О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№1093                                       19.12.2016г.                    град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав,

на двадесет и шести ноември 2016 година

в публичното заседание в следния състав:        

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар  Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ 

Гражданско дело № 60 по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

          Производството е на основание чл.124, ал.1, пр.2 във вр. с чл.69, ал.1, т.2 и чл.537, ал.2 от ГПК и във вр. с чл.357- 364 от ЗЗД.

 

          В законния 1- месечен срок за произнасяне по съществото на спора съгласно чл.235, ал.5, изр.1 от ГПК съдът констатира, че делото е образувано въз основа на първоначалната Искова молба вх.№ 5375/24.04.2013г. от юридическото лице/ЮЛ/ по Закона за кооперациите/ЗК/- ПРОИЗВОДСТВЕНО         ТЪРГОВСКА  КООПЕРАЦИЯ «СЪГЛАСИЕ»/съкратено ПТК„Съгласие"/- с.Калояновец, общ.Ст.Загора, обл.Старозагорска, БУЛСТАТ- 123026051,  която заявява, че ползва и стопанисва като собственик от 1996г., когато е учредена кооперацията с решение по ф.д. № 795/1996г. на Окръжен съд- Ст.Загора, конкретно описани недвижими имоти в стопанския двор в с.Калояновец, общ.Ст.Загора, обл.Старозагорска, и че в началото на месец март 2013г. разбрали, че единия ответник Д.С.С.- ЕГН ********** в качеството си на Председател на Гражданско дружество по ЗЗД „Земеделско сдружение"- БУЛСТАТ 123614290 е снабдил още през 2009г. това Гражданско дружество/ГД/ с нотариален акт по обстоятелствена проверка № 65, том четвърти, рег.№ 4170, дело № 304 от 26.06.2009 год. на Нотариус Пламен Иванов с рег.№ 308 на Нотариалната камара, с район на действие района на РС- Ст.Загора. Оспорва, че това ГД чрез членовете си е собственик по давностно владение на гореописаните недвижими имоти, макар, че то е новообразувано- регистрирано е на 12.09.2008г. под името „Земеделско сдружение"- с.Калояновец и по никакъв начин не е правоприемник или идентично с дружеството със същото име- Гражданско дружество по ЗЗД „Земеделско сдружение"- с.Калояновец, което дружество е придобило с договор от 15.10.1995г. гореописаните недвижими имоти. Твърди, че в първоначалното дружество са участвали като сдружители над 300 човека, които скоро след покупката на имотите учредили ищцовото ПТК „СЪГЛАСИЕ"- с.Калояновец. Преди около 1 месец ищецът бил посетен от кандидат- купувачи, които твърдели, че се канят да закупят гореописаните сгради и терен от ГД по ЗЗД „Земеделско сдружение"- БУЛСТАТ 123614290. Това обосновавало правния интерес на ищеца ПТК „СЪГЛАСИЕ"- с.Калояновец да заведе иск за собственост и за оспорване на  издадения нотариален акт на името на ГД по ЗЗД „Земеделско сдружение"- БУЛСТАТ 123614290.

С оглед на гореизложеното моли съда да постановите Решение, с което да признаете за установено, че ищецът ПТК „Съгласие"- с.Калояновец е собственик на описаните в обстоятелствената част на Исковата молба недвижими имоти като придобити по давност, и в резултат на това на основание чл.537, ал.2 ГПК да отмени издадения Нотариален акт по обстоятелствена проверка № 65, том четвърти, рег.№ 4170, дело № 304 от 26.06.2009г. на Нотариус- Пламен Иванов с рег.№ 308 на Нотариалната камара, с район на действие РС-Стара Загора по отношение на 9 бр. ответници- всички те физически лица/пълнолетни български граждани/.

В писменото си Становище ищецът признава, че от представения Договор за дружество от 17.09.1994г. е видно, че същият е сключен между голяма група физически лица /над 300 човека/, като в раздела „Прекратяване на дружеството" са предвидени 2 хипотези: а/по решение на Общото събрание за учредяване на кооперация или въобще за прекратяване на дружеството; и б/по решение на съда, ако за това има основателна причина; като за всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД. В чл.11 от Договора за дружество от 17.09.1994г. изрично е уговорено, че при смърт на някой от съдружниците, неговите наследници наследяват прават си, като се задължават в 1- месечен срок от откриване на наследството да уведомят дружеството дали ще продължат членството си в същото или желаят дела им да бъде изплатен парично. В тази връзка върпяки законовата разпоредба на чл.363, б."в" от ЗЗД дружеството не се прекратява автоматично със смъртта или запрещението на един от съдружниците си, тъй като в договора за учредяване на дружество е било уговорено изрично друго. Следователно същото не е било прекратено към датата 12.09.2008г., когато група лица /по списък 60 броя с липсващи 15 подписа, от които присъствали на събрание 42 броя/, са взели решение за „приемане на актуализиран списък, освобождаване на починали или напуснали членове, избиране на нов УС и т.н.". Решенията по този протокол не могат вече да санират факта, че дружеството вече е било прекратено преди това поради смъртта на част от сдружителите на осн. чл.363, б."в" ЗЗД, и на това събрание на сдружението не са присъствали всички живи първоначални сдружители или всички техни наследници по закон.

          В тази връзка след обявяване на делото за решаване в законния 1- месечен срок за постановяване на Решение по съществото на спора между страните съдът констатира, че в хода на производството ищцовата кооперация не можа да проведе и докаже предявение от нея искове по чл.124, ал.1, пр.2 от ГПК, макар, че тя безспорно има активната процесуална легитимация по делото, но такава пасивна процесуална легитимация липсва по отношение на ответната страна по този иск като цяло, тъй като не е предявен срещу всички членове на ответното гражданско дружество/ГД/, а само срещу членовете му на управителния съвет/УС/- срещу общо 9 бр. физически лица/пълнолетни български граждани/, но не и против останалите членове на ГД, които съгласно събраните по делото доказателства са и различна бройка в отделните моменти и различните документи :

          1.До първоначалната му обща бройка от точно 324 члена- съгласно първоначалния Списък/т.1, л.94- 107 от делото/.

2.До по- късно доказаните общо 267 члена- съгласно представения учредителен Договор за дружество от 17.09.1994г./т.1, л.79- 90 от делото/.

3. Общо 60 члена съгласно списъка от 12.09.2008г., при 15 бр. липсващи подписи/т.1, л.112- 114 от делото/.

4.Точно 42 бр. членове- според присъствалите лично и отразени в списъка от 12.09.2008г.- / т.1, л.112- 114 от делото/.

Също така съдът констатира, че съгласно чл.25 от дружествения договор цялото оперативното ръководство на гражданското дружество се осъществява от управителя, като с Решение на проведеното на 12.09.2008г. Общо събрание/ОС/ на сдружението е избран и 6- членен Управителен съвет/УС/ в състав: Д.С.С., Т.К. П., А.Т.С., Д.Л.Д., Н.В.Д. и Х.Г.Х., като видно от същия протокол е избран за председател Д.С.С., което ГД съгласно регистрацията на дружеството в Булстат същото се представлява от Д.С.С.. Следователно абсолютно неправилно в Исковата молба са описани като съдружници само 7 души- които са избрани за членове на управителния съвет/УС/, които са посочени като ответници по исковете. А в действителност съдружниците в това ГД по ЗЗД са много повече от седем души, за което има множество, макар и частично противоречиви писмени доказаелства по делото, които обаче не може да се конституират от съда служебно, а се посочват единствено и само от ищцовата страна. Наред с това от датата на създаването на дружеството и до сега то очевидно съществува правно, не е било прекратено и липсват по делото каквито и да са данни, че съдружниците са подавали молби за напускане на дружеството и искания за връщане на техните дялове от общото имущество. Напротив- видно от Протокол от 12.09.2008г. е проведено общо събрание на членовете на Земеделско сдружение по чл.357 от ЗЗД, с наименование „Земеделско сдружение, с.Калояновец", учредено на 17.09.1994г., на което събрание е приет актуализиран Списък на членовете на сдружението, поноже очевидно голяма част от първоначалните  съдружници по първия списък са били вече починали, и на тяхно място са конституирани тези техни наследници, които са пожелали това В резултатат на тази актуализация членовете на сдружението са около 60 души/или поне 42 души- подписалите протокола лица/.           Нещо повече- видно от удостоверението от Регистър-БУЛСТАТ, съдружници в това ГД са освен гореизброените 9 бр. физически лица и както е записано в самото Удостоверение след името на Х.Г.Х. «ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА», тъй като не е възможно в Удостоверението да се опишат всички лица- членове поименно. Поради което и останалите не малко на брой съдружници в това ГД са били записани по този начин и дори формално с ЕГН **********- следователно съдружниците/останалите потенциални ответници/ са много повече от седем души и за това е представен актуализиран списък по делото. Следователно исковите претенции на ищеца са насочени само срещу произволно избрана от него малка част от много по- големия брой лица, които следва да отговарят на тези искови претенции, макар, че те са предявените само срещу малка част от физическите лица, членове на тяхното неперсонифицироно ГД по ЗЗД, за процесните искове по чл.124, ал.1, пр.2 във вр. с чл.537, ал.2 от ГПК.

          Поради което при тези само 9 бр. посочени от ищеца и конституирани от съда, като такива ответници- физически лица/всички те пълнолетни български граждани/, липсва пълна пасивна процесуална легитимация на всички сегашни 9 ответници, тъй като не е процесуално допустимо да отговарят само те деветимата при много по- голям брой членове на това ГД по ЗЗД, спрямо което е следвало да се насочат процесните искови претенции на ищцовата кооперация/ЮЛ по ЗК/. Защото силата на присъдено нещо по настоящото дело по смисъла на чл.289, ал.1 и 2 във вр. с чл.299, ал.1 и 3  от ГПК следва да се разпростира не само върху някаква малка част от правно отговорните лица/конкретните 9 бр. членове на УС на ГД- ЗЗД/, но и върху всички правно отговорни по исковете лица/всички останали членове в ГД по ЗЗД/, чиито брой очевидно е много повече от 9 души.

          Предвид на което съдът счита, че следва да отмени своите протоколни Определения от последното открито съдебно заседание по делото от 24.11.2016г., с които е приключил съдебното следствие, да е ход на съдебните прения и е обявил делото за решаване, като вместо това следва да прекрати изцяло производството по делото и да върне на ищеца подадената Искова молба, ведно със законните последици от това.

Това първоинстанционно съдебно Определение прегражда пътя на делото и може да се обжалва в законния 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

          Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.124, ал.1, пр.2 във вр. с чл.69, ал.1, т.2 и чл.537, ал.2 от ГПК и във вр. с чл.357- 364 от ЗЗД, първоинстанционният Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

                                            О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОТМЕНЯ своите протоколни Определения от последното о.с.з. по делото от 24.11.2016г., с които е приключил съдебното следствие, да е ход на съдебните прения и е обявил делото за решаване, като вместо ПОСТАНОВЯВА :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 60/2013г. по описа на ОС- Ст.Загора.

 

ВРЪЩА обратно на ищеца ПТК „Съгласие"- с.Калояновец, общ.Ст.Загора, обл.Старозагорска, БУЛСТАТ- 123026051 първоначалната Искова молба вх.№ 5375/24.04.2013г.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

                            

       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :