Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 408 …………………21.12.2016 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На двадесет и първи декември.………………………………….……Година 2016              

В публично заседание в следния състав:                                            

                                              

                                             

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                                            НИКОЛАЙ УРУКОВ                                                                                  

                        

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА ……………………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Н.УРУКОВ      

въззивно гражданско дело номер 1420………по описа за 2016…………година.

 

        Производството е по реда на чл.463 от ГПК и е образувано по жалба “Н.Запрянов” ЕООД гр.Стара Загора- длъжник по делото, против Протокол за разпределение на постъпилите суми, съставен на 29.08.2016 г. по изп.дело № 1195/2012 год. по описа на ЧСИ К.А., рег. № 766, предявен на 16.09.2016 г.

 

        Жалбоподателят счита, че обжалваното разпределение на сумите е неправилно, тъй като освен първоначалния взискател, ОББ Ад, Държавата и Община Опан участвали и други взискатели, за които ЧСИ твърдял, че на основание чл.456, ал.2 от ГПК се явявали присъединени взискатели - „Юробанк и ЕФ „Джи България" АД гр.София и “Първа инвестиционна банка” АД гр.София. Твърди също, че обжалваното разпределение не отговаря на изискванията на закона, тъй като не съдържало минималните реквизити, които да осигурят възможност за преценка на неговата правилност. Развива подробни съображения и моли разпределението да бъде отменено.

 

        В срока по ГПК не са постъпили писмени възражения от взискателите “ОББ” АД гр.София, „Юробанк и ЕФ Джи България" АД гр.София и “Първа инвестиционна банка” АД гр.София, ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора и Община Опан, с които да вземат становище, по жалбата на длъжника “Н.Запрянов” ЕООД.

 

        Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.3 ГПК са приложени мотиви от ЧСИ.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпределение, намери за установено следното:

        Жалбата е подадена в срока по чл.462, ал.2 ГПК, явява се процесуално допустима, но по съществото си се явява неоснователна поради следните съображения:

         Изпълнителното производство е образувано на 03.09.2012г. по молба на първия взискател Обединена Българска Банка АД гр.София и приложен изп.лист по ч.гр.д.№ 4601/2012г. по описа на РС - Ст.Загора. С образуването на изп.дело е наложена възбрана на имотите на длъжника, предмет на договорна ипотека в полза на взискателя и е насрочен опис. По искане на взискателя, съгласно молба с вх.№ 2061/09.02.2016г. е наложена възбрана на всички останали имоти, собственост на длъжника /освен тези, по които вече е наложена такава/ и е насрочен опис на същите за 26.02.2016г. Длъжникът е надлежно уведомен за горното с призовка за принудително изпълнение, получена на 15.02.2016г. /л.318/. От проведените първи продажби на имотите е постъпила сума в общ размер на 303 950 лв., която е разпределена с Протокол за разпределение от 30.06.2016г. /л.829/, което е влязло в сила и сумите са разплатени  на правоимащите.

 

От проведените втори продажби на останалите непродадени хирографарни имоти е постъпила общо сумата в размер на 240 234 лв. от обявените с Протоколи от 14.07.2016г. и от 19.07.2016г. купувачи, както и от изгубени задатъци. Изготвено е разпределение с Протокол от 29.08.2016г. /л.1302 и л.1303/. Оплакванията в настоящата жалба са насочени срещу същото разпределение.

 

Съдът намира, че по т.1 от жалбата оплакванията и аргументите на длъжника са неоснователни. Видно от Удостоверение с изх. № 16388/19.05.2016г., издадено по изп. дело № 1207/2012г. по описа на ЧСИ Кр.Ангелов /л.743/ взискателят „Юробанк България" АД е присъединен на основание представено удостоверение издадено по чл.456, ал.2 от ГПК. Взискателят „Първа Инвестиционна Банка" АД е присъединен съгласно молба за образуване на изп.дело с вх.№ 5136/04.05.2016г. и представен изп.лист по ч. гр.дело № 1828/2016г. на РС - Ст.Загора /л.1, л.2 и л.З от присъединеното и приложено изп.дело № 1279/2016г. по описа на ЧСИ Кр.Ангелов/.

 

По т.2 от жалбата оплакванията на жалбоподателя касаят реквизитите на изготвеното разпределение. Разпределението е изготвено на осн.чл.460 от ГПК и съгласно специалните изисквания на чл.136 от ЗЗД. Същото е предявено надлежно на длъжника и всички взискатели съгласно чл.462, ал.1 от ГПК, за което е съставен и Протокол от 16.09.2016г. Жалбоподателят счита, че не са конкретизирани сумите и основанията за тяхното разпределяне. Настоящата съдебна инстанция счита, че не съществува нормативно вменено задължение на съдебния изпълнител да посочи в протокола за разпределение пълно описание на задълженията по делото. Освен това, тези данни се съдържат в изпълнителното дело и жалбоподателят, като страна по изпълнението, следва да е запознат, или има възможност да се запознае с тях. Още повече, че в настоящото изп.дело длъжникът с молба с вх.№ 6070/20.05.2016г. /л.744/ е поискал да се изготви сметка за размера на дълга към всички взискатели и начина на „структурирането" му. Във връзка с това искане на длъжника са дадени указания с писмо с изх.№ 17514/02.06.2016г. да внесе депозит за изготвяне на ССЕ на осн. чл.195 от ГПК с оглед установяване точните размери на вземанията на всички взискатели -общо 5 на брой, както и на тяхната актуалност и начина на структуриране. Същото е получено от адв. Св.Димитров на 02.06.2016г. /л.747/. Едва с молба с вх.№ 8205/12.07.2016г. /л.848/ длъжникът представя вносната си бележка за внесения депозит за изготвяна на ССЕ. Междувременно е изготвено първото разпределение с Протокол от 30.06.2016г. Видно от Протокола за неговото предявяване от 12.07.2016г. пълномощникът на длъжника присъства и същият е поискал с молба с вх.№ 8201/12.07.2016г. да му се издаде препис от Протокола за разпределение. Съгласно чл.19 от Наредба № 4 за служебния архив на частните съдебни изпълнители още в деня на постъпване на молбата е издадено исканото копие. Същото е получено лично от упълномощеното лице, видно от отбелязването върху посочената молба /л.845/. Исканите ССЕ са изготвени и получени от адв. Димитров на 26.09.2016г., видно от уведомление с изх.№ 26232/21.09.2016г. /л. 1383/. До настоящия момент заключенията нито са оспорвани, нито са искани допълнителни или повторни такива.

 

        След влизане в сила на постановленията за възлагане на продадените недвижими имоти , ЧСИ А. е изискал от НАП и Община Стара Загора справка за публичните задължения на страните и за неплатения данък за продадените недвижими имоти и след получаването им е изготвил протокол за разпределение на постъпилата сума от датата 29.08.2016 год., който е предявен на 16.09.2016 г. Постъпилата цена за имотите е в размер на 240 234 лева, съответно постъпила от обявените с Протоколите от 14.07.2016 год. и от 19.07.2016 год. купувачи, както и от изгубените задатъци и същата сума е разпределена както следва:

        - На основание чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД: 1. Обикновените такси от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ /ТТРЗЧСИ/ дължими по изп. дело № 1195/2012 год. за изпълнението са в общ размер на 1998 лева с ДДС /по т.3, т.4, т.5, т.10 и т.13/.

2. Пропорционалната такса по т.20 от ТТРЗЧСИ за продадените недвижими имоти, - 7130.88 лева с ДДС.

3. Пропорционалната такса по т.26 от ТТРЗЧСИ за продадените недвижими имоти, - 7130.88 лева с ДДС.

        - На основание чл.136, ал.1, т.2 ЗЗД за Община Опан дължимия данък НИ за имота в село Пъстрен – 78.92 лева;

        - На основание чл.136, ал.1, т.6 ЗЗД: НАП ТД Пловдив , офис Стара Загора сумата от 2 959.23 лева

       Съгласно чл.136, ал.2 от ЗЗД: по изп. дело № 1195/2012 год. с взискател ОББ АД /93.986%/ от цялото хирографарно вземане – 207577.93 лева, от които 5277.10 лева дължимата такса по т.20 от ТТРЗЧСИ.

       по изп. дело № 1207/2012 год. с взискател Юробанк България АД /93.986%/ от цялото хирографарно вземане – 7124.93 лева.

по изп. дело № 1279/2012 год. с взискател ПИБ АД /2.788% от цялото хирографарно вземане – 6157.57 лева.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното:        Съгласно разпоредбата на чл.460 от ГПК, ако събраната сума по изпълнителното дело е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най- напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност. Разпределението се извършва като се подреждат по реда на привилегиите, определени в чл.136 ЗЗД, участващите в разпределението притезания и се поставят на последно място притезанията на хирографарните кредитори. Безспорно е, че съгласно чл.458 от ГПК държавата се смята винаги за присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични и други вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението.

Видно от обжалваното разпределение по т.І, т. II и т.ІІІ от същото са посочени сумите по привилегированите вземания за разноските по принудителното изпълнение по отношение само на процесните имоти съгласно чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД, за вземанията на Община Опан за дължимия Данък недвижими имоти за имота в с.Пъстрен, съгласно разпоредбата на чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД и за вземания на ТД на НАП. чл.136, ал.1, т.6 от ЗЗД. Съгласно т.6 от ТР под №2/2013г. от 26.06.2015г. на ВКС на РБ не всички разноски по изп.дело на първоначалния взискател се ползват с право на предпочтително удовлетворяване по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД. В реда на предпочтителното удовлетворение не се включват всички разноски на всички взискатели, а само на тези от тях, които са направили разноски за действия, от които се ползват и останалите взискатели. Привилегията на чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД има предвид не изобщо разноските като абсолютна величина, а само тези, които са по обезпечаването и принудителното изпълнение и които ползват останалите кредитори. След изчерпването на всички привилегировани вземания по чл.136, ал.1, т.1, т.2 и т.6 от ЗЗД е престъпено към отделяне на суми за притезанията, които следват привилегированите, а именно това са хирографарните вземания на взискателите, както и разноските по изпълнението по отношение на други имоти, различни от продадените, всички отбелязани в т. IV от настоящото разпределение. Вземанията им са с еднакъв ред, поради което са удовлетворени по съразмерност съобразно посочените в разпределението коефициенти и по реда на чл.76, ал.2 от ЗЗД, съгласно т.6 от ТР №2/2013г. от 26.06.2015г. на ВКС.

С настоящата жалба длъжникът сезира съда против извършеното разпределение, поради което следва да се прецени дали същото е законосъобразно. Тъй като настоящият съд намира, че оплакванията на жалбоподателя са бланкетни, без да се посочват конкретни норми от Закона, които са нарушени от ЧСИ, контролът върху оспореното разпределение следва да се ограничи върху тези негови пороци, които обуславят неговата нищожност или недопустимост. По изложените съображения съдът намира, че разпределението в атакуваната му част е законосъобразно и правилно.

 

        Пред вид гореизложеното съдът намира, че жалбата с вх.     10173/20.09.2016г. против извършеното с протокол от 29.08.2016 г. разпределение на суми по изпълнително дело № 1195/2012 год. предявено на 16.09.2016 г., е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                               Р     Е     Ш     И  :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на длъжника “Н.Запрянов” ЕООД гр.Стара Загора- длъжник по делото, против Протокол за разпределение на постъпилите суми, предявен на 16.09.2016 г. по изп.дело № 1195/2012 год. по описа на ЧСИ К.А., рег. № 766, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, предявен на 16.09.2016 г.

 

        Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: