Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 Номер  413                            29.12.2016 година                     Град Стара Загора

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                            І граждански състав

На двадесет и девети декември                                                                                    Година 2016              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                                                                             

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                                                                 НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                                       

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА………………………………………….

като разгледа докладваното от съдията УРУКОВ

в.гр. дело № 1382 по описа за 2016 година.

 

        Производството е по реда на чл.463 ГПК и е образувано по жалба на И.Н.Е. ***, ЕГН: ********** - взискател, чрез адв. Милена Кацарова, против Протокол за разпределение на суми от 26.07.2016 г. по изп.дело № 4/2012 г. по описа на ДСИ при РС-К., предявен на 12.09.2016 г.

 

          Жалбоподателят счита, че обжалваното разпределение е извършено неправомерно, неясно, дублирани са дължими суми, не са спазени изискванията на чл.136 и чл.137 от ЗЗД   и не е съобразено  обстоятелството, че Държавата е конституирана като длъжник по делото на  06.06.2016 г. Съгласно чл.31  ал.1  от ГПК Държавата се представлява от Министъра на финансите, а присъединеният взискател НАП е в системата на Министерство на финансите. Т.е.   НАП се  явява и взискател и длъжник, поради липса на законни наследници на длъжника Борис Тонев.

 

        В срок са постъпили писмени възражения от В. Г. – министър на финансите, чрез юрисконсулт И. Г., с които се взема становище, че жалбоподателят И.Н.Е. неправилно и необосновано приема, че по изпълнителното дело НАП се явява и взискател и длъжник, от което следвало, че разпределението не е извършено законосъобразно. Излага подробни съображения. Намира, че при прилагане нормата на чл.11 от ЗН  изпълнителното дело следва да се прекрати, а на Държавата следва да бъде дадена възможност да приеме имуществото на починалото лице. В тази връзка моли жалбата да бъде оставена без разглеждане, като ако евентуално бъде разгледана по същество да бъде оставена без уважение.

 

        Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.3 ГПК са приложени мотиви от ЧСИ.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпределение, намери за установено следното:

 

        Жалбата е подадена в срока по чл.462, ал.2 ГПК, явява се процесуално допустима, поради което следва да се разгледа по съществото си.

  

Изпълнителното производство е образувано изп. дело № 4/2012г. със
страни: И. Н. Е.- взискател и Б. Ж. Т.-длъжник. След образуване на делото длъжникът е починал и всички законни наследници са направили отказ от наследството. По искане на взискателя и съгласно чл.429 ал.2 от ГПК вр.чл.11 от ЗН и чл.31 от ГПК е била конституирана Държавата като длъжник, за което същата е била надлежно уведомена чрез Министъра на финансите на 08.06.2016г., видно от приложената обратна разписка. Конституирането не е обжалвано.   С   вх.     1116/22.07.16г.   взискателят  чрез  пълномощника  си  адв. Кацарова е представил становище, с което счита, че част от посочените в служебна бележка изх. № 1437/2010/000037/04.11.15г. на НАП суми са погасени с изтичане на петгодишна давност, поради което не следва да бъдат включени в разпределението. Тъй като държавният съдебен изпълнител не е компетентен да изключва от разпределението претендирани суми поради изтекла давност, е поискано писмено становище от НАП и МДТ - Казанлък относно оспорваните суми. С вх. № 1210/04.05.16г. е постъпил отговор от НАП, ас вх. № 1264/11.05.16г. - от Община Казанлък, дирекция МДТ. От тях е видно, че при изтичане на 10-годишна давност задълженията се отписват служебно, а при изтичане на пет годишна давност за отписването им е нужно изрично писмено волеизявление от длъжника, каквото не е подавано. За становищата взискателят е надлежно уведомен. С вх. № 2589/14.09.16г. И.Е. чрез адв.К. обжалва изготвеното разпределение. Счита, че същото го ощетява, тъй като в него са включени задължения на длъжника Б. Т. към НАП и Община К., които са погасени по давност, че задължението към НАП е дублирано, че не е ясно по какъв начин е определена сумата за битови отпадъци в размер на 1329,38лв., че неясно и необосновано са определени дължимите суми към К. районен съд- 6056,67лв. по изп.дело № 44/2013г. и 1329,38 лв. по изп.дело № 72/13г., че ДСИ не е съобразил, че Държавата е и длъжник и присъединен взискател.

Съгласно чл.136 от ЗЗД от постъпилата сума 95010лв. на първо място са били отделени вземанията за разноски по принудителното изпълнение от стойността на имота, за който са направени, спрямо кредиторите, които се ползват от тези разноски в общ размер на 6686,30лв. На второ място са отделени вземанията на Държавата за данъци върху имота, претендирани от Община- К., Дирекция МДТ съгласно справка вх.№ 2169/26.07.16г., без тези с изтекла десетгодишна давност - общо 3818,81лв. На трето място е отделено вземането, обезпечено с ипотека в размер на 51448,59лв. съгласно справка вх. № 4278/12.10.15г. на Банка Д.-ЕАД. На четвърто място са отредени вземанията на Държавата:

- по изп.дело №44/13г,- публично държавно вземане, представляващо 6031,67лв.   държавни   такси   съгласно   изп.лист   по   гр.дело   №602/2008г.   на държавна такса за справка НАП. Делото е присъединено към изп.дело № 4/12г. съгласно чл.134 ал.З от Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища /отм./.

- по изп.дело № 72/13 г. - вземане на Община К. по представени два акта- за данък върху процесния имот -АУЗД № 286/03.12.12г. и за такса битови отпадъци -АУЗД № 287 № 28/03.12.12г. За да не се дублира вземането за данък върху недвижимия имот, в разпределението е включена дължимата сума само по АУЗД № 287/03.12.12г. за такса битови отпадъци - 309,63лв. и 619,27лв.- главници /общо 928,90лв./, законната лихва от 04.12.2012г. до 26.07.2016г. върху главниците-343,95лв., мораторни лихви 40,17лв. и 16,36лв. /общо 56,53лв./ или общо 309,63+619,27+343,95+40,17+16,36- 1329,38лв. и 20лв. държавна такса за образуване на изп.дело по сметка на Районен съд К..

На следващо място е отделена 15лв. държавна такса за запор вземане по изп.дело № 4/12г.

 

При така установените факти, от правна страна съдът приема следното:       

        Разпределението по своята правна същност се явява постановление на съдебния изпълнител, с което той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко едно тях, като се извършва винаги, когато взискателите са повече от един. Разпределението се извършва като се подреждат по реда на привилегиите, определени по реда на чл.13б ЗЗД, участващите в разпределението притезания се поставят на последно място притезания на хирографарните кредитори.

 

          Разпределението от 26.07.2016г. е извършено в съответствие с изискванията на материалния и процесуалния закон - съдебният изпълнител е включила всички вземания, които са били предявени до деня на изготвянето му - на първоначалния взискател, на присъединените по право или по искане взискатели, както и разноските по изпълнението, които не са предварително внесени от взискател и които съдебният изпълнител има право служебно да събере от длъжника съобразно чл. 79, ал. 2 ГПК. Същото е предявено надлежно на страните в изпълнителното производство. В разпределението са уточнени дължимите такси и разноски и са съобразени привилегиите на вземанията съгласно чл.136 от ЗЗД.

 

          Тази специфична функция на акта налага и режима на проверка за законосъобразност, различен от предвидения за типичните изпълнителни действия като форми на принуда. Правилата на чл.435 и сл.ГПК са изключение от специалната норма на чл.463. Специалният ред за обжалване се прилага само при съставено и обявено разпределение, а отказът да се извърши такова се атакува по общия ред на чл.435, ал.1 от ГПК. Жалбата против разпределението може да се основава само на довод за погрешна преценка на съдебния изпълнител относно кръга на взискателите, размера на предявените от тях вземания и съответстващите им привилегии. Други оплаквания по допуснати нарушения в принудителното изпълнение /напр. при провеждане на способа, чрез който са постъпили сумите/ остават извън предмета на този специфичен контрол. В конкретния случай неоснователно е позоваването на изтекла погасителна давност по отношение на присъединените взискатели – НАП и Община К..

Съгласно специалната разпоредба на чл.464, ал.1 от ГПК когато един от взискателите оспорва съществуването на вземането на друг кредитор, той трябва да предяви иск срещу него и длъжника. Предявяването на иска спира предаването на сумата, определена за кредитора с оспореното вземане. Ако искът не бъде предявен в едномесечен срок от разпределението, сумата се предава на взискателя. Според ал.2 Искът може да бъде основан и на факти, които предхождат приключването на съдебното дирене в производството, по което е издадено изпълнителното основание.

          В конкретния случай след като взискателят се позовава на изтекла в негова полза погасителна давност следва да предяви специалния иск по чл.464 от ГПК, с които да оспори вземането на присъединените кредитори – в случая на НАП и Община Казанлък.

 

Налага се извода, че обжалваното изпълнително действие, отразенов процесния протокол за разпределение по изп. Дело № 4/12г. от 26.07.2016г. на ДСИ при РС – К., е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, ведно с всички законни последици от това.

 

        Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата против обжалваното действие, отразено в протокол от 26.07.2016 г. по изп.дело № 4/2012 г. по описа на ДСИ при РС-К., предявен на 12.09.2016 г. е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                                          Р  Е  Ш  И :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на И.Н.Е. ***, ЕГН: ********** - взискател, чрез адв. М.К., против Протокол за разпределение на суми от 26.07.2016 г. по изп.дело № 4/2012 г. по описа на ДСИ при РС-К., предявен на 12.09.2016 г.

 

        РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Апелативен съд гр.П. в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: