Р Е Ш Е Н И Е

 

377                                            06.12.2016г.                    гр.Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, Четвърти състав

На шести декември 2016 г.

В закрито заседание в следния състав :

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар : Павлина Г.

Като разгледа докладваното от съдията– докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 48/2016г., за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е на основание чл.247, ал.1- 4 във вр. с чл.248, ал.1- 3 от ГПК и във вр. с чл.26, ал.1 и 2 от ЗЗД и във вр. с чл.25, ал.1 и чл.42, б.“б“ от ЗН.

 

         По делото след постановяване на Решението по същество на спора са постъпили молби от ответницата, която моли да се поправи допусната в него очевидна фактическа грешка/ОФГ/ относно точната дата на смъртта на наследодателя Н.Д.И./неправилно записаната „29“ вместо вярната „28“/, и да се намали възнаграждението на адв. на ищеца поради прекомерност по чл.78, ал.5 от ГПК, и молба от ищеца за поправяне на ОФГ относно последната цифра от неговото ЕГН/неправилно записаната „2“ вместо вярната „1“/. 

 

Ищецът се противопоставя на второто искане на ответницата по чл.248 от ГПК, като го смята за преклудирано, неоснователно и недоказано.

Всяка от страните няма други възражения против исканията за поправки на ОФГ от другата страна.

 

         Съдът счита, че с оглед текста на Исковата молба и представените по делото многобройни писмени доказателства, действително в своето Решение № 279/06.10.2016г. по съществото на спора по делото е допуснал 2 бр. ОФГ, така, както се сочи от всяка една от страните по делото- съответно точната дата на смъртта на наследодателя на страните Н.Д.И. неправилно записаната като „29“ вместо вярната „28“, и  последната цифра от ЕГН на ищеца неправилно е записаната „2“ вместо вярната „1“. Поради което тези искания следва да се уважат изцяло, ведно със законните последици от това.

         Относно искането на ответницата за намаляване на присъдените разноски в полза на ищеца и най- вече на размера на адв. хонорар на пълномощника му по делото- искането е процесуално допустимо, тъй като Решението е връчено на ответницата с Разписка от 12.10.2016г., а Молбата за това е с вх.№ 12895/26.10.2016г. в рамките на законния 2- седмичен срок по смисъла на чл.248, ал.1, пр.1 във вр. с чл.259, ал.1 от ГПК. Същата обаче не е възразила по никакъв начин против размера на претендираните разноски от ищеца, изложени в Списъка по чл.80 от ГПК/л.68 от делото/- включително и за някаква прекомерност на адв.хонорар в размер на 2 800 лв. по т.1 от Списъка/видно от писмения Договор за правна защита и съдействие № 093052/09.03.2016г.- л.7 от делото/- нито в Отговора си на ИМ вх.№ 8436/04.07.2016г./л.61 от делото/, нито при приключване на устните състезания в съдебния протокол от о.с.з. на 06.10.2016г./л.70- 71 от делото/. Още повече, че този размер на адв.хонорар от 2 800 лв. е в пълно съответствие с нормативно установените размери, тъй като при минимум от точно 2 806, 01 лв. той е в малко по- нисък размер от кръгло 2 800 лв. по чл.7, ал.2, т.4 от Наредба № 1/2004г. на ВАдв.С- София за минималните размери на адвокатските възнаграждение.

Поради което това искане на ответницата се явява изцяло неоснователно и недоказано, и следва да се остави без уважение, ведно със законните последици от това.

        

Настоящото първоинстанционно съдебно Решение за поправка на ОФГ и за произнасяне по искане за намаляване на разноските по делото може да се обжалва по общия ред в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка една от страните, с въззивна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд– гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд– гр.Пловдив.

 

Ето защо предвид на горните мотиви и на основание чл.247, ал.1- 4  и чл.248, ал.1- 3 от ГПК във вр. с чл.26, ал.1 и 2 от ЗЗД и във вр. с чл.25, ал.1 и чл.42, б.“б“ от ЗН, първоинстанционният Окръжен съд – Стара Загора

 

                                      Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитивите на първоинстанционното си Решение № 279/06.10.2016 г., постановено по настоящото гр.д.№ 48/2016г. по описа на ОС- Ст.Загора, като навсякъде относно :

1.Точната дата на смъртта на наследодателя Н.Д.И. вместо неправилно записаната „29“ следва да се чете вярната28“.

2.Точната последна цифра от ЕГН на ищеца Н.Д.И. вместо неправилно записаната „2“ следва да се чете вярната1“.

         ОСТАВЯ без уважение искането на ответницата М.Г.И. *** за изменение на постановеното Решение в частта му за разноските на ищеца за намаляване на адв. хонорар на 1 бр. адвокат от 2 800 лв. до по- нисък минимален размер, като неоснователно и недоказано.

 

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по общия ред в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез ОС– Стара Загора пред ПАС– Пловдив.

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :