Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 392                              15.12.2016 година                     гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД     ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 16 ноември                                            две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                       

                                                                НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                             

СЕКРЕТАР: П.В.

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1380  по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивната жалба на М.Г.Б., подадена чрез особения й представител адв. И.Н., против решение № 73 от 15.01.2016 г., постановено по гр.дело № 3944/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е допуснат до съдебна делба недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда апартамент № 28, по актуален административен адрес и кадастрална схема, а по документи за собственост ЖИЛИЩЕ № 28 „Б" , разположен на VIII етаж от жилищната сграда, находяща се в гр.Стара Загора, на бул.„…" № …, със застроена площ на апартамента от 86,07 кв.м, подробно описан в решението при квоти: за „ИНВЕСТКРЕДИТ ГРУП” ООД- 1/2 идеална част и за М.Г.Б. - 1/2 идеална част.

          Въззивницата счита, че първоинстанционното решение е необосновано, неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалния закон и в нарушение на процесуалните правила. Оспорва изцяло мотивите на съда, с които е допуснал делбата.  Излага съображения, като счита, че е налице съществено нарушение на процесуалните правила, като не е допусната исканата от нея експертиза и по този начин е засегнато правото й на защита. Освен това предвид презумпцията на чл.19 от СК /1985 г. отм./ счита, че съдът не е взел предвид, че имотът е бил СИО. Моли съдът да постанови решение, с което да обезсили изцяло решението на  първоинстанционния съд, като върне делото на друг състав от първоинстанционния съд със задължителни указания за правилното и законосъобразно решаване по предявения иск. В о.с.з. се явява като неин пълномощник сина й Н.Б.Б., който заявява, че първоинстанционният съд неправилно е определил квотите при делбата. Счита, че делбата следва да бъде допусната при квоти : 1/4 ид.ч. към 3/4 ид.ч., тъй като е налице СИО.

Въззиваемият „Инвесткредит груп” ООД – гр. Стара Загора, чрез адв. А.С. оспорва изцяло оплакванията, изложени в подадената въззивна жалба. Счита, че от събраните по делото доказателства се установява, че процесният имот не е бил СИО на жалбоподателката и съпруга й. В този смисъл решението е правилно, не противоречи на закона, при постановяването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, както и е обосновано. Моли съдът да отхвърли като неоснователна подадената въззивна жалба и остави в сила обжалваното решение, както и да му присъди направените пред въззивната инстанция разноски.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

Предявен е иск за делба на съсобствен недвижим имот с правно основание чл. 341 и сл. ГПК като производството е във фаза по допускане на делбата.

