Р Е Ш Е Н И Е

 

394                                        19.12.2016г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,           І   ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на деветнадесети декември                              две хиляди и шестнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                                                                МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:

                                                                               НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

Прокурор ………………………..

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N 1446 по описа за 2016 година.

         

Производството е по реда на чл.435 – 437 ГПК и  е образувано по жалба на  Б.В.В., чрез адв. М.С. – взискател по изпълнително дело 2184/2016 г. по описа на ЧСИ Г.И., с рег. № 765 на КЧСИ, с район на действие района на ОС - Стара Загора срещу действията на ЧСИ - отказ за назначаване на ново вещо лице и повторен оглед от 03.10.2016г. и прекратяване на изп. дело с постановление от 13.10.2016г.

 

Жалбоподателят обжалва действията на ЧСИ, като счита, че задължението на длъжника било изпълнено частично, поради което не възприема заключението на вещото лице в протокола за оглед, че изпълнението по изп. лист било изпълнено. Моли обжалваните действия да бъдат отменени, делото за се върне на ЧСИ, който да бъде задължен да го продължи до пълното изпълнение на задължението на длъжника. Прави доказателствени искания за назначаване на съдебно - техническа експертиза и разглеждане на делото в открито съдебно заседание, с вещо лице Мангъров или друго, да се изиска и приложи гр.д.№ 3772/2014г. на Старозагорския районен съд.

 

В срока е постъпило писмено възражение от длъжника Г.С.Д., чрез пълномощника си адв. П.П., в което се оспорва жалбата като неоснователна. Представя и моли да се приеме като писмено доказателство – Схема на сградите на ответника и ищеца, изготвена от в.л. М..

 

В обясненията си частния съдебен изпълнител Г.И. взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Старозагорският окръжен съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становищата на страните и като разгледа приложеното копие от  изпълнително дело № 2184/2016г.  по описа на ЧСИ Г.И., с район на действие Окръжен съд - Стара Загора, намира за установено следното:               

 

Подадената жалба е допустима като подадена от надлежен жалбоподател – взискател в изпълнителното производство, в седмодневен срок от съобщаване на действията, срещу подлежащо на обжалване действие на ЧСИ.

 

Жалбоподателят Б.В.В. е взискател по изп. д. № 2184/2016г. по описа на ЧСИ Гергана Илчева, поради което може да обжалва посочените в ал.1 на чл.435 ГПК действия – отказа на съдебния изпълнител да извърши искано изпълнително действие, както и спиране и прекратяване на принудителното изпълнение.

 

Изпълнителното производство е образувано по молба на Б.В., чрез адв. М.С. от 25.07.2016г. по приложен изпълнителен лист от 27.06.2016г., издаден по гр.д.3772/2014г. по описа на РС - Стара Загора  и по гр.д. № 1423/2015г. по описа на Старозагорския окръжен съд. С изпълнителният лист, длъжникът Г.С.Д. е осъден в едномесечен срок от влизане на решението в законна сила да постави улуци на сградите си в недвижимия имот – УПИ -264, по плана на с. Малка Верея, общ.Стара Загора, граничещи с недвижимия имот УПИ -266, собственост на Б.В..

 

На 11.08.2016г. е изпратена покана за доброволно изпълнение до длъжника Д., получена от него лично на 28.08.2016г. С поканата длъжникът е уведомен, че на 20.09.2016г. по местонахождението на имота ще бъде съставен протокол за констатиране доброволното изпълнение на задължението по изп. дело № 2184/2016г.

С Протокол за оглед от 20.10.2016г. ЧСИ, в присъствието на страните, адв.С. и в.л. инж.Ж.К. е извършил оглед на имота на длъжника и е констатирал, че длъжникът е изпълнил задължението си. В протокола за оглед, взискателят В. е възразил, че длъжникът не е поставил улуци на южната страна на стопанските постройки. Длъжникът е заявил, че това е навес, който не граничи с постройките на взискателя.

 

С молба от 03.10.2016г. взискателят В. е възразил срещу участието на назначеното вещо лице К., със съображения, че вещото лице е участвало по делото в тройната съдебно – техническа експертиза, поради което не следва да участва в изпълнителното дело. Направил е искане за назначаване на друго незаинтересовано вещо лице за извършване на повторен оглед на място. С разпореждане от 03.10.2016г. ЧСИ е оставил без уважение молбата на взискателя за назначаване на друго вещо лице и за извършване на нов оглед. С постановление от 13.10.2016г., ЧСИ е прекратил изпълнителното дело, поради изчерпване на предмета и изпълнение на задължението на длъжника. Прекратяването е съобщено на взискателя на 17.10.2016г., заедно със съобщението за оставяне без уважение на молбата и отказа за назначаване на ново вещо лице за извършване на оглед.

  

На огледа, отразен в протокол от 20.10.2016г. на ЧСИ Илчева, за установяване на извършване от страна на длъжника на определени действия е участвало вещо лице, което вече е взело участие в съдебното производство и е дало заключение по назначената съдебно – техническа експертиза. Основателно е искането на жалбоподателя – взискател за назначаване на друго вещо лице, което не е взело участие при разглеждане на делото пред съда, при наличие на спор между взискателя и длъжника, относно изпълнението на задължението по приложения изпълнителен лист. В този смисъл постановлението на ЧСИ за прекратяване на делото е незаконосъобразно, тъй като не е установено по безспорен начин изпълнението на задължението на длъжника по приложения изпълнителен лист.   

 

Предвид изложените съображения, съдът намира, че жалбата е основателна, а обжалваните действия на ЧСИ Г. И. – отказ за назначаване на друго вещо лице за извършване на оглед и постановление за прекратяване на изпълнителното производство са незаконосъобразни, поради което следва да бъдат отменени. Делото следва да се върне на ЧСИ за продължаване на действията по него при спазване на изискванията на ГПК.

         

Водим от горните мотиви, Окръжният съд,

 

 Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ действията по изп. д. №  2184/2016г. по описа на ЧСИ Г.И., с район на действие Окръжен съд - Стара Загора, изразяващи се в отказ за назначаване на ново вещо лице и повторен оглед от 03.10.2016г. и прекратяване на изп. дело, с постановление от 13.10.2016г.

         

          ВРЪЩА делото на ЧСИ за продължаване на процесуалните действия.

 

Решението не подлежи на обжалване.      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: