Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 375                                              02.12.2016 г.                     град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На осми ноември                                                                                     2016 година

в открито заседание, в следния състав:         

                                                                      

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                          

Секретар: Н.К.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 114 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл. 108 от ЗС.

 

Образувано е по иск на Община Павел баня, представлявана от кмета на общината С.Х.Р. против „М ДИ СИ" ЕООД представлявано от С.М.С., В.Б.Ч. и Ш.    К.Ч. с която моли съда да постанови решение с което да признаете за установено по отношение на ответниците, че Община Павел баня е единствен собственик на процесните недвижими имоти  и да предаде владението върху тях на ищеца. В ИМ ищецът сочи, че с договор за даване вместо изпълнение като извънсъдебна спогодба от 10.11.2008 година,  Общината извършва разпоредителна сделка, като прехвърля подробно описаните по-горе недвижими имоти на ЕТ "Паун -Павел Баня- Т.П.". Твърди, че този договор е изцяло нищожен. Същият е подписан в изпълнение на решение № 150, взето с протокол № 14 от 30.10.2008 година на Общинския съвет на Община Павел Баня. Договора за даване вместо изпълнение като извънсъдебна спогодба, е нищожен поради липса на воля за сключването му. В действителност описаните в договора задължения не са реални и не са установени по размер. Освен това, първите четири имота, предмет на договора за даване вместо изпълнение от 10.11.2008 година, са публична общинска собственост. Имоти - публична общинска собственост не могат да бъдат прехвърляни, доколкото съществува забрана за това в чл. 7 от ЗОС. Договор за даване вместо изпълнение като извънсъдебна спогодба от 10.11.2008 година, е нищожен поради поради "невъзможен предмет", тъй като въпросните вещи са извадени от гражданския оборот и придобиването на такива вещи от трето лице е юридически невъзможно - чл.7, ал.2 от ЗОС. По отношение на петия имот, който е частна общинска собственост също е нищожен, тъй като е в противоречие със закона - с императивната норма на чл.35, ал1 от ЗОС, който изисква при разпореждане с вещи частна общинска собственост задължително провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. В случая такъв не е проведен за разпореждането с процесните имоти. Договорът е нищожен и поради това, че е сключен с цел "заобикаляне на закона", тъй като с договора за даване вместо изпълнение се извършва разпореждане с общинската собственост, без провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс. Освен това, договора за даване вместо изпълнение от 10.11.2008 година следва задължително да бъде сключен във формата на нотариален акт, докато процесният договор за даване вместо изпълнение, като извънсъдебна спогодба е сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Т.е. този договор за даване вместо изпълнение е нищожен и поради това, че не е сключен в предписаната от закона форма. След като този договор е изцяло нищожен, същият не е породил правно действие и съответно приобритателят ЕТ "Паун -Павел Баня- Т.П." не е придобил правото на собственост върху идеална част от процесните имоти. Впоследствие ЕТ "Паун -Павел Баня- Т.П." се снабдява с констативен нотариален акт за, за целите процесии имоти, без да е техен собственик. На 14.04.2011 година ЕТ "Паун -Павел Баня- Т.П." продава процесните „М ДИ СИ" ООД. Този нотариален акт не поражда правно действие по отношение на ищеца, тъй като никой не може да прехвърли повече права, отколкото притежава. Сочи, че впоследствие е извършено изменение на КККР на гр.Павел Баня, като поземлен имот идентификатор: 55021.501.1516, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 1784 кв.м. е разделен, като от него са образувани двата поземлени имота. На 13.12.2014 година „М ДИ СИ"ООД продава на В.Б.Ч. Поземлен имот с идентификатор: 55021.501.3146, по КККР на гр.Павел Баня. Този нотариален акт не поражда правно действие по отношение на действителния собственик на имотите, тъй като никой не може да прехвърли повече права, отколкото притежава. В случая след като „М ДИ СИ"ООД не е придобило право на собственост върху процесиите имоти, то не е могло да прехвърли на ответниците този имот. Към настоящия момент ищецът е собственик на процесиите имоти и същите се ползват от ответниците, без основание. Молят да им се присъдят направените по делото разноски.

 

Ответниците по насрещния иск - „М ДИ СИ" ЕООД, В.Б.Ч. и Ш.К.Ч., чрез проц. си представители адвокат М.Б. и  адвокат С.Р.М. вземат становище, че счита за недоказан исковата претенция по основание и размер. Процесиите имоти не са имали и нямат предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение. От датата на възникване на общинската собственост до датата на ликвидирането й, включително и до настоящия момент, процесните имоти не са използвани за задоволяване на обществени потребности, а само на частни такива. Ползвани са за частна полза на общината, която ги е отдавала по наем като частна общинска собственост. Всички извършени от Община Павел Баня действия на управление и разпореждане с процесиите имоти през периода от придобиването до отчуждаването им, както и предназначението на имотите налага несъмнено извода за частно правния характер на собствеността. Такива несъмнено са действията по отдаване под наем, вместо концесия и извършеното разпореждане с тях, вписване на законна ипотека, както и обективната липса на нуждата им за изпълнение на функциите на общината, тоест за упражняване на предоставените й със закон правомощия. С влезли в сила решения се установява, че Община Павел баня е била осъдена да заплати 9907,49 лева, неустойка за забава, изчислена върху сумата от 26777 лева за периода от 17.05.2005 г. до 23.06.2005 г. и разноски в размер на 519 лева. За да се погасят дължимите суми, Общински съвет-Павел Баня е взела Решение № 150/30.10.2008 г. по предложение на кмета и на базата на това решение е сключен договор за даване вместо изпълнение от 10.11.2008 г.. Твърди, че Ищеца не доказал нито едно от изложените твърдения за нищожност на сделките, релевирани в исковата молба. Не е доказана и втората кумулативна предпоставка за уважаване на ревандикационния иск по чл. 108 ЗС - имотите да се владеят от ответниците.

 

Съдът, като обсъди представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

 

Видно от представените и приети като писмени доказателства АДС 162/7382 от 21.03.1974 година, сградите и подобренията в имота са били актувани като държавна собственост. Имотите са били актувани като държавна собственост с АДС 1116 от 29.08.1990 година, в който като собственик на имота е записана Общинска фирма „Антей". Видно от удостоверение № 0977/16.09.2002 г. на Община Павел баня спортния и плажен комплекс в гр. Павел Баня се води по баланса на общината след ликвидация на Общинска фирма “Антей” Павел баня.

 

Със Заповед № 589/02.08.2002 г., Заповед № 943/11.12.2002 г. и цялата преписка на Обл. Управител гр. Стара Загора процесните имоти са отписани от актовите книги за държавна собственост.

 

Между страните не се спори, че с акт за общинска собственост № 613/20.12.2002 година на Община Павел баня процесните имоти са актувани като публична общинска собственост на общината.

 

По делото са представени и приети като доказателства влязло в сила на 13.12.2007 г. Решение от 22.12.2006 г., постановено по гр. д. № 1310 по описа за 2006 г. на РС - гр. Казанлък, от което се установява, че Община Павел баня е била осъдена да заплати 9907,49 лева, неустойка за забава, изчислена върху сумата от 26 777 лева за периода от 17.05.2005 г. до 23.06.2005 г. и разноски в размер на 519 лева.

 

От приложените по делото писмени доказателства- постъпилите от Общински съвет Павел Баня материали по приемането на Решение 150 от 30.10.2008 година е видно, че Общинския съвет възлага на Кмета да подпише договор за даване вместо изпълнение с ЕТ "Паун - Тено Паунов", като е посочено, че проект за договора е приложен към решението.

 

По силата на това решение е сключен договор за даване вместо изпълнение от 10.11.2008 г. с нотариална заверка на подписи рег. № 3717/2008 г., и нотариална заверка на съдържание с рег. № 3718/2008 г. по описа на Мариела Павлова, Нотариус с район на действие РС Казанлък и договорът е бил вписан в Имотен регистър при Агенция по вписванията на 12.11.2008 г..

 

Със Заповед № 88/14.02.2012 г., издадена от Кмета на община Павел Баня е видно, че процесиите имоти са отписани от актовите книги за общинска собственост и баланса на общината.

 

ЕТ “Паун -Павел Баня- Т.П." се снабдил за целите процесни имоти с констативен нотариален акт за собственост № 43, том1, рег. номер 214, нот.дело 30/2008 г. на нотариус Мариела Павлова, вписан в службата по вписванията при РС - Казанлък като акт № 53, том 2 , дело 279/2009 година.

 

На 14.04.2011 година е изповядан нот. акт № 129, том I, рег. номер 1017, дело N0 107 от 2011 г. на Нотариус Невена Бранчева, вписан в службата по вписванията при РС - Казанлък като акт № 65, том 6 , дело 2609/2011 година, с който ЕТ “Паун -Павел Баня- Т.П." продава на ответното дружество процесните имоти.

 

С нотариален акт № 44, том 3, рег. номер 2165, нот. дело 373 от 2014 година на Нотариус Невена Бранчева, вписан в СВ при РС-Казанлък като акт № 45, том 34, д. 6884 от 13.12.2014 година, „М ДИ СИ"ООД продава на втория ответник - В.Б.Ч. Поземлен имот с идентификатор: 55021.501.3146, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 892 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, който имот е образуван от разделянето на поземлен имот със стар идентификатор: 55021.501.1516, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 1784 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс.

 

От показанията на разпитаният свидетел Й.Н.Е. се установява, че са й познати всички имоти. Работи от 2003 г. в Община Павел баня и ги обхождала многократно. Всички тези имоти в момента представлявали един ползващ се имот, който бил ограден с тел. Имот 1511 бил затревен и бил част от големия имот. Имот 1512 представлявал игрище. Имоти 1514 – затревен, имот 1515 – затревен. Оградата минавала по границите на имотите. В Община Павел баня като заместник кмет работила г-жа М.П., съпруга на Т.П.. Това което обменяли в личните си разговори и това което тя имала като наблюдение и може да докаже е, че в момента тя ползвала този имот, защото тя назначавала хората, които работели там. М.П. била съпруга на Т.П., който през годините владеел този имот и с който всъщност било сключено споразумението взето с Решение № 150 на общински съвет. В момента се владеел от нея и когато провеждали общински мероприятия, когато канили гости от Русия, Румъния, Турция, те с нея давали заявки и на нея плащали. Последното им плащане от 2016 г. е на фирмата „МТ ГРУП”, собственост на дъщерята на г-жа М.П.. При личните си разговори с г-жа Паунова в края на краищата кой ползва имота това което била научила от нея е, че имала споразумение с С.С. Марков тя да ползва имота. Такова споразумение обаче писмено тя не била виждала. Там се ползвал от хората, които идвали в Павел Баня. Той бил басейн с прилежащо игрище и ресторант и кафене. Там било единственото място където можели да съберат 100 – 150 човека и през годините плащали на г-жа Паунова. Тя носела фактурите като последната фактура от 2016г. била на фирмата която по-горе споменала. Това, което имала като информация и като книжа в Община Павел баня е, че преди 1970 г. съществувал този комплекс, защото имали претенции и от граждани, които там са имали земеделски земи и когато се строял този комплекс те били отчуждени и помествали цялата документация по отчуждаването. Нямало промяна през годините за достъпа на гражданите за този комплекс. Той винаги се бил ползвал като плажен и спортен комплекс. Към настоящия момент срещу такса всеки гражданин можел да посети това място. През годините това бил единствения басейн. Сега в момента в Павел баня имало 6 открити басейна, но до 1990г. това бил единствения открит басейн и всички туристи се възползвали от него. Двете големи успоредни граници биле път II - 56 второкласен държавен път и другата граница, успоредна на нея била ул.”Петко Колев”. Тя била свързана с алея. В третата част граничел с алея. Другата си част граничел с други поземлени имоти. Видими граници нямал, но при заснемане било определено точно къде е единия имот и къде е другия имот. В тези имоти категорично имало постройки. След вземането на Решение № 150, в който Т.П. вземал този имот, от тогава Паунова го ползвала до сега. Това можела да докажа с категорични документи. В целия комплекс имало една сграда, в която били разположени кухня, ресторант, съблекални, медицински кабинет, фитнес и други медицински кабинети, а до нея на 20 м. имало една друга сграда със служебни помещения, тоалетни, бар външен и външна тоалетна. Крокодила представлявал една сграда до масивната сграда, където били помпите и имало сглобяем бар, душ кабини и малък басейн. Общо взето масивните сгради биле две.

 

Свидетелят В.И.И. установява, че плажът се намирал в началото на Павел баня от едната страна на главния път. Нямал граници. Той си бил един цял заграден имот. Свидетеля сочи, че бил ел. техник и работел само 2 – 3 месеца през лятото на този комплекс. Ползвал се от Т.П.. Сега в момента били децата му Георги и Пламена. Имало съблекални, имало 3 бара изградени, имало ресторант. Всичко било на дървена конструкция. Не знаел на колко имота е разделен целия имот.

 

Свидетелят К.М.М. установява, че имотите се намират в началото на Павел баня, в ляво. Работел там сезонно като спасител. На „МТ - ГП ГРУП” ООД били собственици Георги и Пламена Паунови. Те били неговия работодател. Фирма „М ДИ СИ” не познавал и В. и Ш. Черкезови не му биле познати като имена. Имало 3 външни бара около басейна и долу имало фитнес и ресторант. Преди работел при Т.П. и знаел, че имота бил общински от там нататък не знаел. С.С. го познавал, но не знаел да има нещо общо с имота.

 

            Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

Съгласно  чл. 6, ал. 2, т. 6 от ЗОС общинска собственост е това имущество, предоставено със закон в собственост на общините или включено в уставния фонд на общинските фирми. В конкретния случай имотите са били актувани като държавна собственост - като за земята е бил съставен АДС 1116 от 29.08.1990 година, в който като собственик на имота е записана Общинска фирма „Антей", ликвидацията на която към момента на влизане в сила на ЗМСМА е приключила и активите и пасивите на Общинска фирма „Антей" са преминали към Община Павел Баня. Сградите и подобренията в имота са били актувани като държавна собственост с АДС 162/7382 от 21.03.1974 година, същите попадат върху терена на Общинска фирма „Антей" и са придобити от Общината при ликвидацията на Общинска фирма „Антей". Това обстоятелство се потвърждава от представеното и прието като писмено доказателство удостоверение № 0977/16.09.2002 г. на Община Павел баня. Съгласно което спортния и плажен комплекс в гр. Павел Баня се води по баланса на общината след ликвидация на Общинска фирма “Антей” Павел баня. Поради което съдът приема, че спорните имоти са Общинска собственост. Тези обстоятелства се установяват и от показанията на разпитаната по делото като свидетел Й.Н.Е., чийто показания съдът възприема като обективни и почиващи на останалите писмени доказателства по делото.

 

При това положение спорния момент, очертан между страните е дали прехвърлянето на собствеността върху процесните общински недвижими имоти на 10.11.2008 г., когато е сключен договор за даване вместо изпълнение като извънсъдебно споразумение между ищеца и ЕТ “Паун -Павел Баня- Т.П. е породило правно действие 

 

Съдът намира, че въпросната спогодба е изцяло нищожна – за четири от имотите, представляващи публична общинска собственост, както бе прието по - горе, поради “невъзможен предмет”, тъй като въпросните вещи са извадени от гражданския оборот и придобиването на такива вещи от трето лице е юридически невъзможно – чл.7, ал.2 от ЗОС  /аргументи в тази насока са изложени в ТР № 4/07.07.2010 г. по ТД № 4 по описа за 2009 на ОСГК/, а по отношение на петият имот, който е частна общинска собственост “спогодбата” също е нищожна, тъй като е в противоречие с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и е налице “заобикаляне на закона” /в сходен смисъл - решения на ВКС, като практиката по този въпрос е непротиворечива/.

 

В конкретния случай с постигнатата спогодба е извършено разпореждане с общинско имущество, но без да се спазят императивните норми на чл.7, ал.2 и чл. 35, ал. 1 ЗОС, и което не води до настъпване на вещноправни последици за третото лице, а именно до прехвърляне правото на собственост върху процесните имоти. 

 

Прехвърлителните сделки, извършени с горецитираните нотариални актове не пораждат правно действие по отношение на действителния собственик на имотите –ищец по делото, тъй като никой не може да прехвърли повече права, отколкото притежава.

 

От показанията на разпитаните по делото свидетели се установи, че към настоящия момент процесиите имоти се ползват от „МТ-ГП ГРУП" ООД, което дружество е собственост на децата на едноличния търговец Т.П.. От свидетелските показания събрани по делото безспорно се установени, че владелец на имотите в момента е „МТ - ГП ГРУП" ООД.

 

Съгласно Тълкувателно решение 4 от 14.03.2016 година на ВКС по т.д.  № 4/2014 година на ОСГК Ако в хода на делото се установи, че ищецът по ревандикационния иск е собственик на процесния имот, но ответникът не владее този имот, съдът следва да уважи първото искане за правна защита като признае с установителен диспозитив, че ищецът е собственик на имота, а с отделен диспозитив да отхвърли второто искане за правна защита - за предаване на владението на имота.

 

Поради което съдът намира, че следва да се произнесе с отделен установителен диспозитив за принадлежността на правото на собственост към патримониума на ищеца и да отхвърли иска на същия за предаване правото на собственост върху процесните имоти, тъй като същите се владеят от едно трето за делото лице.

 

По отношение на направеното искане за присъждане на разноски съдът намира следното: в последното съдебно заседание, проц. представители на ответниците са направили възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на ищеца. Видно от представеният по делото списък за разноски по чл. 80 от ГПК и фактури към него, е договорено и заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 7 338,80 лв., което означава, че е съобразен с разпоредбите на действащата по това време Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Ищецът е направил разноски в размер на 9600,98 лв. и съобразно изхода на делото ответниците следва да бъдат осъдени да му заплатят тези разноски по уважения иск по чл. 108 от ЗС.

 

Мотивиран от горното, съдът 

                                  

                            Р  Е  Ш   И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „М ДИ СИ " ЕООД, с ЕИК: 201479317, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Дунав"     5, вх. Г, ет. 1, ап. 14, представлявано от С.М.С., че ищецът Община Павел Баня, Булстат: 000817931, представлявана от кмета на общината С.Х.Р. е собственик на следните недвижими имот: Поземлен имот с идентификатор: 55021.501.1513, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 12273 кв.м., с трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, ведно с построените в поземления имот сгради, а именно; друг вид обществена сграда с идентификатор: 55021.501.1513.1 с площ от 974 кв.м., брой етажи 1; друг вид обществена сграда с идентификатор: 55021.501.1513.2 с площ от 56 кв.м., брой етажи 1; друг вид обществена сграда с идентификатор: 55021.501.1513.3 с площ от 11 кв.м., брой етажи 1, който имот по документ за собственост представлява Терен с площ от 12 754 кв.м., представляващ VIII (осем - римско) „Плажен и увеселителен комплекс", в кв.2 по плана на гр.Павел Баня, при съседи: от изток- улица, от запад- УЛИЦА: от север: УПИ IV- Балнеохотелски комплекс и УПИ IX- балнеохотелски и увеселителен комплекс, от юг: север: УПИ IV- Балнеохотелски комплекс и от юг: УПИ X- спортен комплекс и XI -„Паркинг", ведно с построения в имота плувен басейн с площ от 1225 кв.м. и кабини със застроена площ от 100 кв.м., както и всички сгради и подобрения в него, Поземлен имот с идентификатор: 55021.501.1515, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 2767 кв.м., с трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, който имот по документ за собственост (АОС N0 1047/14.02.2005 г), представлява Терен с площ от 2909 кв.м, представляващ УПИ X (десет - римско) „Спортен комплекс", в кв.2 по плана на гр.Павел Баня, при съседи: от изток- УПИ VII (седем - римско) „Хотел", от запад- XI -„Паркинг", от север: УПИ VIII-плажен и увеселителен комплекс и от юг-алея, ВЕДНО с построеното в имота баскетболно игрище, както и всички сгради и подобрения в него,Поземлен имот с идентификатор: 55021.501.1514, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 823 кв.м., с трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, който имот по документ за собственост, представлява Терен с площ от 882 кв.м, представляващ УПИ XI (единадесет -римско) „Паркинг", в кв.2 по плана на гр.Павел Баня, при съседи: от изток- УПИ X (десет - римско) „Спортен комплекс", от запад- УЛИЦА, От север: УПИ VIII-плажен и увеселителен комплекс и от юг-алея, както и всички сгради и подобрения в него, Поземлен имот с идентификатор: 55021.501.1512, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 3349 кв.м., с трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, който имот по документ за собственост, представлява Незастроен терен с площ от 3 321 кв.м., представляващ УПИ VI (шест - римско)- „Балнеохотелски и рекреационен комплекс", в кв.2 по плана на гр.Павел Баня, при съседи: от изток улица, от запад: УПИ IX- балнеохотелски и увеселителен комплекс, от север: УПИ IV-Балнеохотелски комплекс и от юг: УПИ VIII-плажен и увеселителен комплекс и всички сгради и подобрения в него, Поземлен имот с идентификатор: 55021.501.3145, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 892 кв.м., с трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, който имот е образуван от разделянето на поземлен имот със стар идентификатор: 55021.501.1516, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 1784 кв.м., с трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, който имот по документ за собственост (АОС N0 1046/14.02.2005 г), представлява Незастроен терен с площ от 1879 кв.м., представляващ УПИ VII (седем - римско) „Хотел", в кв.2 по плана на гр.Павел Баня, при съседи: от изток- улица, от запад: УПИ X- спортен комплекс от север: УПИ VIII-плажен и увеселителен комплекс и от юг алея и всички сгради и подобрения в него.

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на„ В.Б.Ч. с ЕГН: ********** *** и Ш.К.Ч. *** Баня, булстат: 000817931, представлявана от кмета на общината С.Х.Р. е собственик на следните недвижими имоти: Поземлен имот с идентификатор: 55021.501.3146, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 892 кв.м., с трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, който имот е образуван от разделянето на поземлен имот със стар идентификатор: 55021.501.1516, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 1784 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, който имот по документ за собственост, представлява Незастроен терен с площ от 1879 кв.м., представляващ УПИ VII (седем - римско) „Хотел", в кв.2 по плана на гр. Павел Баня, при съседи: от изток- улица, от запад: УПИ X- спортен комплекс от север: УПИ VIII-плажен и увеселителен комплекс и от юг: алея и всички сгради и подобрения в него.

 

ОТХВЪРЛЯ иска на Община Павел Баня, булстат: 000817931, представлявана от кмета на общината С.Х.Р., ЕГН: **********, със седалище и адрес на управление: гр.Павел Баня, обл. Стара Загора, ул."Освобождение" № 15 да бъде осъден „М ДИ СИ "ООД ЕООД, с ЕИК: 201479317, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Дунав" № 5, вх. Г, ет. 1, ап. 14, представлявано от С.М.С. да предаде на Община Павел Баня владението върху: Поземлен имот с идентификатор: 55021.501.1513, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 12273 кв.м., с трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, ведно с построените в поземления имот сгради, а именно; друг вид обществена сграда с идентификатор: 55021.501.1513.1 с площ от 974 кв.м., брой етажи 1; друг вид обществена сграда с идентификатор: 55021.501.1513.2 с площ от 56 кв.м., брой етажи 1; друг вид обществена сграда с идентификатор: 55021.501.1513.3 с площ от 11 кв.м., брой етажи 1, който имот по документ за собственост (АОС N0 1045/14.02.2005 г), представлява Терен с площ от 12 754 кв.м., представляващ VIII (осем - римско) „Плажен и увеселителен комплекс", в кв.2 по плана на гр.Павел Баня, при съседи: от изток- улица, от запад- УЛИЦА: от север: УПИ IV- Балнеохотелски комплекс и УПИ IX- балнеохотелски и увеселителен комплекс, от юг: север: УПИ IV- Балнеохотелски комплекс и от юг: УПИ X- спортен комплекс и XI -„Паркинг", ведно с построения в имота плувен басейн с площ от 1225 кв.м. и кабини със застроена площ от 100 кв.м., както и всички сгради и подобрения в него, Поземлен имот с идентификатор: 55021.501.1515, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 2767 кв.м., с трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, който имот по документ за собственост (АОС N0 1047/14.02.2005 г), представлява Терен с площ от 2909 кв.м, представляващ УПИ X (десет - римско) „Спортен комплекс", в кв.2 по плана на гр.Павел Баня, при съседи: от изток- УПИ VII (седем - римско) „Хотел", от запад- XI -„Паркинг", от север: УПИ VIII-плажен и увеселителен комплекс и от юг-алея, ВЕДНО с построеното в имота баскетболно игрище, както и всички сгради и подобрения в него,Поземлен имот с идентификатор: 55021.501.1514, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 823 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, който имот по документ за собственост представлява Терен с площ от 882 кв.м, представляващ УПИ XI (единадесет -римско) „Паркинг", в кв.2 по плана на гр.Павел Баня, при съседи: от изток- УПИ X (десет - римско) „Спортен комплекс" ,от запад- УЛИЦА, От север: УПИ VIII-плажен и увеселителен комплекс и от юг-алея, както и всички сгради и подобрения в него, Поземлен имот с идентификатор: 55021.501.1512, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 3349 кв.м., с трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, който имот по документ за собственост, представлява Незастроен терен с площ от 3 321 кв.м., представляващ УПИ VI (шест - римско)- „Балнеохотелски и рекреационен комплекс", в кв.2 по плана на гр.Павел Баня, при съседи: от изток улица, от запад: УПИ IX- балнеохотелски и увеселителен комплекс, от север: УПИ IV-Балнеохотелски комплекс и от юг: УПИ VIII-плажен и увеселителен комплекс и всички сгради и подобрения в него, Поземлен имот с идентификатор: 55021.501.3145, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 892 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, който имот е образуван от разделянето на поземлен имот със стар идентификатор: 55021.501.1516, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 1784 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, който имот по документ за собственост, представлява Незастроен терен с площ от 1879 кв.м., представляващ УПИ VII (седем - римско) „Хотел", в кв.2 по плана на гр.Павел Баня, при съседи: от изток- улица, от запад: УПИ X- спортен комплекс от север: УПИ VIII-плажен и увеселителен комплекс и от юг алея и всички сгради и подобрения в него;

 

ОТХВЪРЛЯ иска на ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, БУЛСТАТ: 000817931, представлявана от кмета на общината С.Х.Р., ЕГН: **********, със седалище и адрес на управление: гр.Павел Баня, обл. Стара Загора, ул."Освобождение" N0 15 да бъдат осъдени В.Б.Ч. с ЕГН: ********** *** и Ш.К.Ч. ***, да предадат на ищеца владението върху: Поземлен имот с идентификатор: 55021.501.3146, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 892 кв.м., с трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, който имот е образуван от разделянето на поземлен имот със стар идентификатор: 55021.501.1516, по КККР на гр.Павел Баня, с площ от 1784 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, който имот по документ за собственост, представлява Незастроен терен с площ от 1879 кв.м., представляващ УПИ VII (седем - римско) „Хотел", в кв.2 по плана на гр.Павел Баня, при съседи: от изток- улица, от запад: УПИ X- спортен комплекс от север: УПИ VIII-плажен и увеселителен комплекс и от юг: алея и всички сгради и подобрения в него.

 

ОСЪЖДА „М ДИ СИ " ЕООД, с ЕИК: 201479317, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Дунав", №  5, вх. Г, ет. 1, ап. 14, В.Б.Ч. с ЕГН: ********** *** и Ш.К.Ч. ***, да заплатят на Община Павел Баня, сумата 9600,98 лв. разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

                                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :…………………