Ищецът „ИНВЕСТКРЕДИТ ГРУП " ООД твърди в исковата си молба, че по силата на постановление за възлагане на недвижим имот от 07.05.2015г. на частен съдебен изпълнител Кръстьо Ангелов  рег.№ 766. с район на действие-Окръжен съд Стара Загора, вписано в Агенция по вписвания вх. peг. № 6231/05.06.2015г. т.XVI., акт № 56. парт.111200, дружеството придобило чрез публична продан, 1/2 идеална част от следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА …№ 28, по актуален административен адрес и кадастрална схема, а по документи за собственост ЖИЛИЩЕ № …, разположен на VIII етаж от жилищната сграда, находяща се в гр.Стара Загора, на бул.„…" № …, със застроена площ на апартамента от 86,07 кв.м, състоящ се от: кухня-столова, дневна, две спални, сервизни помещения, с граници ни жилището по нотариален акт: от изток - двор: от запад - улица и апартамент № 27: от север- апартамент от другия вход и от юг - апартамент № 27. който самостоятелен обект в сграда е с идентификатор № 68850.514.296.1.49, с предназначение: жилище, апартамент на едно ниво, със съседни самостоятелни обекти в сградата /по приложената кадастрална схема/: на същия етаж-: обект № 68850.514.296.1.48 и обект № 68850.514.296.1.19: под обекта: обект № 68850.514.296.1.45 и над обекта: няма, заедно с прилежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2, със застроена площ от 5.91 кв.м, с граници: от изток мазе № 3: от запад улица: от север- коридор и от юг мазе № 27, и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 31, със застроена площ от 5,91 кв. м, с граници: от изток - таван № 16: от запад - улица: от север- коридор и таван № 30 и от юг- таван №19, заедно с 1.381 % идеални части от общите части на сграда № 1 , както и заедно със съответния процент идеални части от отстъпеното право на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850.514.296 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, одобрени със заповед № РД -18-65 от 30.05.2008 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Другата 1/2 идеална част от този имот била собственост на ответницата М.Г.Б., придобита по наследство от съпруга й Б.Н.Б., б.ж. на Ст.Загора, съгласно Удостоверение за наследници № 000587/18.02.2009г. и нотариален акт за собственост върху жилище, дадено като обезщетение срещу отчужден недвижим имот за мероприятия по ЗТСУ № Зб.т.З.нот.дело № 1007/29.05.1979г. Сочат, че независимо, че представители на дружеството са провеждали разговори с ответницата за евентуална доброволна делба на описания имот, такава не е извършена. Молят съда да постанови решение, с което да допусне съдебна делба между ищеца и ответницата върху описания по-горе подробно имот, при дялове за всеки съделител, както следва: за „ИНВЕСТКРЕДИТ ГРУП ООД- 1/2 идеална част и за М.Г.Б. - 1/2 идеална част.

 Ответницата М.Г.Б. твърди, че процесният апартамент бил придобит от починалия й съпруг като част от обезщетението за имот на баща му, отчужден през 1976 г. По време на отчуждаването и придобиването на апартамента имали 10 годишен брак, а след това до смъртта му над 30 години. Счита, че жилището е СИО, поради което след смъртта на съпруга й тя трябвало да получи 3/4 ид.ч., а  синът й 1/4 ид. ч.                                                                                                             

От представеното по делото удостоверение за наследници № 000587 от 18.02.2009 г. е видно, че Б.Н.Б. е починал на 30.04.2000 г. и е оставил за свои законни наследници М.Г.Б. – съпруга и Н.Б.Б. – син.

По делото е представено и  Постановление за възлагане на недвижим имот от 7.05.2015г. на ЧСИ Кръстьо Ангелов, от което се установява, че със същото е възложен на ищеца „ИНВЕСТКРЕДИТ ГРУП” ООД гр. Стара Загора, следният недвижим имот: 1/2 идеална част от следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА АПАРТАМЕНТ № …, по актуален административен адрес и кадастрална схема, а по документи за собственост ЖИЛИЩЕ № …, разположен на VIII етаж от жилищната сграда, находяща се в гр.Стара Загора, на бул.„…" № …, със застроена площ на апартамента от 86,07 кв.м, състоящ се от: кухня-столова, дневна, две спални, сервизни помещения, с граници ни жилището по нотариален акт: от изток - двор: от запад - улица и апартамент № 27: от север- апартамент от другия вход и от юг - апартамент № 27. който самостоятелен обект в сграда е с идентификатор № 68850.514.296.1.49, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, със съседни самостоятелни обекти в сградата /по приложената кадастрална схема/: на същия етаж-: обект № 68850.514.296.1.48 и обект № 68850.514.296.1.19: под обекта: обект № 68850.514.296.1.45 и над обекта: няма. заедно с прилежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2, със застроена площ от 5.91 кв.м, с граници: от изток мазе № 3: от запад улица: от север- коридор и от юг мазе № 27, и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 31, със застроена площ от 5,91 кв. м, с граници: от изток - таван № 16: от запад - улица: от север- коридор и таван № 30 и от юг- таван №19, заедно с 1.381 % идеални части от общите части на сграда № 1 , както и заедно със съответния процент идеални части от отстъпеното право на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850.514.296 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, одобрени със заповед № РД -18-65 от 30.05.2008 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Една втора ид.ч. от процесния имот е бил ипотекиран от сина на ответницата, видно от приложените по делото нотариални актове.

          По делото е представен и нотариален акт № …, т. …, н.д. № …г., с който Б.Н.Б. е признат за собственик на жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. …, на …етаж, вх….. От  нотариалния акт се установява също така, че Б.Н.Б. е придобил жилището като обезщетение срещу отчуждения му недвижим имот в гр. Стара Загора, бул…., № …, на основание заповед № 560 от 25.12.1975 г. Цената на правото на строеж е 1933 лв., а цената на жилището е 10158 лв. Общата цена на имота е 12091 лв. Срещу цената на дадения като обезщетение недвижим имот се прихващат припадащите се суми срещу отчуждения недвижим имот и внесени собствени средства от получаващия обезщетението в общ размер на 6091 лв., като разликата до пълната стойност на дадения в обезщетение недвижим имот 7683 лв. е посочено, че  ще се заплаща на равни месечни вноски по 26 лв., включваща 2% годишна лихва, като за изплащане на остатъка от цената на апартамента в размер на 7683 лв. върху описания недвижим имот е вписана законна ипотека под № …г.

Други доказателства не са представени пред Старозагорския районен съд. При така събраните доказателства по делото въззивният съд намира, че изводите на първоинстанционния съд, че възражението на ответницата, че имота е СИО между нея и починалия й наследодател е недоказано.  Видно от представеният нотариален акт, наследодателя на ответницата е придобил имота като обезщетение срещу отчужден негов имот. Ответницата не е представила никакви доказателства, внесените средства при покупката на апартамента СИО ли са или такива лични на наследодателя. Не е представила доказателства кога е сключен гражданския брак между нея и ответника и с какви средства е изплатена разликата до пълната стойност на дадения в обезщетение недвижим имот. По делото липсват каквито и да е било доказателства в тази насока, въпреки дадените указания от съда в проекто- доклада.

В тази връзка следва да се отбележи, че са неоснователни възраженията на ответницата във въззивната жалба, че поради допуснати нарушения на първоинстанциониня съд тя не е представила тези доказателства, поради което ги представя с молба в о.с.з. пред въззивния съд. Съгласно разпоредбата на чл.266 ГПК във въззивното производство страните не могат да твърдят нови обстоятелства, да сочат и представят доказателства, които са могли да посочат и представят в срок в първоинстанционното производство. Приложените писмени доказателства са такива, които страната е могла да ги представи още в първата инстанция, но това не е сторено. Видно от доказателствата, приложени в кориците на делото на Старозагорския районен съд страната е била редовно призована в първоинстанционното производство, поради което не е имала пречка да ги представи своевременно. Исканията, направени в  депозираната пред въззивния  съд молба за допускане на един свидетел, както и за издаване на съдебно удостоверение, а също и служебно да се изискат от нотариус Д.Н. нотариалните дела, също не са направени своевременно, поради което към настоящия момент и съгласно разпоредбата на чл.266 от ГПК тези искания са преклудирани. Предвид гореизложените съображения въззивният съд остави без уважение  направените едва пред възззивния съд с писмената молба от М.Б. искания. С оглед на това не следва да се обсъждат същите при постановяване на настоящото решение от въззивния съд.  

Тъй като делбата на процесния недвижим имот е допустима с оглед разпоредбата на чл. 34 от ЗС, то съдът счита, че следва да бъде допусната при посочените по-горе квоти за съделителите.

С оглед на гореизложеното, въззивният съд счита, че правилно е допусната  делба между страните по делото, на  посочения недвижим имот, при  квоти: за „ИНВЕСТКРЕДИТ ГРУП” ООД- 1/2 идеална част и за М.Г.Б. - 1/2 идеална част.

Предвид гореизложените съображения, настоящата инстанция намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което  следва да бъде потвърдено като такова. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони, изводите съответстват на събраните по делото доказателства.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорския Окръжен съд 

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 73 от 15.01.2016 г., постановено по гр.дело № 3944/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.

 

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: