 от ГПК за ДОПЪЛВАНЕ на решение на С. районен съд № 756/20.07.2016 г. по гр. д. № 5722/15 г. по описа на същия съд по реда на чл. 250 ГПК, след което делото ведно с вече постъпилите и евентуално нови жалби да се изпратят на С. окръжен съд за разглеждането им.

       

        Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: