ОПРЕДЕЛЕНИЕ   

 

Номер  1031                                 25.11. 2016 Година               Град Стара Загора    

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                 ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 25 ноември …………...……………през две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА  

 

Членове:        МАРИАНА МАВРОДИЕВА        

 

             НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                       

Секретар…………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от ……………….. съдия ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.ч.гражданско дело номер 1435……………………..по описа за 2016 година.  

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от адв. Е.М. като пълномощник на М.К.Е. против разпореждане от 05.10.2016г., постановено по ч.гр.д. № 3547/2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отхвърлена молбата на М.К. Енчева за поправка на очевидна фактическа грешка в заповед от 26.07.2016г. издадена по ч.гр..№ 3547/2016г. по описа на Старозагорския районен съд касаеща периода, за който се иска присъждане на наем.

Жалбоподателката счита обжалваното разпореждане за незаконосъобразно и  моли съда да го отмени.

Окръжният съд, като разгледа частната жалба намира за установено следното:

Заявителката М.К.Е. *** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК и изпълнителен лист срещу Д.П.И.. По това заявление е било образувано ч.гр.д.№ 354782016г. по описа на Старозагорския районен съд, като производството е по реда на глава ХХХVII ГПК.

В заявлението в т.14 „Допълнителни изявления и допълнителна информация” е поискано длъжникът да бъде осъден да заплати дължимия наем за периода от 01.03.2014 г. до 01.03.2014 г. По заявлението е издадена заповед за изпълнение № 2176 от 26.07.2016 г., като съдът е разпоредил длъжникът да заплати на кредитора сумата от 720 лв. за главница, законната лихва от 25.07.2016 г. до изплащане на вземането, както и сумата от 325 лв. разноски по делото. Съдът е посочил, че вземането произтича от неизплатено задължение по договор за наем от 17.01.2013 г. за периода от 01.03.2014 г. до 01.03.2014 г. в размер на 60 лв. месечно.

С молба от 30.09.2016 г. заявителката М.К.Е., чрез процесуалния си представител адв. Е.М. твърди, че в заявлението погрешно е посочен периодът, за който се отнася плащането. Поискала е Старозагорският районен съд да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта, като вместо посочения период 01.03.2014 г. до 01.03.2014 г. да се чете 01.03.2013 г. 01.03.2014 г.

По това искане Старозагорският районен съд е приел, че молбата е неоснователна. Съображенията му за това са, че очевидна фактическа грешка е налице, когато има явно несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното изразяване в текста на решението, в случая на заповедта. По този ред се отстраняват и несъответствия, изразяващи се в погрешно изписване на имена, номера, граници на спорен имот, размер на присъдена сума, период и пр. Посочил е, че по реда на поправка на очевидна фактическа грешка не може да бъде променена формираната воля на съда, нито да бъдат допълвани, респ. изменяни мотивите на решението/определението. В случая  е приел, че е очевидно, че такова несъответствие в заповедта за изпълнение няма. Освен това тя отговаря на искането присъдената сума да се дължи за посочения в заявлението период. Фактически молителката се домогва не до поправка на очевидна фактическа грешка, каквато не е допусната, а до коригиране на грешка, допусната в заявлението. Дори и да се приеме, че е процесуално възможно исканият период да бъде променен по реда на чл.247, ал.1 ГПК, то в този случай би се стигнало до постановяване на недопустим съдебен акт – който не съответства на искането на заявителя. С оглед на тези съображения съдът приел, че не може да се приеме, че са налице условията на  чл. 247, ал. 1 ГПК, поради което и подадената молба с въведените доводи е приел за неоснователна и я е оставил без уважение.

Това разпореждане на Старозагорския районен съд не подлежи на обжалване.

Ето защо разглеждането на частната жалба срещу това разпореждане е недопустимо, обжалваемостта на разпореждането не е предвидено  в закона. В този смисъл не е налице нито една от хипотезите, предвидени в разпоредбата на чл. 274, ал. 1 от ГПК, поради което частната жалба следва да се остави без разглеждане, като недопустима.

С оглед на гореизложеното следва да бъде оставена без разглеждане частната жалба, а производството по делото прекратено.

Водим от горните мотиви, окръжният съд

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба, подадена от М.К.Е. *** ЕГН ********** против разпореждане от 05.10.2016г. постановено по ч.гр.д.№ 3547/2016г. по описа на Старозагорския районен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№1435/2016г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от връчването.

 

          

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: