Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  

 

Номер 407…………………21.12.2016 година………………..Град Стара Загора    

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА                                           

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……...……..Втори граждански състав

На…двадесет и първи декември……………………………….……..Година 2016

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТИХОЛОВА                                                         

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:          ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ      

                        

                                                                               СВИЛЕН ЖЕКОВ

 

Секретар ………………….……………….………………………………………….                                                          

Прокурор……….…………………………………………….………………………..                                               

като разгледа докладваното от………………………………съдията Св. ЖЕКОВ                                                     

въззивно гражданско дело номер 1439……по описа за 2016……………...година.

 

          Производството е по реда на чл. 435, ал. 2 ГПК.

Образувано е по жалба от СД „Н.“, срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 10.10.2016 г. на ЧСИ М. Д. по изпълнително дело № …

Жалбоподателят твърди, че ЧСИ е възложил на купувача по публичната продан за общата сума от 272 000 лв. не един, а шест отделни поземлени имота, като върху два от имотите имало и построени сгради. Счита, че за всеки един от имотите е следвало да бъде изготвен отделен протокол и определена отделна цена. С възприетия от ЧСИ подход наддаването не било извършено надлежно. ЧСИ не е следвало да определя една обща цена на всички имоти. Излага подробни съображения в тази връзка. Жалбоподателят моли съда да уважи подадената жалба и да отмени постановлението за възлагане от 10.10.2016 г. по посоченото изпълнително дело.

Постъпило е възражение от взискателя по изпълнителното дело – „Б.“ ЕАД. В него се застъпва, че така подадената жалба е процесуално недопустима, евентуално - неоснователна. Изтъква се, че твърдяното основание за незаконосъобразност на постановлението за възлагане, излиза извън изчерпателно посочените в чл. 435, ал. 3 ГПК и поради това следва да се остави без разглеждане. Акцентира се по същество, че процесуалният закон не предвижда забрана за продаване на вещите на длъжника в съвкупност и това се правело с цел по-добро удовлетворение на кредиторите. Моли се за съдебен акт, с който да се остави без разглеждане, така подадената жалба, евентуално да се остави без уважение.

Останалите страни в изпълнителното производство  - „О.“ АД, „И .“ ЕАД, „П.“ АД, „Б.“ ЕООД, ТД НАП П., офис С. не са взели отношение по постъпилата жалба.

ЧСИ М. Д. е изложил мотиви по реда на чл. 436, ал.3 ГПК, в които е изразил становище за неоснователност на жалбата, като моли за отхвърляне на подадената жалба.

Приложено е фотокопие от изпълнителното производство.

С. окръжен съд след като извърши проверка на обжалвания съдебен акт и приложеното изпълнително дело, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Изпълнителното дело е образувано на 12.03.2015 г. по молба на взискателя – Община О. чрез пълномощника си адв. Р. М. и въз основа на Изпълнителен лист, издаден на 13.02.2015 г. по ч.гр.д. № 4858/2014 г. по описа на Cт. районен съд по заповед по чл. 410 ГПК № 2833/19.11.2014 г. срещу длъжника - СД „Н.“.  

Паричното вземане, материализирано в цитираната заповед за изпълнение и изпълнителен лист, произтича от Договор сключен на 27.11.2000 г.

С молбата за образуване на изпълнителното дело взискателят е поискал  извършване на справка и насочване на изпълнението срещу имуществото на длъжника.

В хода на изпълнителното производство са присъединени и други взискатели по право и въз основа на тяхно искане -  „О.“ АД, „И .“ ЕАД, „П.“ АД, „Б.“ ЕООД, ТД НАП П., офис С., „Банка .“ ЕАД

Покана за доброволно изпълнение е връчена на длъжника на 19.03.2015 г.

Опис на недвижими имоти собственост на длъжника е бил извършен на 20.05.2015 г.

Шестте процесни недвижими имота са продадени общо на пета по ред публична продан с времетраене от 26.08.2016 г. до 26.09.2016 г. при начална обща цена в размер на 262 245 лв., за сумата от 272 000 лв.

Предвид, че купувачът на имота е заплатил изцяло предложената цена - задатък в размер на 26 224 лв. и доплащане в размер на 245 776 лв. на основание чл. 496 от ГПК е изготвено Постановление за възлагане, с което процесният имот е бил възложен на обявения купувач /лист 605 по делото/.

За изготвеното постановление е връчено съобщение на длъжника СД „Н.“ на 10.10.2016 г.

Жалбата, станала повод за образуване на настоящото производство е подадена на 18.10.2016 г. с оплаквания, така, както са описани по-горе.

 

Настоящият съдебен състав намира, че частната жалба срещу действията на ЧСИ е подадена от процесуално легитимирано лице срещу акт, подлежащ на обжалване и в законовия седемдневен срок за атакуване действията на съдебния изпълнител, с оглед на което се явява допустима. Неоснователно е възражението за недопустимост на жалбата на взискателя „Банка .“ ЕАД тъй като в жалбата е въведено твърдение за ненадлежно наддаване при публичната продан, т.е. това е нарушение на което може да се основава жалбата. Дали конкретно възведените оплаквания осъществяват тези основания е въпрос по същество.

Разгледана по същество, обаче, тя е неоснователна по следните съображения:

Съгласно чл. 435, ал. 3 ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Наддаването е надлежно когато са спазени изискванията на чл. 489 и чл. 490 ГПК. По аргумент от противното, следва да се приеме, че основанията на длъжника за оспорване на постановлението за наддаване, поради ненадлежно извършено наддаване, са случаите, при които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура - напр. наддавателните предложения не съдържат съответните реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък или не е приложил съответната квитанция, предложението му не е било отразено във входящия регистър на съда, проданта не е приключила в съответното законоустановено време, в наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават. В жалбата подобни нарушения не се твърдят. Оплакванията са свързани единствено с определена обща цена на процесните имоти, а не отделна такава.

Съдът намира, че в настоящия случай наддаването при публичната продан е извършено в съответствие с изискванията на закона. Депозирани са били наддавателни предложения направени в съответствие с разпоредбата на чл. 489 ГПК. Отварянето им е извършено на 27.09.2016 г. в сградата на С. районен съд. За изпълнителните действия е съставен протокол, в който е отразена процедурата по отварянето на наддавателните предложения и тяхната редовност. Следователно ЧСИ законосъобразно е възложил процесните имоти на наддавача „А.“ ЕООД. Не се твърдят нарушения свързани с невъзлагане на имотите по най-високата предложена цена. Поради това се явяват бланкетни и неоснователни доводите в жалбата, че наддаването не е извършено надлежно. В случая се установява, че наддавателните предложения съдържат съответните реквизити, участниците в наддаването са внесли задатък, като са приложени и съответните доказателства за това, предложенията им са отразени във входящия регистър на съда, проданта е приключила в съответното законоустановено време и в наддаването са взели участие само лица, които са имали право да наддават. Видно от протокола от 27.09.2016 г., в него са вписани наддавачите и наддавателните предложения по реда на отваряне на пликовете и е посочен наддавача, който е предложил най-висока цена, т.е. налице са всички реквизити на същия, посочени в ал. 1 на чл. 492 ГПК. Ето защо възраженията на длъжника относно законосъобразността на обжалваното постановление за възлагане на недвижимия имот по чл. 496 ГПК, са неоснователни.

Предвид всичко посочено по-горе, жалбата от СД „Н.“ на 10.10.2016 г.

Съгласно чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК решението на настоящия съд не подлежи на обжалване.

Воден от изложеното и на осн. чл. 437 ал. 4 ГПК, съдът

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на СД „Н.“ на 10.10.2016 г., ЕИК:…, седалище и адрес на управление: гр. С., кв. „И.“, ул. „П.“ № ., против постановление за възлагане на недвижим имот от 10.10.2016 г. по изпълнително дело № … по описа на ЧСИ М. Д..

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            

 

ЧЛЕНОВЕ:           1.               

 

 

                                                                                      2.